Özel Poliklinik,Dal Merkezleri,Tıp Merkezleri Ruhsatlandırılma İşlemleri

Başvuru Koşulları : ***

Çalışacak olan sağlık personelinin kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Ruhsatlandırma İşlemlerinde adı geçen tanımlar aşağıdaki gibidir:

TIP MERKEZİ:

Asgari olarak bünyesinde İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi tıp dallarından en az birer uzman hekim olmak üzere asgari dört uzmanlık dalında faaliyet gösteren ve bünyelerindeki bu uzmanlardan iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından bir kadrolu hekim ile kadın hastalıkları ve doğum veya genel cerrahi tıp dallarında bir kadrolu hekim olmak üzere en az iki kadrolu hekim çalıştıran, ağız diş sağlığı alanından hizmet vermek amacıyla en az bir diş ünitesi ve diş hekimi ile hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli olan Bakanlık tarafından ruhsatlı biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuarları ve radyoloji ünitesi bulunan sürekli ve düzenli olarak gelişmiş donanım ve personel desteği ile 24 Saat süre ile ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.

ÖZEL DAL MERKEZİ:

Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tabi tutulanlara veya bir organ veya grubu hastalara yönelik hizmet vermek üzere, biri kadrolu olmak kaydıyla ilgili uzmanlık dalında en az iki uzman hekim çalıştıran, hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli olan, Bakanlık tarafından ruhsatlı radyoloji ve/veya biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuarları bulunan ve personel desteği ile 24 Saat süre ile ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.

TEŞHİS MERKEZİ:

Yalnızca 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu çerçevesinde birden fazla ilgili uzman hekimlerce açılan ve özel donanıma sahip, özel mevzuatına göre faaliyet gösterip teşhis hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.

POLİKLİNİK:

Tıpta uzmanlık alanlarının dağılımına bakılmaksızın temel olarak muayenehane ve diğer gerekli asgari destek hizmetleri ile bir veya birden çok tıpta uzmanlık dalı ve/veya genel pratisyenlik ve/veya diş hekimliği olarak en az iki hekimlik hizmetinin bir araya gelmesi ile kurulan özel sağlık kuruluşlarıdır.

Gerekli Belgeler :

Evrak tanziminde evrakla ilgili kademe sayısınca aynı dosyanın gerekli sayıda örneği hazırlanmış olmalı. ( Sağlık Grup Başkanlığı - Sağlık Müdürlüğü ile ilgili işlemlerde 2 nüsha hazırlanması gerektiği gibi ) Hazırlanan dosya yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi,Mesul Müdür’ün branşı-adı soyadı-yerin adresi-telefonu yazılı olmalı. Dosya kapağının iç kısmında çalışacak olan doktorların adı soyadı-branşı liste halinde yazılı olmalı. Üst yazıda dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak yapılmış olmalı,her maddedeki belge eksikleri tamamlanmış dosyaların içine yerleştirilmiş olmalı.

TÜM SAĞLIK PERSONELİ İÇİN:

1) DİLEKÇE:

2) DİPLOMA :

3)TESCİLLİ UZMANLIK BELGESİ : ( Uzman ise )

4) NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ : (6 aydan eski tarihli olmamalı )

** Her ilçe bu konuda tarih sıralaması yapıp tablo hazırlamalı ve çalışma izin süreleri dolan kişileri uyarıp yeni çalışma izin belgelerini temin etmeli **

5) İKAMETGAH ÖRNEĞİ : (6 aydan eski tarihli olmamalı )

6) SERBEST SAĞLIK MENSUPLARI FİŞİ :

7) İHBARNAME :

8) PART-TİME BELGESİ: (Resmi vazifesi olanlar için)

9) VESİKALIK FOTOĞRAF : Dört ( 4 ) adet olmalı.

10) ODA KAYDI : (Hekim ve Diş Hekimleri için)

11) SAVCILIK BELGESİ: (Mesul Müdür + varsa Vekalet edecek hekim için)

12) SAĞLIK DIŞI PERSONEL İÇİN

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA AİT GEREKLİ BELGELER:

1) AÇILIŞ DİLEKÇESİ:

2) MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ: ( En az 1 Yıl Süreli olmalı )

3) KROKİ:

4) YANGIN RAPORU:

5) ATIK TOPLAMA SÖZLEŞMESİ:

** Sağlık kuruluşunun atık toplama biriminde toplanmış atıkların İlçe Belediyesi tarafından alınacağını belirtir sözleşme örneği noter onaylı **

6) TIBBİ MALZEME LİSTESİ:

7) İLAÇ LİSTESİ:

8) AMBULANS:

9) MAHAL RAPORU:

10) ÖZEL HİZMET BİRİMİ:

11) TAHLİL LABORATUARI:

A) BASİT:

Sadece kendi hastalarına yönelik yönetmeliği 30.maddesine uygun olmalı

Tetkik Listesi:

B) RUHSATLI:

C) SÖZLEŞMELİ:

RÖNTGEN LABORATUARI:

A)100 m.Amp.AŞMAYAN RÖNTGEN CİHAZI:

B) RUHSATLI:

KURULUŞ:

A) ŞİRKET İSE:

B) DERNEK İSE:

C) VAKIF İSE:

14) Sağlık Kuruluşu Müstakil Değil İse; Kat Maliklerinden alınacak Muvafakat Belgesi aslı

Başvuru Yeri :

İlgili İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Geri Dön
Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip