logo

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HEMŞİRE –EBE ATAMA BİRİMİ:

A ) KADROLU PERSONEL İŞLEMLERİ

 • Geçici görevlendirme işlemleri
 • İlimize Açıktan ve Naklen atama ile sosyalleştirme bölgesi olarak atanan personellerin yer tespiti
 • Askerlik işlemleri
 • Asalet İşlemleri
 • Kadro nakil işlemleri
 • Ayrılış ve başlayış işlemleri ve Ç.K.Y.S'ne bilgi işlenmesi
 • İstifa, müstafi işlemleri
 • Disiplin işlemleri sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesi
 • Soruşturma İşlemleri
 • Emeklilik işlemleri ve vefat işlemleri
 • Fiili Hizmet Zammı
 • Hizmet Süresi Hesaplama talebinin Bakanlığa yazılması
 • İsim ve Soyisim değişiklikleri işlemleri(evlilik,boşanmalarda düzeltmeler)
 • Atama İşlemleri
 • Unvan değişiklikleri işlemleri
 • Kapanan, Birleştirilen, Devredilen, Nitelik Değiştirilen, İsim Değiştirilen Kurumların Personel Nakil İşlemleri
 • Mahkeme kararlarının uygulanmasının sağlanması
 • Mazereti sona eren personeller ile ilgili işlemler
 • Tebligat İşlemleri
 • Yardımcı Sağlık Personeli Unvanları

B) 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞLEMLERİ

 • Becayiş (karşılıklı yer değişikliği) işlemleri
 • İntibak işlemleri
 • Hizmet Sözleşmesi dökümü ve yenileme işlemleri
 • Hizmet Sözleşmesi fesih
 • Mazeret tayini işlemleri
 • Eşi şehit olan personel işlemleri
 • Eş durumu nedeni ile yer değişikliği işlemleri
 • Yeniden hizmete alınması işlemleri ve doğum ve askerlik sonrası yeniden göreve alınma işlemleri
 • İl içi birim değişikliği (hizmet sözleşmesinin 10. maddesi)
 • Mazereti sona eren personeller ile ilgili işlemler

C ) AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İŞLEMLERİ


657 D.M.K. 4/A MADDESİNE GÖRE AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İŞLEMLERİ

 • Aile Hekimliğine geçiş işlemleri
 • Ücretsiz İzin Onayları
 • ASM Kadro Nakil Onayları
 • Aile Hekimliğinden çıkış işlemleri
 • Ücretsiz İzin Onayların sonlandırılması
 • Eski Görev Yerine Kadro Nakil Onayları
 • Kadro Nakillerinin ayrılış başlayışlarının Bakanlık Saymanlık ve Maaş Mutemedliğine bildirilmesi

657 D.M.K. 4/B MADDESİNE GÖRE AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İŞLEMLERİ

 • Aile Hekimliğine geçiş ve Aile Hekimliğinden çıkış işlemleri ile 4/B pozisyonuna dönüş işlemleri

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ÜNVANLARI

 • BAŞHEMŞİRE
 • HEMŞİRE
 • EBE

ATAMA İŞLEMLERİ

 • Açıktan Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14. maddesine göre
 • Yeniden Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 15. maddesine göre
 • Kurum İçi Naklen Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesine göre (Hizmet Puanına Göre Atama)
 • Kurumlararası Naklen Atama : Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. maddesine göre
 • Mazerete Dayanan Atamalar:Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18. maddesine göre
 • Sağlık Durumu Nedeniyle: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19. maddesine göre
 • Eş Durumu Nedeniyle: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. maddesine göre
 • Olağanüstü Hallerde Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesine göre
 • Sınıf ve Ünvan Değişikliği Nedeniyle Atama:Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22. maddesine göre
 • İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personellerin Atanması: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 23. maddesine göre
 • Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine Atama: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26. maddesine göre
 • Karşılıklı Yer Değiştirme: Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29. maddesine göre

1- ATAMA İŞLEMLERİ


1-İl İçi geçici Görevlendirmeler: (5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 8 maddesinin (c) bendi gereğince)

 • 3 ay geçici görevlendirme: (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 11.maddesine göre)
 • Rotasyon usulü görevlendirme
 • Belirli gün ve tarihlerde görevlendirme(Aşı kampanyası,Hac görevlendirilmesi vs.)
 • Olağanüstü hallerde yapılan görevlendirme (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 21 maddesine göre)

2- Kurum İçi Naklen Atamalar: (5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 8 maddesinin (b) bendi gereğince)

 • Mazeret nedeniyle (eş durumu, sağlık durumu vs. )
 • Eş durumundan; eşinin görev yeri ve dilekçesi kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze başvurur.
 • Sağlık durumundan; kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait sağlık kurul raporu ile dilekçesi kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze başvurur.
 • İhtiyaç nedeniyle
 • Dilekçesine istinaden atama nakil yönetmeliğinde belirtilen atama dönemlerinde kişinin dilekçesi kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze başvurur.
 • Disiplin işlemleri sonuçlarına istinaden kadro nakillerinin yapılması
 • Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönergeye istinaden.
 • Sağlık Kuruluşunun kapanması nedeniyle (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 23.maddesine göre)
 • Yeni açılan kurumlara nakil (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 27.maddesine göre)

4-İl Dışı Atamalar

 • Hizmet puanına göre (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 13.maddesine göre)
 • Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16.maddesine göre atama
 • İstenen belger: Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen dönemlerde PBS sisteminden başvurular yapılır.
 • Eş Durumu nedeniyle atama (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 20 maddesine göre)
 • İstenen belgeler: Dilekçe, Atama ve Nakil Talep Formu, eşdurum belgesi ve noter tasdikli evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Sağlık Durumu nedeniyle atama (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 19 maddesine göre)
 • İstenen belgeler: Dilekçe,Atama ve Nakil Talep Formu, Sağlık Kurul Raporu (Tam Teşekküllü Eğitim Araştırma Hastanesi ve Üniversite Hastanelerinden)
 • Karşılıklı yer değiştirme (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 29 maddesine göre)
 • istenen belgeler : Karşılıklı dilekçeler ve Atama ve nakil talep formu
 • Üst Hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine atama (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 26 maddesine göre)
 • istenen belgeler :Dilekçe ve atama ve nakil talep formu

5-Sınıf ve Ünvan Değişikliği ile Atama İşlemleri: (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 22.maddesine göre )

 • Unvan değişikliği sonucu bakanlığımız tarafından ataması yapılan personellerin ayrılış/başlayış işlemlerinin yapılması.

6-İl Dışı Geçici Görevlendirmeler :

 • Olağanüstü hallerde yapılan görevlendirme (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 21.maddesine göre)
 • Mazeret nedeniyle Bakanlık tarafından yapılan görevlendirmeler.

7-Açıktan Atama: (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 14.maddesine göre )

 • Sosyalleştirme Bölgesine: İlimize açıktan sosyalleştirme bölgesine atanan personellerin yer tespiti yapılır, gerekli onay alındıktan sonra başlayış tarihinin Bakanlık ve Saymanlığa bildirilmesi.
 • Nokta tayin: İlimize nokta tayin olarak atanan personellerin başlayış tarihlerinin istenmesi ve başlayış tarihinin Bakanlık ve Saymanlığa bildirilmesi
 • İstanbul adresli personellerin kararları adrese tebligat işlemleri yapılır.

8-İl Dışından Tayin İşlemleri : Karar Örneği

 • Sosyalleştirme Bölgesine: İl dışından İlimiz sosyalleştirme bölgesine atanan personellerin yer tespiti yapılır, gerekli onay alındıktan sonra başlayış tarihinin Bakanlık ve Saymanlığa bildirilmesi.
 • Nokta tayin: İl dışından İlimize nokta tayin olarak atanan personellerin başlayış tarihlerinin istenmesi ve başlayış tarihinin Bakanlık ve Saymanlığa bildirilmesi
 • İstanbul adresli personellerin kararları adrese tebligat işlemleri yapılır.

9-Yeniden Atama : (Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 15.maddesine göre )

 • Sosyalleştirme Bölgesine: İstifa sonrası İlimiz sosyalleştirme bölgesine atanan personellerin yer tespiti yapılır, gerekli onay alındıktan sonra başlayış tarihinin Bakanlık ve Saymanlığa bildirilmesi.
 • Nokta tayin: İlimize nokta tayin olarak atanan personellerin başlayış tarihlerinin istenmesi ve başlayış tarihinin Bakanlık ve Saymanlığa bildirilmesi
 • İstanbul adresli personellerin kararları adrese tebligat işlemleri yapılır.

2-MÜSTAFİ İŞLEMLERİ

 • İl dışından ataması yapılan personelin görevine başlamaması nedeniyle (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94, 63. Maddesinin 2. fıkrası gereğince )
 • Mazeretsiz olarak görevine l0 günden fazla devam etmemesi halinde (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 Maddesinin 2. fıkrası gereğince )
 • Yabancı memleketlerde görevlendirilenlerin izin bitimi 15 gün içinde görevine başlamaması halinde (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 Maddesinin göre )

3- İSTİFA İŞLEMLERİ

1 - İstifa Talebi :

Kişinin isteği ile istifa talebi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94.maddesinin 1. paragrafına göre işlem yapılmaktadır.


İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :


 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli Bir TC. (11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

ÖNEMLİ NOT :

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinin 2. ve 3. fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
 • Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
 • 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
 • 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar

2 - İstifa Sonrası Göreve Başlayış:(Yeniden Atama)

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 15. maddesine göre işlem yapılmakta olup; başvurular Sağlık Bakanlığı İnternet adresinde Personel Bilgi Sistemi(PBS)den yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için personel.saglik.gov.tr adresine başvurunuz.


4-ASKERLİK İŞLEMLERİ

1 - Askere Gidecekler :

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Askerlik Sevk Belgesi
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :


 • Askerlik Belgesi aslı veya Kurum tasdikli fotokopisi
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Röntgen Teknisyeni K) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU: 11 Haneli Bir TC. (11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

2 - Asker Dönüşü Göreve Başlayış :

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Askerlik Terhis Belgesi
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar:


 • Terhis Belgesi aslı veya Kurum tasdikli fotokopisi
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Röntgen Teknisyeni K) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU: 11 Haneli Bir TC. (11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

ÖNEMLİ NOT :

Askerlik dönüşünde ilgilinin göreve başlayış müracaatı: Terhis Belgesinde belirtilen terhis tarihi dikkate alınarak; terhis tarihinin 1 (bir) gün sonrasından itibaren 1 (bir) ay içerisinde kabul edilmesi gerekmektedir.:


5-EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

1 - Emeklilik Talebi :

 • a)Yaş haddi nedeni ile emeklilik: 5434 Sayılı Yasanın 40.maddesine göre

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Emeklilik Belgesi
 • b) Malullük nedeni ile emeklilik : 5434 Sayılı Yasa gereğince

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Sağlık Kurulu Raporu
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi
 • c) İsteği ile emeklilik : 5434 Sayılı Yasa gereğince

İstenen Belgeler :


 • Emeklilik belgesi
 • Diploma Örneği (SSK dan devrolan personeller için)
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Emeklilik Taleplerinde Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Emeklilik belgesinin en az 2 nüsha halinde hazırlanması
 • Bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması
 • T.C. Kimlik Numarasının mutlaka yazılması
 • 3 bölümden oluşan ön yüzünde;
 • 1. Bölüm 2. bölüme taşırılmadan kişin fotoğrafı , adresi, banka şubesi, adı ve soyadı ; her iki nüshada orjinal imzası bulunması
 • 2. Bölüm boş bırakılacak ve kesinlikle 3. bölümden herhangi bir yazı, kurum amiri imza ve mührü'n taşırılmaması
 • 3. Bölüm kimlik bilgileri eksiksiz doldurulması ve 2. bölüme taşırmadan Kurum amirinin imzası kaşeşi ve
 • Kurumun mührü sağ üst köşeye gelecek şekilde düzenlenmesi(T.C.No bu bölüme yazılabilir)
 • 5 - Belgenin iç kısımlarında herhangi bir bilgi, imza vb. olmayacak.
 • SSK dan devrolan personellerin Hizmeti ile ilgili bilgileri Kurumlarında bulunanların Hizmet bilgileri ayrı düzenlenerek Emeklilik Belgesine ek olarak gönderilecektir.
 • Diploma Örneği Noter Tasdikli olacak
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi, kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli bir TC(11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

2 - Emeklilik Sonrası

İstenen Belgeler :


 • 3 adet fotoğraf
 • En Son Bitirdiği Okul (Öğrenim Durumu Belgesi)noter tasdikli
 • Belgelerin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :


 • Kişinin ayrılış tarihi ve en son aldığı maaş tarihinin bildirilmesi
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi, kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli bir TC(11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

6- VEFAT İŞLEMLERİ

Memuruluğun sona ermesi: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 98. maddesine göre işlem yapılmaktadır.


İstenen Belgeler :


 • Defin belgesi
 • Kurum üst yazısı

ÖNEMLİ NOT :

Ölüm Yardımı; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. maddesine göre işlem yapılmaktadır.


Dikkat Edilecek Hususlar:


 • Kurum yazısında;T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi, kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli bir TC(11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

8-HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ: (657 Devlet Memurları Kanunun 87 maddesine göre)

İstenen belgeler : Dilekçe, Sigorta Müdürlüğünden alınan hizmet belgesi ile sigortalı olarak çalıştığı yerde ünvan durumunu gösterir belge


9-AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

1- Evlenme Nedeni İle :

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Evlenme cüzdanı fotokopisi
 • Evlilik Beyannamesi
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :


 • Evlilik Beyannamesinin 3 (üç) nüsha halinde; kişi tarafından doldurularak imzalanması
 • Evlenme cüzdan fotokopisi kurum tastikli
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli Bir TC. (11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

2 - Boşanma Nedeni İle :

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :


 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU: 11 Haneli Bir TC. (11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

3 - İsim Değişikliği Nedeni İle:

İstenen Belgeler :


 • Dilekçe
 • Mahkeme kararı soncunda yeni düzenlenen nüfus cüzdan fotokopisi
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :


 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli Bir TC. (11111111111) H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

10- DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Uyarma Cezası: 657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin A bendi gereğince


Kınama Cezası: 657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin B bendi gereğince


Maaştan Kesme Cezası: 657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin C bendi gereğince


Kademe İlerlemesinin Durdurulması: 657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin D bendi gereğince


Devlet Memurluğundan Çıkarılma:657 Sayılı Devlet Memuruları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 125. maddesinin E bendi gereğince


İstenen Belgeler :

 • Kişinin savunması
 • Ceza onayı
 • Ceza onayı tebellüğ belgesi
 • Belgelerin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Kişinin savunmasının aslı
 • Ceza onayının aslı
 • Tebellüğ belgesi; kişinin ceza onayını tebellüğ ettiğine dair olduğundan; mutlaka ceza onayı tarihinin tebellüğ belgesinde belirtilmesi.
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi, kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli bir TC(11111111111) H.00001 Sibel UZAY

Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi


11-EMEKLİLİK SİCİL NUMARASI İŞLEMLERİ

Göreve yeni başlayan personelin dilekçesi, sınav kazandı belgesi ile Emeklilik sicil numarası ve şahıs bildirim formu düzenlenir.


12-SİCİL NUMARASI İŞLEMLERİ

 • Sicil numarası olmayan personel : sicil numarası isteğine dair dilekçe
 • Çift sicil numarası bulunan personel : doğru sicil numarasının bildirilmesine dair dilekçe

13- ASALET TASDİKİ İŞLEMLERİ:

1 - Adaylık Süresi İçinde Olanlar :

Adaylık süresi içinde olanlar için asalet tasdiki başvuru işlemleri Müdürlüğümüz Eğitim Şubesince yapılmaktadır

Şartlar :

 • Eğitim Şubesinin düzenlediği eğitime ve sınava katılmış olmak
 • Sınavda başarılı olmak

İstenen Belgeler :

 • Staj değerlendirme belgesi
 • Sicil raporu
 • Belgelerin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Sınavda Başarılı olanların listesi Müdürlüğümüze bildirildikten sonra Müdürlüğümüzce kurumlara gönderilen Staj Değerlendirme Belgesi (3 Sayfa) Kurum Amirleri tarafından doldurularak ilgilinin sicil raporu ile birlikte kurum tarafından belgenin aslı Müdürlüğümüze gönderilir.
 • Staj Değerlendirme Belgesi “doldurma talimatına uygun olarak doldurulur.
 • Puanlama : I. ve II. Amir olmak üzere iki amir tarafından doldurulur.
 • 3.Sayfada: Amirlerin notu ayrı ayrı yazıldıktan sonra aritmetik ortalaması ilgili alana yazılır. Her iki amirin imzası olmalı:Tasdik eden yetkili amirin kimliği yazılmalı, imzası ve mühür bulunmalıdır.
 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: 11 Haneli Bir TC. (11111111111) KONU:H.00001 Sibel UZAY

2 - Adaylık Süresini Tamamlayanlar:

Tanım : Bakanlığımızın 22/06/2003 tarih ve 89034 sayılı genelgesi doğrultusunda nihai adaylık süresini tamamlayanlar.

İstenen Belgeler :

 • Dilekçe
 • Sicil raporu
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

ÖNEMLİ NOT :

Adaylık süresi içinde olan veya nihai adaylık süresini (2 yıl) dolduran personelin Asalet Tasdiki işlemlerinin tamamlanmasından (Onayın alınmasından) sonra Müdürlüğümüz tarafından onayı alınan personellerden Kurumları aracılığı ile Yemin Belgesi istenir.


14- GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA: (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 maddesine göre)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. maddesine göre işlem yapılmaktadır.

İstenen Belgeler:

 • Kişinin savunması
 • Ceza onayı
 • Ceza onayı tebellüğ belgesi
 • Belgelerin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Kişinin savunmasının aslı
 • Ceza onayının aslı
 • Tebellüğ belgesi; kişinin ceza onayını tebellüğ ettiğine dair olduğundan; mutlaka ceza onayı tarihinin tebellüğ belgesinde belirtilmesi.
 • Kurum yazısında;T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi, kişinin ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin: KONU:11 Haneli bir TC(11111111111) H00001 Sibel UZAY

15-HİZMET SÜRESİ İŞLEMLERİ

1 - Emekliliğe Tabi Hizmet Süresinin Öğrenilmesi :

İstenen Belgeler :

 • Dilekçe
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar :

 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin:11 Haneli Bir TC. (11111111111) KONU:H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

2 - Fiili Hizmet Zammından Yararlanma :

İstenen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Talebin Kurum üst yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Kurum yazısında; T.C. Kimlik Numarasının bildirilmesi ünvanını bildiren kısaltma (örneğin Hemşire H) olarak, sicil nosu, ad ve soyadın konu kısmında bildirilmesi Örneğin:11 Haneli Bir TC. (11111111111) KONU: H.00001 Sibel UZAY
 • Kişi Döner Sermaye Kadrosunda ise; kadrosunun kurum üstyazısında bildirilmesi

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞLEMLERİ

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

4/B Sözleşmeli Personelin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge

I – BECAYİŞ (KARŞILIKLI YER DEĞİŞİKLİĞİ) İŞLEMLERİ

 • Personel, karşılıklı yer değişikliği yapacağı personelin açık kimliği ve görev yerini de belirterek kurumu vasıtası ile İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
 • İl içi değişiklikler il komisyonunca, iller arası yer değişikliği talepleri ise ilgili il komisyonlarınca koordinasyon sağlanarak karara bağlanır.
 • Karşılıklı yer değişikliği yapmak isteyen personelin aynı unvan ve hizmet niteliğine sahip olması, pozisyonlarının vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları gerekmektedir.
 • Karşılıklı yer değişikliği uygun olanların görev yerlerine ilgili komisyonlarca bilgi verilir. Buna göre görev yeri değişen personel ile yeniden sözleşme imzalanır.
 • İl içinde karşılıklı yer değişikliği gerçekleşen personel, bir yıl geçmedikçe yeniden il içinde karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunamaz.

II – İNTİBAK İŞLEMLERİ

 • İntibak talebinde bulunmak isteyen 4/B sözleşmeli personel; İntibak taleplerini içeren dilekçe ve intibak yapmak istediği diplomanın aslı veya kurumlarınca onaylı örneklerini Kurumu vasıtasıyla Müdürlüğümüze bildirir.
 • 1. Basamak sağlık hizmeti veren kurumların işlemleri Bakanlık adına İl Sağlık Müdürlüklerince yapılır.
 • 2. ve 3. Basamak sağlık hizmeti veren kurumların işlemleri Bakanlık adına Başhekimlik tarafından yapılır, uygun olanların brüt ücretleri oluşturulan komisyon ile yeni öğrenim durumlarına göre belirlenir.
 • Talebi uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte yapılan işlemler hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilir.

III – HİZMET SÖZLEŞMESİ DÖKÜMÜ VE YENİLEME İŞLEMLERİ

 • Hizmet sözleşmeleri her mali yılın başında yenilenir ve bu işlem ÇKYS/İKYS modülünde yapılır.
 • Bakanlık tarafından ilk defa atananların, doğum, askerlik ve aile hekimliği nedeniyle sözleşmelerini feshedenlerin tekrar göreve başlamaları halinde, yer değişikliği yapılan personellerin hizmet sözleşmesi ÇKYS/İKYS modülünde yapılır.
 • 2. ve 3. Basamak sağlık hizmeti veren kurumların hizmet sözleşmeleri başhekimlik tarafından yapılır.
 • 1. Basamak sağlık hizmeti veren kurumların hizmet sözleşmeleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılır.

IV – HİZMET SÖZLEŞMESİ FESİH İŞLEMLERİ

 • Hizmet sözleşmesini feshetmek isteyen personel, talebini içeren, istifa tarihini ve gerekçesini gösterir belgelerini Kurumuna verir.
 • Belgeler İl Sağlık Müdürlüğüne kurumu vasıtasıyla gönderilir.
 • Kişi istifasını belirttiği tarihte onay beklemeksizin görevinden ayrılabilir.
 • ÇKYS/İKYS modülünden gerekçeleriyle birlikte işleyişleri yapılır.
 • 1. Basamak sağlık hizmeti veren kurumların işlemleri Bakanlık adına İl Sağlık Müdürlüğü, 2. ve 3. Basamak sağlık hizmeti veren kurumların işlemleri Bakanlık adına başhekimliklerce yapılır.

Not: Doğum nedeni ile hizmet sözleşmesini fesheden personel yasal doğum izin bitim tarihi itibari ile bir yıl, askerlik nedeni ile hizmet sözleşmesini fesheden personel terhis tarihi itibari ile 30 (otuz) gün ve aile hekimliği nedeni ile hizmet sözleşmesini fesheden personel ise aile hekimliği sözmeşmesini feshettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kurumları vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlüğüne talepte bulunur.

V - YENİDEN HİZMETE ALINMA

 • Doğum, askerlik ve aile hekimliği nedeni ile hizmet sözleşmelerini feshedenler gerekçelerini gösterir belgeleri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı talepte bulunurlar.
 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onay almak suretiyle yeniden sözleşme yapılarak hizmete alınır.
 • Yuklarıda belirtilen nedenler dışında hizmet sözleşmeslerini kendi istekleriyle feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden Bakanlığa ait sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar. Bu sürenin sonunda yeniden hizmete alınma, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 3'üncü maddesi hükümlerine tabidir.

VI- SAĞLIK MAZERETİ NEDENİ İLE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

 • Sağlık mazereti nedeni ile görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;
 • Dilekçe
 • Dilekçe tarihi itibariyle son altı ay içerisinde eğitim ve araştırma hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya resmi kurumlarca onaylı örneği,
 • Sağlık mazeretinin personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne veya babasına ilişkin olması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı Kurumları vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

VII – EŞİ ŞEHİT OLAN PERSONEL İŞLEMLERİ

 • Eşinin şehit olduğunu gösterir belgenin aslı veya resmi kurumlarca onaylı örneği,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı ile Bakanlıkça gerekli görülen belgeler Kurumları vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

VIII – EŞ DURUMU NEDENİ İLE YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için;

 • Eş durumu nedeniyle il’ler arası yer değişikliği için boş sözleşmeli personel pozisyonları her yıl ocak ve temmuz aylarında Bakanlıkça tespit ve ilan edilir.
 • Bakanlığın o il’de boş pozisyon ilan etmiş olması,
 • Pozisyonunun vizeli olduğu il’de fiilen en az bir yıl çalışmış olması,
 • Kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi,
 • Eşinin, stratejik personel olması veya 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmesi,gerekir.
 • PBS üzerinden kesinleştirilmeyen veya PBS üzerinden kesinleştirilip süresi içinde Bakanlığa gönderilmeyen başvurular ile başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular, Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.
 • Yerleştirme sonuçları Bakanlıkça ilan edilir.
 • Kura sonucu, eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan personelin atamaları Bakanlık tarafından il emrine yapılır. Bu personelin il içerisinde görev yapacakları hizmet birimleri, Bakanlıkça tespit edilen tarihler arasında Müdürlükler tarafından belirlenir. Görev yeri değiştirilen personel ile yeniden sözleşme imzalanır.

IX – İL İÇİ BİRİM DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Kurumun, nitelik değiştirmesi, başka bir kurumla birleştirilmesi, kapatılması veya çalıştığı kurumda sözleşmeli personelihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde, personel, vizeli boş pozisyonu bulunması kaydıyla aynı il içinde ihtiyacı bulunan başka bir Kurumda yeni sözleşme yapılarak çalıştırılabilir. Ancak bunun için, yeni sözleşme yapılacak kurumun vizeli boş pozisyonunun olması, çalıştığı Kurum amirinin gerekçeli teklifi, çalışacağı Kurum amirinin uygun görüşü, İl Sağlık Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığın izni gerekmektedir.Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra durum Bakanlığa bildirilir. Bu durumda personel, 24 saat içerisinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır. Personel ile yeni Kurumunda yapılacak sözleşme, eski sözleşmesinin devamı niteliğinde kabul edilir.

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İŞLEMLERİ

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçme ve Ayrılma

Ek Madde 1- (Değişik Ek Madde: 07/04/2011 tarihli ve 80506 sayılı Bakan Onayı)

 • 5258 sayılı Kanun kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen ebe, hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni veya acil tıp teknisyeni) unvanlı 4/B sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesini feshederek pozisyonunun bulunduğu il’deki aile sağlığı merkezlerinde sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılabilir.
 • Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur. Aile sağlığı elemanı olarak geçen çalışma süreleri, 4/B sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tespitinde dikkate alınır.
 • Birinci fıkraya göre aile sağlığı elemanı olarak çalışanlar 4/B sözleşmeli personel statüsüne dönebilirler. 4/B sözleşmeli personel statüsüne dönüş talebini içeren dilekçe, il sağlık müdürlüğüne verilir. Dilekçede personel, aile hekimliği sözleşmesini feshedeceği bir tarih belirtir. İl sağlık müdürlüğü 4/B sözleşmeli personel statüsüne dönüş işlemini gerçekleştirdikten sonra personelin, beyan ettiği fesih tarihini takip eden işgününde; ayrıldığı hizmet biriminde, bu birimin başka bir hizmet birimiyle birleştirilmesi halinde oluşturulan yeni hizmet biriminde, ayrıldığı birimin kapanması halinde ise öncelikle aynı ilçe sınırları içerisindeki bir hizmet biriminde hizmet sözleşmesi yapılarak çalıştırılmasını sağlar.
Geri Dön Sayfa Başı