logo

GIDA VE ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Etkilerini İzleme Değerlendirme ve Gıda Güvenliği Birimi


Görevleri

 • Çevre ve sağlık sorunlarını belirleme, olası risk durumlarını saptama, izleme , sorunlar ve çözümüne yönelik görüşler belirleme ve çalışmaları yürütmek.
 • Çevre ve sağlık sorunlarına yönelik ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma
 • Resmi kurumlar, özel ve tüzel kişiler tarafından istenen kurum görüşlerini hazırlama
 • Okul sağlığı çalışmaları
 • Beslenme Dostu Okullar Projesi
 • Beyaz Bayrak Projesi
 • Şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Çevresel etki değerlendirmesine esas görüşler
 • Okul, kurs, huzurevi, hastane vb. işyerlerinin açılabilmesi için kurum görüşlerinin hazırlanması
 • Uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar
 • Kontrole tabi kimyasal maddelerin denetimi, imhası
 • Gayri sıhhi müesseselerin sınıf belirleme işlemlerinde ilgili kuruluşlara görüş vermek
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumda çevre sağlığı hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak
 • Çöplük, mezarlık, gübrelik, tuvalet gibi çevre sağlığını yakından ilgilendiren yerlerin yer seçimlerine katılmak, denetlemek, değerlendirmek ve gerekli işlemleri yürütmek.
 • Halkın yiyip içmesine, yatmasına, eğlenmesine, dinlenmesine, temizlenmesine ve seyahat etmesine mahsus umumi yerler ile çocuk bahçeleri, parklar bahçeler, spor meydanları, spor alanlarının sağlığa uygun hizmet vermesini sağlamak amacıyla oluşturulan plan ve programlar doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Mahalli idarelerle işbirliği yaparak çevre sağlığını ilgilendiren konularda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak
 • İlgili kurumlarla işbirliği içinde; hava, su, toprak kirliliği, gürültü, kurban hizmetleri, konut sağlığı, endüstriyel ve evsel atıkların izalesi, iyonlaştırıcı radyasyon ve nükleer santral güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmak
 • Kanalizasyon sistemlerinin çevre sağlığına ve projelere uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek, mahallinde kabullere katılmak
 • Sağlığı olumsuz etkileyen durumlarla ilgili inceleme raporunu düzenlemek, şikayet sahibine ve ilgili kuruma resmi yazı ile bildirmek
 • Çalışanların sağlığının korunması amacıyla; gerekli araştırma, geliştirme ve denetim hizmetlerini ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.