logo

Özel Poliklinik,Dal Merkezleri,Tıp Merkezleri Ruhsatlandırılma İşlemleri

Başvuru Koşulları : ***

Çalışacak olan sağlık personelinin kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Ruhsatlandırma İşlemlerinde adı geçen tanımlar aşağıdaki gibidir:

TIP MERKEZİ:

Asgari olarak bünyesinde İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi tıp dallarından en az birer uzman hekim olmak üzere asgari dört uzmanlık dalında faaliyet gösteren ve bünyelerindeki bu uzmanlardan iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından bir kadrolu hekim ile kadın hastalıkları ve doğum veya genel cerrahi tıp dallarında bir kadrolu hekim olmak üzere en az iki kadrolu hekim çalıştıran, ağız diş sağlığı alanından hizmet vermek amacıyla en az bir diş ünitesi ve diş hekimi ile hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli olan Bakanlık tarafından ruhsatlı biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuarları ve radyoloji ünitesi bulunan sürekli ve düzenli olarak gelişmiş donanım ve personel desteği ile 24 Saat süre ile ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.

ÖZEL DAL MERKEZİ:

Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tabi tutulanlara veya bir organ veya grubu hastalara yönelik hizmet vermek üzere, biri kadrolu olmak kaydıyla ilgili uzmanlık dalında en az iki uzman hekim çalıştıran, hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli olan, Bakanlık tarafından ruhsatlı radyoloji ve/veya biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuarları bulunan ve personel desteği ile 24 Saat süre ile ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.

TEŞHİS MERKEZİ:

Yalnızca 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu çerçevesinde birden fazla ilgili uzman hekimlerce açılan ve özel donanıma sahip, özel mevzuatına göre faaliyet gösterip teşhis hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.

POLİKLİNİK:

Tıpta uzmanlık alanlarının dağılımına bakılmaksızın temel olarak muayenehane ve diğer gerekli asgari destek hizmetleri ile bir veya birden çok tıpta uzmanlık dalı ve/veya genel pratisyenlik ve/veya diş hekimliği olarak en az iki hekimlik hizmetinin bir araya gelmesi ile kurulan özel sağlık kuruluşlarıdır.

Gerekli Belgeler :

Evrak tanziminde evrakla ilgili kademe sayısınca aynı dosyanın gerekli sayıda örneği hazırlanmış olmalı. ( Sağlık Grup Başkanlığı - Sağlık Müdürlüğü ile ilgili işlemlerde 2 nüsha hazırlanması gerektiği gibi ) Hazırlanan dosya yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi,Mesul Müdür’ün branşı-adı soyadı-yerin adresi-telefonu yazılı olmalı. Dosya kapağının iç kısmında çalışacak olan doktorların adı soyadı-branşı liste halinde yazılı olmalı. Üst yazıda dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak yapılmış olmalı,her maddedeki belge eksikleri tamamlanmış dosyaların içine yerleştirilmiş olmalı.

TÜM SAĞLIK PERSONELİ İÇİN:

1) DİLEKÇE:

 • Çalışan tüm sağlık personeli tarafından çalışmak istediği yerin adresini, ismini, hangi branşta çalışmak istediğini, başka bir yerde muayenehanesinin olup-olmadığını, kamu kuruluşunda çalışıp çalışmadığını belirtmeli. (Kamuda çalışıyor ise Part-Time belgesi gerekir.)
 • Tarih –isim- soyisim-diploma no-imza-adres telefon yazılı olmalı.

2) DİPLOMA :

 • Noter onaylı bir örneği
 • Diplomanın arkasında Bakanlık onayı olmalı
 • Yurt dışından diploma alanların diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olmalı

3)TESCİLLİ UZMANLIK BELGESİ : ( Uzman ise )

 • Uzmanlık belgesinin fotokopisinin Noter onaylı örneği

4) NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ : (6 aydan eski tarihli olmamalı )

 • Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı
 • Türk soylu yabancı uyruklu sağlık personeli için Bakanlığın 19.11.1998 tarih ve 14822 sayılı konu ile ilgili genelgesinde belirtilen belgelerin noter tasdikli örnekleri
 • Yabancı uyruklu olanların çalışabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü yabancılar şubesinden sürenin belirtildiği çalışma izin belgesi

** Her ilçe bu konuda tarih sıralaması yapıp tablo hazırlamalı ve çalışma izin süreleri dolan kişileri uyarıp yeni çalışma izin belgelerini temin etmeli **

5) İKAMETGAH ÖRNEĞİ : (6 aydan eski tarihli olmamalı )

 • Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı
 • İkametgah İstanbul iline ait olmalı

6) SERBEST SAĞLIK MENSUPLARI FİŞİ :

 • Tüm boşluklar doldurulmalı (Özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, adres ve açılış tarihi yazılmalı, resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa (YOKTUR ) yazılır, varsa ilgili yer yazılarak doldurulur

7) İHBARNAME :

 • Tüm boşluklar usulüne uygun doldurulmalı, adres hanesine yerin ismi ile birlikte mutlaka açık adresi yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası, kurumun mührü mutlaka olmalı

8) PART-TİME BELGESİ: (Resmi vazifesi olanlar için)

 • Çalıştığı kurumun antetli evrakına kurum amirince imzalanmış, mühürlenmiş, part-time yasasına uygun çalıştığını bildirir belge
 • Mesul Müdür part-time çalışabilir

9) VESİKALIK FOTOĞRAF : Dört ( 4 ) adet olmalı.

 • Mesul Müdür için Altı (6) adet olmalı.

10) ODA KAYDI : (Hekim ve Diş Hekimleri için)

 • Odaya kayıtlı olduklarını ve mesleklerini serbest olarak başkaca özel bir sağlık kuruluşunda icra etmediklerini bildirir noter onaylı belge veya kimlik kartı
 • Özel Kanunlarında meslek kuruluşuna üye olamayacaklarına dair hüküm olan askeri hekimler için zorunlu değildir

11) SAVCILIK BELGESİ: (Mesul Müdür + varsa Vekalet edecek hekim için)

 • Mutlaka Emniyet Müdürlüğünden alınmış olan evrakın aslı olmalı, ilgili kişiye ait olduğu kontrol edilmeli, amirin imzası olmalı
 • Adli sicil kaydı yoktur ibaresi olmalı, eğer sabıka kaydı varsa; mahkeme kararının noter tastikli bir örneği savcılık kağıdına eklenmeli

12) SAĞLIK DIŞI PERSONEL İÇİN

 • Mesul Müdür onaylı Nüfus Cüzdan Örneği

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA AİT GEREKLİ BELGELER:

1) AÇILIŞ DİLEKÇESİ:

 • Sağlık kuruluşunun unvanını, sahip ve sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, faaliyet göstereceği alanları, bu alanlarda çalışacak sağlık personeli isimlerini çalışma saatlerini ve faaliyete geçirmek istediği özel sağlık kuruluş türünü belirten ve ilgili özel sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden mesul müdür imzalı başvuru dilekçesi.( Poliklinik ise çalışma saatini belirtmeli)

2) MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ: ( En az 1 Yıl Süreli olmalı )

 • Noter tasdikli olmalı
 • Noter tasdikli nüfus Cüzdanı örneği bu evraka ekli olmalı.

3) KROKİ:

 • En az 1/100 ölçekli olmalı.
 • Sağlık Ocağı hekimince bizzat görülerek mahalline uygun olup olmadığı yazılıp imza-kaşe-mühür işlemi tamamlanmış olmalı
 • Bütün aynı bina içinde birbirine bitişik ve oda düzeyinde tüm mekanların ne amaçla kullanıldığını gösterir olmalı
 • Binanın teknik uygunluğu ilgili meslek odasına kayıtlı mimar veya mühendis tarafından tasdik edilmiş olmalı, krokide bulundurulması asgari zorunlu birimler:
 • Hasta bekleme salonu: Asgari 25 m2
 • Muayene odası:
 • Acil odası: Asgari 8 m2 Girişe yakın olmalı. Poliklinikler için zorunlu
 • Acil Ünitesi: 24 Saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında acil muayene odası, gözlem odası ile acil girişim odasından oluşur, girişe yakın olmalı. Poliklinikler için ihtiyari
 • Nöbetçi personel odası: 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, Merkezler için
 • Laboratuarlar: Merkezler için
 • Arşiv Birimi:
 • WC-Lavabo:
 • Atık toplama birimi:
 • Hasta gözlem odası: Merkezlerde zorunlu polikliniklerde ihtiyaridir. Merkezlerde yatak başına en az 8 m2 alan olacak şekilde, yatak başında civalı tansiyon aleti, seyyar oksijen tüpü ve lavabosu olan en az 3 en fazla 8 adet yataklı Polikliniklerde ise en fazla 4 yataklı

4) YANGIN RAPORU:

 • Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre İtfaiye Müdürlüğünden alınan belgenin aslı veya noter onaylı örneği

5) ATIK TOPLAMA SÖZLEŞMESİ:

** Sağlık kuruluşunun atık toplama biriminde toplanmış atıkların İlçe Belediyesi tarafından alınacağını belirtir sözleşme örneği noter onaylı **

6) TIBBİ MALZEME LİSTESİ:

 • Bulundurulması mecburi Asgari Tıbbi Malzeme ve donanım listesine uygun hazırlanmalı ve Mesul Müdür tarafından imzalı olmalı. Sağlık Grup Başkanlığınca onaylı olmalı

7) İLAÇ LİSTESİ:

 • Bulundurulması mecburi Asgari İlaç Listesine uygun hazırlanmalı ve Mesul Müdür tarafından imzalı olmalı. Sağlık Grup Başkanlığınca onaylı olmalı

8) AMBULANS:

 • Merkezler için; hasta naklinde kullanılmak üzere 08/07/2001 tarih ve 24456 sayılı yönetmeliğe göre verilmiş olan Ambulans uygunluk belgesine sahip bir ambulans bulundurmak veya Ambulans servisi uygunluk belgesine sahip bir kuruluş ile bir ambulansın 24 saat süre ile sağlık kuruluşunda bulundurulacak şekilde hizmet sözleşmesi noter onaylı, ambulans uygunluk belgesi örneği mesul müdür onaylı
 • Poliklinikler için; Tam donanımlı ambulans bulunduruluyor ise Özel ambulans yönetmeliğine göre verilmiş olan ve ambulans ve donanım ile ilgili mesul müdürce onaylı belge veya Yetkili merci tarafından ruhsatlandırılmış ilgili sağlık kuruluşuna ait ambulans belgesi veya hizmetin satın alındığı en az bir yıllık ambulans sözleşmesinin örneği olmalı, noter onaylı

9) MAHAL RAPORU:

 • Rapor tutulan yerin adresi, ismi, iç ve dış bina özellikleri, ısınma, havalandırma, aydınlanma, su tesisatı, zemin döşemesi vb. özellikler açıkça belirtilmeli
 • Bekleme salonun asgari 25 m2, muayene odalarının asgari 6 m2 olduğu, acil birimin asgari 8 m2 giriş kısmına yakın olup-olmadığı tespit edilmeli,
 • Bulunması gereken asgari malzemelerin bulunup bulunulmadığı belirtilmeli
 • 24 saat açık ise nöbetçi hekim odasının olup olmadığı belirtilmeli
 • Arşiv odası, personel odası, yeteri kadar WC-Lavabo olup olmadığı tespit edilmeli
 • Atık toplama biriminin olup olmadığı tespit edilmeli
 • Tıp Merkezlerinde asgari 3 azami 8, Polikliniklerde azami 4 yatak olabildiği ve yönetmelik hükümlerine göre hasta gözlem odasının olup olmadığı tespit edilmeli
 • Çalışanların branşları ile kroki de gösterilen birimler ve mahal raporu kesinlikle uyumlu olmalı
 • Raporun sonuç kısmında; açılmak istenen yerin 09/03/2000 tarih ve 23988 sayılı yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı, açılmasında mahsur olup olmadığı kesinlikle belirtilmeli
 • Rapor resmi kurum antetli tarih yazılı biri hekim olmak üzere en az iki resmi görevli tarafından imzalanmış ve resmi kurumun mührü basılmış olmalı

10) ÖZEL HİZMET BİRİMİ:

 • Özel Hizmet Birimleri ile ilgili esaslar genelgenin 28.maddesine uygun olmalı

11) TAHLİL LABORATUARI:

A) BASİT:

Sadece kendi hastalarına yönelik yönetmeliği 30.maddesine uygun olmalı

Tetkik Listesi:

 • Yönetmeliğe uygun hazırlanmış ilgili hekim tarafından imzalanmış olmalı
 • Sağlık Ocağı hekimi tarafından onaylanmış olmalı

B) RUHSATLI:

 • Basit Laboratuar tetkiklerini aşan tetkik yapılması veya teknoloji yoğun cihaz kullanılmak istenmesi durumunda kuruluş bünyesinde, 992 sayılı kanun hükümlerine göre ilgili Lab. Dalında Uzman yetkilinin sorumluluğunda faaliyet gösteren ve Bakanlıkça ruhsatlı Lab. bulundurulması zorunludur. Bakanlıkça ruhsatlı Lab. Faaliyetlerini ilgili kanun hükümlerine uygun olarak yürütürler.

C) SÖZLEŞMELİ:

 • Lab.hizmetlerinin bu hizmeti sunan 992 sayılı kanuna uygun olarak ruhsatlanmış Lab.’dan alınmak istenmesi durumunda ilgili Lab.’la yapılmış örneği

RÖNTGEN LABORATUARI:

A)100 m.Amp.AŞMAYAN RÖNTGEN CİHAZI:

 • Sadece kendi hastalarına yönelik yönetmeliğin 31.maddesine uygun olmalı
 • 3153 sayılı kanunun 7.maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair uzman hekimce verilen sertifikaya sahip hekim tarafından kullanılmak üzere ilgili yerin adresini, ismini ve vize süresini gösterir Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sağlık kuruluşu sahibi veya mesul müdür adına düzenlenmiş Lisans belgesinin noter onaylı örneği olmalı

B) RUHSATLI:

 • 100 m.amp.üzerinde röntgen cihazı bulundurulmak istenmesi durumunda kuruluş bünyesinde 3153 sayılı kanun hükümlerine göre ilgili uzman hekim sorumluluğunda faaliyet gösteren ve Bakanlıkça ruhsatlı radyoloji lab. bulundurulması zorunludur. Bakanlıkça ruhsatlı radyoloji lab.’ları faaliyetlerini ilgili kanun hükümlerine uygun olarak yürütürler

KURULUŞ:

A) ŞİRKET İSE:

 • Şirket ortaklarını gösterir Ticari Sicil Gazetesinin aslı veya noter tastikli örneği ile şirkete ait ve 1 yıldan eski tarihli olmamak üzere ilgili ticaret sicil memurluğunca Haziran Cetveli’nin aslı veya noter tasdikli örneği
 • Şirket ortaklarının tamamının tıp diplomalarının ve var ise uzmanlık diplomasının Müdürlükçe onaylı örneği

B) DERNEK İSE:

 • Derneğin "kamu yararına çalıştığını belgeleyen karar"ın (2908 sayılı Dernekler Kanununun 59.md) örneği
 • Sağlık hizmeti sunumunu içeren "dernek tüzüğü"nün örneği

C) VAKIF İSE:

 • Bakanlar kurulunca verilmiş "vergi muafiyeti kararı"nın (903 sayılı kanunun 4.md.) örneği
 • Sağlık hizmeti sunumunu içeren “Vakıf Tüzüğü”nün örneği

14) Sağlık Kuruluşu Müstakil Değil İse; Kat Maliklerinden alınacak Muvafakat Belgesi aslı

Başvuru Yeri :

İlgili İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.