logo

LABORATUVAR RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

992 ve 3153 sayılı Kanun kapsamındaki laboratuarlar hk. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/09/2003 tarih ve 14509 sayılı Genelgesi esastır. Bu tür müesseseler müstakil açılabildikleri gibi poliklinik hastane vb. müesseseler bünyesinde de açılabilirler. Laboratuarı açacak olan hekim serbest sağlık mensubu olarak kaydı yapılmadan diğer ruhsat işlemleri yürütülmez. Evrak tanziminde evrakla ilgili kademe sayısınca aynı dosyanın gerekli sayıda örneği hazırlanmış olmalı. ( Sağlık Grup Başkanlığı - Sağlık Müdürlüğü ile ilgili işlemlerde 2 nüsha hazırlanması gerektiği gibi. Hazırlanan dosya yarım kapak dosyada; dosya kapağında açılmak istenen yerin ismi, ilgili uzmanın branşı-adı soyadı-yerin adresi-telefonu yazılı olmalı. Üst yazıda dizin pusulası istenen belgelerin sırasına uygun olarak yapılmış olmalı, her maddedeki belge eksikleri tamamlanmış olarak ayrı, ayrı selofan dosyaların içine yerleştirilmiş olmalı.

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

  1- DİLEKÇE :

  (Müessese açmak isteyen kişi tarafından verilecektir-.

 • Açılacak yerin adresi ( İlgili dal uzmanınca açılabilir- Polk. ismi (Polk. veya hast. bünyesinde ise açıkça belirtmeli-. Başka yerde muayenehanesinin olup olmadığı Kamu Kuruluşunda çalışıp, çalışmadığı (Çalışıyor ise Part-Time Belgesi-Tarih-isim-soyisim- branş- diploma no- imza-adres telefon yazılı olmalı,
 • 2- DİPLOMA :

  Noter tastikli fotokopi değil, fotokopinin noter tastikli örneği. Diplomanın arkasında Bakanlık onayı olmalı. Yurt dışından diploma alanların diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olmalı,

  3-UZMANLIK BELGESİ :

  Uzmanlık belgesinin fotokopisinin noter tastikli örneği,

  4- NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ :

  (6 aydan eski tarihli olmamalı -

 • Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı,
 • 5- İKAMETGAH ÖRNEĞİ :

  (6 aydan eski tarihli olmamalı -
 • Muhtarlıktan onaylı olan evrakın aslı olmalı. İkametgah İstanbul iline ait olmalı,
 • 6- VESİKALIK FOTOĞRAF :

  İki ( 2 - adet olmalı,

  7- BİLDİRİM FORMU :

  İlgili Uzman Hekim tarafindan doldurulacak ve imzalanacak,

  8- SERBEST SAĞLIK MENSUPLARI FİŞİ :

  Tüm boşluklar doldurulmalı. (Özellikle fotoğraf mühürlü olmalı, tatbiki imza, telefonlar, adres ve açılış tarihi yazılmalı, resmi vazifesi hanesi çizilerek değil, yoksa (YOKTUR - yazılır, varsa ilgili yer yazılarak doldurulur,

  9- İHBARNAME :

  Tüm boşluklar usülüne uygun doldurulmalı, adres hanesine yerin ismi ile birlikte mutlaka açık adresi yazılmalı, ihbarnameyi dolduranın ismi, imzası, kurumun mühürü mutlaka olmalı,

  10- TİCARİ SİCİL GAZETESİ :

  ( Şirket şeklinde ise istenecek- Gazetenin aslı veya fotokopisinin noter tasdikli örneği olmalı. Adres kısmına dikkat edilmeli varsa şube adresi yazılı olmalı. Şirket ortaklarının hisse toplamı, şirketin toplam hissesine denk olmalı, hastane ve dializ merkezi hariç tüm şirket ortakları doktor olmalı. Şirket ortaklarının Tıp diplomalarının noter tastikli örneği. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin noter onaylı imza sirküleri gerekli,

  11- RUHSAT HARÇ MAKBUZU :

  ( 2004 Yılı için Radyoloji Fizik Tedavi ve Nükleer Tıp Laboratauarı için 417.800.000 TL Biyokimya Bakteriyoloji Mikrobiyoloji ve Patoloji için 208.800.000 TL Vergi Dairesine yatırılacak - Her yıl yeni harç miktarı değişmektedir. Ayrıca Ruhsat çıktıktan sonrada 100.000.000 TL Ankara Ziraat Bankası Necatibey Şubesi 6573922-5001 nolu hesaba yatırılacak. İlgili kişinin adına, açılmak istenen laboratuvar ve yeri belirtir olmalı,

  12- TAAHÜTNAME :

  Şirket Ortaklarının hekim olduğunu gösteren belgenin ilgili hekimlerce imzalanması gerekir,

  13- LİSANS BELGESİ :

  Sadece Radyoloji ve Nükleer Tıp Uzmanlarının kullandıkları cihazlar için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınacak olan Lisans Belgesi noter onaylı olacak,

  14- TAHLİL LiSTESİ :

  992 sayılı kanun kapsamındaki İlgili Uzman Hekim tarafindan doldurulup imzalanmalı,

  15- ARAÇ –GEREÇ LİSTESİ :

  992 sayılı kanun kapsamındaki İlgili Uzman Hekim tarafindan doldurulup imzalanmalı,

  16- KİMYASAL MADDE LİSTESİ :

  992 sayılı kanun kapsamındaki İlgili Uzman Hekim tarafindan doldurulup imzalanmalı,

  17- VERGİ LEVHASI :

  (Müstakil yer ise düzenlenecek-

 • Şahıs ise şahıs adına, şirket ise şirket adına olmalı. Adresi tutarlı olmalı, şirkete ait ise Ticari Sicil Gazetesindeki adresle aynı olmalı, şube ise şube adresideTicari Sicil Gazetesinde olmalı. Fotokopisinin noter tastikli örneği olmalı,
 • 18- KROKİ :

  Mimar tarafından çizilmiş olmalı. İlgili yerin tamamını ve içindeki bölümleri belirli olmalı. Sağlık Grup Başkanlığınca “ Mahalline Uygundur” İbaresi yazılarak, kaşelenip, mühürlenip, tarih yazılmış olmalı,

  19- TEFTİŞ RAPORU :

  En son olarak dosya incelendikten sonra adreslerine en yakın eğitim hastanesine teftiş yazılır.Teftiş raporunda adres uyumlu olmalı, sahibi hanesine şahıs ise şahıs adı, şirket ise şirket adı yazılmalı. Kullanıcı bölümüne kullanacak uzmanın ismi yazılmalı. Teftişin sonucu bölümüne uygun olup- olmadığı, mutlaka yazılmalı, teftişi yapan kişinin kaşesi , imzası, kurumunun mühürü mutlaka olmalı.

Başvuru Yeri :İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Özel Durumlar :

Yukarıda istenen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.NOT: 1-Açılacak Laboratuar Tıp Merkezi yada Poliklinik bünyesinde ise Çalışma Uygunluk Belgesinin noter onaylı örneği,NOT: 2-Teftiş sonucu Müdürlüğümüze geldikten sonra ilgili hekime ruhsat çıkarılması için en son olarak Diploması ve Uzmanlık Belgesi ile iki adet fotoğraf Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.