25/02/2015 - 18/03/2015 TARİHLİ İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DUYURUSU

Yayın Tarihi : 25.02.2015

Bakanlığımız Müsteşarlık 21/09/2012 tarihli ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi ve 2946 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda lojman tahsisleri yapılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğünün 30/03/2011 tarihli ve 51722 sayılı yazısında belirtildiği üzere 23/07/2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre İl mülki sınırlarımız Büyükşehir Belediyesi sayıldığı için tüm lojmanlarımız il sınırları içerisinde yer almakta olup ilçelerdeki lojmanlarımız il merkezli olarak değerlendirilmektedir.

Lojmana başvuru şartları;

1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında İl Sağlık Müdürlüğü (İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan personel, 112 Acil Sağlık İstasyonu personeli, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli) ile Halk Sağlığı Sağlığı Müdürlüğü (Toplum Sağlığı Merkezi, AÇS-AP, Verem Savaş Dispanseri, İl Halk Sağlığı Laboratuvarı vb.) ve bağlı birimlerde kadrolu olan ve bilfiil bu kuruluşlarda çalışan personeller başvuruda bulunacaktır.

2. Birinci basamakta kadrolu ve bilfiil çalışmakta olan personellerin tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş kalan lojman olması halinde bu lojmanlar için sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları personellerinin tahsis işlemleri yapılacaktır.

3. Söz konusu lojmanlardan yararlanmak isteyen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi kadro veya görev yerinin 2. basamakta olan personellerin, birinci basamakta çalışan personelin başvuruda bulunması halinde tahliye etmek üzere şartlı oturmak için talepte bulunabilir.

4. Boş kalan veya talep edilmeyen lojmanların, sağlık personeli dışındaki kamu görevli personeli, birinci basamakta çalışan personelin başvuruda bulunması halinde tahliye etmek üzere şartlı oturmak için talepte bulunabilir.

5. Hizmet sınıflarına göre lojman sınıflandırması yapılmış olup kadronuzun bulunduğu hizmet sınıfına göre sadece bir lojman için talep yapılacaktır.

6. Farklı hizmet sınıflarına tahsisli lojmanlar için talepte bulunmak isteyen personellerin, başvuru dilekçelerinde şartlı tahsisle oturmak istediklerini belirtmeleri, konuttan yararlanacak hizmet sınıfı uygun başka talep eden olmaması halinde ve hizmet sınıfı uygun personelin aynı lojmanı talep etmesi durumunda lojmanı tahliye etmek üzere şartlı oturmak için talepte bulunabilir.

7- Lojman tahsisi sonrasında çalışılan yer ile lojman arasındaki mesafe, lojman ulaşım zorluğu, lojmanın fiziki yapısı ve durumu gibi nedenlerle FERAGATLARIN olması sebebiyle; Lojman başvurusunda bulunmak isteyen personelin talep etmek istediği yerin çalıştığı yere olan mesafesini veya aile durumunu göz önüne alarak, lojmanı yerinde görerek değerlendirme sonrasında LOJMAN BAŞVURUSUNDA bulunulması.

NOT: Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili olarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. maddesinde; “ (...) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet sınıfları: Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Hekim, Diş Hekimi, Diyetisyen, Eczacı ve Veteriner Hekim. Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Fizyoterapist, Tıp Teknoloğu, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Sosyal Hizmetler Mütehassısı, Biyolog, Psikolog, Sağlık Mühendisi, Sağlık Fizikçisi, Sağlık İdarecisi ile Ebe ve Hemşire Yardımcısı, ( Fizik Tedavi, Laboratuvar, Eczacı, Diş, Anestezi, Röntgen Teknisyenleri ve yardımcıları, Çevre Sağlığı ve Toplum Sağlığı Teknisyeni dahil ) Sağlık Savaş Memuru, Hayvan Sağlık Memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. Genel İdare ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan memurları ve Avukatlık Hizmetleri personelini kapsar. Teknik Hizmetler Sınıfı: Teknik Hizmetler sınıfında bulunan memurları kapsar. Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan memurları kapsar. Not: Hizmet sınıfları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesine göre hazırlanmıştır.

4- Lojman talepleriniz için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 23 /12/2014 - 13/01/2015 tarihleri arasında çalıştığınız kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir. (Belirtilen tarihlerde ilgili kuruma gelen ve kayıt işlemi yapılan lojman taleplerinin toplandıktan sonra en geç 1 hafta içinde Müdürlüğümüz İdari İşler Şube Müdürlüğü – İdari İşler Birimine ulaştırılması.)

Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

1-Lojman talep dilekçesi,

2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),

3-Mal Bildirim Beyan Formu, (İmzalı)

4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,

5-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,

6-Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),

7- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan

yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Onaylı).

Ekler

Başvuru Listesi

Müdürlük içi personel için örnek lojman dilekçesi

Müdürlük dışı personel için örnek lojman dilekçesi

Kamu konutları tahsis talep beyannamesi

Mal bildirim formu

Aile yardım formu

Ek-4Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip