logo

Su Güvenliği Birimi


Görevleri

 • Su kaynaklarının korunması, yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlanması için gerekli araştırma, geliştirme çalışmalarına katılmak, denetimlerinin yapılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak


 • İçme-kullanma sularının kalitesini izlenmek, su sanitasyonu ile ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek


 • İçme-kullanma suyu tesisi geçici ve kesin kabullerine ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte katılmak


 • İçme suları ve doğal kaynak sularnın işletme ve tesis izinlerini vermek, ruhsatlandırma ve denetimle ilgili işleri yürütmek


 • Doğal mineralli suların onaylanması, işletme ve tesis izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması ve denetimle ilgili işlerini yürütmek


 • Kaplıca ve talassoterapi tesislerinin kullanacağı termal suyun onaylanması, tesis ve işletme izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması ve denetimle ilgili işlerini yürütmek


 • İçme suları, doğal kaynak suları, doğal mineralli sular ve peloidlerin piyasa gözetim ve denetimlerini yapmak.


 • Peloid üretim ve paketleme tesislerinde kullanılacak peloidin onaylanması, üretim izni verilmesi ve denetimle ilgili işlerini yürütmek


 • Yüzme alanlarının (deniz, göl, akarsu) yüzme sezonu boyunca yüzme suyu kalite standartlarını izlemek, insan sağlığı açısından risk oluşturan yüzme alanlarının kullanımının engellenmesi ve gereken düzeltici önlemlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmakA) Su İşletmelerinin Denetimi ve Ruhsatlandırılması

 • 1) İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz

Kaynak ve içme sularını işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan, kaynağın veya çıkış noktasının yerini tereddütlere meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte Valiliğe müracaat ederler.

Başvurunun Müdürlüğe intikali üzerine; suların kaynağı veya çıkış noktası, müdürlük elamanları kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. Kurul, kaynağı veya çıkış noktası ve tesis yerini mahallinde tetkik eder. Yapılan tetkikler sonucunda, kaynağın veya çıkış noktasının tanımına uygunluğunun tespit edilmesi halinde, sağlık teşkilatı, kaynağından tekniğine uygun olarak gerekli numuneleri alır; debi ve sıcaklık gibi mahallinde yapılması gereken ölçümleri yapar, kaptajın yeri ve kaynağın veya çıkış noktasının etrafında bırakılacak koruma alanı mesafesi ve gerekli olan diğer hususlara da yer verilerek ön raporu detaylı şekilde hazırlar.Alınan numuneler, tercihen akredite olmuş ve analitik kontrol sistemine sahip, denetim yetkileri yetkili kuruluşlarca onaylanmış bağımsız kişi veya kurumlarca belirli aralıklarla denetlenen laboratuvarlar arasından, Bakanlıkça yetki verilecek laboratuvarlarda analiz ettirilir.

Tesis izni için üç nüsha olarak tanzim edilecek olan dosyada aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunur;

 • Dilekçe,


 • Projeler;1/100 veya 1/1000 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri plan koteleri, 1/20 - 1/50 ölçekli kaptaj projesi, Kaynağın veya çıkış noktasının bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi üniteleri de gösteren 1/200 -1/2000 ölçekli isale plan ve profili, Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20 - 1/50 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama raporu, Depo kullanılacak ise 1/50-1/100 ölçekli depo projesi, 1/50-1/500 ölçekli imlahane projesi, Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema ve açıklama raporu, Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/50-1/500 ölçekli proje, Bütün üniteler ile kaynak koruma alanını da gösterecek şekilde hazırlanmış genel vaziyet planı.


 • Suyun kaynağından veya kaynaklarından, çıkış noktası veya noktalarından alınacak numunelerin Ek-1’de yer alan parametrelere ait tam analiz raporları,


 • Su ile ilgili kurul ön raporu,


 • Tesis İznine Esas Değerlendirme Formu,


 • Valiliğin uygun görüşünü belirtir Olur,


 • Suyun imla şekli ile ilgili açıklama raporu,


 • Hidrojeolojik inceleme raporu,


 • Suyun bulunduğu arazinin, Kurulca belirlenen koruma alanını da kapsayacak şekilde tapusu, yer başka gerçek veya tüzel kişiye ait ise noter onaylı anlaşma örneği, hisseli tapularda diğer hissedarların noter onaylı muvafakatı veya ilgili mahkemeden alınacak karar,


 • Suya uygulanacak üretim proseslerine ilişkin bilgi ve belgeler,


 • Teknik usullerle yer altından çıkartılan ve çıkış noktası kuyu olan içme sularında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak İçme Amaçlı Yer Altı Suyu Kullanım Belgesi,


 • Teknik usullerle yer altından çıkartılan içme sularının ilgili mevzuatına uygun olarak İl Özel İdaresi’nden kiralandığına dair sözleşme,


 • İsale hattında kullanılacak malzemelere ait bilgi ve belgeler,


 • Var ise ilgili mevzuatı doğrultusunda alınmış diğer kuruluşlara ait görüş yazıları.


Hazırlanan dosyalar müdürlükçe incelenir ve uygun görülmesi halinde onaylanır. Müdürlükçe incelenerek uygun görülen ve onaylanan, dosya bilgilerine dayanılarak düzenlenen Ek-4 formu, Valilik Oluru, Kurul Raporu ve analiz raporları Bakanlığa gönderilir. Dosyalardan bir nüshası müdürlükte, birisi sağlık ocağında ve diğeri de işletmecide muhafaza edilir.

Tesis izni alanlar, uygun görülen projeleri ve bu Yönetmelikte istenilen hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra, bir dilekçe ile Valiliğe başvurarak işletme izni talebinde bulunurlar.

Kurulca, tesislerin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun anlaşılması halinde, ruhsata esas olmak üzere suyun tüketime sunulacağı en son nokta olan nihai dolum yerinden su örnekleri alınarak Ek-1' de yer alan tüm parametreler yönünden analizleri yaptırılır. Suların etiket bilgisinde de bu analiz sonuçları esas alınır.

Kurul son raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, firma imzası ve kaşesini taşıyan üç adet etiket örneği Ek- 5’ de yer alan Kaynak ve İçme Suları İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formu Bakanlığa gönderilir.

Gerektiğinde tesisin mahallinde incelenmesi ve dosyanın tetkikine müteakiben Bakanlıkça işletme izni verilir.

Tesis izni alınmadan inşa edilmiş tesislerin projelerine uygun olması halinde; Ek- 4 ve Ek –5’ de yer alan formlara göre İl Sağlık Müdürlüklerince bir değerlendirmede bulunulur ve herhangi bir olumsuzluk yok ise gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde tesis izni ile işletme izni aynı anda verilir.

B) Su Satış Yerleri ve Su Nakil Araçlarının Ruhsatlandırılması

İl Hıfzısssıhha Kurulu'nun 27.12.2005 tarih ve 12 sayılı kararı ile su satış yerleri ve nakil araçlarının denetimleri hakkında usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir:

Su Satış Yerleri ve Su Nakil Araçlarının Ruhsatlandırılması Hakkında Usul ve Esaslar

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI GERİ DÖNÜŞLÜ 5 LT. VE ÜZERİ AMBALAJLI SULARIN
SATIŞ NOKTALARI VE NAKİL ARAÇLARININ DENETİMLERİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Tanımlar

A-Amaç

Madde 1-

Halkın sağlıklı ve güvenli su tüketimini sağlamak amacıyla ilimiz sınırları dahilinde 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü kaplarda tüketime sunulan suların; satış yerlerinin, nakil ve satış araçlarının teknik ve hijyenik şartlarını belirlemek ve ilgili mevzuata göre denetimlerini yapmak.

B-Kapsam

Madde 2-

İlimiz sınırları dahilinde tüketime sunulan 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların satış yerlerinin ve nakil araçlarının teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunun denetimi ve izne bağlanması.

C-Hukuki Dayanak

Madde 3-

17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

D-Tanımlar

Madde 4-

 • Valilik: İstanbul Valiliğini,
 • Kaymakamlık:İlçe Kaymakamlıklarını,
 • Müdürlük:İl Sağlık Müdürlüğü'nü,
 • Başkanlık:İlçe Sağlık Grup Başkanlıklarını,
 • İşletme: Su dolumunun yapıldığı fabrikayı,
 • Satış yeri: Ambalajlı suların satıldığı yerleri,
 • Nakil Aracı:Su işletmesinden veya su satış yerinden su naklini sağlayan araçları tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Gerekli Belgeler, Su Satış Yerlerinin Tabii Olacağı Şartlar, Nakil Araçlarının tabi olacağı şartlar, İzin İşlemleri ve denetim, Devir veya İzin Belgesi üzerinde yapılacak değişiklikler

A-Başvuru

Madde 5-

5 lt. ve üzeri PC. ambalajlı geri dönüşlü damacana su satış yeri açmak isteyen veya bu suların naklini yapmak isteyen gerçek/tüzel kişiler Kaymakamlığa başvuruda bulunur.

B-Gerekli Belgeler

Madde 6-

a) Su Satış Yerleri İçin;

 • Dilekçe.
 • Satılacak su ile ilgili olarak; su satış yeri temsilcisi ile su işletmesi, veya bölge bayii arasında yapılacak sözleşmenin bir fotokopisi.
 • 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suyun satış yerinin; ölçülendirilmiş, kaşeli ve imzalı krokisi.
 • Su satış yeri açan özel veya tüzel kişiliğe ait vergi levhasının fotokopisi.
 • İşletme ruhsatı fotokopisi.

b) Su Nakil Araçları İçin;

 • Dilekçe
 • Ruhsatlı su kaynağı veya ana bayi ile yaptığı sözleşme
 • İşletme ruhsatı fotokopisi, anabayi ile sözleşme yapılmış ise bayinin su satış ruhsatı ayrıca ilave edilir.
 • Su Satış Yeri izin belgesi fotokopisi,
 • Su nakil aracına ait trafik ruhsat fotokopisi,
 • Su Nakil Aracı izin belgesi başvurusunu Satış Yeri yapmışsa: Su Satış Yeri İzin belgesi fotokopisi veya Su Satış Yeri İzin Belgesi başvuru dosyası
 • Su Nakil Aracı izin belgesi başvurusunu işletme yapmışsa: Kaynağın Sağlık Bakanlığı'ndan alınan İşletme Ruhsatı Fotokopisi ve ana bayii veya satış yerlerine suyu taşıyacağına ilişkin beyanname ile satış yeri izin belgesi fotokopileri,
 • Su Nakil Aracı izin belgesi başvurusunu ana bayii yapmışsa: Hangi su satış yerlerine suyu taşıyacağına ilişkin beyanname ile satış yeri izin belgesi fotokopileri,

C-Su Satış Yerlerinin Tabii Olacağı Şartlar

Madde 7-

 • Su satış yeri; 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların depolandığı ve satıldığı yer olmak üzere en az iki bölüm olmalıdır.
 • Taban ve tüm duvarlar temiz ve silinebilir özellikte olmalıdır. Tavan nemlenme ve dökülmeye müsait olmamalıdır.
 • Teknik ve hijyenik şartları yeterli ve uygun olmalıdır.
 • Depo kısmı güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
 • Satılan suya ait işletme izin ruhsatının bir fotokopisi görünür şekilde asılı olmalıdır.
 • Piyasaya arz edilen suların; tüp, otogaz, petrol ve petrol ürünleri satan yerlerde satışı yapılmaz.
 • Su satış yerinde satılan suyun adı dışında başka bir isim veya tüketiciyi yanıltıcı tabela asılamaz.
 • Su satış yerinde satılan suya ait bir tabela yok ise; asılı olacak tabelada sadece "su satış yeri" ibaresi bulunacaktır.
 • Geri dönüşlü damacana sularının satışı yapılan yerlerin kullanım alanı en az 20 metrekare ve iki bölümden oluşmalıdır.

D-Nakil Araçlarının tabi olacağı şartlar

Madde 8-

 • Piyasaya arz edilen suların; tüp, otogaz, petrol ve petrol ürünleri vb. dağıtımını yapan araçlarda veya bu ürünlerle birlikte nakli ve satışı yapılamaz.
 • İşletmelerden su satış yerine yada su satış yerinden halka satış yapan araçların kasaları kapalı kasa ve/veya damacanaların dış etkenlerden korunacağı bir düzende olmalıdır. Açık kasa ile nakli yapılamaz.
 • Araç, ambalajlı suların vasıfları bozulmayacak, deforme olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Halka su dağıtımı yapılan araç üzerinde en az 50x50cm ebatlarında sattığı suyla ilgili olarak; kaynak ismi, ruhsat numarası ve tarihi bulunması zorunludur.

E- İzin İşlemleri ve Denetim

Madde 9-

 • İzin işlemi Ekte bulunan denetim formları ve izin belgesi örnekleri doğrultusunda İlçe Sağlık Grup Başkanlığının uygun görüşü ve Kaymakamlığın onayı ile yapılacaktır.
 • Su satış yeri ve Su nakil aracı izni için, eksiksiz başvuruda bulunan özel ve tüzel kişilere ait işlemler en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır.
 • Bu düzenlemeden önce izin belgesi düzenlenmiş Su satış yerleri ve Su nakil araçları denetlenerek bu hükümler doğrultusunda izinleri yenilenecektir. Su satış yerleri ve nakil araçları sahip veya yetkilileri de bu düzenlemeye uymak zorundadırlar.
 • Denetim ilgili mevzuatlar doğrultusunda yapılacaktır.
 • Yapılan denetimler ve izin işlemlerine ait listeler aylık olarak İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir.
 • İlçedeki su satış yeri ve su nakil araçları envanteri her yıl sonunda çıkarılacaktır.
 • Su satış yeri yetkilisince oluşturulacak Denetim Dosyasında; izin işlemlerine esas belgeler , denetim tutanakları, sağlık muayene kartları, satılan suya ait sözleşme bulundurularaktır. Ayrıca su satış yerinde satılan suya ait fatura ve/veya irsaliye bulundurulacaktır. İlgili belgeler denetim elemanlarınca istenildiğinde denetçilere ibraz edilmek zorundadır.
 • Su nakil aracında; Araca ve nakli yapılan suya ait izin belgesi, sağlık muayene kartları, satılan suya ait fatura ve/veya irsaliye bulundurlacaktır. İlgili belgeler denetim elemanlarınca istenildiğinde denetçilere ibraz edilmek zorundadır.
 • İşletmeden, bölge bayiine veya satış noktalarına nakil yapan araçlar İl Sağlık Müdürlüğünce izne bağlanacak olup tanzim edilen dosyası ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığının denetim raporu, uygun görüşlü üst yazı ile İl Sağlık Müdürlüğüne sunulacaktır.
 • Su satış yeri izni düzenlenmesi diğer ilgili kurumlardan, kurumların mevzuatına göre izin alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. Verilen izin müktesep hak teşkil etmez. Su satış yerlerine İlgili kurumlarca mevzuatına göre çeşitli isimler altında izin verilmiş olması da su satış yeri izni alınması mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.,

F-Devir veya İzin Belgesi üzerinde yapılacak değişiklikler

Madde 10-

 • Belge, kimin adına düzenlenmiş ise sadece o gerçek veya tüzel kişi için geçerlidir. İzin belgesinde belirtilen hususlar esas olup; bu hususlardan herhangi birinin değişmesi veya izin belgesinin kaybolması, okunamayacak ve yanlış anlamalara sebep olacak şekilde bozulması halinde, yetkilisince yenilenmek veya değiştirilmek için bir dilekçe ile Kaymakamlığa müracaat edilir.
 • Dilekçeye değişiklik ile ilgili belge ve bilgiler veya kayıp ilanı verilmiş gazete veya bozulan izin belgesinin aslı ilave edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Müeyyideler

Madde 11-

Mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren 5 Lt. Ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların satış yerleri ve nakil araçlarına 05.06.2004 tarih ve 25483 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 29. maddesi (l) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 12-

18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 'in yürürlüğe girmesinden sonra İlimiz sınırları dahilinde su sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 25.08.1999 tarih ve 10 nolu kararının Sağlık Bakanlığı tarafından 11.10.99 tarih ve 13211 sayılı yazıları ile uygun görmesi üzerine; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 10.11.1999 tarih ve 13 nolu kararı ile yürürlüğe giren 5lt. Ve üzeri geri dönüşlü ambalajlı suların satışı ve nakilleri hakkında usul ve esasları doğrultusunda İlmizde geri dönüşlü ambalajlı suların satış yerleri ve nakil araçları ruhsatlandırılma işlemi kaldırılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük,Yürütme

Madde 13-

Bu düzenleme İl Hıfzıssıhha Meclisinin karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14-

Bu hükümler İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülür.

EKLER:

2 Adet Denetim Tutanağı

2 Adet İzin Belgesi ÖrneğiT.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
..................Kaymakamlığı

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

5 LT. VE ÜZERİ PC. AMBALAJLI GERİ DÖNÜŞLÜ DAMACANA SU SATIŞ YERİ
İNCELEME KOMİSYON RAPORU

17/02/2005 tarih ve 25730 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esas alınarak Sağlık Bakanlığınca izne bağlanan, 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların İlimizde satışı ve nakli hakkındaki “İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.12.2005 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygulamasına karar verilen usül ve esaslar çerçevesinde” yapılan incelemede;

 • Su Satış Yerinin Sahibi :
 • Adresi:
 • Tel:
 • Satılan Suyun adı :
 • Suya ait İşletme Ruhsat No ve Tarih:
SU SATIŞ YERİ:
 EVET 
HAYIR
Satılacak su ile yapılmış sözleşme var mı?    
Su satış yeri adı veya satılacak suyun adını içeren tabela var mı?    
İçten içe en az 20m2 mi?    
Planına uygun mu ?    
Su depolama ve satış bölümü olmak üzere 2 bölümden oluşmuş mu?    
Depolama bölümü direkt güneş ışını alıyor mu?    
Depolama ve satış için yeterli raf mevcut mu?    
İşletmenin tüm tabanı mermer, fayans v.b. kir tutmaz, kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış mı?    
Duvarlar ve tavan temiz ve boyalı mı?    
Satışı yapılan suyun, Sağlık Bakanlığından alınan “işletme ruhsatı” iş yerinde görünür bir ebatta asılı mı?    
Çalışan kişilerin Portör Muayeneleri yapılmış mı?    

SONUÇ: Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen geri dönüşlü ambalajlı su satış yerine Su Satış Yeri İzin Belgesi düzenlemesinde sakınca olmadığını belirtir komisyon raporudur........./...../ 2005

NOT: Seçeneklerden sadece birini (X) işareti ile işaretleyiniz.

Satılacak su il dışında üretiliyor ise suyun işletme ruhsatı fotokopisini sözleşme örneğine eklettiriniz.

Komisyon Başkanı         Üye         Üye


T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
..................Kaymakamlığı
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

5 LT. VE ÜZERİ PC. AMBALAJLI GERİ DÖNÜŞLÜ DAMACANA SU NAKİL ARAÇLARI

İNCELEME KOMİSYON RAPORU

17/02/2005 tarih ve 25730 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esas alınarak Sağlık Bakanlığınca izne bağlanan, 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların İlimizde satışı ve nakli hakkındaki “İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.12.2005 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygulanmasına karar verilen usül ve esaslar çerçevesinde” yapılan incelemede;

İncelenen Aracın:

 • Türü:
 • Plakası:
 • Ruhsat Sahibi:
 • Taşınacak Suyun Adı:
 • Taşınacak Suyun Ruhsat No ve Tarihi:
 • Su Nakil Aracı İzin Belgesi Almak İsteyen Kişi veya Şirketin Adı:
 • Kaynaktan Su Satış Yerine Taşımada mı Kullanılacak:
 • Su Satış Yerinden Evlere Dağıtımda mı Kullanılacak:
 • Su Satış Yeri veya Kaynağın Adresi :
 • Tel:
SU NAKLİ YAPACAK ARAÇ
 EVET 
HAYIR
Yalnızca ambalajlı suların naklinde kullanılacak aracın ambalajlı suların konduğu bölümü dış etkenlerden korunacak şekilde kapalı mı?    
Ambalajlı suların araç içinde vasıfları bozulmayacak, deforme olmayacak şekilde dizilebilecek şekilde düzenlenmiş mi?    
Hijyen kurallarına uygun mu?    
Ambalajlı Su Satış Yerine ait mi?    
İzin Belgesi almak isteyen şahıs veya şirkete ait değilse, araç sahibi ile aralarında yapılan sözleşme örneği var mı?    
Araçta çalışan personelin portör muayeneleri yapılmış mı?    
Araç üzerinde en az 50x50cm ebatlarında sattığı suyla ilgili olarak; kaynak ismi, ruhsat no ve tarihi var mı?    

NOT: Seçeneklerden sadece birini (X) işareti ile işaretleyiniz

SONUÇ: ............................................plakalı araca, Su Nakil Aracı İzin Belgesi düzenlenmesinde sakınca olmadığını belirtir komisyon raporudur

İnceleme Tarihi:

Komisyon Başkanı               Üye          Üye