Su Güvenliği Birimi


Görevleri


A) Su İşletmelerinin Denetimi ve Ruhsatlandırılması

Kaynak ve içme sularını işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan, kaynağın veya çıkış noktasının yerini tereddütlere meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte Valiliğe müracaat ederler.

Başvurunun Müdürlüğe intikali üzerine; suların kaynağı veya çıkış noktası, müdürlük elamanları kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. Kurul, kaynağı veya çıkış noktası ve tesis yerini mahallinde tetkik eder. Yapılan tetkikler sonucunda, kaynağın veya çıkış noktasının tanımına uygunluğunun tespit edilmesi halinde, sağlık teşkilatı, kaynağından tekniğine uygun olarak gerekli numuneleri alır; debi ve sıcaklık gibi mahallinde yapılması gereken ölçümleri yapar, kaptajın yeri ve kaynağın veya çıkış noktasının etrafında bırakılacak koruma alanı mesafesi ve gerekli olan diğer hususlara da yer verilerek ön raporu detaylı şekilde hazırlar.Alınan numuneler, tercihen akredite olmuş ve analitik kontrol sistemine sahip, denetim yetkileri yetkili kuruluşlarca onaylanmış bağımsız kişi veya kurumlarca belirli aralıklarla denetlenen laboratuvarlar arasından, Bakanlıkça yetki verilecek laboratuvarlarda analiz ettirilir.

Tesis izni için üç nüsha olarak tanzim edilecek olan dosyada aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunur;

Yukarı

Hazırlanan dosyalar müdürlükçe incelenir ve uygun görülmesi halinde onaylanır. Müdürlükçe incelenerek uygun görülen ve onaylanan, dosya bilgilerine dayanılarak düzenlenen Ek-4 formu, Valilik Oluru, Kurul Raporu ve analiz raporları Bakanlığa gönderilir. Dosyalardan bir nüshası müdürlükte, birisi sağlık ocağında ve diğeri de işletmecide muhafaza edilir.

Tesis izni alanlar, uygun görülen projeleri ve bu Yönetmelikte istenilen hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra, bir dilekçe ile Valiliğe başvurarak işletme izni talebinde bulunurlar.

Kurulca, tesislerin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun anlaşılması halinde, ruhsata esas olmak üzere suyun tüketime sunulacağı en son nokta olan nihai dolum yerinden su örnekleri alınarak Ek-1' de yer alan tüm parametreler yönünden analizleri yaptırılır. Suların etiket bilgisinde de bu analiz sonuçları esas alınır.

Kurul son raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, firma imzası ve kaşesini taşıyan üç adet etiket örneği Ek- 5’ de yer alan Kaynak ve İçme Suları İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formu Bakanlığa gönderilir.

Gerektiğinde tesisin mahallinde incelenmesi ve dosyanın tetkikine müteakiben Bakanlıkça işletme izni verilir.

Tesis izni alınmadan inşa edilmiş tesislerin projelerine uygun olması halinde; Ek- 4 ve Ek –5’ de yer alan formlara göre İl Sağlık Müdürlüklerince bir değerlendirmede bulunulur ve herhangi bir olumsuzluk yok ise gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde tesis izni ile işletme izni aynı anda verilir.

Yukarı

B) Su Satış Yerleri ve Su Nakil Araçlarının Ruhsatlandırılması

İl Hıfzısssıhha Kurulu'nun 27.12.2005 tarih ve 12 sayılı kararı ile su satış yerleri ve nakil araçlarının denetimleri hakkında usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir:

Su Satış Yerleri ve Su Nakil Araçlarının Ruhsatlandırılması Hakkında Usul ve Esaslar

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI GERİ DÖNÜŞLÜ 5 LT. VE ÜZERİ AMBALAJLI SULARIN
SATIŞ NOKTALARI VE NAKİL ARAÇLARININ DENETİMLERİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Tanımlar

A-Amaç

Madde 1-

Halkın sağlıklı ve güvenli su tüketimini sağlamak amacıyla ilimiz sınırları dahilinde 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü kaplarda tüketime sunulan suların; satış yerlerinin, nakil ve satış araçlarının teknik ve hijyenik şartlarını belirlemek ve ilgili mevzuata göre denetimlerini yapmak.

B-Kapsam

Madde 2-

İlimiz sınırları dahilinde tüketime sunulan 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların satış yerlerinin ve nakil araçlarının teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunun denetimi ve izne bağlanması.

C-Hukuki Dayanak

Madde 3-

17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

D-Tanımlar

Madde 4-

Yukarı

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Gerekli Belgeler, Su Satış Yerlerinin Tabii Olacağı Şartlar, Nakil Araçlarının tabi olacağı şartlar, İzin İşlemleri ve denetim, Devir veya İzin Belgesi üzerinde yapılacak değişiklikler

A-Başvuru

Madde 5-

5 lt. ve üzeri PC. ambalajlı geri dönüşlü damacana su satış yeri açmak isteyen veya bu suların naklini yapmak isteyen gerçek/tüzel kişiler Kaymakamlığa başvuruda bulunur.

B-Gerekli Belgeler

Madde 6-

a) Su Satış Yerleri İçin;

b) Su Nakil Araçları İçin;

C-Su Satış Yerlerinin Tabii Olacağı Şartlar

Madde 7-

D-Nakil Araçlarının tabi olacağı şartlar

Madde 8-

E- İzin İşlemleri ve Denetim

Madde 9-

F-Devir veya İzin Belgesi üzerinde yapılacak değişiklikler

Madde 10-

Yukarı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Müeyyideler

Madde 11-

Mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren 5 Lt. Ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların satış yerleri ve nakil araçlarına 05.06.2004 tarih ve 25483 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 29. maddesi (l) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 12-

18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 'in yürürlüğe girmesinden sonra İlimiz sınırları dahilinde su sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 25.08.1999 tarih ve 10 nolu kararının Sağlık Bakanlığı tarafından 11.10.99 tarih ve 13211 sayılı yazıları ile uygun görmesi üzerine; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 10.11.1999 tarih ve 13 nolu kararı ile yürürlüğe giren 5lt. Ve üzeri geri dönüşlü ambalajlı suların satışı ve nakilleri hakkında usul ve esasları doğrultusunda İlmizde geri dönüşlü ambalajlı suların satış yerleri ve nakil araçları ruhsatlandırılma işlemi kaldırılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük,Yürütme

Madde 13-

Bu düzenleme İl Hıfzıssıhha Meclisinin karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14-

Bu hükümler İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülür.

EKLER:

2 Adet Denetim Tutanağı

2 Adet İzin Belgesi Örneği

Yukarı


T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
..................Kaymakamlığı

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

5 LT. VE ÜZERİ PC. AMBALAJLI GERİ DÖNÜŞLÜ DAMACANA SU SATIŞ YERİ
İNCELEME KOMİSYON RAPORU

17/02/2005 tarih ve 25730 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esas alınarak Sağlık Bakanlığınca izne bağlanan, 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların İlimizde satışı ve nakli hakkındaki “İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.12.2005 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygulamasına karar verilen usül ve esaslar çerçevesinde” yapılan incelemede;

SU SATIŞ YERİ:
 EVET 
HAYIR
Satılacak su ile yapılmış sözleşme var mı?    
Su satış yeri adı veya satılacak suyun adını içeren tabela var mı?    
İçten içe en az 20m2 mi?    
Planına uygun mu ?    
Su depolama ve satış bölümü olmak üzere 2 bölümden oluşmuş mu?    
Depolama bölümü direkt güneş ışını alıyor mu?    
Depolama ve satış için yeterli raf mevcut mu?    
İşletmenin tüm tabanı mermer, fayans v.b. kir tutmaz, kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış mı?    
Duvarlar ve tavan temiz ve boyalı mı?    
Satışı yapılan suyun, Sağlık Bakanlığından alınan “işletme ruhsatı” iş yerinde görünür bir ebatta asılı mı?    
Çalışan kişilerin Portör Muayeneleri yapılmış mı?    

SONUÇ: Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen geri dönüşlü ambalajlı su satış yerine Su Satış Yeri İzin Belgesi düzenlemesinde sakınca olmadığını belirtir komisyon raporudur........./...../ 2005

NOT: Seçeneklerden sadece birini (X) işareti ile işaretleyiniz.

Satılacak su il dışında üretiliyor ise suyun işletme ruhsatı fotokopisini sözleşme örneğine eklettiriniz.

Komisyon Başkanı         Üye         Üye
Yukarı


T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
..................Kaymakamlığı
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

5 LT. VE ÜZERİ PC. AMBALAJLI GERİ DÖNÜŞLÜ DAMACANA SU NAKİL ARAÇLARI

İNCELEME KOMİSYON RAPORU

17/02/2005 tarih ve 25730 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik esas alınarak Sağlık Bakanlığınca izne bağlanan, 5 lt. ve üzeri polikarbon ambalajlı geri dönüşlü damacana suların İlimizde satışı ve nakli hakkındaki “İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.12.2005 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygulanmasına karar verilen usül ve esaslar çerçevesinde” yapılan incelemede;

İncelenen Aracın:

SU NAKLİ YAPACAK ARAÇ
 EVET 
HAYIR
Yalnızca ambalajlı suların naklinde kullanılacak aracın ambalajlı suların konduğu bölümü dış etkenlerden korunacak şekilde kapalı mı?    
Ambalajlı suların araç içinde vasıfları bozulmayacak, deforme olmayacak şekilde dizilebilecek şekilde düzenlenmiş mi?    
Hijyen kurallarına uygun mu?    
Ambalajlı Su Satış Yerine ait mi?    
İzin Belgesi almak isteyen şahıs veya şirkete ait değilse, araç sahibi ile aralarında yapılan sözleşme örneği var mı?    
Araçta çalışan personelin portör muayeneleri yapılmış mı?    
Araç üzerinde en az 50x50cm ebatlarında sattığı suyla ilgili olarak; kaynak ismi, ruhsat no ve tarihi var mı?    

NOT: Seçeneklerden sadece birini (X) işareti ile işaretleyiniz

SONUÇ: ............................................plakalı araca, Su Nakil Aracı İzin Belgesi düzenlenmesinde sakınca olmadığını belirtir komisyon raporudur

İnceleme Tarihi:

Komisyon Başkanı               Üye          Üye


Sayfa BaşıDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip