Muayenehane Açılışında İstenecek Belgeler

 1. Muayenehanenin açılacağı adresi, çalışma saatlerini ve Ek- 13'te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygunluk belgesi düzenlenmesini içeren dilekçe, fotoğraf, iketgah, Nufus çüzdanı örneği,


 2. Muayenehanenin oda esasına bütün mekanlarını ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve (Toplum Sağlığı Merkezince) tarafından yerine bizzat gidilerek onaylanmış plan örneği,

 3. Muayenehane açacak tabibin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı,


 4. Muayenehanelerde kullanılacak ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış (Toplum Sağlığı Merkezinde) tarafından yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,


 5. Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da ( Toplum Sağlığı Merkezince) onaylı sureti,


 6. Binanın ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,(19.08.2008 tarihinden sonra yapılanlardan istenmeyecek)


 7. Binada ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıltılı olarak gösteren ve yetkili merciden alınan belge. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin belgesi başvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra olan binalarda ise " Muayenehanenin içinde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığı belge"


 8. Tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla (Belediyece) yapılmış Tıbbi Atık sözleşmesi


 9. Tabip Odası Kaydı,


 10. Kira Kontratı ve Vergi Levhası (Her iki belgenin de kişinin kendi adına düzenlenmiş olması gerekmektedir)


 11. Yönetmeliğin 12/ D Maddesinde muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, fiziki şartlar ile ilgili, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından tespit edilen Mahal Raporu


 12. Muayenehanede Yapılacak Tıbbi İşlemler Listesi.


 13. Acil Seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.


 14. Not : Belgeler İlçe Sağlık Müdürlüğünce Onaylanacak.


 15. Bakanlığımızın 31.05.2012 tarih ve 9208 Bakanlığımızın Yargı Kararı ile ilgili yazısı


 16. 21.03.2012 tarihli yürütmeyi durdurma ile durdurulanlar.


 17. Kapı, rampa, asansör, özürlü tuvaleti, merdivenler
Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip