Akupunktur Ünite /Muayenehene /Merkezlerinin ruhsatlandırılması

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17/09/2002 tarih ve 24879 sayılı Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yeni yapılanmanın oluşturulması gerekmektedir

Başvuru Koşulları :

Evrak tanziminde evrakla ilgili kademe sayısınca aynı dosyanın gerekli sayıda örneği hazırlanmış olmalı. (Sağlık Grup Başkanlığı-Sağlık Müdürlüğü ile ilgili işlemlerde 2 nüsha hazırlanması gerektiği gibi)

Gerekli Belgeler : MUAYENEHANE ŞEKLİNDE AÇILACAK İSE GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe:

Muayenehane açmak isteyen kişi tarafından verilecektir. Akupunktur uygulamak istediğini, muayenehanesinin açık adresini, başka bir yerde muayenehanesi olup olmadığını, kamu kuruluşunda çalışıp çalışmadığını belirtmeli. (Kamuda çalışıyor ise part-time belgesi gerekir) Tarih-isim-soy isim-diploma no-imza-adres-telefon yazılı olmalı

2-Diploma:

Noter Onaylı bir örneği Diplomanın arkasında Bakanlık onayı olmalı Yurt dışından diploma alanların diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalı

3-Tescilli Uzmanlık Belgesi: (Uzman ise)

Uzmanlık belgesinin fotokopisinin noter onaylı örneği

4-Akupunktur Tedavisi uygulama Sertifikası

Bakanlık tarafından verilmiş Akupunktur Tedavisi uygulama Sertifikasının fotokopisinin noter onaylı örneği

5-Nüfus Cüzdanı Örneği:(6 aydan eski tarihli olmamalı)

Muhtarlıktan onaylı evrakın aslı olmalı

6-İkametgah Örneği:(6 aydan eski tarihli olmamalı)

Muhtarlıktan onaylı evrakın aslı olmalı İkametgah İstanbul iline ait olmalı

7-Serbest Sağlık Mensupları Fişi:

Tüm boşluklar doldurulmalı,özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, adres ve açılış tarihi yazılmalı,resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa yoktur yazılır, varsa ilgili yer yazılarak doldurulur.

8-İhbarname:

Tüm boşluklar usulüne uygun doldurulmalı, adres hanesine yerin ismi ile birlikte mutlaka açık adresi yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası kurumun mührü mutlaka olmalı

9-Vesikalık Fotoğraf: 4 (dört) adet olmalı

10-Oda Kaydı Belgesi:

Odaya kayıtlı olduklarını ve mesleklerini serbest olarak başkaca özel bir sağlık kuruluşunda icra etmediklerini bildirir belgenin aslı veya noter onaylı kimlik kartı Özel kanunlarında meslek kuruluşuna üye olamayacaklarına dair hüküm olan askeri hekimler için zorunlu değildir.

11-Kira Kontratı:Aslı veya noter onaylı örneği olmalı

12-Vergi Levhası:

Cari yıla ait noter onaylı örneği olmalı

13-Kroki:

Ez az 1/100 ölçekli olmalı

Sağlık Ocağı hekimince bizzat görülerek mahalline uygun olup olmadığı yazılıp imza-kaşe mühür işlemi tamamlanmış olması

Bulundurulması Zorunlu Birimler:

Hasta Bekleme Salonu: Asgari 20 m2

Muayene Odası: Asgari 6m2

Arşiv Birimi:

Akupunktur Uygulama Birimi: 10 m2 Tıbbi Atık Birimi

14-Araç-Gereç Listesi:

Bilim Komisyonu tarafından belirlenen araç-gereç listesi olmalı.

15-Mahal Raporu:

Rapor tutulan yerin adresi, ismi, iç ve dış bina özellikleri, ısınma, havalandırma, aydınlanma, su tesisatı, zemin döşemesi vb. Özellikler açıkça belirtilmeli Bulundurulması zorunlu birimlerin bulunup-bulunmadığı Asgari malzemelerin bulunup bulunmadığı belirtilmeli Raporun sonuç kısmında; 17/09/2002 tarih ve 24879 sayılı yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı, açılmasında mahsur oulup olmadığı, açılmasında mahsur olup olmadığı kesinlikle belirtilmeli,

Rapor resmi kurum antetli tarih yazılı biri hekim olmak üzere en az iki resmi görevli tarafından imzalanmış ve resmi kurumun mührü basılmış olmalı

16-Tıbbi Atık Sözleşmesi:

Sağlık kuruluşunun atık toplama biriminde toplanmış atıkların ilçe belediyesi tarafından atılacağını belirtir sözleşme örneği noter onaylı

ÖZEL DAL MERKEZİ OLARAK AÇILACAK İSE GEREKLİ BELGELER

1- Açılış Dilekçesi:

Sağlık kuruluşunun ünvanını, sahip ve sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, Akupunktur Merkezi olarak çalışacağını belirtir, çalışacak sağlık personeli isimlerini çalışma saatlerini ve faaliyete geçirmek istediği özel sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden mesul müdür imzalı başvuru dilekçesi ( Merkezin çalışma saatini belirtmeli)

2-Mesul müdür Sözleşmesi: (en az bir yıl süreli olmalı)

3-Kroki:

En az 1/100 ölçekli olmalı

Sağlık Ocağı hekimince bizzat görülerek mahalline uygun olup olmadığı yazılıp imza - kaşe -mühür işlemi tamamlanmış olmalı,

Aynı bina içinde birbirine bitişik ve oda düzeyinde tüm mekanların ne amaçla kullanıldığını gösterir olmalı

Binanın teknik uygunluğu ilgili meslek odasına kayıtlı mimar veya mühendis tarafından tasdik edilmiş olmalı

Bulundurulması Zorunlu Birimler:

Arşiv birimi

Akupunktur Uygulama Birimi:10m2

Tıbbi Atık birimi

4-Yangın Raporu:

Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre İtfaiye Müdürlüğünden alınan belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

5- Atık Toplama Sözleşmesi:

Sağlık kuruluşunun atık toplama biriminde toplanmış atıkların İlçe Belediyesi tarafından alınacağını belirtir sözleşme örneği noter tasdikli olmalı

6-Tıbbi Malzeme Listesi:

Bulundurulması zorunlu asgari Tıbbi malzeme ve donanım listesine uygun hazırlanmalı ve Mesul Müdür tarafından imzalanmış olmalı. Sağlık Grup Başkanlığınca onaylı olmalı

7-Araç Gereç Listesi:

Bulundurulması mecburi Araç Gereç Listesine uygun hazırlanmalı ve Mesul Müdür tarafından imzalanmış olmalı. Sağlık Grup Başkanlığınca onaylı olmalı.

8-Ambulans:

Tam donanımlı ambulans bulunduruluyor ve özel ambulans yönetmeliğine göre verilmiş olan ve ambulans ve donanımla ilgili mesul müdürce onaylı belge veya yetkili merci tarafından ruhsatlandırılmış ilgili sağlık kuruluşuna ait ambulans belgesi veya hizmetin satın alındığı an az bir yıllık ambulans sözleşmesinin örneği olmalı noter onaylı

9-Kira Kontratı: Aslı veya noter onaylı örneği olmalı


10-Vergi Levhası: Cari yıla ait noter onaylı örneği

11-Mahal Raporu:

Rapor tutulan yerin adresi, ismi, iç ve dış bina özellikleri, ısınma, havalandırma, aydınlanma, su tesisatı, zemin döşemesi vb. özellikler açıkça belirtilmeli

Bekleme salonunun asgari 25m2, her hekim için muayene odalarının asgari 6 m2 olduğu, Akupunktur uygulama ünitesi asgari 10m2, acil birimin asgari 8m2, giriş kısmına yakın olup olmadığı tespit edilmeli,

Bulunması gereken asgari malzemenin bulunup bulunmadığı tespit edilmeli,

24 saat açık ise nöbetçi hekim odasının bulunup bulunmadığı belirtilmeli,

Arşiv odası personel odası, yeteri kadar WC-Lavabo olup olmadığı,

Atık toplama biriminin bulunup bulunmadığı tespit edilmeli,

Çalışanların branşları ile krokide gösterilen birimler ve mahal raporu kesinlikle uyumlu olmalı,

Raporun sonuç kısmında; 17/09/2002 tarih ve 24879 sayılı yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı, açılmasında mahsur oulup olmadığı, açılmasında mahsur olup olmadığı kesinlikle belirtilmeli,

Rapor resmi kurum antetli tarih yazılı biri hekim olmak üzere en az iki resmi görevli tarafından imzalanmış ve resmi kurumun mührü basılmış olmalı

12- Kuruluş:

A) Şirket İse:

Şirket ortaklarını gösterir Ticari Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile şirkete ait ve yılda bir yıldan eski tarihli olmamak üzere ilgili ticaret sicil memurluğunca Haziran Cetvelinin aslı veya noter tasdikli örneği,

Şirket ortaklarının tamamının tıp diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin noter tasdikli örneği

B) Dernek İse:

Derneğin "kamu yararına çalıştığını belgeleyen karar" ın (2908 sayılı Dernekler Kanununun 59.md.) örneği

Sağlık Hizmeti sunumunu içeren "dernek tüzüğünün" örneği

C) Vakıf İse:

Bakanlar kurulunca verilmiş "vergi muafiyeti kararı” nın (903 sayılı kanunun 4. md.) örneği

Sağlık Hizmeti sunumunu içeren "vakıf tüzüğü" nün örneği

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AİT İSTENİLEN BELGELER

13-Dilekçe:

Muayenehane açmak isteyen kişi tarafından verilecektir.

Akupunktur yapmak istediğini, muayenehanenin açık adresini, başka bir yerde mıuayenehanesi olup olmadığını, kamu kuruluşunda çalışıp çalışmadığını belirtmeli.(Kamuda çalışıyor ise part-time belgesi gerekir)

Tarih-isim-soy isim-diploma no-imza-adres-telefon yazılı olmalı

14-Diploma:

Noter onaylı örneği

Diplomanın arkasında Bakanlık onayı olmalı

Yurt dışından diploma alanların diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olmalı

15-Tescilli uzmanlık Belgesi:(uzman İse)

Uzmanlık Belgesinin fotokopisinin Noter onaylı örneği

16-Akupunktur Sertifikası:

Bakanlık tarafından verilmiş Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikasının fotokopisinin noter onaylı örneği

17-Nüfus Cüzdanı Örneği:(6 aydan eski tarihli olmamalı)

Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı.

Türk soylu yabancı uyruklu sağlık personeli için Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinden sürenin belirtildiği çalışma izni belgesi

18-ikametgah Örneği: (6 aydan eski tarihli olmamalı)

Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı

İkametgah İstanbul iline ait olmalı

19-Serbest Sağlık Mensupları Fişi:

Tüm boşluklar doldurulmalı (Özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, adres ve açılış tarihi yazılmalı resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa(Yoktur) yazılır, varsa ilgili yer yazılarak doldurulur.

20-İhbarname:

Tüm boşluklar usulüne uygun olarak doldurulmalı adres hanasine yerin ismi ile birlikte mutlaka açık adresi yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası, kurumun mührü mutlaka olmalı

21-Vesikalık fotoğraf:

Mesul Müdür için 6 adet olmalı.

Sağlık çalışanları için 4 adet olmalı odaya

22-Oda Kaydı Belgesi:

Odaya kayıtlı olduklarını ve mesleklerini serbest olarak başkaca özel bir sağlık kuruluşunda icra etmediklerini bildirir belgenin aslı veya noter onaylı kimlik kartı

Özel kanunlarında meslek kuruluşuna üye olamayacaklarına dair hüküm olan askeri hekimler için zorunlu değildir.

AKUPUNKTUR ÜNİTELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09/03/2000 tarih ve 23988 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Yapılan özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre uygunluk belgesi alan özel Sağlık Kuruluşları (Tıp Merkezi-Özel Dal Merkezi-Poliklinik) ile Özel hastaneler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre ruhsatlı hastaneler bünyesinde açılabilir.

1-Açılış Dilekçesi:

Sağlık kuruluşunun ünvanını, sahip ve sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, Akupunktur Tedavi ünitesi açmak istediklerine dair dilekçeleri tarih-telefon-mesul müdür imzalı olmalı
İlgili yerin noter onaylı uygunluk belgesi veya hastane ruhsat örneği

2-Kroki.

En az 1/100 ölçekli olmalı

Sağlık Ocağı hekimince bizzat görülerek mahalline uygun olup olmadığı yazılıp imza-kaşe-mühür işlemi tamamlanmış olmalı

Akupunktur uygulama ünitesi asgari 10m2 lik alanda olmalı

Sağlık kuruluşunun ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre bulundurulması zorunlu birimlere ilaveten ayrı bir bölümde olmalı

3-Araç-Gereç Listesi:

Bilim komisyonu tarafından belirlenen asgari araç gereç listesine uygun hazırlanmalı ve mesul müdür tarafından imzalı olmalı, Sağlık

Grup Başkanlığınca da onaylı olmalı

4-Mahal Raporu:

Rapor tutulan yerin adresi, ismi, iç ve dış bina özellikleri, ısınma, havalandırma, aydınlanma, su tesisatı, zemin döşemesi vb.

Özellikler açıkça belirtilmeli

Bulundurulması zorunlu birimlerin bulunup-bulunmadığı

Asgari malzemelerin bulunup bulunmadığı belirtilmeli

Raporun sonuç kısmında; 17/09/2002 tarih ve 24879 sayılı yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı, açılmasında mahsur oulup olmadığı,açılmasında mahsur olup olmadığı kesinlikle belirtilmeli,

Rapor resmi kurum antetli tarih yazılı biri hekim olmak üzere en az iki resmi görevli tarafından imzalanmış ve resmi kurumun mührü basılmış olmalı

SAĞLIK PERSONELİNE AİT GEREKLİ BELGELER

Yukarıda istenilen belgeler Akupunktur Ünite Merkezleri için geçerlidir. Ek olarak;

Tıp merkezi bünyesinde açılacak Akupunktur Ünitesinde çalışacak sağlık çalışanlarından personel çalışma belgesi

Özel Hastane bünyesinde açılacak Akupunktur ünitesinde çalışacak sağlık çalışanlarından en az bir yıllık hizmet sözleşmesi

Başvuru Yeri :

İlgili İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip