İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Mevzuat

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

R.G. 08.06.2004 Tarih ve 25486 Sayı

R.G. 14.09.2004 Tarih ve 25583 Sayı ile yapılan değişiklik

İÇİNDEKİLER

Atama ve Nakil Yönetmeliği 1-23
İllerin Sosyo-Ekonomik Sıralaması ve Alacağı Ek Hizmet Puan Tablosu 24-25
Yapılan Çeşitli Faaliyetlerin Hizmet Puanına Katkısı Cetveli 26-27
Değerlendirme Kriterleri 28-29
İlçelerin Sosyo-Ekonomik ve Gelişmişlik Sıralaması ve Hizmet Puanı Cetveli 30-50
Atama ve Nakil Talep Formu 51
1 Sayılı cetvel 52
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelin Atama Esas ve Usullerine ilişkin Yönetmelik 55 - 61

BÖLÜM I

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2 – ( Değişik: 14/09/2004 ve 25583 R.G) Bu Yönetmelik; atamaları merkezden yapılan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak kuralları kapsar. Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre eğitim hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, ve asistanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak, yukarıda belirtilen unvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Temel İlkeler

Madde 5 - Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;

Sayfa Başı

BÖLÜM II

Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı

Hizmet Bölgeleri

Madde 6 - İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır. ( Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik. 1 Sayılı Cetvel : Değişik:17.07.1999 tarih ve 1999/13143 sayılı B.K.K, .R.G. 11.08.1999/23783 )

Hizmet Grupları

Madde 7 - Bütün unvan ve branşlarda hesaplanan Personel dağılım cetveli karşılama oranlarına göre iller, her unvan ve branşa göre en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak 4 grupta mütalaa edilir. A grubunda ilk 20 il, D grubunda son 21 il bulunur. Diğer illerden personel dağılım cetveline göre personeli hizmet birimleri arasında dengeli olarak dağıtılmayanlar ile personelin yeterli imkânla teçhiz edilemediği iller B grubunda, kalanlar ise C grubunda değerlendirilir. Hizmet grupları her atama döneminden önce yeniden belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar

Madde 8 –( Değişik: 14/09/2004 – 25583 R.G ) En fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar ile başasistanlar hizmet grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışı tutulacak unvan ve branşlar Bakanlık onayı ile belirlenir. Kapsam dışı unvan ve branşlar, atamaya açılan illerle birlikte, Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Kapsam dışı tutulan personelin atama ve nakilleri, bu yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kura, sınav veya hizmet puanına göre yapılır. Bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen D ve C hizmet grubu iller, kapsam dışı unvan ve branşlar için; dönem tayini ve kuralarda atamaya açılan iller olarak, mazeret durumlarında ise personel dağılım cetvelinde o unvan ve branşla ilgili kadro öngörülen iller olarak uygulanır

Hizmet Puanı

Madde 9 - Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu Yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

Hizmet Puanının Hesaplanması

Madde 10 - Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Ek-4. Bu rakama Ek-l' de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli'nin Öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

Hizmet puanına köylerde fiilen çalışılan her yıl için 100 puan, beldelerde fiilen çalışılan her yıl için 50 puan eklenir. Alınan takdirnameler için yılda sadece bir kez olmak üzere 100 puan daha eklenir. Alınan cezalarda ise; kesinleşmiş olmak şartıyla ve her ceza çin ayrı ayn olmak üzere, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 100 puan, aylıktan kesme cezası için 50 puan, kınama cezası için 30 puan ve uyarma cezası için 20 puan düşülür.

Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınan eğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için Ek-2’de bulunan tablodaki puanlar eklenir. Meslekte doçent olarak geçirilen her yıl için 500, profesörlük için 600 puan temel hizmet puanına eklenir.

Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri saklı kalmak ve sadece biri dikkate alınmak kaydıyla hizmet puanının hesaplanmasında esas alınan fiili çalışma öncelik sıralaması; 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev, aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atama, geçici görev, görevlendirme ve asıl kadrosunda çalışmadır.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.

Ücretsiz izinli olarak muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir.

Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde teşkil edilecek Hizmet Puanı Değerlendirme Ve İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları

Madde 11 - Bakanlık sağlık hizmetlerinde aksaklık görülen 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu İlerine geçici görevlendirme yapabilir. Bu durumda Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli veya personel sayısı uygun bir İl müdürlüğü veya hizmet birimini söz konusu personel ihtiyacını dönüşümlü olarak karşılamak üzere görevlendirebileceği gibi acil hallerde re'sende geçici görevlendirme yapabilir. Bu suretle geçici görevlendirilen personele, fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı %50 fazlasıyla verilir.

Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Eşi muvazzaf askerlik hizmetinde olanlar, söz konusu hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla talepleri halinde eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilirler.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Üstteki üç fıkrada tanımlanan geçici görevlendirme şekilleri dışında da Bakanlık ve valilikler personelin herhangi bir suretle yerinde bulunmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle geçici görevlendirmeler yapabilir. Bakanlıkça 1, 2, 3 ve 4 ncü bölgelerin A ve B hizmet gruplarından ve bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçmemek üzere, geçici görevlendirme yapabilir. Valiliklerce, aynı personel için bir mali yılda yapılan üç aydan fazla geçici görevlendirmelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bu suretle yapılacak geçici görevlendirmelerde personel, fiilen çalıştığı yerin hizmet puanını alır. Ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılmaz. İl içinden yönetici kadrolarına yapılan görevlendirmelerde süre kaydı aranmaz.

Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller

Madde 12 -Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

Sayfa Başı

BÖLÜM III

Atama İşlemleri, Çeşitleri ve Özel Hükümler

Atamalarda Müracaat

Madde 13 - Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder. Ek-5

İlk Defa Atama

Madde 14 - Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur'ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. 1 ve 2 nci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına ilk atama yapılamaz. İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Yeniden Atama

Madde 15 - ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde her yıl yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Müracaatları Bakanlıkça uygun görülenler tercihlerine göre kura ile yerleştirilirler.

Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kur'a ile atanırlar.

Yeniden atamalar, 1 ve 2 nci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına yapılamaz. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Kurum İçi Naklen Atama

Madde 16 - Personelin il içi ve iller arası naklen atanmasıdır. Atama dönemleri Haziran ve Eylül aylarıdır. Haziran dönemi atamaları için Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar, Eylül dönemi atamaları için Temmuz ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar müracaat edilir. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte İl Müdürlüğüne müracaat eder. İl Müdürlüğü müracaatları Bakanlığa gönderir. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların aynı olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

Kurumlar Arası Naklen Atama

Madde 17 - ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası Atama için kura dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört dönemdir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek il müdürlüklerine yapılır. Şubat dönemi kurası için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Mayıs dönemi atamaları için Mart ayının başından Nisan ayının sonuna kadar, Ağustos dönemi kurası için Haziran ayının başından Temmuz ayının sonuna kadar, Kasım dönemi kurası için Eylül ayının başından Ekim ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur’a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar C ve D hizmet grubu illere her zaman için naklen atanabilirler.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

Madde 18 - Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir;

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il’e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilmez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır. Ancak bu Yönetmeliğin 30 ncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır.

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

Madde 19 - Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar. Altı aydan kısa süreli tedavi gerektiren hastalıklar için geçici görevlendirme yapılabilir.

Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez. Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.

Sağlık kurulu raporları üzerinde birinci fıkradaki işlemlerin yapılabilmesi için; bu raporların Bakanlıkça belirlenmiş eğitim hastanelerinin veya hakem hastanelerin sağlık kurullarınca usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olması şarttır.

Eş Durumu Nedeniyle Atama

Madde 20 - Ayrı ayrı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanmasını isteyebilirler. Bu talep üzerine Bakanlık, eşlerin aynı görev yerinde çalışmaları İçin gerekli tedbirleri alır.

Eş durumu nedeniyle personelin nakil talebinde bulunabilmesi için; Eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya naklen atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığının belgelenmesi gerekmektedir.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde genel kaide kıdemli personele öncelik tanıyarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğini sağlamaktır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması şöyledir; Merkez teşkilatı kadrolar, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise kıdemsiz eş bu il'e atanır. Aksi taktirde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa Bakanlık, her iki eş için D hizmet grubundan başlamak üzere uygun bir ilde aile birliğini sağlar. Ancak dönem tayini, kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyorsa, varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır, yoksa Bakanlık ilgili kurumla ilişki kurarak, ihtiyacın fazla olduğu görev yerinde eşlerin çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Münhal kadro bulunmaması nedeniyle atama yapılamazsa, personel çevre illerden birine atanma talebinde bulunabilir. Hiçbir şekilde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre işlem tesis edilebilir.

Eşi asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan asistanlık süresinin 6 aydan fazla olması şarttır.

Eş durumu nedeniyle, bu Yönetmelik’te düzenlenen atama ve nakil çeşit ve usullerinden farklı işlem tesis edilemez. Personel Öncelikle ilgili madde hükümlerine göre atanır, daha sonra eş durumu nedeniyle naklen atanma talebinde bulunabilir.

Olağanüstü Hallerde Atama

Madde 21 - Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenler, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Bunlardan talepleri uygun görülenlerin atamaları, öncelikle aynı hizmet bölgesinin C ve D gruplarına yapılır.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel, ilgili Valinin, tevsik edici belgelerle birlikte gerekçeli teklifi üzerine, halen çalıştığı hizmet bölgesi ile bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel nakil dönemleri beklenmeden ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatlarının boşanma ve eşin vefatından sonraki 6 ay içinde yapılması gerekmektedir.

Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama

Madde 22 - Bakanlık yılda bir defa sınıf ve unvan değişikliği yoluyla doldurulacak boş kadroları ilan eder. Boş kadroların belirlenmesinde sırasıyla 6, 5 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin D ve C gruplarına öncelik verilir. Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara başvuran personel, ilgili mevzuata göre yapılacak sınavın sonuçlarına ve tercihlerine göre yerleştirilir.

Bakanlık kadrolarında olup uzmanlık veya yan dal ihtisasını tamamlayan uzman tabipler ile eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyen asistan ve uzman tabipler Bakanlığa başvururlar. Müracaat edenler her iki ayda bir, ilan edilen yerlere kur’a ile, müracaat etmeyenler ile tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça resen atanır.

Sürelerini tamamlayan başasistanlar ile başasistanlıktan ayrılmak isteyen uzman tabipler takip eden ilk dönem tayininde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre atanırlar. Sürelerini tamamlayan başasistanlar müracaat etmedikleri takdirde Bakanlıkça D hizmet grubu illere resen atanır.

İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personelin Ataması

Madde 23 - İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, işleme konu olan personel öncelikle il içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının altında personele sahip, ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

Hizmet Gereği Atamalar

Madde 24 - Aşağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir;

Bu yolla yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

(a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Bu madde gereği atananlar atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça naklen atama talebinde bulunamazlar.

Merkez Teşkilat ve Yönetici Atamaları

Madde 25 - ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Bakanlık merkez teşkilatına, il müdürlüğü, müdürlük ve başhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atanma veya görevlendirme yapılabilir. Atama talebinde bulundukları tarihte bu görevlerde bulunan ve en az iki yıl süreyle yürütenler puan ve döneme bağlı kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere münhal bir kadroya atanabilir. İki yıldan az görev yapanlar ise önceki kadrolarının bulunduğu ilde veya aynı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu illerinden birinde durumuna uygun bir kadroya atanabilir.

Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine Atama

Madde 26 – ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde aynı hizmet bölgesinde A ve B hizmet gruplarından C ve D hizmet gruplarına ve üst hizmet bölgesi illerden alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerinde her zaman atama yapılabilir.

Yeni Açılan Tesisler

Madde 27 - Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. Buna rağmen personel ihtiyacı karşılanmazsa, Bakanlık bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre resen atama yapabilir.

Resen Atama

Madde 28 - Kapsam dışı branş ve unvanlarda Bakanlıkça belirlenen iller ile C ve D hizmet grubu illerin personel ihtiyacı, diğer atama ve nakil yöntemleriyle karşılanamadığı taktirde, Bakanlıkça resen karşılanabilir. Bu yolla yapılacak atamalarda personel ihtiyacı olan hizmet birimleri ile branş ve unvanlar duyurulur. Öncelikle A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları değerlendirilir. Gönüllü personel ile doldurulamayan kadrolara, söz konusu unvan veya branşta personel dağılım cetveline göre karşılama oranı en yüksek ilin karşılama oranı en yüksek hizmet biriminde ve hizmet puanı en düşük olan personelden başlamak üzere Bakanlıkça resen atama yapılır. Daha önce 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 2 yıl fiilen görev yapmış olan personel ile bu Yönetmelik’te kabul edilen mazeret durumu atanmasına engel teşkil eden personel bu uygulamanın dışında tutulur. Bu yolla resen atanan personel, 1 yıl atandığı ilde fiilen çalıştıktan sonra veya 1 yıldan önce de olsa hizmetine ihtiyaç kalmaması halinde ve talep ettiği taktirde, atama dönemlerine bağlı kalmaksızın C ve D hizmet grubu illerden birine veya atanmadan önce çalıştığı ile atanır.

İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimleri ile ihtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinden belde ve köylere, atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre valiliklerce resen atama yapılır. Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.

Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde çalışan personelin il içinde dağılımı sağlanamadığı taktirde Bakanlık bu personeli, mazeret durumlarını göz önünde bulundurarak ve hizmet puanı esasına göre ihtiyaç duyulan C ve D hizmet grubu illere resen atar.

Karşılıklı Yer Değiştirme

Madde 29 - ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur’a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur’a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Müracaat Sınırlamaları

Madde 30 - ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22, ve 27 nci maddelerine göre atanan personel, atandıkları ilde fiilen 1 yıl çalışmadıkça, başka bir yere atama talebinde bulunamaz.

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Sağlık mazeretleri halinde bu süre aranmaz. Personelin eş durumu mazereti sebebiyle atanma talebinde bulunması halinde Bakanlık o personelin yerine başka personel planlar. Fiilen 3 ay çalışmasına rağmen, bu personelin yerine başka bir personelin atanması sağlanmazsa bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre işlem yapılır

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel, 1 inci hizmet bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebinde bulunamaz.

Sayfa Başı

IV. BÖLÜM

Son Hükümler

Gerçek Dışı Beyan

Madde 31 - Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

İstihdam Planlama Komisyonu

Madde 32 - İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir komisyondur. Komisyonun kimin başkanlığında toplanacağı ve kimlerin üye olacağı Bakanlıkça belirlenir. Komisyonun sekreteryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

İstihdam Planlama Komisyonun Görevleri ve Çalışma Usulü

Madde 33 - İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. İstihdam Planlama Komisyonu, atama ve nakil dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararlan alır. İstihdam Planlama Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

İdari İş ve İşlemler

Madde 34 - Bakanlık ve valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iş ve işlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Özel Nitelikler

Madde 35 - Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.

Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler:

Ek Madde 1. ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Başasistan olabilmek için;

Başasistan Sınav Komisyonu; branşlar itibariyle Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Profesör ve Doçentler arasında Bakanlıkça belirlenen 3’er kişiden oluşur. Komisyonlar her sınav için yeniden oluşturulur. Açılan kadro sayısına göre, aynı branşta il veya hastane ölçeğinde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

Sınavda başarılı olan uzman tabibin başasistanlık kadrosu kendisi adına tefrik edilir. Kadrosu tefrik edilen personel, 6 ve 5 nci hizmet bölgesinin “D” hizmet grubunda, yıllık izin ve mazeret izinleri süreden sayılmak kaydı ile fiilen bir yıl görev yaptıktan sonra tefrik edilen kadrosuna atanır. Bu bölgelerde Genel Yönetmeliğin EK-1 nci maddesindeki süre kadar daha önce görev yapmış olan personel ise 4 ve 3 ncü hizmet bölgelerindeki bir il’e aynı usul ve süre ile atanır. Kadrosu tefrik edilen uzman tabiplerin atanacağı illerin belirlenmesi sırasında, 1 ve 2 nci hizmet bölgeleri hariç, D hizmet grubu illerde personel karşılama oranına göre Bakanlıkça belirlenen sayılarda kadro açılır. “D” hizmet grubunda personelin branşına uygun kadro bulunmazsa sırası ile “C-B-A” hizmet grubundan kadro belirlenir. Personelin tercihleri alınarak, kura ile atamalar yapılır. İhtiyaç duyulması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ilgili branşta profesör veya doçent unvanını almış olanlar başkaca bir şart aranmaksızın, sınavsız olarak başasistan atanabilir.

Başasistanların Atama ve Nakilleri

Ek Madde 2 -( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

Bakanlıkça boş başasistan kadroları yılda iki defadan fazla olmamak üzere ilan edilir. Müracaatlar il müdürlükleri aracılığı ile Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça gerekli şartları haiz olan uzman tabiplerin dosyaları Komisyona teslim edilir. Komisyon, sınava katılan adayları puana göre sıralamaya tabi tutar. İlan edilen kadro sayısına göre 100 üzerinden 70 puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puanı alan uzman tabipler başarılı sayılarak tercih ettikleri başasistanlığa atanmaya hak kazanır. Sınavda alınan puan, tercih edilmeyen diğer boş kadrolar veya sonraki sınavlar geçerli değildir.

Bu yolla başasistanlığa atananlar, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile görev yapar.

Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;

Başasistanlık süresini tamamlamış olanların ve sürelerinin uzatılması uygun görülmeyenlerin isimleri, kurum amirlerince Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Bu şekilde bildirilen personel ile başasistanlıktan ayrılmak isteyen personel bu Yönetmelik hükümlerine göre atanır. Başasistanlıktan ayrılan veya başasistanlığının son yılında olan personel tekrar başasistanlık kadrolarına bu Yönetmeliğin ek madde 1 hükümlerine göre atanmak için müracaat edebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 36 - 16.11.1996 tarih ve 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, 16.11.1996 tarih ve 22819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usulüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğü girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.

Geçici Madde 3- ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmakta iken 26/10/1994 tarihli ve 22903 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği veya Personel Dağılım Cetveli çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde branş itibarı ile istihdamı mümkün olmayan uzman tabiplerden Bakanlıkça yapılacak duyuru üzerine başasistan olarak atanma talebinde bulunanların başasistan kadroları, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin (d),(e) ve (f) bentlerindeki şartlar aranmaksızın ve kadro imkanlarına göre kendileri adına tefrik edilir. Kadro sayısının yeterli olmaması halinde branşına göre hizmet puanı yüksek olan personele öncelik tanınır. Bu personel Ek madde 1 in son fıkrasındaki hükümlere göre fiilen 1 yıl görev yaptıktan sonra tefrik edilen başasistanlık kadrosuna atanır. Atama işlemleri, gerekçeleri gösterilmek kaydıyla başhekimlerce yapılan plana göre, böyle bir plan olmazsa Bakanlıkça hizmet puanına göre 2 dönem halinde gerçekleştirilir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmakta iken 26/10/1994 tarihli ve 22903 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği veya Personel Dağılım Cetveli çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde branş itibarı ile istihdamı mümkün olmayan uzman tabiplerden aynı klinikte başasistan olarak atanacak birden fazla personel bulunması halinde toplam sayının en fazla yarısı 2 inci döneme ertelenebilir.

Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmayan personel hakkında bu Yönetmeliğin 23 ncü maddesi hükümleri uygulanır. Kadroları kaldırılan uzman tabipler Bakanlıkça yapılan duyuru üzerine il içinde ve “D” ve “C” hizmet grubu illerde 5’er tercihte bulunur. İl içi atamalarda bu Yönetmeliğin 18, 19, ve 20 nci maddelerine göre geçerli mazereti olan personel öncelikle değerlendirilir. Tercihte bulunan personel hizmet puanına göre, bulunmayanlar ise Bakanlıkça resen atanır.

Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmasına rağmen, kadro sayısının yeterli olmaması nedeniyle atanamayan, süresi içerisinde göreve başlamayan veya vazgeçen personel hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle başasistanlıkta 9 yılını dolduran personel, ek madde 1’in son fıkrasındaki hükümlere göre fiilen bir yıl uzman tabiplik yaptıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız 3 yıllığına başasistanlık kadrosuna atanabilirler.

Geçici Madde 4- ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başasistan olarak atanma işlemleri tamamlanmış, fakat tebligat işlemi yapılamayan personel fiilen 1 yıl uzman tabip olarak görev yapma şartı aranmaksızın başasistanlık görevlerine başlatılırlar.

Geçici Madde 5- ( Değişik : 25.03.2005 – 25766 R.G ) 06/01/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun gereğince devredilen personelden , devralındıkları kurum mevzuatı çerçevesinde geçici görevli olarak kadrosunun bulunduğu il dışında 19/01/2005 tarihinde fiilen görev yaptığını belgelendirenler; halen görev yaptıkları il sağlık müdürlükleri aracılığı ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde Bakanlık tarafından geçici görevli bulundukları sağlık birimlerine 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği hükümlerine tabi olmaksızın atanırlar. Kanuni izin sebebiyle fiilen görevde bulunmayanların bu madde kapsamındaki atamaları, göreve dönmelerini müteakip bir ay içinde başvurmaları halinde yapılır.”

Yürürlük

Madde 37 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


EK 1: İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

(*) İllerin Gelişmişlik Sıralamasına Göre Alacağı Ek Hizmet puanı

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

   EK 2: YAPILAN ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİN HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )

EK-3. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış her bir yurtdışı araştırma makalesinde
1. SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış her bir yurtdışı araştırma makalesinde
a) Birinci isim
b) İkinci isim 40 puan
c) Üçüncü isim ve sonraki 30 puan
2.SCI ve SCI Expanded’da yayınlanmış yurtdışı derleme vaka takdimi, editöre mektup için herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 20 puan
3.SCI ve SCI Expanded harici yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde
a) Birinci isim 30 puan
b) İ kinci isim 20 puan
c) Üçüncü isim ve sonraki 15 puan
4. SCI ve SCI Expanded harici yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış derleme, editöre mektup için herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 10 puan
5. Yurtiçi dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde
a) Birinci isim 10 puan
b) İkinci isim 8 puan
c) Üçüncü isim ve sonraki 6 puan
6. Yurtdışı dergilerde yayınlanmış derleme, vaka takdimi, editöre mektup için herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın 5 puan
7. Yurtiçi Proceeding Book’ta basılmış tam metin makalede
a) Birinci isim 7 puan
b) İkinci isim 8 puan
c) Üçüncü isim ve sonraki 6 puan
8. Yurtdışı sözlü bildirilerde
a) Birinci isim 15 puan
b) İkinci isim 12 puan
c) Üçüncü isim ve sonraki 6 puan
9. Yurtdışı posterlerde
a) Birinci isim 10 puan
b) İkinci isim 8 puan
c) Üçüncü isim ve sonraki 6 puan
10. Yurtiçi sözlü bildirilerde
a) Birinci isim 5 puan
b) İkinci isim 4 puan
c) Üçüncü isim ve sonraki 3 puan
11. Yurtiçi posterlerde
a) Birinci isim 4 puan
b) İkinci isim 3 puan
c) Üçüncü isim 2 puan
12. Atıf almış herbir yayın için isim sıralamasına bakılmaksızın yayın başına, toplam atıf puanı 100 puanı geçmemek kaydı ile 10 puanEK :4 İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması sırasına Göre Hizmet Puanları cetveli

(*) Büyükşehir Bu kapsamdaki ilçeler, gelişmiş merkezler Büyükşehir olarak kabul edilip,araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Sayfa Başı


EK-5:ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU
A-Nakil Talebinde Bulunan Şahsın
1-Adı ve Soyadı :
2-Sicil No :
3-Görev Unvanı :
4-Görev Yeri :
5-Müktesep Hak Aylığı(D/K) :
6-Öğrenim Durumu :
7-Medeni Hali : ¨ Bekar ¨ Evli
8-Eşinin Çalışıp Çalışmadığı : ¨ Çalışıyor ¨ Çalışmıyor
9-Askerlik Durumu : ¨ Yaptı ¨ Muaf ¨ Tecilli
B-Memuriyette Geçen Hizmetleri
Unvanı
Görev Yeri İl/İlçe
Göreve Başladığı Tarih
Görevden Ayrıldığı Tarih
C-Halen Çalışmakta Olduğu
Hizmet Bölgesi
Hizmet Alanı İl/İlçe
Göreve Başladığı Tarih
Görev Süresi
D-Yönetmeliğin 13'üncü maddesi gereğince nakil talebinde bulunuyorsa:
(a)SAĞLIK DURUMU:Yönetmeliğin 19. Maddesine göre sağlık özürünün belgelendirilmesi
(b)EŞ DURUMU:Yönetmeliğin 20. Maddesinin (a), (b) veya (c) bendine göre eş durumunun belgelendirilmesi.
Eşinin Görev Unvanı/Mesleği
Görev Yeri Adresi
E-Naklen Atanmak İstediği Hizmet Alanı
(Tercih Sırasına Göre)
1-................................
2-................................
3-................................
Şahsımla ilgili bilgiler ve tercih ettiğim İl'ler yukarıda belirtilmiş olup, tayinimin bu İl'lerden birine yapılabilmesi için, dilekçemin ilgili Makama havalesini arz ederim. ...../...../.....
Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldurulmuştur.
ADRES: Adı ve Soy İmza
DOĞRULUĞUNU TASDİK EDERİM
Adı Soyadı :
Unvanı :

Sayfa Başı

1 SAYILI CETVEL (İLLERİN BÖLGELERİ) (Değişik 17.7.1999 tarih ve 1999/13143 sayılı B.K.K., R.G. 11.8.1999-23873)

NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

Açıktan Kura ile Atanacak

Bazı Sağlık Personelinin

Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

Sayfa Başı

MAYIS 2004

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının bu Yönetmelik kapsamındaki kadro unvanlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak atamalarda takip edilecek esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden açıktan atanmak üzere müracaat edecek adaylar ve bunlara uygulanacak kura ile bu adayların atanacakları kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

(Değişik:8.5.2004 tarihli R.G.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğretim elemanı unvanları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek madde 1 ine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Sayfa Başı

İKİNCİ BÖLÜM

Kura Komisyonunun Teşkili ve Görevleri

Kura Komisyonunun Teşkili

Madde 5 - (Değişik:8.5.2004 tarihli R.G.) Bakanlıkta her yıl kuraya ilişkin işlemleri yürütmek üzere, Bakanın onayı ile; bir müsteşar yardımcısının başkanlığında ana hizmet birimlerinden iki kişi, personel biriminden ve hukuk müşavirliğinden birer kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşan bir Bakanlık Kura Komisyonu kurulur. Kura Komisyonuna katılacaklar en az Daire Başkanı ve Hukuk Müşaviri düzeyinde olmalıdır.

Diğer kurumlarla birlikte kura yapılması halinde Kura Komisyonunda; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oy hakkı bulunan birer üye ile temsil edilir. Söz konusu kurumlar bu Komisyona gönderecekleri temsilcileri ve yedek temsilcilerini her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlığa bildirirler. Bu Komisyonda kuraya katılan diğer kamu kurum ve kuruluşları da gözlemci bulundurabilir.

Kura Komisyonunun kararları oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

Kura Komisyonunun sekreterya işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür."

Kura Komisyonunun Görevleri

Madde 6 - Kura Komisyonunun görevleri şunlardır:

Sayfa Başı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kura ve Atamaya İlişkin Esas ve Usuller

Kuraya İlişkin Esas ve Usuller

Madde 7 - Kuraya ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar, istekleri halinde tercih edilmeyen veya münhal kalan yerlere genel kura ile yerleştirilirler.

Kuralar bilgisayar ortamında gerçekleştirilir. Kuraların bilgisayar ortamında yapılması halinde, kura işlemleri ve sonuçları kurayı yapan birim tarafından onaylanarak bir tutanakla Kura Komisyonuna teslim edilir.

Bilgisayar ortamında kura çekilmesinin mümkün olmaması halinde torba kurası da yapılabilir. Her kura işlemi için iki torba veya benzeri kura malzemesi hazırlanır. Torbalardan birine; atama yapılacak münhal yerlerin ait olduğu kurumun adı ve birimi pusulaya yazılarak konur. Diğer torbaya da atanacakların adları, adresleri, mezun oldukları fakülteler ile mezuniyet tarihleri bir pusulaya yazılarak konur. Torbaların ihtiva ettikleri pusula sayısı tutanakla tespit edilerek kura çekimine başlanır. Önce görev alacakların torbasından kura çekilerek, çıkan pusuladaki isim ve bu isme ait bilgiler yazılır ve sonra görev yerinin bulunduğu torbadan kura çekilerek çıkan görev yeri bu ismin karşısına yazılır. Adaylar, istedikleri takdirde kuralarını bizzat çekebilirler. Adayların kura çekim işlemi tamamlandıktan sonra sonuç listesi ilgili komisyon üyelerine imzalatılır.

Atamaya İlişkin Esas ve Usuller

Madde 8 - Çekilen kura sonucunda, görev yerleri belirlenen adayların atama işlemlerine derhal başlanır. Diğer kurum ve kuruluşların kadrolarına yerleştirilenlerin kura sonuçlarını, Bakanlık tarafından sonuçların ilanından itibaren en geç on gün içinde ilgili kurum ve kuruluşun sorumlusuna kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde tutanakla teslim edilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, çekilen kura sonucu kendi kadrolarına atamaları yapılmak üzere, Bakanlık tarafından isimleri bildirilen adaylara ait belgeleri inceleyerek şartları uygun olan adayların atama işlemlerini 6 ay içerisinde tamamlar. Bu süre içerisinde ataması tamamlanmayanlar bir sonraki kura döneminde müracaat edebilirler.

Ancak atama için öngörülen şartlara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılamaz, ataması yapılanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar ile kura sonucunda ataması yapıldığı halde yasal süre içerisinde bu göreve başlamayanlar, ilgili kura tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yeni bir kuraya katılamazlar.

Atama Şartları

Madde 9 - Bu Yönetmelik kapsamında olan personelin ilan edilen kadrolara atamalarının yapılabilmesi için, yapılan kura sonucu atanmak için başvurdukları tarih itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır. Bunun yanında Bakanlık ve bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, istihdam edilecek unvan ve hizmet birimlerinin gerektirdiği özel şartları ve nitelikleri ayrıca belirleyebilirler.

Karşılıklı Yer Değiştirme

Madde 10 - Aynı dönemde ve aynı kurum ve kuruluşun aynı unvanlardaki münhal kadrolarına kura çekenler, atamalarının gerçekleştirilmemesi koşuluyla kura sonuçlarının ilgili kuruma bildirilmesinden itibaren 3 iş günü içinde birlikte kura ile yerleştirildikleri kurumlara müracaat ederek karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

Sayfa Başı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kura ile Atanan Personelin Görev Yeri Değişikliği

Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşların kadrolarına kura ile atanan personel, atandıkları görev yerinde bir yıl çalışmadan herhangi bir mazereti olsa dahi (25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde diğer kurumlarla yapılacak protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla) başka bir yere nakil talebinde bulunamaz.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 12 - Kura sonucu ataması yapılanların belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama onayları iptal edilir.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


  • NOT :
  • Sınava girecek Uzmanlık Öğrencilerinin o aya ait Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına katılıp katılamayacaklarını özellikle belirtmeleri gerekmektedir.

Duyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip