logo

SİCİL VE MAL BEYANNAMESİ BİRİMİ:

 • Kurumlardan gelen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) fıkrasına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, 4924 sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Personel ve 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kapsamında sözleşme ile görev yapan personellerinden (Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı elemanları) alınan Mal Bildirimlerinin toplanarak sicil dosyalarında saklanması (4/B Sözleşmeli Personele ait Mal Bildirimlerinin özlük dosyasında saklanması)
 • Mal beyannamesi komisyonunun kurulması
 • İlimizde görev yapan ( 4929 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel, geçici işçiler ve vekil ebe hemşireler hariç) değişik sınıf ve unvanlarda görev yapan ( vilayet memurları dahil) personellere ait, her yıl düzenlenen sicil raporlarının ÇKYS sistemine girilmesi ve Personel sicil dosyasına takılması
 • Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarından veya başka İle naklen atanan personellerin sicil raporlarının ve mal beyanlarının atandığı kuruma gönderilmesi, nakil geldi ise geldiği kurumdan istenmesi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümlerine göre memurluktan çıkarılan, memurluğa alınma şartlarından birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya memurlukları sırasında bunlardan birini kaybettiği için memuriyete son verilen, istifa eden, isteği ile emekli olan, yaş haddi ile emekli olan, malullük nedeniyle emekliğe ayrılan veya ölen personellerin sicil dosyaları (içinde sicil raporları ve mal bildirim beyanlarının bulunduğu) ilgililerin Bakanlığımızda mevcut bulunan özlük dosyaları ile birleşmesi için Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sözleşmeli statüde çalışanlar ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa tabi çalışan personellerin özlük dosyalarının İlimizde bulunması gerektiğinden bu personellere ait özlük dosyaları ile sicil dosyalarının birleştirilmesi sağlanır.
 • Vilayet memurlarının 243 SKHK'na göre 64. maddesi uygulanması

1-Mal Beyannameleri İşlemleri:

04/05/1990 tarih ve 20508 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3628 sayılı "Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" ile düzenlenen Mal Bildirim formu 31/12/1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereğince:

 • İlk defa göreve atananların, görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde ve Sonu ( 0 ) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildiriminde bulunurlar.
 • Personelin eşi, velayeti altındaki çocukları ve kendisinin şahsi mal varlılarında önemli bir değişiklik olduğunda değişikliği izleyen bir ay içinde ek mal bildiriminde bulunur.
 • Mal Bildirim formları tek kağıt olarak doldurulur. Tek kağıt doldurmayan, tarihsiz veya imzasız bildirimler, beyan sahibi veya beyan tarihi hakkında bilgi vermeyeceği için geçersiz sayılır.
 • “Taşınmaz Mal Bilgileri” bölümünde yer alan adres tam olarak yazılır, ada ve parsel de belirtilir.
 • Mal Bildiriminde yer alan “Edinme Tarihi” gün, ay ve yıl olarak belirtilir.
 • Mal Bildirimi üzerinde adı, soyadı ve kurum sicil numarası yazılı kapalı bir zarf içinde görev yaptığı kuruma teslim edilir.
 • Ek Mal Bildirimlerinin doldurulmasında, sadece ek mal bildiriminin verilmesine gerekçe olan bilgi beyan edilir.
 • Süresi içinde Mal Bildiriminde bulunmayanların “Belirlenen durum ve sürelerde bildirimde bulunmamak” fiilinden dolayı “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası ile tecziye edilir.
 • Herhangi bir kurumdan Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatındaki kanun kapsamında bir göreve naklen atananların geldikleri önceki kurumlarından devir alınacak özlük dosyasında bulunan mal bildirimleri dikkate alınacağından, kendilerinden nakil esnasında yeni bir mal bildirimi istenmeyecektir.
 • Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümlerine göre memurluktan çıkarılan, memurluğa alınma şartlarından birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya memurlukları sırasında bunlardan birini kaybettiği için memuriyete son verilen, istifa eden, isteği ile emekli olan, yaş haddi ile emekli olan, malullük nedeniyle emekliğe ayrılan veya ölen personellerin sicil dosyaları (içinde sicil raporları ve mal bildirim beyanlarının bulunduğu) ilgililerin Bakanlığımızda mevcut bulunan özlük dosyaları ile birleşmesi için Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sözleşmeli statüde çalışanlar ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa tabi çalışan personellerin özlük dosyalarının İlimizde bulunması gerektiğinden bu personellere ait özlük dosyaları ile sicil dosyaları ile birleşir.