İsme Göre Uzmanlık Tezleri
A
B
C
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z


Protez kalp kapağı obstrüksiyonunun ayırıcı tanısı ve tedavi yönetiminde çok kesitli bilgisayarlı tomografinin rolü
Dr. Sabahattin GÜNDÜZ
Tiroid papiller karsinomda ck 19, hbme-1, cyclin d1 ekspresyonu
Dr. Sema ÇEKİÇ
Periton diyalizi hastalarında depresyon ve anksiyetenin yaygınlığı ile mortalite ve morbidite üzerine etkileri
Dr. Sinem GÖNEMLİ
Orucun nazal mukosiliyer klirens hızına olan etkileri
Dr. Sait ŞİRAZİ
Tüp bebek ünitemizde transvaginal ultrason eşliğinde oosit toplama işlemi esnasinda ve sonrasinda gelişen komplikasyonlarin değerlendirilmesi
Dr. Selin ÖZALTIN
Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda çlık plazma homosdüzeyidayak ülserlerındakişdeğ
Dr.Semiha AÇAN KAZANCIK
Selenyumun kafa travmasına bağlı davranışsal ve biyokimyasal değişikliklere etkisi
Dr. Senem ŞAHİN ÇELİK
Histeroskopi olgularımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi
Dr. Sinem ALBAYRAK KAYA
Osteoartritte izokinetik egzersizlerin kuadriseps kas gücüne etkisinin izokinetik dinamometre ve yüzeyel emg ile değerlendirilmesi
Dr. Sezgin HACIOĞLU
Duane retraksiyon sendromlu hastalarda yapısal özelliklerin ve opera edilenlerde cerrahi sonuçların değerlendirilmesi
Dr. Seren PEHLİVANOĞLU
Torasik cerrahide preoperatif değerlendirme, postoperatif mortalite ve morbidite ilişkisi
Dr. Şule KIZILTAŞ
Polikistik over senromlu infertil hastalarda ovulasyon indüksiyonunda metformin ve klomifen sitratın karşılaştırılması
Dr. Şafak Yılmaz BARAN
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında insulin direncinin değerlendirilmesi
Dr. Şöhret TUNA
Trinitrobenzen sülfonik asit ile indüklenen deneysel kolit modelinde pnömoperitoneumun organ hasarı üzerine etkileri
Dr. Süleyman KÖKDAŞ
Çocuklarda rotavirüse bağlı ishallerde oral çinko tedavisinin hastalığın seyri üzerine olan etkisi
Dr. Sibel KOZAKLI MERCAN
En az beş yıldır hipertansiyonu ve/veya diyabeti olan hastalarda gizli veya aşikar böbrek hastalığı
Dr. Selami İBİLOĞLU
Sevofluran Ve İsofluran İle Sağlanan Genel Anestezi Derinliğinin Değerlendirilmesinde Geleneksel Yöntemler İle Bispektral İndeks (Bis) Monitörizasyonu
Dr. Sabiha SARAÇOĞLU
Yenidoğan sepsisinin tanı ve izleminde c-reaktif protein ile prokalsitonin değerlerinin karşılaştırılması
Dr. Sadık TOPUZOĞLU
Akut koroner sendrom tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalarda ortalama trombosit hacmi ve mortalite arasındaki ilişki
Dr. Sadrettin Özge EREZ
Servikal disk hernisine bağlı kronik boyun ağrısında elektroakupunktur ve tens yöntemlerinin terapötik etkinliğinin karşılaştırılması
Dr. Şafak GÜNAYDIN
Opere olmuş apandalvarado skoru ve ultrasonografçlarının retrospektdeğ
Dr. Saffet YAVUZ
Toplum Ve Hastane Kaynaklı İnfeksiyonlardan İzole Edilen Gsbl Pozitif Escherichia Coli Suşlarında Tigesiklin Duyarlılığının İn-Vitro Araştırılması
Dr. Şahinan KARLI
Böbrek Hücreli Karsinomlarda P53 Ve Bcl-2 İmmün Pozitifliginin Tümör İle İliskili Prognostik Faktörlerle Karsılastırılması
Dr. Şahin ERDEM
Talasemi majorlu hastalarda kemik mineral yoğunluğu ile hipogonadizm arasındaki ilişki
Dr. Salih GÜLER
Erken doğum riskinin belirlenmesinde servikal uzunluk ile servikovaginal irrigasyon sıvısında fibronektin ve prolaktin düzeylerinin incelenmesi
Dr. Salim SEZER
Kısa dönem montelukast tedavisinin deneysel olarak oluşturulmuş hepatik iskemi reperfüzyon modeline etkileri
Dr. Samet YARDIMCI
Tiroid fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda erken dönem kardiak disfonksiyonunu belirlemede n-terminal pro-b-type natriüretik peptid
Dr. Şamil GEREK
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde 2007 Yılında Ateş Sebebiyle Yatırılan 2 – 24 Aylık Çocukların Etiyolojik Değerlendirilmesi
Dr. Sarper ŞAHİN
Tc99m- mıbı çift fazlı paratiroid sintigrafisi ile tespit edilen soliter paratiroid adenomlarında gama prob rehberliğinde minimal invazif paratiroidektomi
Dr. Savaş KARYAĞAR
Konkomitan ezotropyalarda cerrahi sonuçlarını etkileyen faktörler
Dr. Seçil ÖZDEMİR
Başvuru Sırasında Ölçülen Papp-A Düzeyi İle Başarılı Perkütan Koroner Girişim Sonrasındaki St Segment Gerilemesi Arasındaki İlişki
Dr. Seçkin SATILMIŞ
Majör depresyon ve panik bozukluğu olan hastalarin erken disfonksiyonel şema aktivasyonlarinin karşilaştirilmasi
Dr. Sedat BAĞDAÇİÇEK
Preterm doğum eylemi olan gebelerde ve kontrolgrubu arasinda maternal kan magnezyum ve kalsiyum seviyelerinin değerlendirilmesi
Dr. Sedat UMUR
Patella Kırıklarında Cerrahi Tedavi Ve Sonuçlarımız
Dr. Sedat YENİOCAK
Hipertansiyonda oluşan mikroalbuminüri üzerine olmesartan tedavisinin etkisi
Dr. Sedat YİĞİT
Yengdoğan yoğun bakım üngtesgnde gzlenen hastaların gggtme fonksgyonlarının geçgcg otoakustgk emgsyonla(teoae) beygn sapı gggtsel yanıtları(abr) gle gkg basamaklı taramayla değerlendgrglmesg
Dr. Sedef Zeliha TEZEL ÖNER
Cerrahi Menopoz Sonrası Nazal Fizyolojide Oluşan Değişikliklerin Anterior Rinoskopi Ve Anterior Rinomanometri İle Değerlendirilmesi
Dr. Seden AKDAĞLI
İntratekal Uygulanan Düşük Doz Bupivakain-Fentanil Kombinasyonuyla Yüksek Doz Bupivakain’in Kardiyak Output Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr. Sefa GÖKDEN
Hipospadias Etyolojisinde Activating Transcription Factor 3(Atf-3) Genin Rolü
Dr. Selamettin DEMİR
İnfertil Hastaların Araştırılmasında Genital Enfeksiyonların Taranması
Dr. Selda KARAKAYA
Kolposkopi ünitemizde değerlendirdiğimiz anormal servikal smear sonuçlu hastaların risk faktörleri, hpv dna prevalansı ve hpv dna’nın risk faktörleriyle birlikteliği yönünden analizi
Dr. Selvi TEHNELDERE
Romatoid artritli hastalarda aortik sertleşme
Dr. Semiha AYAYDIN KAPLAN
İdiyopatik Parkinson Hastalığı’nın Transkranial Sonografi İle Değerlendirilmesi
Dr. Semra ARI
Yanık Zemininden Ve Yanık İle İlişkisiz Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinomlarda Klinik-Histopatolojik Karşılaştırma Ve P53, E-Kaderin Ve Beta Katenin Ekspresyonunun İmmünohistokimyasal Analizi
Dr. Şenay YENER
Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna Bağlı Koroid Neovasküler Membranlarında İntravitreal Bevacizumab, Ve Fotodinamik Tedavi Yöntemlerinin Güvenilirliği Ve Etkinliği
Dr. Senem SALAR
Cerrahi olarak menopoza giren kadınlarda serum kemik turnover belirteçlerinin akut değişiklikleri ve kemik mineral dansitesi ile karşılaştırılması
Dr. Şengül BAHAR
Kliniğimize başvuran çocuklar ile ebeveynlerinin diş ğlığının değerlendirilmesi ve sosyodemografik örlerle ilişkisinin araştırılması
Dr. Şengül BİLGİLİ
6-14 yaş arası çocuklarda aşılanma oranı ve ailelerin özel aşılarla ilgili bilgi düzeyi
Dr. Şenol ALTUN
Transvezikal prostatektomilerde hasta kontrollü analjezi (hka) ile tramadol, lornoksikam ve metamizolun postoperati fanaljezik etkinliğinin karşılaştırılması
Dr. Serap ADANA KAVLAK
Ksantelazmada er:yag lazer tedavisinin etkinliği
Dr. Serap SARİYE ARI
Postoperatif Endoftalmilerde Olgu Özellikleri Tedavi Yaklaşımı Ve Sonuçlar
Dr. Serap YURTTAŞER OCAK
Tip 2 diabetes mellitus’ta birinci derece akrabalarda diyabet öyküsünün diyabet başlangıç yaşına etkisi
Dr. Serdar ALKAN
Subklinik hipertiroidisi olan premenapozal kadınlarda kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi
Dr. Serdar KURNAZ
Modifiye wigglesworth sınıflaması ile 16216 dogumda perinatal mortalitenin degerlendirilmesi
Dr. Serdar SADIK DURAN
Sıçanlarda polidioksanon’ un yumuşak doku doldurucusu amaçlı kullanımında doku cevabının değerlendirilmesi
Dr. Serdar TOKSOY
Hepatitli Hastalarda Vücut Demir Depolarının Karaciğer Fonksiyonlarına Etkisi
Dr. Serhan KARA
Çocukluk çagı akut lösemilerinde antrasiklin kardiyotoksisitesinin erken tanısında ekokardiyografi ve kardiyak troponin ı düzeylerinin önceliklerinin arastırılması
Dr. Serhat GÜLER
Açık Açılı Glokomda Trabeküler Mikrobypass Stent İmplantasyonu Sonuçlarımız
Dr. Serhat İMAMOĞLU
Obeziabdomobezhastalarda kardüler rprofşılaşırılması
Dr. Serhat KORAN
Erken gebelik döneminde lipid profilinin preeklampsöngörüsündekyer
Dr. Şerife ERDEM
Kontrollü Ovaryen Hiperstimulasyon Ve İntrauterin İnseminasyon Yapılan Olgularda Gnrh Antagonist Kullanımının Gebelik Oranlarına Etkisi
Dr. Serkan AYDOĞDU
Gastroözofagial reflü hastalığı ı yapılan laparoskopik fundoplikasyon ameliyatının post-operatif dönemde etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr. Serkan AYHAN
Deneysel akut retİnal İskemİ modelİnde memantİn uygulamasinin nöron koruyucu etkİsİ ve hİperbarİk oksİjen tedavİsİ İle karşilaştirilmasi hİstopatolojİk ve İmmünohİstokİmyasal İnceleme
Dr. Serkan ERDENÖZ
Kronik otitis mediada orta kulak kemik zincir patolojilerinin değerlendirilmesi
Dr. Serkan KURNAZ
Histerektomi ameliyatlarında midazolam ve propofol ile yapılan anestezi indüksiyonunun hastalarda karaciğer fonksiyon testleri, intraoperatif hemodinami , postoperatif ağrı Üzerine etkisinin karşılaştırılması
Dr. Serkan UÇKUN
Artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler levobupivakain ve levobupivakain-morfin sülfat kombinasyonunun postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması
Dr. Serpil KARSLI
Elektrokonvulsif tedaviye bağlı bellek bozukluklarının derecesi ve çeşitli değişkenlerle ilişkisi
Dr. Sevda BAĞ
Epileptik hastalarda cinsel işlev bozukluğu ve yaşam kalitesine etkisi
Dr. Sevda KOÇ
Total kalça ve diz artroplastilerinde septik ve aseptik gevşeme tanısında üç fazlı kemik sintigrafisi ve tc-99m ciprofloxacin sintigrafisinin karşılaştırılması
Dr. Sevda SAĞLAMPINAR KARYAĞAR
Multipl sklerozlu hastalarda aerobik ve izokinetik egzersiz programının kas gücü kardiovasküler sistem ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Dr. Sevgi ATAR
Kronik Pelvik Ağrının Tanı Ve Tedavisinde Laparoskopinin Etkinliği
Dr. Sevil ATEŞ EREN
Mikroalbüminüri Saptanmış Hipertansif Hastaların Antihipertansif Tedavi Sonrası Değerlendirilmesi
Dr. Seyhan ERMAN
Kalça ve diz osteoartritine etki eden parametrelerin incelenmesi ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması
Dr. Şeyma KOLUKISA
Lateral epikondilitte ultrason ve fonoforez tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması
Dr. Şeyma ÖZEN
Gebelikte görülen fizyolojik deri bulgularının ve gebeliğe özgü dermatozların sıklığı
Dr. Sezen TAKMAZ
Diyabetik olmayan koroner kalp hastalıklarında proinsülin düzeyinin mortalite ve morbiditeye etkisi
Dr. Sezgin DEMİR
Parotis bezi tümörlerinin ayırıcı tanısında apparent dıffusıon coeffıcıent ( adc ) değerlerinin yeri
Dr. Sibel AYDIN
Kliniğimizde katarakt ameliyatlarında uygulanan değişik tipteki difraktif ve refraktif multifokal göz içi lensleri ile sonuçlarımız
Dr. Sinan AYKUT
Şizofreni hastalarında psikoeğitim grup çalışmasının pozitif ve negatif belirtiler, sosyal işlevsellik, yeti yitimi, içgörü ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması
Dr. Sinan SÖNMEZ
Gebeliğin 24-28. haftalarında yapılan oral glukoz tolerans testi sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr. Sinem AKBOĞA
Koroner arter cerrahisi sonrası yoğun bakımda kalış süresini etkileyen faktörler
Dr. Songül KOCABAŞ GÜLER
Basit horlama ve obstrüktif uyku apne sendromunda palatal implant ve uvulopalatal flep sonuçlarının karşılaştırılması
Dr. Süheyl HAYTOĞLU
Kalça instabilitelerinin tedavisinde kullanılan pelvik destek osteotomilerinin orta dönem sonuçları
Dr. Şükrü SARPER GÜRSU
Tip–2 diyabet hastalarında hba1c, diyabet yaşı, bmi, dislipidemi ile mikrovasküler, makrovasküler komplikasyonların karşılaştırılması
Dr. Süleyman CAN
Tip 2 Diyabetes Mellituslu Olgularda Mikroalbuminüri İle Parathormon Düzeyi Ve Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi
Dr. Süleyman FİKRET TURAN
Orta Kulak Cerrahisinde Desflurane-Remifentanil Kombinasyonu İle Propofol- Remifentanil Kombinasyonunun Postoperatif Ağrı, Erken Ve Geç Derlenme Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr. Süleyman GALİP KARABAĞ
Dental Fobisi Olan Hastalarda Diğer Anksiyete Bozuklukları Eştanısı
Dr. Süleyman GÜNDÜZ
Mesane ürotelyal karsinomlarında cd24 salınımının derece ve evre ile ilişkisi
Dr. Şule CANBERK
Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserinde protein kinaz b/akt ileti yolunun prognozla ilişkisi
Dr. Şule KARABULUT GÜL
Tip 2 diabetes mellitus ve demans ilişkisi
Dr. Şule KARATAŞ
Pemfigus Vulgarisli Hastalarda Kulak, Burun Ve Boğaz Tutulumu
Dr. Sümeyye ALTINTAŞ
Malign meme kitlelerinin boyutunun değerlendirilmesinde ultrasonografi, dijital mamografi, manyetik rezonans görüntüleme ve postoperatif patoloji Sonuçlarının karşılaştırılması
Dr. Suna SAATKAYA
Multipl sklerozisli hastalarda abr sonuçları
Dr.Serveren YURTSEVER
Siyanotik ve asiyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda hemostatik değişiklikler
Dr.Sevde USLU ULUSOY
Febril nötropenik olgularımızda c-reaktif protein (crp)’in infeksiyon ve mortalite göstergesi olarak incelenmesi
Dr.Suzan ŞAHİN
S.B. göztepe eğitim ve araştırma hastanesi endoskopi ünitesinde yapılmış olan beş yıllık kolonoskopi uygulamalarının endikasyon ve sonuç ilişkisinin değerlendirilmesi
Dr.Saffet ERCAN
Koah ve kor pulmonale hastalarında brain natriüretik peptid’in ayırıcı tanıdaki yeri
Dr.Semra KÖKLÜ
Gebelerde tiroid hormon düzeyi ve antikorlarının gebelik sürecine ve bebeğin mztabolik parametrelerine etkisi
Dr.Sedakat GÜLSEREN
Opere küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda östrojen reseptörünün prognostik değeri
Dr.Selim KAHRAMAN
Kollajen sentezi inhibitörlerinden 5-florourasil ve halofuginon’un yara iyileşmesi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Şevket Gökhan BEYHAN
İntermittan ekzotropyada tanı ve tedavi yaklaşımı
Dr.Şülay ERARSLAN ÖZDİL
Hiperplazik endometriumda ve endometrioid adenokarsinomlarda bcl-2 ve ki-67 ekspresyonunun karşılaştırılması
Dr.Sedat ALTIN
Dirençli gram pozitif bakterilerde linezolid’in in vitro aktivitesinin e- test yöntemiyle belirlenmesi
Dr.Şenol ÇOMOĞLU
Sarkoidozlu hastaların izleminde inflamatuar belirteçlerin önemi
Dr.Sinem GÜNGÖR
Demir eksikliği anemisi olan kadın hastalarda oral demir tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr.Serap YAVUZ GÜLERTAN
Deneysel akut pankretit modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ve hesperidin’in koruyucu etkisi ve l-arginin’e üstünlüğü
Dr.Seher ÖZKAN
Akut miyokard İnfarktüsünde serum matriks metalloproteinaz – 9 düzeyleri
Dr.Savaş GÜZEL
Kolorektal kanserli hastalarda survivin expresyonunun sağkalım ve histopatolojik değişkenlerle ilişkisi
Dr.Serap KAYA
Şişli etfal eğitim ve araştırma hastanesinde uzmanlık eğitimi gören hekimlerin mesleki risklerinin irdelenmesi
Dr.Serhan GÖKHAN
Ürolojik girişimlerde spinal anestezi uygulamasında midazolam ve propofolun sedasyon ve hemodinamik yönden etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Şermin EMİNOĞLU
Premenopozal dönem anormal uterin kanamalıhastalarda transvajinal ultrasonografi,sonohisterografi, diagnostik histeroskopi ve hİstopatolojİk bulgularin karşılaştırılması
Dr.Suna SOĞUKTAŞ
Hemodiyaliz hastalarının yeti yitimi, anksiyete ve depresyon yönünden değerlendirilmesi
Dr.Şehriban YETİŞKİN
Ev kazası nedeniyle hastaneye başvuran hastaların sosyodermografik özellikleri ve kazaya maruziyetlerini kolaylaştıran çeşitli risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr.Süleyman YILDIRIM
Tiroidektomi sonrasında kalan dokunun ultrasonografik ve fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi
Dr.Seyfi EMİR
İdiopatik jeneralize epilepsili hastalarda talamik volumetri ve mr spektroskopik incelemeler
Dr.Selma ÇELİK
Taksim eğitim ve araştırma hastanesi sağlık personelinin yaşam kalitesinin araştırılması
Dr.Sema KOLTARLA
İnflamatuar barsak hastalığında demir eksikliği anemisi tedavisinde oral ferroglisin sülfat ile parenteral demir sükroz etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması
Dr.Sibel HAMARAT
Koroner arter baypas cerrahisinde hiperlaktatemi: belirleyicileri ve mortalite ilişkisi
Dr.Şahin YILMAZ
Günübirlik çocuk cerrahisi olgularında oral midazolam ile premedikasyon
Dr.Sinem GÜLME
Ahmed glokom valf implantasyonlarımız: silikon ve polipropilen ahmed glokom valflerinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Serdar AKTAŞ
Duane retraksİyon sendromlu hastalarda yapisal özellİklerİn ve opere edİlenlerde cerrahi sonuçlarin değerlendİrİlmesi
Dr.Seren MERT PEHLİVANOĞLU
Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi
Dr.Safiye ARIK
Tıp ı diyabetes mellituslu çocuklarda e-selektin, p-selektin ve tnf-? değerlendirilmesi
Dr.Sakine TÜRK GEYİK
İntrakranial tümörlerin evrelemesinde mr perfüzyon ve mr spektroskopinin yeri
Dr.Şehire ŞAHİNOĞLU
Cinsel işlev bozuklukları polikliniğine başvuran vajinismus ve prematür ejakülasyon olgularında psikiyatrik komorbiditenin araştırılması
Dr.Şengül ÇAVAŞ
Kronik gastrit ve mide kanserine eşlik eden intestinal metaplaziler ile mide kanserlerinde cdx2 boyanma oranlarının karşılaştırılması
Dr.Şenay ÇETİN
1995 – 2008 yılları arasında izlenen 140 pemfigus’lu hastanın klinik araştırma sonuçları
Dr.Seyhan BEYHAN
Anormal uterus kanamalarının tanısında transvajnal ultrasonograf, saln nfüzyon sonohsterograf ve hsteroskopnn yer
Dr.Selim KARAKÜÇÜK
Preterm bebeklerde bcg asılaması sonrası tüberküln der test ve bcg skar cevabı
Dr. Sinem ORAL CEBECİ
İnhalasyon anestezisinde magnezyum sülfat infüzyonunun sevofluran ve kas gevşeticisi tüketimi, derlenme ve postoperatif analjezi üzerine etkileri
Dr.Selçuk CANTÜRK
Tıp 1 diyabetes mellituslu hastalarda scd 146 düzeyi ile karotis intima media kalınlığı arasındaki korelasyon ve bunun sağlıklı bireylerle kıyaslanması
Dr.Sema ÇİFTÇİ
Trifazik batın bt’de iki farklı kontrast enjeksiyon yönteminin karşılaştırılması: otomatik bolus izleme ve sabit
Dr.Suzan TUNÇ
1-24 ay arası sağlıklı süt çocuklarında serum 25-ohd düzeyi
Dr.Seçil ERÇİN
Mide kanserli hastalarda cerrahi deneyimin ve d2 disseksiyonunun hasta sağkalımı üzerine etkisi:Bir üniversite kliniği ve bir eğitim hastanesi sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Süleyman ORMAN
Glisemik kontrolün diabetik kardiovasküler otonom nöropati üzerine etkisi
Dr.Selçuk TURAN
HIV/AIDS, HBV, HCV, sifiliz ve genital herpes'in toplumda ve riskli davranış modeli gösteren seks işçilerinde karşılaştırılması
Dr.Şirin ELMİ
Kemik çimentonun orta kulak mukozası üzerine etkilerinin sıçanlarda histopatolojik incelenmesi (deneysel çalışma)
Dr.Şenol BAŞ
Alı ve ards hastalarında, yüzüstü ve yarıoturur pozisyonlarının intraabdominal basınç, hemodinami ve alveoler oksijenasyon üzerine etkileri
Dr.Şenay GÖKSU TOMRUK
Lumbar epidural anestezi ile yapılan tur-t ve tur-p ameliyatlarında kullanılan % 0.5 bupivacain ve % 0.5 levobupivacain‘ nin koroner perfüzyon üzerine etkileri
Dr.Sümeyye SUMRU TUNÇ
Kadavrada baziler arter ve perforanlarının mikroanatomik yapısı
Dr.Suna DİLBAZ
Hastanemizde 2002-2006 yılları arasında reanimasyon dışı kliniklerin kan kültür sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Songül ERCAN BORAHAN
Böbrek taşı tedavisinde perkutan nefrolitotomi sonuçları, komplikasyon ve başarı oranları ile bunları etkileyen faktörler
Dr.Soner YALÇINKAYA
Endobronşiyal ultrason rehberliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu
Dr.Sinem Nedime SÖKÜCÜ
Sarkoidozlu hastaların izleminde inflamatuar belirteçlerin önemi
Dr.Sinem GÜNGÖR
Proliferatif vitreoretinopati nedeni ile nüks retina dekolmanı gelişen hastalarda 5-fluorourasil ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımının retina dekolman rekürensine etkisi
Dr.Sinan ALBAYRAK
İnsulin kullanan tip I diabetik hastalar ile oral antidiabetik kullanan tip2 diyabetik hastaları karşılaştırılarak,insulin kullanımının depresyon için ek bir risk faktörü olup olmadığının araştırılması
Dr.Sibel GÜRSOY
Penetran keratoplasti ve derin anterior lameller keratoplasti sonrası saydam greftlerde kornea endotelinin speküler mikroskopi ile değerlendirilmesi
Dr.Sibel AKYOL
Akut bronşiolitli süt çocuklarında sosyoekonomik durum değerlendirmesi
Dr.Sıdıka TURAN
Vitreoretinal hastalıklarda 25 gauge sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçları
Dr.Sezin Özdoğan ERKUL
Eksternal dakriyosistorinostomi ameliyatı geçiren olgularda dakriyosintigrafi sonuçları
Dr.Sezer ÖZKAN
Polikistik over sendromlu kadınlarda insülin direnci ve antropometrik ölçümler
Dr.Seyra MEMİLİ
Yeni tanı tip 2 diyabetes mellitus hastalarında rosiglitazonun inflamasyon belirteçleri ve insülin direnci üzerine etkisi
Dr.Servet YOLBAŞ
Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda anksiyete depresyon oranı, seviyesi, etki eden hastalık özellikleri ve sosyodemografik özelliklere göre farklılıkları
Dr.Serpil US
Romatoid artritli hastalarda insülin direnci ve lipid metabolizma bozuklukları
Dr.Serkan TURŞAK
Tamoksifen kullanan meme kanserli olguların endometrium patolojileri açısından değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografi ve endometrial biyopsinin yeri
Dr.Serkan ÇELİK
Uzun kemiklerde kronik osteomiyelitin debridman ve antibiyotikli polimetilmetakrilat küreleri ile tedavisi ve erken dönem klinik sonuçlarımız
Dr.Serkan AKÇAY
İn vitro farklı enerji kaynaklı koter uygulamalarında uygulanım alanında ve çevre dokuda termal değişikliklerin değerlendirilmesi
Dr.Serhat GÖÇER
İhmal edilmiş aşıl tendon rüptürlerinde lindholm yöntemi ve sonuçlarının yürüme analizi ile değerlendirilmesi
Dr.Serdar ZENGİN
Üreterorenoskopik pnomatik litotripsi (urs-pl) ile tedavi edilen üreter alt uç taşlarında üreteral darlık gelişme sıklığı
Dr.Serdar KARADAĞ
Kordon kanı bilirubin değerinin neonatal hiperbilirubinemide prediktif değeri
Dr.Serap ÇAĞRIL
Demir eksikliği anemisi olan kadın hastalarda oral demir tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr.Serap YAVUZ GÜLERTAN
Kolorektal kanserli hastalarda survivin expresyonunun sağkalım ve histopatolojik değişkenlerle ilişkisi
Dr.Serap KAYA
İn vitro fertilizasyon sonrası doğan çoçuklarda astim ve diğer allerjik hastalıkların görülme sıklığı
Dr.Sema Aylan GELEN
Paranoid ve nonparanoid şizofreni hastalarının bilişsel fonksiyonlar ve silik nörolojik belirtiler açısından paranoid bozukluk ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması
Dr.Sema LAPÇIN
Kendini yaralama davranışı olan ergenlerin psikiyatrik ve sosyokültürel özellikleri
Dr.Selda LÜLECİ
Kategori IIIb kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda ürodinami bulguları
Dr.Selçuk ŞAHİN
Deneysel akut pankretit modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ve hesperidin'in koruyucu etkisi ve l-arginin'e üstünlüğü
Dr.Seher ÖZKAN
Akut iskemik inme ve metabolik sendrom birlikteliği
Dr.Sefer VAROL
Tekrarlayan gebelik kaybı sonrası oluşan gebeliklerde doğum ve neonatal bulguların karşılaştırılması
Dr.Seda ATEŞ
Akut bronşiolit tanısıyla kliniğimize yatırılan 0- 24 ay arası çocuklarda rsv enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri
Dr.Seçil ARICA
Akut miyokard infarktüsünde serum matriks metalloproteinaz – 9 düzeyleri
Dr.Savaş GÜZEL
Çocuklarda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında büyüme ve gelişme geriliğinin değerlendirilmesi
Dr.Saniye BULUT
Akut koroner sendromlu hastalarda risk değerlendirilmesi ve prognoz tayininde bnp nin yeri ve önemi
Dr.Saide Eda CEBECİ
Acil yapılan koroner arter bypass cerrahisinde on-pump ve off-pump olguların postoperatif kısa dönem karşılaştırılması
Dr.S. Deniz ÖZSOY
Koklear implantlı olgularda düşük doz yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi uygulamaları
Dr.Sunel SERİM
Diferansiye tiroid karsinomunda uzak metastaz gelişiminde risk faktörleri akciğer metastazlarında tedaviye yanıtı belirleyen faktörler ve radyoaktif iyot tedavisine bağlı akciğer reaksiyonları
Dr.Sadık ERGÜR
pdf döküman İskemik inmeli hastalarda geçici hiperglisemin prognoza etgisi
Dr.Sevinç ÇELİK
pdf döküman İstanbul ilinin maltepe ilçesindeki okul çocuklarında migren ve gerilim tipi baş ağrısı prevalansı ile klinik özellikleri
Dr.Sultan ÇAĞIRICI
pdf döküman Non-alerjik, non-enfeksiyöz rinitlerde intranazal botulinum toksin tip a ile ipratropium bromide nazal spreyin nazal hipersekresyon üzerine etkilerinin karşilaştirilmasi
Dr.Sara YAZICI
pdf döküman Radyofrekans ablasyon tekniğinin tonsil merkez mikrobiyolojisi üzerine etkisi
Dr.Serkan KARADAĞ
pdf döküman Siçanlarda tiner inhalasyonunun larenks ve burun mukozasi üzerine etkileri
Dr.Seyla BÖLÜKBAŞI
pdf döküman Total larenjektomi sonrasi yutma fonksiyonlarinin sintigrafik yöntemle değerlendirilmesi
Dr.Sinan GÜVEN
pdf döküman Septoplasti hastalarının yaşam kalitesi ölçeği, rinomanometrive bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Dr.Şükran VURAL
pdf döküman Stres üriner inkontinans tedavisinde tension free vaginal tape ameliyatının kısa dönem sonuçlarının burch ameliyatı sonuçlarıyla karşılastırılması
Dr.Salih DURAL
pdf döküman Postmenopozal uterdn kaynakli kanamasi olan olgularda; tanida transvajdnal ultrasonografd, sonohdsterografd ve hdsteroskopd kullanimi ve bu yöntemlerdn kesdn patolojd dle korelasyonu
Dr.Selda ÖRNEK HANIMOĞLU
pdf döküman Postmenopozal hormon tedavisinde değişik droglarin meme dansitesi üzerine etkileri
Dr.Sultan ÇINAR
Tip 2 diabetes mellituslu renal disfonksiyonu olmayan nefropatilihastalarda albuminüri ile serum sistatin c ilişkisi
Dr.Serhat KARADAĞ
Akut koroner sendrom; oluşan doku hasarinin akut faz proteinlerinden plazma fibrinojeni ile indirekt değerlendirilmesi
Dr.Serkan ELARSLAN
Obezitenin kronik hepatit c’de tedavi sonu yanit üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Serkan İPEK
Subklinik Hipotiroidide Aort Elastisitesinin Değerlendirilmesi
Dr.Sevil ÖZKAN
Tip 2 diyabetes mellitus ve crp, fibrinojen, mikroalbüminüri ile ilişkisi
Dr.Songül AKTAŞ
pdf döküman Akut mezenterik iskeminin tanısında d-dimerin önemi
Dr.Semih HOT
pdf döküman Alt ekstremitede iskemi-reperfüzyon oluşturulan ratlarda ginkgo biloba egb 761’ in barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi
Dr.Serdar BASIM
pdf döküman Diyabetik karpal tünel sendromunda kortikosteroid enjeksiyonu, gece ateli ve fizik tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Şule TAŞPINAR
pdf döküman Çeşitli klinik materyallerden izole edilen staphylococcus aureus suşlarinda metisilin direnci ve e -test ile vankomisin mic değerlerinin araştirilmasi
Dr.Semra BATI KUTLU
pdf döküman Sağlıklı ilköğretim çağı çocuklarında neisseria meningitidis taşıyıcılığı ve serogrup dağılımının araştırılması
Dr.Şemsi Nur KARABELA
Tedaviye dirençli verruka vulgaris ve verruka plantaris olgularında skuarik asit dibütil ester tedavisinin etkinliği
Dr.Sertaç SEVER
Ailevi akdeniz ateşi olgularında gen mutasyonları ve hastalık ağırlık skorlaması ilişkisi; kolşisin tedavisinin kan b12 vitamini düzeylerine etkisinin araştırılması
Dr.Sare GÜLFEM ÖZLÜ
Yenidoğan bebeklerde kordon kanında (oksidatif stres göstergesi olarak) malondialdehit
Dr.Sayat GÜLBAYZAR
İlköğretim çağindaki çocuklarda obezite prevalansinin belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması
Dr.Serdar ÖZTORA
Steroide duyarlı primer nefrotik sendromlu çocuklarda alerjinin yeri
Dr.Şenay PİR
pdf döküman Lomber disk hernilerinde end-plate dejenerasyonu
Dr.Soner BÜYÜKKINACI
İnfraklaviküler brakiyal pleksus blokajında bupivakain hcl %0,5 ile alkalinize bupivakain HCL % 0,5’in karşılaştırılması
Dr.Sertan GÜNDOĞAN
Tek tarafli inguinal herni operasyonlarında intratekal % 0.5 hiperbarik bupivakain ile % 0.5 hiperbarik bupivakain - morfin kombinasyonu uygulamalarının hemodinamik stabilite, duyusal ve motor blok ve postoperatif analjezi açısından karşılaştırılması
Dr.Sevinç GÖKTUNA
Vertebra cerrahisinde hipotansif anestezi ve sistemlere etkisi
Dr.Sıddıka BATAN
Desfluran uygulanan açik kolesistektomi operasyonlarindan sonra bulanti ve kusmanin önlenmesinde midazolam ve propofolun etkilerinin karşilaştirilmasi.
Dr.Sündüz GÜLER
pdf döküman Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde 2004 yılı içinde yatan hastaların retrospektif olarak taranması.
Dr. Sabri MOĞULTAY
Transüretral girişimlerde spinal anestezi, epidural anestezi ile tiva'nın peroperatif hemodinami ve postoperatif ağrı, bulantı, kusma üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr. Sedef TAVUKÇU ÖZKAN
pdf döküman Kobaylarda dehidrasyonun iç kulak üzerine etkisinin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle fonksiyonel olarak araştırılması (Deneysel çalışma)
Dr.Savaş Gazi YAMAN
Epidural anestezi ile gerçekleştirilen vaginal histerektomilerde bupivakain ve ropivakain'in etkilerinin karşılaştırılması
Dr. Sibel GÖKÇEK
Kalça ve alt ekstremitenin ortopedik girişimlerinde epidural %0.5 bupivakain, %0.5 ropivakain ve %1 ropivakain uygulamalarının karşılaştırılması
Dr.Semra Vatan YANIK
pdf döküman Tension-free vaginal tape operasyonunun postmiksionel rezidüel idrar volumu üzerine etkisi
Dr.Selma Nihan KARAKAYA
Anestezi indiksiyonu sırasında esmolol kullanımın hemodinami üzerine etkilerinin sufentanil ve fentanil ile karşılaştırılması
Dr. Selda İTEZ ERSAL
Diyabetik ve non diyabetik nefropatisi olan hastalarda enalapril ve losartan tedavisinin proteinüri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Selva ÇINAROĞLU SAKA
pdf döküman Travmatik böbrek yaralanmalarında, sağ nefrektomi ve sol böbrek veninin değişik kollaterallerinin ligasyonunun böbrek fonksiyonları üzerine etkisi
Dr. Sibel Özkan GÜRDAL
pdf döküman İnguinal fıtık tamirinde yeni bir yaklaşım: anterior preperitoneal mesh takviyesi
Dr. Serhan Fatih İPEK
pdf döküman Kolesistektomi sonrası hastalarda alkalen reflü gastrit gelişimi ve tedavisinde ursodeoksikolik asidin etkinliği
Dr.Samet KALENDER
pdf döküman Tiroidektomi ameliyatı sırasında kullanılan yıkama suyu sıcaklığının paratiroid fonksiyonları üzerine etkisi
Dr.Sinan Cumhur KARAKOÇ
pdf döküman Blateral Suptotal tiroidektomi yapılan hastalarda paratiroit Glantların Korunmasının postoperatif hipo kavseni gelişimi üzerine etkileri
Dr.Sevim Sibel UZAN
pdf döküman Fakoemülsifikasyon cerrahisinde serbest radikal hasarına karşı intraoperatif askorbik asit kullanımı
Dr.Süleyman GENCER
pdf döküman Konjenital ezotropya tedavisinde çeşitli cerrahi tekniklerin karşılaştırılması
Dr.Sevilay BIÇAKÇI
Diyabetik olmayan iskemik kalp hastalarında insülin direncinin koroner arter kollateral gelişimine etkisi
Dr.Selda ÇÖLLÜ AKDENİZ
Non Alkolik steatohepatit tanısı konan yeni tespit tip 2 diyabetlerde roziglitazon tedavisinin insilülin direnci parametrelerinde ve karaciğer fonksiyon testlerinde etkisinin araştırılması
Dr.Şaban Şenol GÜLER
Romatoid artritli hastalarda kombine tedavinin monoterapiye üstünlüğü
Dr.Şakir Özgür KEŞKEK
Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda preoperatif HMG-COA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİNİN kullanımının postoperatif morbidite ve mortaliteye etkisi
Dr.Suat ERŞAHİN
Koroner arter hastalığı ciddiyeti ve yaygınlığı ile karotis arter intimamedia kalınlığı ve brakial arter endotel fonksiyonu arasındaki ilişki
Dr.Serdar YILMAZER
pdf döküman gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerde cox-2 ekspresyonunun immunhistokimyasal olarak araştırılması, klinik ve histopatolojik değişkenlerle karşılaştırılması
Dr.Serkan TOSUN
pdf döküman Perkütan nefrolitotomide fluoroskopi ile ultrasonografinin kombine kullanımı
Dr.Süleyman TÜMER ÇALIŞKAN
pdf döküman Ürinerin katinasi hastalarda anamarez ile urodinami bulgularının karşılaştırılması
Dr.Sevgin MUTLU
pdf döküman Adneksiyal kitlelerin malign-benign ayrımında malignansi riski endeksi (RMI)'nin prospektif araştırılması
Dr.Semavi ULUSOY
pdf döküman Total larenjektomi uygulanmış hastalarda kolon transit süresinin değerlendirilmesi ve postoperatif yaşam kalitesi üzerine etkisi.
Dr.Seher UĞUR
pdf döküman Kliniğimizde gerçekleştirilen levator fonksiyonu kötü olgularda whitnall ligamanı askı cerrahisi (maksimal levator rezeksiyonu )
Dr.Semih DOĞAN
pdf döküman Pulmoner hipertansiyonlu mitral kapak hastalarında iloprost ile nitrogliserin infüzyonunun hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması.
Dr.Sonay CİVELEK
pdf döküman İntermitan ekzotropyalarda simetrik ve asimetrik cerrahi tekniklerin karşılaştırılması.
Dr.Şule Pınar EKER
pdf döküman İdrar kültürlerinden izole edilen escherıchıa colı ve klebsiella suşlarında fosfomisin trometamol duyarlılığı.
Dr.S. Pınar KEPEKÇİ
pdf döküman Kronik böbrek yetmezliği olgularında ve kontrol grubunda pnomokok aşısına karşı oluşan antikor yanıtının karşılaştırılması.
Dr.Saim YÜKSEL
pdf döküman Escherichia coli, klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa ve acinetobacter baumannii suşlarında çeşitli kinolon grubu antibiyotiklerin duyarlılıklarının araştırılması.
Dr.Seher BAŞTÜRK
pdf döküman Tip 2 diyabetik kadin ve erkeklerde kemik mineral yoğunluğu:diyabet süresi, komplikasyonlari, glisemik kontrol ve lipit profili ile ilişkisi
Dr. Saliha EROĞLU DEMİR
pdf döküman Hipofiz adenomlarında transsfenoidal mikrocerrahi
Dr. Sevda UĞRAŞ
pdf döküman Osteoporozda egzersiz programinin solunum fonksiyonlarina ve yaşam kalitesine etkisi.
Dr. Sebahat AYDİL
pdf döküman Erken evre glottik larinks karsinomunda primer radyoterapi sonuçları
Dr. Seçil Özütürk Gözü
Sıçanlarda intraperitoneal taurolidin uygulamasının postoperatif dönemde batın içi yapışıklıklara etkisi.
  Dr. Selçuk KAYA
Vezikoüreteral reflü tanısında floroskopik voiding sistoüretrografi ile voiding ürosonografi’ni karşılaştırılması.
  Dr. Selçuk UZUNER
Behçet hastalığında eozinofil aktivitesi ve atopi.
  Dr. Sibel CEYLAN
Akut koroner sendromlu hastalarda metabolik parametrelerin değerlendirilmesi ve mikroalbüminüri ile mortalite arasındaki ilişki.
  Dr. Süleyman AHBAB
Preoperatif uygulanan oral karbonhidrat solüsyonlarının cerrahi olarak oluşan stres yanıta etkileri.
  Dr. Şakir POYRAZ
Otojen hamstring tendonları ile artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon sonuçları.
  Dr.Serhat Gafur KARACA
Göz tutulumu nedeni ile behçet hastalığı tanısı alan olgularda klinik, nöropsikolojik ve nöroradyolojik bulgular.
  Dr.Şebnem USTA
Çok düşük doğum ağırlıklı riskli prematürelerin somatik gelişimlerine etki eden faktörler.
  Dr.Serdar YEŞİNEL
İnguinal hernilerde ağ örme ve mesh ile onarımyöntemlerinin karşılaştırılması.
  Dr.Suat EVİRGEN
Akciğer kanser cerrahisinde inferior mediastinal lenf nodu pozitifliğinin sağkalıma etkisinin araştırılması.
  Dr.Serdar KANBUR
Ön çapraz bağ lezyonlarının otojen hamstring tendon grefti ile (endobutton-cl tekniği) tedavisi ve sonuçları.
  Dr.Selçuk BEKİ
Mesane boynu hareketliliği ve stres üriner inkontinansa vajinal doğumun etkisi.
  Dr.Selen SEZGİNSOY
Grade iv astrositik tümörlerde her2/neu ekspresyonu ve cd105 ile boyanan mikrodamar yoğunluğunun birbiriyle ilişkisi ve erken dönem mortalite üzerine etkileri.
  Dr.Serap GÜZEL
Erken intrapartum dönemde yapılan umbilikal arter doppler incelemesi, kardiyotokografi ve amniyos sıvı indeksinin intrapartum fetal distresi belirlemedeki etkinliği.
  Dr.Sezgin DURSUN
Obes adolesanlarda metabolik sendromun ve alkolik olmayan karaciğer yağlanmasinin araştirilmasi, aralarindaki ilişkinin değerlendirilmesi.
  Dr.Seher KOÇ
Normal gebelerde renkli doppler ultrasonografi bulguları; kendi popülâsyonumuzdaki normal doppler değerlerinin saptanması.
  Dr.Seydegül BABÜR
0-6 Ay arasi bebeği olan annelerin kontrasepsiyon yöntemi olarak laktasyonel amenore metodu’na ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi.
  Dr.Sema AYAZOĞLU
Geçirilmiş miyokard infarktüslerinde ürik asit seviyeleri.
  Dr.Sibel CANBOLAT
Yenidoğan konvülsiyonlarinda etiyoloji ve prognostik faktörler.
  Dr.Seda YILDIRM YEŞİNEL
Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluğu olan hastalarda bipolar bozukluk komorbiditesi ve afektif temperament özelliklerin karşılaştırılması.
  Dr.şakire EREK
Mikroinsizyonel katarakt cerrahisi ile lens ekstraksiyonu ve arka kamara göz içi lensi yerleştirilmesi sonrasi postoperatif sonuçlarin incelenmesi.
  Dr.Selçuk Haşim GÖZOĞLU
Panik bozukluğunda davraniş değişiklikleri.
  Dr.Sezer SÖNMEZ
Pemfigus vulgarisli hastalarda özofagus tutulumu ve deri bulgulariyla karşilaştirilmasi.
  Dr.Sıla ŞEREMET
Diyabetik olmayan hipertansif hastalarda insülin direnci.
  Dr.Şermin BABÇ ALTINDAL
Kliniğimizde gerçekleştirilen levator fonksiyonu kötü olgularda whitnall ligamani aski cerrahisi (maksimal levator rezeksiyonu ).
  Dr.Semih DOĞAN
Tip 2 diabetes mellitus’lu hastalarda vücutdemir depoları ile metabolik kontrol, insülin rezistansı ve mikroalbuminüri arasındaki ilişki.
  Dr.S.Kerem OKUTUR
Radikal prostatektomi spesimenlerinde amacr/p63/hmwck üçlü kokteyli,“double staınıng” i le immünhistokimyasal analiz.
  Dr.Saynur ILGAR BEŞER
Annelerin aşı bilgi düzeyleri, çocuklarının aşılanma durumu ve bunları etkileyen faktörler.
  Dr.Sevil BİLİR GÖKSÜGÜR
Kadınlarda çocukluk dönemi enürezisi ile erişkin dönemi üriner inkontinans arasındaki ilişki.
  Dr.Şirin CEYLAN
Akut miyokard infarktüsü geçiren nondiyabetik hastalarda glikoz-insülin-potasyum tedavisinin etkinliği.
  Dr.Serkan KESKİN
Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda erişkin dikkat eksikliği- hiperaktivite bozukluğu sıklığı ve eştanı durumları.
  Dr.Şahut DURAN
UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi.
  Dr.Şükran ESKİCİ
10-15 yaş arası okul çocuklarında antropometrik ve metabolik ölçümlerin doğum tartıları ile ilişkisi.
  Dr.Semiha BAYSOY
Kronik viral hepatitli çocuklarda serum hepatosit büyüme faktörü düzeyinin hepatik fibrozis ile ilişkisi.
  Dr.Sibel AKPINAR TEKGÜNDÜZ
Ekstübasyonda oluşan hemodinamik yanıtları önlemede farklı dozlardaki esmolol etkilerinin karşılaştırılması
  Dr.Sema SERT
Tip ıı diabetik hastalarda komplikasyonlarla serum crp ve fibrinojen arasındaki ilişki
  Dr.Sibel YANMAZ
İnguinal herni ameliyatlarında intratekal %0.5 levobupivakain ve %0.5 bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması
  Dr.Serkan KARAMAN
Tedavisi tamamlanmış tüberküloz plörezili olgularda plevral kalınlaşmanın değerlendirilmesi.
  Dr.Sedef KAYA

Sayfa Başı