logo

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi

Özel ambulans servisleri, hizmet altyapı özellikleri ve personel durumuna göre çağrı merkezi ya da çağrı merkezi ve istasyonlardan oluşur.

Başvuru koşulları:

Ambulans(lar)ın ve acil sağlık araçlarının üzerinde yer alan yazı ve işaretler, tıbbi araç-gereç ve malzemeler aşağıdaki örnek formlar kısmında belirtilen listelere ve dış dizayn resimlerine uygun olmalı ve haricen ekleme yapılmamalıdır. Her ambulans servisi, en az iki adet kara ambulansını ve ekibini bulundurmak zorundadır. Ambulans sayısı beşin üzerinde olan ambulans servisleri, kullandıkları ambulanslardan herhangi birinin geçici olarak hizmet dışı kaldığı durumlarda kullanılmak üzere her beş adet ambulans için bir adet olmak üzere yedek ambulans bulundurabilirler. Bulundurulan yedek ambulans için ayrıca personel gerekmez. Ancak yedek ambulansın hangi ambulansın yerine ve kaç gün süre ile kullanılacağı en geç bir gün önce müdürlüğe bildirilir. Ambulans ve Acil Sağlık Aracı olarak kullanılacak araçlara öncelikle Müdürlükçe Uygunluk Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun için; örnek formdaki listede belirtilen gerekli tüm belgeler bir dosya halinde hazırlanarak Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine, Ambulans / Acil Sağlık Aracı Uygunluk Belgesi almak için başvuru yapılır. Başvurusu uygun görülen kuruluşa uygunluk belgesi düzenlenir ve bu belgeye istinaden yetkili trafik birimlerince aracın sınıfına uygun olarak tescili yapılır.

Gerekli Belgeler:

 • Mesul müdür tarafından Sağlık Müdürlüğü' ne hitaben yazılmış sahip veya sahiplerini, kuruluşun ünvanını, faaliyet adresini, verilecek olan ambulans hizmetlerini, sahip olunan ambulans sınıfını ve plakasını bildirir dilekçe,
 • Ambulansların park yeri ve servisin yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
 • Araç takip sistemi ve navigasyon sistemi fatura fotokopisi yada montaj formu,
 • Ambulansın faaliyet göstereceği gün ve saatleri bildiren dilekçe,
 • İşletmenin Merkez ve Şube adresleri, telefon ve faks numaraları gibi iletişim bilgilerini bildirir mesul müdür onaylı beyan,
 • Ambulans ve Acil Sağlık aracı olarak kullanılacak olan taşıtlara ait trafik tescil belgelerinin mesul müdürce onaylanmış birer örneği,
 • Yetkili birimden alınmış işyeri açma belgesi örneği,
 • Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belgenin örneği,
 • Yetkili birimle yapılan tıbbi atık sözleşmesi örneği,
 • Bildirilen personelin bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmadığına dair mesul müdür onaylı beyanname,
 • Açılacak ambulans servisinde görev yapacak mesul müdürle yapılan sözleşmenin ve hekimlik diplomasının varsa uzmanlık belgesinin birer örneği, ambulansta çalışmak istediğine dair dilekçesi, 2 adet vesikalık fotoğraf , T.C. Kimlik numarası.
 • Personel bildirim formunda ise araç plakası yoksa motor, şasi numarası ile sınıfı belirtilerek ünvanları ile birlikte liste halinde hazırlanır. Acil yardım ambulanslarında en az üç personelden oluşan bir ekip görev yapar. Ekipte en az bir hekim veya bir paramedik veya Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş modül eğitimlerini tamamlamış bir acil tıp teknisyeni ile diğer bir sağlık personeli ve bir şoför bulunur. Ambulansta sürücülük görevini öncelikle acil tıp teknisyeni veya zorunlu hallerde paramedik yürütebilir. Bu durumda şoför bulundurulmaz. Hekim bulundurulmayan acil yardım ambulanslarında hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden en az biri paramedik olmalıdır. Hekim veya paramedik bulunmayan acil yardım ambulanslarında çalışacak acil tıp teknisyeni; temel modül, travma resüsitasyon, çocuklarda ileri yaşam desteği ve erişkin ileri yaşam desteği kurslarını başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmalıdır. Hasta nakil ambulanslarında en az bir sağlık personeli ve bir şoför olmak üzere iki personel görev yapar. Ekipte şoför yerine bir ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) veya acil tıp teknisyeni (ATT) çalıştırılabilir. Hasta nakli sırasında en az bir sağlık personeli hasta kabininde bulunur. Özel donanımlı ambulanslarda bir hekim veya bir paramedik ile bir sağlık personeli olmak üzere en az iki personel görev yapar. Ekipte şoför yerine bir paramedik veya acil tıp teknisyeni çalıştırılabilir. Yoğun bakım ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personelinin; Bakanlıkça onaylanmış temel modül, erişkin ileri yaşam desteği ve travma resüsitasyon kurslarını, yenidoğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak olan ambulanslarda çalışacak hekim ve sağlık personelinin ise Bakanlıkça onaylanmış temel modül ve çocuklarda ileri yaşam desteği ve / veya NRP kursunu başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmaları zorunludur. (Yukarıda belirtilen personel sayıları 8 saatlik mesai için geçerlidir)
 • Ambulans servisinde çalışacak hekimlere ait; ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu yönetmelikte belirtilen kurs sertifikalarının birer fotokopisi, ikişer adet vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik numarası.
 • Ambulans servisinde çalışacak sağlık personeline ait; ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu yönetmelikte belirtilen kurs sertifikalarının birer fotokopisi, ikişer adet vesikalık fotoğrafları, eğer şoförlük de yapacaklar ise sürücü belgesi fotokopisi, T.C. Kimlik numarası.
 • Şoför olarak olarak çalışacak olan sağlık eğitimi almamış personelin sürücü belgesi fotokopisi, sürücü olarak çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, iki adet vesikalık fotoğraf ve temel ilkyardım eğitimi sertifikası fotokopisi,
 • Bulundurulan aracın sınıfına göre örnek formdaki listelerde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mesul müdür tarafından araç için onaylanmış liste, Tüm fotokopiler mes'ul müdür tarafından onaylanacaktır.

İşlem adımları:

Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mes'ul müdürleri vasıtasıyla, gerekli evrakların mevcut olduğu başvuru dosyası ile İstanbul Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine başvururlar. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa açılacak kuruluş, çağrı merkezi (Madde.16'ya uygunolarak hazırlanır) ve istasyon(lar) ile ambulanslar incelenir. Başvurunun uygun görülmesi halinde mes'ul müdür adına Mesul Müdürlük Belgesi, Hekim ve Sağlık Personelinin her birine Personel Çalışma İzin Belgesi ve kuruluşa Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi ve araçlara ise sınıfına göre Uygunluk Belgesi düzenlenir.

Başvuru yeri:

Tel : 0212 413 05 31-34. 4 hat

Adres :

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi E-5 Karayolu Üzeri Çocuk Esirgeme Kurumu Karşısı, Lojistik Destek Müdürlüğü İncirli Mevkii Bakırköy / İSTANBUL

Başvuru Şekli:

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez. Şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.

Özel Durumlar:

 • Başvuru sırasında sağlık kuruluşunda çalışan sağlık personeline ait okul çıkış belgeleri, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kabul edilir. Ancak bu süre sonunda diplomasının aslını ibraz etmek zorundadır, ibraz edilmemesi halinde, personelin çalışmasına müsaade edilmez.
 • Ambulanslar, her ne surette olursa olsun amaçları dışında kullanılamaz. Hasta nakil amaçlı olarak kullanılmak üzere tahsis olunan ambulanslar, tahsis amaçları dışında Acil yardım ambulansı yerine kullanılamaz.

Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri çağrı merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres değişikliği veya ilave istasyonlar açıldığı takdirde; Gerekli Belgeler kısmında belirtilen tüm belgeler düzenlenerek müdürlüğe yedi gün içinde bir dilekçe ile başvurulur.

Örnek Form:


Sayfa Başı Geri Dön