Aile Hekimliği
pdf döküman Spontan vajinal doğum ve sezaryen ile doğum yapan hastaların doğum öncesi ve doğum sonrası hematolojik değerlerinin kan kaybı açısından değerlendirilmesi
Dr.Ali Alparslan ERKIRAN
pdf döküman Vajinal akıntı şikayeti ile başvuran olgularda bakteriyel vajinozis sıklığının saptanması, tanıda kullanılan amsel kriterlerinin sensitivite spesifisitelerinin belirlenmesi ve bakteriyel vajinozis için risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr. Aydın DEĞİRMENCİ
pdf döküman 6-14 yaş arası çocuklarda aşılanma oranı ve ailelerin özel aşılarla ilgili bilgi düzeyi
Dr.Şenol ALTUN
pdf döküman T.C.Sağlık Bakanlığı bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği'ne 2007 yılında başvuran hastalarda bozulmuş açlık glikozu ve hiperlipidemi birlikteliğinin retrospektif incelenmesi
Dr.Özlem POLAT
pdf döküman Gebelerde asemptomatik bakteriüri sıklığı ve tarama yöntemlerinin güvenirliliğinin araştırılması
Dr.Tuncay RENDE
pdf döküman Tip 2 diyabetli hastalarda eğitim düzeyi ile diyabet başlangıç yaşı, vücut kitle indeksi, hba1c düzeyi ve mikroanjiopatik komplikasyonların karşılaştırılması
Dr.Deniz DOĞAN
pdf döküman Diabetes mellitus’lu hastalarda tuz kullanım alışkanlığının komplikasyon gelişimine etkisi
Dr.Ahmet OKTAY
pdf döküman Mental ve fiziksel bir nedene bağlı kronik hastalık tanısı alan çocuk ve ergenlerin ebeveynlerinde anksiyete, depresyon ve tükenmişlik düzeyi
Dr.Mustafa Bahadır BAYRAMOĞLU
pdf döküman Mikroalbüminüri Saptanmış Hipertansif Hastaların Antihipertansif Tedavi Sonrası Değerlendirilmesi
Dr.Seyhan ERMAN
pdf döküman 0-2 yaş arası bebeklerin, annelerinin gebelik ve perinatal dönemlerinin, sosyodemografik özelliklerinin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmeye etkisi
Dr. Nurcan DURMUª
pdf döküman Diyaliz hastalarının yakınlarında bakım verme yükü ile bunun hastalardaki anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeyleri ile ilşkisi
Dr.Dilara Meclis BABAYİĞİT
pdf döküman Diyabetik hastalarda depresyon, anksiyete düzeylerinin saptanması,yaşam kalitesinin ölçülmesi
Dr.Ersin ENER
pdf döküman 2000-2008 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran henoch schönlein purpura’lı çocukların sosyodemografik incelemesi ve laboratuar analizleri
Dr.Hakan GEDİKOĞLU
pdf döküman Akut koroner sendromlu hastalarda spot idrarda mikroalbuminüri düzeyi incelenmesi
Dr.Alev AÇIK
pdf döküman vulvovajinit şikayeti ile başvuran hastalarda jinekolojik muayene bulguları ile mikrobiyolojik tanının korelasyonunun karşılaştırılması ve etken mikroorganizmaların sıklığının belirlenmesi
Dr. Bernan İlkay KARADENİZ
pdf döküman Tip 2 diabetes mellitus’ta birinci derece akrabalarda diyabet öyküsünün diyabet başlangıç yaşına etkisi
Dr.Serdar ALKAN
pdf döküman S.B Göztepe eğitim ve araştırma hastanesi 3.genel cerrahi kliniği meme polikliniğine herhangibir şikayet ile başvuran hastaların fizik muayene bulgularının radyolojik tanı yöntemleri olan mamografi ve meme ultrasonografi ile korrelasyonu
Dr.Teoman Yusuf CESUR
pdf döküman S.B.Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.iç hastalıkları kliniğinde Kasım 2007- Aralık 2008 tarihleri arasında karaciğer hastalığı tanısıyla yatan hastaların etyolojik ve epidemiyolojik incelenmesi
Dr.Ahmet Kutay POLAT
pdf döküman Üreme çağındaki kadınların serum folik asit seviyelerinin değerlendirilmesi
Dr. Gökçer BARSLAN
pdf döküman Obstrüktif uyku apne sendromu şiddeti ile hipertansiyon arasındaki ilişki
Dr.Oktay KARATAŞ
pdf döküman Dislipidemik hastalarda hba1c düzeyi
Dr.Mustafa DUSAK
pdf döküman Tip 2 diabet hastalarında farklı diabet ve hipertansiyon tedavilerinin metabolik kontrol, mikroalbüminüri ve hipertansiyon üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Gökhan SAĞLAM
pdf döküman Diyabetik olmayan koroner kalp hastalıklarında proinsülin düzeyinin mortalite ve morbiditeye etkisi
Dr.Sezgin DEMİR
pdf döküman Glimeprid ve gliklazid kullanan tip 2 diabetik hastalarda metabolik bulgulardaki değişimlerin değerlendirilmesi
Dr.Gülseren OKTAY
pdf döküman Preeklampsi öngörüsünde; maternal kan basıncı ile crp, mikroalbumin ve lökosit ölçümlerinin rolü
Dr.Mehmet Ali DİZMAN
pdf döküman İstenmeyen gebeliği olan ve olmayan kadınlarda aile planlaması yöntem seçimleri
Dr.Tenzile YILDIZ TÜRK
pdf döküman Hipertansiyon ve hiperürisemi ilişkisi
Dr.K.Hikmet UZUN
pdf döküman Mr (menstrüel regülasyon) için başvuran kadınlarda danışmanlık eğitimi hizmeti öncesi ve sonrası doğum kontrol yöntemlerinin incelenmesi
Dr.Mehmet Zeki BEREKET
pdf döküman 50 gram glukoz yükleme testi pozitif gebelerde insülin direnci ve lipid seviyeleri
Dr.Nuray KÜÇÜKYILDIZ
pdf döküman Akut pankreatitte komorbiditenin mortalite ve morbiditeye etkisi
Dr. Harun Murat AYAZLI
pdf döküman Hasta ve sağlık çalışanlarının kendi kendine meme muayenesi ve meme kanseri risk faktörleri bilgi düzeyinin saptanması
Dr.Tuğba GENÇAY
pdf döküman Fokal segmental glomeruloskleroz ve membranöz glomerülonefritli olgularin demografik analizi ve steroid tedavisinin lipid profili üzerine etkisi
Dr.Hatice KÜÇÜK
pdf döküman Sosyoekonomik düzey ile miyokard infarktüsü ve post miyokard infarktüsü komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Ahmet YILDIRIM
pdf döküman Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği’ne başvuran hastalarda hipertansiyon sıklığı ve ilişkili risk faktörlerinin incelenmesi
Dr.Pınar KEFELİ
pdf döküman Polikistik over sendromlu hastaların reproduktif çağdaki anne ve kız kardeşlerinde endokrin ve metabolik parametrelerin değerlendirilmesi
Dr.Volkan PEHLİVANOĞLU
pdf döküman Gebelerde hepatit b seroprevalansı ve hbsag(+) gebelerde ıntrauterin geçişin risk faktörlerinin araştırılması
Dr.Ayşe ŞEN
pdf döküman Konjestif kalp yetersizliğinde karaciğer fonksiyon testlerindeki değişiklikler mortalite ve hastanede kalış süresine etkisi
Dr.Tuna TUTKUN
pdf döküman Yeni tespit tip 2 diabetik hastalarda metabolik sendrom sıklığı ve bileşenlerinin değerlendirilmesi
Dr.Muhammet OKTAY
pdf döküman Tip 2 diabetes mellitus’lu hastalarda mikroalbüminüri ile d-dimer, fibrinojen, trombosit sayısı ve beyaz küre sayısı arasındaki ilişki
Dr.Egemen ALTAY
pdf döküman Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde 2008 yılı sezaryen hızını belirleyen risk etmenlerinin değerlendirilmesi
Dr.Kaan DOĞANAY
pdf döküman Gebeliğin 24-28. haftalarında yapılan oral glukoz tolerans testi sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Sinem AKBOĞA
pdf döküman Ülseratif kolit ve crohn hastalarında yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon
Dr.Merva BİBER TANRISEVER
pdf döküman En az beş yıldır hipertansiyonu ve/veya diyabeti olan hastalarda gizli veya aşikar böbrek hastalığı
Dr.Selami İBİLOĞLU
pdf döküman Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Görülen Ağız Yanması Sendromu (Ays)’Nun Klinik Görülme Sıklığı: Olası Kaygı Ve Depresyon Durumları
Dr.Zeynep Betül ERYILMAZ
pdf döküman Diyabetik Kadınlarda Parital İndekslerin Sosyodemografik Özelliklerinin İrdelenmesi
Dr.Besime TENKO İNAL
pdf döküman Aile Planlaması Danışmanlığı Verilmesinin Yöntem Seçimine Etkileri
Dr.Hatice KURTULUŞ
pdf döküman Treadmill Stress Test Laboratuarında Değerlendirilen Hastalarda Efor Test Sonuçlarının Test Öncesi Ve Sonrası Alınan Hscrp VE NT-Probnp Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi
Dr.Mukadder YILMAZ
pdf döküman İlaç İntoksikasyonu Tanısı ile Son 5 Yılda 2.Çocuk Kliniği’ne Yatırılan Olguların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
Dr.İ.Ömür COPCUOĞLU
pdf döküman Çocuk Kliniğine Gastroenterit Tanısıyla Yatırılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Dr.Banu TUFAN KOÇAK
pdf döküman Periton Diyalizi Hastalarında Standart Diyalizat ile Biyouyumlu Diyalizatın Diyaliz Yeterliliği Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr.Ümmü Zeynep AVŞAR
pdf döküman Tip 2 diabetik hastalarda hiperlipidemi tedavisinde hedef gerçekleşme oranları ve çeşitli parametreler ile ilişkilerinin incelenmesi
Dr.Fatma ÇELİK
pdf döküman Kronik Hastalıklar ve Sosyal Fobi (Meme Kanseri Ve Diabetes Mellitus Karşılaştırması)
Dr.Mehtap BÜYÜK ATEŞ
pdf döküman Tip 2 Diyabetik Hastalarda Arteryel Kan Gazı, Solunum Fonksiyon Testi Ve Uyku Kalitesi İlişkisi
Dr.Gülcan ÇÖLBAY
pdf döküman Tiroidektomi Sonrası Memnuniyet Ve Hastaların Ameliyat Sonrası Takip Ve Tedavi Uyumlarının Araştırılması
Dr.Elif Pınar KARA
pdf döküman Hipertansif Hastaların Metabolik Sendrom Parametreleri ve Ambulatuvar Kan Basıncı Monitörizasyon Sonuçları ile Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması
Dr.Murtaza PEHLİVANOĞLU
pdf döküman Hepatitli Hastalarda Vücut Demir Depolarının Karaciğer Fonksiyonlarına Etkisi
Dr.Serhan KARA
pdf döküman Prediyabetik Hastalarda Kardiyovasküler Risk Profili
Dr.Hayriye KÜLBAY
pdf döküman Kolelitiazis ile İnsülin Direnci ve Lipid Profilleri Arasında İlişki Var Mıdır?
Dr.Can ÖNER
pdf döküman Gebelerde Demir Eksikliği Anemisinin1. Ve 2. Trimestr’e Göre Dağılımı
Dr.Hale BOZDOĞAN
pdf döküman Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde ocak 2005-aralık 2008 arasında izlenen menenjit olgularının değerlendirilmesi
Dr.Recep SATIR
pdf döküman Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Aşı Merkezi ve Takip Poliklıniğine Getirilen Bebek Annelerinde İlk 4 Aylık Dönemde Doğum Sonrası Depresyon Ve Risk Etmenlerini Saptamak.
Dr.Okan ODABAŞ
pdf döküman Obezitesi ve abdominal obezitesi olan hastalarda kardiyovasküler risk profili karşılaştırılması
Dr.Serhat KORAN
pdf döküman İstanbul ilindeki kronik hemodiyaliz hastalarında tüberküloz prevelansının değerlendirilmesi
Dr.Ümit AVŞAR
pdf döküman Opere olmuş akut apandisitli hastalarda alvarado skoru ve ultrasonografi sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi
Dr.Saffet YAVUZ
pdf döküman Profilaktik multivitamin, d vitamini kullanan ve kullanmayan 0-24 aylık çocuklarda bronşiolit atak sıklığının karşılaştırılması
Dr.Zeliha KAYADİBİ
pdf döküman Tip 1 diabetes mellituslu hastalarda görülen tiroid hastalıkları
Dr.Tuna ŞENGÖZ
pdf döküman Akut apandisit teşhisinde alvarado skoru ve ultrasonografinin yeri
Dr.Dilek BAYRAM AYDOĞDU
pdf döküman Elliyedi tip 2 diyabetes mellitus tanılı hastanın, beş yıllık takibinde hba1c, mikroalbüminüri düzeyleri ve birbirleriyle ilişkisinin değerlendirilmesi
Dr.İbrahim SOLAK
pdf döküman Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda hba1c düzeyi ile ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki
Dr.Tuba KÜÇÜK
pdf döküman Acil cerrahi polikliniğine karin ağrısı ile başvuran hastaların çok yönlü prospektif değerlendirilmesi
Dr.Ayşe ÇOŞKUN
pdf döküman Lösemi ve lenfoma tanılı hastalarda hepatit göstergeleri
Dr.Özlem TABAK
pdf döküman Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda anksiyete depresyon oranı, etki eden hastalık özellıkleri, sosyodemografik özelliklere göre farklılıkları ve hipoglisemik atağın anksiyete ve depresyon oranı üzerine etkisi
Dr.Tuğba Gülal ABACI
pdf döküman Primer enürezis nokturnali çocuklarda etyolojik risk faktörleri ve hiperkalsiüri
Dr.Zeynep DUMLUPINAR ECEBAY
pdf döküman Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan izleme ve aşı merkezine başvuran postpartum ilk 4 aylık annelerde anksiyete prevalansı ve risk etmenleri
Dr.Ali Cengiz SAYILGAN
pdf döküman Subklinik hipotiroidide hiperlipidemi ve c-reaktif protein düzeyleri
Dr.Mehmet Ali BAYAZIT
pdf döküman Helicobacter pylori için tedavi uygulanmiş hastalarda gaitada bakilan hp antijeninin güvenilirliği
Dr.Enver BALCILAR
pdf döküman Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın doğumhastalıkları polikliniğine başvuran gebe kadınların prenatal depresyon açısından sorgulanması, semptomlarının şiddetinin karşılaştırılması
Dr.Ayşe SEMERCİ
pdf döküman Diabetik ayak yaralarında uygulanan pansuman tekniklerinin yaşam kalitesi üzerine etkileri
Dr.İsmail EKEN
pdf döküman Tip II diabetes mellituslu hastalarda tiroid disfonksiyonlarının değerlendirilmesi
Dr.Mehmet Han ALİŞAN
pdf döküman Hiperaktif adenom ve/veya hipertiroidi olan hastalarda tiroit kanser insidansına etki eden olası parametrelerin uygun kontrol grupları ile karşılaştırılması
Dr.Nurcan GÜLER
pdf döküman Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Polikliğine Başvuran Hastaların Başvuru Semptomlarının Ve Direkt Gaita Mikroskobilerinin Değerlendirilmesi
Dr.Cezmitürk TIRAŞ
pdf döküman Hastanemiz Meme Polikliniğine Başvuran Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulama Davranışları Ve Mamografi, Meme Ultrasonografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Dr.Özgür İTİLLİ
pdf döküman Hastanemizde 2008-2009 Yıllarında Gerçekleştirilen Total Abdominal Histerektomi(TAH)+Bilateral Salpingooferektomi(BSO) Materyallerinin Patolojik Değerlendirilmesi
Dr.Fatma Gülşah KIRAN GÖKÇE
pdf döküman 6 – 72 Ay Arasındaki Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocukların Psikomotor Gelişimlerinin Değerlendirilmesi
Dr.Emin PALA
pdf döküman Pilonidal Sinüs Cerrahisi Uygulanmış Hastaların Klinik ve Prognostik Değerlendirilmesi
Dr.Lokman YUSUFOĞLU
pdf döküman Çocukluk Çağında Hepatit A Seropozitivitesi ve Atopik Hastalıklar Arasındaki İlişki
Dr.Ali KARADUMAN
pdf döküman Menapozun Depresyon Ve Anksiyete ile Olan İlişkisi
Dr.Zühre Esra KIVANÇ
pdf döküman Kadınların Yaş ve Eğitim Düzeylerine Göre Doğurganlık Özellikleri ve Aile Planlaması Yöntem Tercihleri
Dr.Kemal TÜRÜTHAN
pdf döküman Tekrarlayan Hışıltı ile Başvuran Çocuklarda Serum Ecp Düzeylerinin Astımı Öngörmede Yararlanılan Major/ Minör Risk Faktörleri ve Diğer Allerji Parametleri ile Korelasyonu
Dr.Ceyda KABADAYI
pdf döküman Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine Başvuran Tüm Çocukların Hastalık Dağılım Profillerinin Değerlendirilmesi
Dr.Hayati BAŞER
pdf döküman Akut gastroenterit gelişen çocuklarda probiyotik kullanımının sonuçları ve hastanede yatış süreleri üzerine etkileri
Dr.Halil KOCA
pdf döküman Kliniğimize başvuran çocuklar ile ebeveynlerinin diş ğlığının değerlendirilmesi ve sosyodemografik örlerle ilişkisinin araştırılması
Dr.Şengül BİLGİLİ
pdf döküman T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 yılı servikovajinal smear sonuçlarının retrospektif incelenmesi
Dr. Faik Altancan HANLIOĞLU
pdf döküman 2006-2009 yılları arasında iç hastalıklar servisimizde yatan asitli hastalarda etyolojik inceleme
Dr.Yusuf Haydar ERTEKİN
pdf döküman Akut koroner sendroma diyabet ve antidiyabetik ilaçların etkisi
Dr.Erdem ÇORBACIOĞLU
pdf döküman Akut bronşiolitli çocuklarda sosyodemografik, klinik ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi
Dr.Veli Serkan YÜCE
pdf döküman Çocukluk çağındaki basit febril konvülsiyon, afebril konvülsiyon ve basit ateşli hastalıklarda nt-probnp düzeyinin değerlendirilmesi
Dr.Fatma TUFAN
pdf döküman Postmenopozal vajinal kanamalı olgularda transvajinal ultrasonografi ve endometrial biopsi sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Hasan ŞİMAY
pdf döküman 65 yaş üstü bireylerde 10 dakikalık kapsamlı tarama testinin etkinliği
Dr.Zelal AKBAYIN
pdf döküman Menapoz sonrası kadınlarda smear testinin değerlendirilmesi
Dr.Osman İZİ
pdf döküman Metabolik sendromlu hastalarda sessiz iskemi tanısında uzamış qt intervalinin değeri
Dr.Tolga DENER
pdf döküman Diyabetik ve non-diyabetik miyokard infarktüs hastalarında ejeksiyon fraksiyonu ve diğer parametrelerin karşılaştırılması
Dr.Emrah ÖLÇEK
pdf döküman Çocuk Polikliniklerimize Başvuran Çocuklarin Annelerinin Aşilar ile ilgili Bilgi Düzeyleri
Dr.H. Didem İNCİLİ
pdf döküman İlaç zehirlenmesi olan çocuk olgularda demografik özellikler ve ailesel etkenlerin değerlendirilmesi
Dr.Burkay YAKAR
pdf döküman Son altı yılda hastanemizde peripartum histerektomi ve hipogastrik arter ligasyonu uygulanan olguların retrospektif analizi
Dr.Orhan KARADEMİR
pdf döküman T.C. S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların tiroid iiab sonuçları ile ameliyat patolojilerinin karşılaştırılması
Dr.Bülent HEREK
pdf döküman Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında insulin direncinin değerlendirilmesi
Dr.Şöhret TUNA
pdf döküman Maternal Hemoglobin Ve Hematokrit Düzeylerinin Yenidoğan Doğum Ağırlığı, Boy Ve Apgar Skoru Üzerine Etkisi
Dr.Cem AKKAYA
pdf döküman Akut batın teshsnde çestl parametrelern kontrol grubu ile kıyaslanması ve lojstk regresyon
Dr.Hülya ÖZDEMİR LEYLEK
pdf döküman Kliniğimiz yenidoğan ünitesine yatırılan indirekt hiperbilirubinemili olguların değerlendirilmesi
Dr.Abdulkadir PIÇAK
pdf döküman Tip 2 diyabetik hastalarda kapsamlı diyabet tedavisi eğitimi ve uygulamalarının glisemik kontrolün sağlanmasına etkileri
Dr.Ayhan AKTAŞ
pdf döküman Meme kanserli hastalarda koruyucu cerrahi ve modifiye radikal mastektomi ; yaşam kalitesine yönelik prospektif bir analiz
Dr.Ayla IŞIK
pdf döküman Kadınlarda idrar kaçırma şikayetinin genel sağlık, psikososyal ve seksüel yaşam üzerindeki sonuçları
Dr.Ayşegül KORUR
pdf döküman İsteyerek doğum yapmış kadınlar laplansız doğum yapmış kadınların sosyodemografik özellikleri ve aile planlaması bilgi düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Belgin GÜVEN YILDIRIM
pdf döküman Haseki eğitim ve araştırma hastanesine angina pektoris şikayeti ile başvuran genç erişkin (20-29yaş arası) hastalarda treadmill testi pozitifliği
Dr.Çiğdem ÇAKMAK TEKER
pdf döküman Tip 1 diabetes mellitus’ lu hastalarda diabetes mellitus başlangıç yaşının komplikasyon gelişme süresine etkisi
Dr.Ebru ONUKER BAŞARAN
pdf döküman çocuklarda yaş gruplarına ve cinslerine göre anemi ve demir eksikliği anemisi sıklığının incelenmesi
Dr.Ebru ÇAKIR EREN
pdf döküman İmplanon® kullanıcılarının memnuniyet durumları ve karşılaştıkları yan etkiler
Dr.Ebru ORHAN
pdf döküman Travaydaki gebelerin hemogram, demir, total demir bağlama kapasitesi, ferritin, b12 vitamini ve folik asit değerleri ile kordon kanı değerlerinin karşılaştırılması
Dr.Ebru SİPAHİ ÖZDEMİR
pdf döküman Akut solunum sıkıntılı hastalarda brain natriüretik peptit düzeyi
Dr.Erdal ÖZ
pdf döküman Hipoaktif ve hiperaktif tiroid nodüllerinde postoperatif patoloji ve ince iğne aspirasyon biyopsisinin değerlendirilmesi
Dr.Erdoğan ASLAN
pdf döküman Hastanemiz gebe polikliniğine başvuran gebelerde normal doğum ve sezaryen tercihi ve nedenleri ile ilgili anket çalışması
Dr.Erdoğan BEKTAŞ
pdf döküman Rahim içi araç kullanan kadinlar ve rahim içi araç kullanmayan kadinlarin servikal kültür sonuçlarinin değerlendirilmesi
Dr.Eyyüb YILMAZ
pdf döküman 1 yıl içinde haseki eğitim ve araştırma hastanesi dahiliye kliniklerinde yatan diabetik hastalarda anemi
Dr.F.Feray TÜRKASLAN
pdf döküman Bakırköy dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan tıpta uzmanlık öğrencilerinde depresyon ve anksiyete sıklığının saptanması ve sosyodemografik faktörlerin araştırılması
Dr.Fatma Esra ÜNAL
pdf döküman Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastaların genel değerlendirilmesi
Dr.Ferhat KARADAĞ
pdf döküman Dr. lütfi kırdar kartal eğitim araştırma hastanesi gebe polikliniğine başvuran gebelerde anemi prevalansı ve etyolojisi
Dr.Fulya BAYER PEHLİVANOĞLU
pdf döküman Pediatri kliniğine başvuran annelerin çocuklarda antibiyotik kullanımı konusundaki bilgi ve tutumlarının araştırılması
Dr.Funda KOÇ TÜRKOĞLU
pdf döküman Akut miyokard infarktüslü hastalarda ortalama trombosit hacmi ve kanama zamanının değerlendirilmesi
Dr.Füsun GÜNEŞDOĞDU AKPINAR
pdf döküman Çocuk oto güvenlik koltuğu kullanımı hakkında anne-babaların bilgi düzeylerinin ölçülmesi
Dr.Gülbaran ESİN
pdf döküman Serviks biopsilerinde p16 ve ki67 ekspresyonunun ayırıcı tanıdaki yeri
Dr.Gülbin ÖZÜYAR ORAN
pdf döküman Emziren annelerin emzirme ile ilgili bilgi, uygulama ve davranışlarının değerlendirilmesi
Dr.Güler ŞAHİN
pdf döküman Febril konvulsiyon geçiren çocukların ailelerinin bilgi tutum ve davranışları
Dr.Gülderen CECELİ
pdf döküman Sık tekrarlayan enfeksiyonla başvuran 1-6 yaş grubu çocuklarda immünglobulin a eksikliği
Dr.Hakan SARIKAYA
pdf döküman Kanserli hastalarla kolesterol düşüklüğü arasında sebep sonuç ilişkisi
Dr.Hasan KARLIBAŞ
pdf döküman Genetik sonogram öncesi ve sonrasında yüksek riskli ve düşük riskli gebelerin anksiyete skorlarının karşılaştırılması
Dr.Hatice Nihan DEMİR
pdf döküman Ramazan ayında tip 2 dm hastalarının yeme alışkanlıkları ve karakteristik özellikleri
Dr.Hilal TOKEL
pdf döküman Haydarpaşa numune eğİtİm ve araştirma hastanesİ dahİlİye ve pedİatrİ klİnİklerİnde 2005 ve 2006 yillarinda mantar İntoksİkasyonu ön tanisiyla yatirilan hastalarin retrospektİf değerlendİrİlmesİ
Dr.Hüseyin ÇETİN
pdf döküman İnsülin başlanan diabetik hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyinin belirlenmesi
Dr.İbrahim CAMCI
pdf döküman İkili testin bileşeni olarak ilk trimesterde bakılan, papp-a değeri ile gebelik prognozu belirlenebilir..mi ?
Dr.İlyas AFACAN
pdf döküman Periton diyalizi hastalarında saptanan peritonitlerde kültür sonuçları ile peritoneal lökosit sayısı ve klinik sonuçların ilişkisi
Dr.Kazım ALTAŞ
pdf döküman Pnömoni tanısıyla hastaneye yatırılan 0-2 yaş arası çocuklarda serum çinko düzeyi
Dr.Mehmet HALİS TANRIVERDİ
pdf döküman Primer ve sekonder abdominal tüberkülozlu hastaların çeşitli parametreler eşliğinde değerlendirilmesi
Dr.Mehmet VAPUR
pdf döküman Kronik hepatit c hastalarında pegile interferon alfa-ribavirin kombinasyon tedavisinin tiroid fonksiyonları, tiroid otoimmunitesi üzerine etkileri
Dr.Mehmet VATANSEVER
pdf döküman Diyabetes mellitus’lu hastalarda, hastalığın süresi, hastaların öğrenim düzeyi, diyabetik ayakla ilgili eğitim alma durumu, metabolik değerlerin, diyabetik ayak gelişim riski ve diyabetik ayakdan koruyucu davranış modelleri geliştirmeye etkileri
Dr.Mehtap GÖÇ
pdf döküman İnsülin tedavisi başlanan diabet hastalarında kilo değişimi ve bunu etkileyen parametrelerin irdelenmesi
Dr.Melike DEMİREL
pdf döküman Meme kanseri nedeniyle opere olan hastalarda meme koruyucu cerrahi veya radikal mastektomi kararını etkileyen faktörler ve cerrahi türünün hasta üzerindeki etkileri
Dr.Meral CANTAY GARİP
pdf döküman Kalp yetersizliği olan ve ventriküler taşiaritmi saptanan hastalarda statin kullanımının elektroKronik Hastalığı Olan Çocukların Annelerinin Sosyodemografik Özellikleri Depresyon, Anksiyete, Problem Çözme Yeteneği ve Yaşam Kaliteleri Açısından Değerlendirilmesifizyolojik parametreler üzerine etkisi
Dr.Münciye TUNA AKSU
pdf döküman Dr. lütfi kırdar kartal eğitim araştırma hastanesi gebe polikliniğine başvuran gebelerde hepatit-b seroprevalansı
Dr.Murat BEKTAŞ
pdf döküman Hipertansiyon hastalarında antihipertansif ilaç değişimleri, bu değişimlerin nedenleri ve ilaç değişimleri ile hedef tedavi değerlerine ulaşma oranlarının incelenmesi
Dr.Mürsel KAYA KALAN
pdf döküman Normal doğum ve sezaryen doğum uygulanan olguların postpartum komplikasyonlar yönünden karşılaştırılması
Dr.Neslihan GÜL
pdf döküman Şişli etfal eğitim araştırma hastanesi polikliniklerine başvuran hastalarla yapılan anket çalışması ile hasta-hekim iletişiminin incelenmesi
Dr.Onur ÖZER
pdf döküman Pasif sigara içimi postmenopozal osteoporoz için bir risk faktörü müdür ?
Dr.Osman ALTUNBAYRAK
pdf döküman Hepatosteatoz tanısı konan olgularda biyokimyasal değişiklikler ve tiroid fonksiyon testlerinin ilişkisi
Dr.Özkan VURAL
pdf döküman Gebelerde HBs Ag ve Anti- HCV seroprevalansı
Dr.Özlem KAYNAKGÖZ ÖZGÜL
pdf döküman Tip 2 diabetes mellitus’lu hastalarda kendi kendine kan glukozu ölçüm sıklığı ile hemoglobina1c arasındaki ilişki
Dr.Pelin AYALP
pdf döküman Akut bronşiolit ön tanısı ile yatarak tedavi gören hastaların retrospektif olarak incelenmesi
Dr.Rana ÖZKÖSE
pdf döküman S.B. göztepe eğitim ve araştırma hastanesi endoskopi ünitesinde yapılmış olan beş yıllık kolonoskopi uygulamalarının endikasyon ve sonuç ilişkisinin değerlendirilmesi
Dr.Saffet ERCAN
pdf döküman Gebelerde tiroid hormon düzeyi ve antikorlarının gebelik sürecine ve bebeğin mztabolik parametrelerine etkisi
Dr.Sedakat GÜNSEREN
pdf döküman Glisemik kontrolün diabetik kardiovasküler otonom nöropati üzerine etkisi
Dr.Selçuk TURAN
pdf döküman Taksim eğitim ve araştırma hastanesi sağlık personelinin yaşam kalitesinin araştırılması
Dr.Sema KOLTARLA
pdf döküman Şişli etfal eğitim ve araştırma hastanesinde uzmanlık eğitimi gören hekimlerin mesleki risklerinin irdelenmesi
Dr.Serhan GÖKHAN
pdf döküman Ev kazası nedeniyle hastaneye başvuran hastaların sosyodermografik özellikleri ve kazaya maruziyetlerini kolaylaştıran çeşitli risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr.Süleyman YILDIRIM
pdf döküman Sigara alışkanlığının tip 2 diabetiklerde diabet tedavi seyri üzerine etkilerinin irdelenmesi
Dr.Ünsal DURUPINAR
pdf döküman Acil dahiliye polikliniği’ne başvuran hipertansif hastalarda spot idrarda mikroalbuminüri düzeyi incelenmesi
Dr.Yeliz KEÇELİ SERİNSÖZ
pdf döküman İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması öncesinde verilen eğitimin anksiyete düzeyine etkisi
Dr.Yücel ÇELİK
pdf döküman Levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem (mirena®) uygulanan kadınlarda 1. yıldan sonraki memnuniyet ve devamlılık durumu
Dr.Özgür GÜLDEM ÖNCÜ
pdf döküman Ankara dışkapı çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesi çocuk acil servisine ekim 2006 ekim 2007 tarihleri arasında başvuran zehirlenme vakalarının demografik özelliklerinin incelenmesi
Dr.Işıl ŞENEL
pdf döküman Hemodiyaliz hastalarının yeti yitimi, anksiyete ve depresyon yönünden değerlendirilmesi
Dr.Şehriban YETİŞKİN
pdf döküman Gebelikte servİkovagİnal sİtolojİk değİşİklİklerİn değerlendİrİlmesİ
Dr.Mustafa AKSU
pdf döküman Demir eksikliği anemisi olan kadın hastalarda oral demir tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr.Serap YAVUZ GÜLERTAN
pdf döküman Akut bronşiolit tanısıyla kliniğimize yatırılan 0- 24 ay arası çocuklarda rsv enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri
Dr.Seçil ARICA
pdf dökümanFenotip ve genotipleri ile metabolik sendrom laboratuvar ölçütleri bulunduran hipertansif hastalardaki glukoz toleransının incelenmesi
Dr.Hasan YILMAZ
pdf döküman2000-2005 yılları arasında istanbul eğitim ve araştırma hastanesi servikal smear tarama sonuçlarımız
Dr.Tülin TURANLI BOZKURT
pdf dökümanTip II diabetik hastalarda sol ventrikül hipertofisi ile inflamasyon ve albüminüri arasindaki ilişki
Dr.Faruk Soner UZUN
pdf dökümanAntihipertansif ilaç kullanan hastalarda diyet bilincinin 24 saatlik idrarda sodyum atılımı ile kontrolü
Dr.Emel Banu ELMACI
pdf dökümanAkut koroner sendromlu hastalarda risk değerlendirilmesi ve prognoz tayininde bnp nin yeri ve önemi
Dr.Saide Eda CEBECİ
pdf dökümanPostmenopozal kadınlarda osteoporoz prevelansı ve risk faktörleriyle ilişkisi
Dr.Nermin Ayşim KAHVECİ
pdf dökümanRomatoid artritli hastalarda tedavi uyumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve uyum artırma önerileri
Dr.Murat TEKİN
pdf dökümanHastanemizde doğan sga bebek sıklığını etkileyen sosyodemografik risk faktörleri
Dr.Berrin ESER
pdf dökümanŞişli etfal eğitim ve araştırma hastanesi aile planlaması eğitim ve uygulama merkezi hizmetlerinin değerlendirilmesi
Dr.Ahmet KOLSUZ
pdf dökümanTip 2 diyabet hastalarında kan lipid düzeylerinin hba1c ve obezite ile ilişkisi
Dr.Ebru ÖZDOĞAN
pdf dökümanÜriner infeksiyonlarda  etken mikroorganizmalar  ve  antibiyotik duyarlılıklarındaki  değişiklikler
Dr.Ahmet KARA
pdf döküman5-15 yaş arası astım bronşiyaleli çocukların sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri
Dr.Nurgül ÖNDER
pdf döküman2006 – 2007 yillari arasinda çocuk acİl ünİtesİne febrİl konvülsİyon tanisiyla başvuran 5 ay – 5 yaş arasindakİ çocuklarin retrospektİf olarak İncelenmesİ
Dr.Berkant ÖZTÜRK
pdf dökümanİnsulin kullanan tip 1 diabetik hastalar ile oral antidiabetik kullanan tip2 diyabetik hastaları karşılaştırılarak,insulin kullanımının depresyon için ek bir risk faktörü olup olmadığının araştırılması
Dr.Sibel GÜRSOY
pdf dökümanHipertiroidili kadın hastalarda vitamin e düzeyleri
Dr.Eda ÇELİK GÜZEL
pdf dökümanTip 2 diabetes mellituslu hastalarda anksiyete depresyon oranı, seviyesi, etki eden hastalık özellıklerı ve sosyodemografik özellıklere göre farklılıkları
Dr.Serpil US
pdf döküman Komplikasyonsuz tip 2 diyabetes mellitus'lu hastalarda insulin ve oral anti diyabetikler ile tedavinin depresyona etkisi
Dr.Necmi BALKAN
pdf dökümanGebelerde gestasyonel diabetes mellitus taramasında bozulmuş açlık glukozunun değerlendirilmesi
Dr.Hakan KAYA
pdf dökümanBozulmuş açlık glikozunda metabolik sendrom prevalansı
Dr.Metin KORKMAZ
pdf dökümanRomatoid artritli hastalarda insülin direnci ve lipid metabolizma bozuklukları
Dr.Serkan TURŞAK
pdf döküman Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda depresyon prevalansı ve risk faktörleri
Dr.İbrahim Halil İNTEPE
pdf dökümanHastanemiz antenatal polikliniğine başvuran eski sezaryenli gebelerin demografik özellikleri ve ilk sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi
Dr.Derya SIKAR
pdf dökümanKronik hastalığı nedeniyle devamlı takip edilmekte olan çocukların annelerinin sosyodemografik özellikleri ve annelerin depresyon prevalansı
Dr.Hasan ÇIĞRIKÇI
pdf döküman 1-5 Yaş arası çocukların persantillerine ailenin sosyoekonomik düzeyinin ve annenin beslenme konusundaki bilgisinin etkisi
Dr.Ülker ÖNCÜ
pdf dökümanHaseki eğitim ve araştirma hastanesi iç hastaliklari nefroloji polikliniğinde takip edilen aşikar nefropatili tip 2 diyabetik hastalarda renal prognozun göstergeleri
Dr.Olcay Bengi BOZKURT
pdf dökümanHepatosteatoz tanısı konan olgularda biyokimyasal değişiklikler ve tiroid fonksiyon testlerinin ilişkisi
Dr.Özkan VURAL
pdf dökümanKonjestif kalp yetersizliğinde karaciğer fonksiyon testlerindeki değişiklikler mortalite ve hastanede kalış süresine etkisi
Dr.Tuna TUTKUN
pdf dökümanGebelikte servikovaginal sitolojik değişikliklerin değerlendirilmesi
Dr.Mustafa AKSU
pdf dökümanRahim içi araç kullanan kadınlar ve rahim içi araç kullanmayan kadınların servikal kültür sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Eyyüb YILMAZ
pdf dökümanDemir eksikliği anemisi olan kadın hastalarda oral demir tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr.Serap YAVUZ GÜLERTAN
pdf dökümanSigara alışkanlığının tip 2 diabetiklerde diabet tedavi seyri üzerine etkilerinin irdelenmesi
Dr.Ünsal DURUPINAR
pdf dökümanİmplanon® kullanıcılarının memnuniyet durumları ve karşılaştıkları yan etkiler
Dr.Ebru ORHAN
pdf dökümanKocaeli-derince bölgesinde hipertansiyondan haberdar olma, ipertansiyon prevelansı ve hipertansif hastaların, sosyo-demografik özellikler ile ilişkisi
Dr.Ahmet SARIIŞIK
pdf dökümanKronik böbrek yetmezliği hastalarında etyolojik değerlendirme
Dr.Betül BATTALOĞLU
pdf dökümanAnnelerin ateş ve ateşli havale ile ilgili bilgi düzeyleri
Dr.Yeşim ALTINKALEM DALKIRAN
pdf dökümanÇocukluk çağı tonsillofarenjiti tanı ve tedavisinde semptom, bulgu ve kültür ilişkisinin saptanması
Dr.Hasan Murat ALBAYRAK
pdf dökümanPolikistik over sendromlu kadınlarda insülin direnci ve antropometrik ölçümler
Dr.Seyra MEMİLİ
pdf dökümanTip 2 diabetes mellitus'lu hastalarda tedavi şekline ve hastalık süresine göre depresyon ve anksiyete
Dr.Handan TURHAN
pdf dökümanBeah sağlam çocuk polikliniğine başvuran 0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon taraması ve depresyonda etkili risk faktörlerini belirleme
Dr.Nurcihan AYDEMİR
pdf dökümanAkut bronşiolitli süt çocuklarında sosyoekonomik durum değerlendirmesi
Dr.Sıdıka TURAN
pdf dökümanAkut miyokard infarktüsü geçirenlerde ötiroid hasta sendromu sıklığının araştırılması
Dr.İbrahim ELİK
pdf dökümanTiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyonunun değeri
Dr.Çağrı DOĞAN
pdf dökümanDirençli hipertansiyonun vücut kitle indeksi ile ilişkisi
Dr.Fahri KARAMAHMUTOĞLU
pdf dökümanMenstrüel regülasyon sonrası seçilen kontraseptif yöntemin bir yıl sonraki devamlılığı
Dr.Rabia AĞAN SENGER
pdf dökümanBronşiolitle başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü kullanım bilincinin değerlendirilmesi
Dr.Hanife KESKİN
pdf dökümanÇocuklarda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında büyüme ve gelişme geriliğinin değerlendirilmesi
Dr.Saniye BULUT
pdf dökümanPostpartum depresyon prevalansı ve sosyodemografik risk faktörleri
Dr.Tijen İ. EREN
pdf dökümanMiyokard infarktüslü hastalarda trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi
Dr.Hakan KÜÇÜK
pdf dökümanŞişli etfal eğitim ve araştırma hastanesi'nde çalışan kadın sağlık personelinin serviks kanserine ilişkin bilgi düzeyinin ve farkındalığının araştırılması
Dr.Ali Galip DÖNMEZ
pdf döküman60 Yaş ve üstü geriatrik hastalarda tip II diabetes mellitus ve depresyon ilişkisi
Dr.Tuncay ÇELİKER
pdf döküman6 Ay-24 ay arasındaki çocuklarda aşılanma oranları ve ailelerin sosyodemografik verileri
Dr.Yavuz MENGÜÇ
pdf dökümanDiabetik ve non-diabetik hastalarda demansı etkileyen faktörlerle birlikte mini-mental test skorlarının karşılaştırılması
Dr.Kazım Önder YILDIRIM
pdf dökümanMetabolik sendromlu hastalarda diabetes mellitus, mikroalbüminüri ve bel çevresi ilişkisi
Dr.Muhammet GAZİ
pdf dökümanGebelerdeki aneminintürkiye'deki yöresel dağılımı
Dr.Elif AKÇA
pdf dökümanHaydarpaşa numune eğitim ve araştırma hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği’nde mayıs 2002-mayıs2007 tarihleri arasında takip edilen akut bakteriyel menenjit olgularının akut komplikasyon gelişimi açısından değerlendirilmesi
Dr.Nurhan CEVİZ OZANTÜRK
pdf döküman Diabetik nefropatili hastalarda sistolik arter basıncı anemi,hba1c,eğitim düzey ilişkisi
Dr.Ahmet SEÇKİN
pdf döküman Obez olgularda obezite ile karaciğer fonksiyon testleri arasindaki korelasyonun incelenmesi
Dr. Armağan UYSAL
pdf döküman Çocukluk çağı üriner sistem enfeksiyonlarına etken olan mikroorganizmalarin ve antibiyotik duyarlılık durumlarının araştırılması
Dr. Atakan TORUN
pdf döküman Hiporaktif Tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biopsisinin tanısal değeri.
Dr. Bayça TAŞKARA
pdf döküman Şişli Etfal Eğitim ve Araştirma Hastanesi aşi merkezi ve yenidoğan izleme ünitesine başvuran annelerin anne sütü konulu eğitiminin etkinliğinin incelenmesi
Dr. Bilge ATLAS
pdf döküman Akut pelvik ağrı nedeni ile haydarpaşa numune eğitim ve araştirma hastanesi kadın hastaliklari ve doğum servisinde 2000—2005 döneminde yatan hastalarin yaş, etyoloji, yatiş süresi, uygulanan tedavi ve sonuçları açısından değerlendirilmesi.
Dr. Cem YENİCESU
pdf döküman Mastalji, yaşam kalitesi ve depresyon
Dr. Diler GÜLER
pdf döküman Gebelerde hepatit b seroprevalansi
Dr. Ebru SAVECİ
pdf döküman Tip 2 diabetik hastaların böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde serum sistatin c, b2 mikroglobulin, kreatinin değerlerinin karşılaştırılması
Dr. Fatma AKSAK PENTİKAEİNEN
pdf döküman Postmenopozdaki kadınlarda düşük dozlu hormon replasman tedavisi ve raloksifen’in kan biyokimyasi ve kupperman indeksi üzerine etkileri
Dr. Nazike AYDOĞDU
pdf döküman Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde 2004 yılı içinde yatan hastaların retrospektif olarak taranması.
Dr. Sabri MOĞULTAY
pdf döküman Terör olayı sonrasında mağdurlarda görülen psikiyatrik bozukluklar
Dr. Tibet ERGÜNEŞ
pdf döküman Bipolar bozukluğu olan ve bipolar bozukluğu olmayan olgularda metabolik sendrom sıklık ve parametrelerinin karşılaştırılması
Dr. Zeynep D.ÇENET AKŞUN
pdf döküman Bakırköy bölgesi bir ilköğretim okulu öğrencilerinde idrar iyot atılımı ve guatr pre valansı
Dr. Mehmet B.BARUTÇUGİL
Diyabetik Hastaların diyabetik ayak ile ilgili tutumlarının irdeelenmesi ve HBAIC'nin Diyabetik Ayak ile ilişkisi
Dr. Ayten GÜNER
Çocuklarda demir eksikliği tarama testi olarak eritrosit indekslerinden RDW ve MCV'nin irdelenmesi
Dr. Evren AKGÜNEŞ
pdf döküman Gebelerde üçlü tarama testinin duyarlılığının değerlendirilmesi
Dr. Nevin MUTLU YILMAZ
pdf döküman Ş.E.E.A.H. hipertansiyon polikliniğine ocak-aralık 2004 tarihleri arasında başvuran hastaların hedef organ hasarları açısından retrospektif incelenmesi
Dr.Orhan ÇINAR
pdf döküman Obezlerde plazma lipid düzeyleri ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin incelenmesi
Dr.Ali ATAR
pdf döküman Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde iki yıllık sürede sezaryen doğumların değerlendirilmesi
Dr.Firdevs Şule KARA
pdf döküman Beş ay – beş yaş arasindaki çocuklarda febril konvülsiyon ile demir eksikliği anemisi arasindaki ilişkinin araştırılması.
Dr. Burhan AKGÜN
pdf döküman Penisilin allerjisi öyküsü olmayan hastane hemşirelerinde penisilin duyarliliğının araştırılması.
Dr.Ali Osman ÖZTÜRK
pdf döküman Üreme çağındaki kadınların amenoreye bakışı ve amenore yapan doğum kontrol yöntemleri hakkındaki bilgi ve tutumları.
Dr.Filiz BAŞARANER
pdf döküman Kliniğimiz yenidoğan ünitesine yatırılan indirekt hiperbilirubinemili olguların değerlendirilmesi.
Dr.Ayşenur KAVLU
pdf döküman Total histerektomili kadınların benzer yas grubundaki histerektomi olmayan kadinlarla cinsel işlevler açısından karşılastırılması.
Dr.Alper KIZILTEPE
pdf döküman Asistan doktorlarda burnout sendromu.
Dr.Mustafa ÖZÇINAR
pdf döküman 0-6 Ay arasi bebeği olan annelerin kontrasepsiyon yöntemi olarak laktasyonel amenore metodu’na ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi.
Dr.Sema AYAZOĞLU
pdf döküman Diyabetik vakalarda nefropatinin erken tanı ve takibinde kullanılan idrarda mikroalbümin ve albümin kreatinin oranı ile venöz kanda b2 mikroglobulin düzeyleri arasındaki korelasyonunun araştırılması.
Dr.Malik AKÇAY
pdf döküman Hipotiroidili ve hipertiroidili hastalarda HbA1c düzeyi.
Dr.Volkan SİNAN
pdf döküman Fertil çağdaki kadınlarda kontraseptif yöntemler ve anemi ilişkisi.
Dr.Nejda KARAGÜZEL
pdf döküman Çocuk polikliniğimize müracaat eden 3-36 ay çocuklarda nutrisyonel rikets sıklığı ve bulgularin yorumu.
Dr.Filiz SAVAŞ GÖKER
pdf döküman Göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran hastaların ck-mb ve troponin-t enzim seviyelerinin karşılaştırılması.
Dr.Cenk AYDINÇER
pdf döküman Hipertansiyon ve lipid polikliniği’ne başvuran tip 2 diyabetik-hipertansif hastaların tedavi hedefleri açısından retrospektif incelenmesi.
Dr.Yalçım ÖZTÜRK
pdf döküman Avrupa yakası posta işleme başmüdürlüğünde çalışan posta dağıtıcısı ve memurlarda metabolik sendrom prevalansının değerlendirilmesi.
Dr.Yalçın HACIOĞLU
pdf döküman Bebekleri 0-2 yaş arasında olan bir grup annenin emzirmeye ilişkin inanç ve tutumları.
Dr.Fahrettin TANIR
pdf döküman Akut üst gastrointestinal sistem kanamalarında endoskopik tedavinin yeri.
Dr.Ferda GÜNDOĞAN
pdf döküman Diyabet polikliniğinde izlenen hastalarda kardiyovasküler mortalite ve morbidite oranlarinin risk faktörleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi.
Dr.Cüneyt ARDIÇ
pdf döküman Hipertansiyon ve lipid polikliniği’ne başvuran hastalarda metabolik sendromun hedef organ hasarlarına etkisinin incelenmesi
Dr.Yıldıray DEMİRCİ
pdf döküman Hipertansif hastalarda hedef tedavi değerlerine ulaşma oranlarının incelenmesi
Dr.Onur ÜSTÜN
pdf döküman Tip 2 diabetes mellitus’lu hastalarda eritrosit sayısı, hematokrit, hemoglobin, ortalama eritrosit hacmi, ortalama eritrosit hemoglobin değerlerinin başlangıç halinde (incipient) diyabetik nefropati ile ilişkisi.
Dr.Ayhan BERBER


Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip