Anesteziyoloji ve Reanimasyon
pdf döküman Koroner arter by-pass cerrahisi sonrası atriyal fibrilasyon gelişimine neden olan risk faktörleri
Dr.Oya KARAKAŞ
pdf döküman Remifentanil ve deksmedetomidin infüzyonunun hemodinamik parametreler ve tiroid hormonları üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Bengü ÖZÜTÜRK
pdf döküman Abdominal histerektomilerde preemptif gabapentin kullanımının postoperatif ağrı ve petidin tüketimi üzerine etkisi
Dr.Esra TÖZÜM
pdf döküman Transvezikal prostatektomilerde hasta kontrollü analjezi (hka) ile tramadol, lornoksikam ve metamizolun postoperati fanaljezik etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Ersin OKUR
pdf döküman Transvezikal prostatektomilerde hasta kontrollü analjezi (hka) ile tramadol, lornoksikam ve metamizolun postoperati fanaljezik etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Serap ADANA KAVLAK
pdf döküman Laparoskopik radikal prostatektomi operasyonlarinda pozisyonun ve insuflasyonun hemodinamik etkileri
Dr.Deniz AVAN
pdf döküman Elektif sezaryen operasyonlarında genel ve spinal anestezinin anne stres hormonları ve hemodinamik parametreleri ile yenidoğan kan gazı ve apgar skoru üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Hatice TATLISOY
pdf döküman Spinal cerrahi uygulanan olgularda esmolol ve remifentanil ile sağlanan kontrollü hipotansiyonun hemodinami ve derlenme üzerine etkileri
Dr.Yekbun DOĞAN
pdf döküman Endotrakeal entübasyona bağlı hemodinamik değişikliklere magnezyum sülfat ve lidokainin etkilerinin karşılaştırılması
Sezeryan Seksiyo Operasyonlarinda, Spinal Anestezide Kullanilan Bupivakain İle Levobupivakainin Etkinliklerinin Karşilaştirilmasi
Dr.Kutyar MISIRLIOĞLU
Dr.Vildan KILIÇ YILMAZ
pdf döküman Pediatrik kardiyak cerrahi sonrası gözlenen sepsisin lipit profiline etkisi
Dr.Mehmet DEMİRÇELİK
pdf döküman Katarakt cerrahisinde deksmedetomidin ve midazolam ile monitörize anestezik bakım
Dr.Erkan AĞKOÇ
pdf döküman Mannitolve dopaminin koroner arter baypas cerrahisinde renal fonksiyonlara etkisi
Dr.Emine BİLGİN NARİN
pdf döküman İnfraklaviküler brakiyal pleksus blokajında eşit konsantrasyon ve volümdeki bupivakain ile levobupivakainin etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Rabia CİVELEKOĞLU
pdf döküman Açık ve laparoskopk apandektomlerde hasta kontrollü analjez ve nöroendokrn yanıtın karılatırılması
Dr.Erdem SALKAYA
pdf döküman Kraniyotomilerde esmolol kullanımının hemodinami ve fentanil tüketimi üzerine etkisi
Dr.Taşkın BUDAKÇI
Torakotomi sonrasi torakal epidural anestezi ile fentanil, fentanil + ropivakain, fentanil + bupivakain, fentanil + levobupivakainin postoperatif ağriya etkileri
Dr.Mustafa ŞİMŞEK
Endotrakeal entübasyonda esmolol kullanımının hemodinamik yanıta ve rokuronyum etki başlama süresine etkisi
Dr.Mustafa ŞİMŞEK
pdf döküman Artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler levobupivakain ve levobupivakain-morfin sülfat kombinasyonunun postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Serpil KARSLI
pdf döküman Rejyonel intravenöz anestezi tekniğinde prilokain, prilokain+deksametazon, prilokain+lornoksikam kombinasyonlarının karşılaştırılması
Dr.Olcay YILDIZ AYDIN
pdf döküman Laparoskopik kolesistektomilerde desflurane-remifentanil kombinasyonu ile propofol- remifentanil kombinasyonunun postoperatif ağrı, bulantı ve kusma, derlenme ve hasta başı maliyetlerinin bıs monitörizasyonu eşliğinde karşılaştırılması
Dr.Erhan YENİARAS
pdf döküman Elektif histerektomilerde kombine spinal - epidural anestezi uygulamalarında levobupivakain - morfin ve levobupivakain - fentanil etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Oktay Zeki ÖZDİNÇ
pdf döküman Laringoskopi ve entübasyona bağlı olarak gelişen hemodinamik cevapların önlenmesinde dexmedotimidine ve remifentanilin etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Rahime AYDINLI
pdf döküman Koroner arter baypas operasyonlarında torakal epidural analjezide levobupivakaine kullanımının ağrı ve miyokard korunması üzerine etkileri
Dr.Bestami BARIŞ ÇELİK
pdf döküman Sepsis modeli oluşturulan sıçanlarda midazolam ile deksmedetomidinin gastrointestinal transit üzerine etkileri
Dr.Osman ESEN
pdf döküman Sezaryen seksiyo ameliyatlarında intratekal uygulanan %0.5 bupivakain ile %0.5 levobupivakainin etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Cihan SATALOĞLU
pdf döküman Lumbar epidural anestezi ile yapılan tur p ameliyatlarında intravenöz uygulanan parasetamolün levobupivakain tüketimi üzerine etkisi
Dr.Mazlum KAYA
pdf döküman Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde hipotansif anestezi amacıyla deksmedetomidin ile remifentanil kullanımlarının karşılaştırılması
Dr.Abdullah Aydın ÖZCAN
pdf döküman Litotomi pozisyonunda 10 cmh2o peep uygulamasının karaciğer metabolizması üzerine etkileri
Dr.İlksen DÖNMEZ
pdf döküman Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Yanıtın Baskılanmasında Deksmedetomidin, Esmolol Ve Fentanilin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Dr.Aygül SÖNER
pdf döküman Normotansif ve tedavi altında hipertansif hastalarda spinal anestezinin hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Nermin SARDOĞAN ACAR
pdf döküman Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Pınar ACAR
pdf döküman Sezeryan seksiyo operasyonlarinda kristaloid ve kolloid solüsyonlari ile volüm önyüklemesinin maternal hipotansiyonu önlemedeki etkilerinin karşilaştirilmasi
Dr.Aylin YALÇINKAYA
pdf döküman Konjenital Kalp Cerrahisinde Erken Ekstübasyonun Etkinlik ve Güvenilirliği
Dr.Gülsün GÜVEN
pdf döküman Kraniyotomilerde Skalpe Uygulanan Bupivakainin Peroperatif Hemodinami ve Postoperatif Ağrı ve Tramadol Tüketimi Üzerine Etkisi
Dr.Fikret KİMYON
pdf döküman Anestezi indüksiyonunda lidokainin, infüzyon ve turnike altında uygulanmasında, propofol ağrısı ve entübasyona hemodinamik yanıtın karşılaştırılması.
Dr.Mohammed DENİZ
pdf döküman Rejyonel intravenöz anestezide lidokain, lidokain -tenoksikam ve lidokain -lornoksikamın etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Gökhan NALBANT
pdf döküman Supraklaviküler Brakiyal Pleksus Bloğu Uygulamasında Levobupivakain ile Levobupivakaine Eklenen Fentanilin Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr.F.Kübra ÖMEROĞLU
pdf döküman Elektrokonvülsif Tedaviye Bağlı Hemodinamik Cevabı Önlemede Esmololün İki Farklı Dozunun Karşılaştırılması
Dr.Filiz TURAN
pdf döküman İnguinal Herni Operasyonlarinda Preemptif ve Peroperatif Magnezyum Sülfat Uygulamasinin Peroperatif Hemodinamik Yanit Ve Hipnoz Düzeyi ile Postoperatif Analjezik İhtiyacina Etkisi
Dr.Ufuktan BAŞER
pdf döküman Sevofluran Ve İsofluran İle Sağlanan Genel Anestezi Derinliğinin Değerlendirilmesinde Geleneksel Yöntemler ile Bispektral İndeks (Bis) Monitörizasyonu
Dr.Sabiha SARAÇOĞLU
pdf döküman Preoperatif Amino Asit İnfüzyonunun Spinal Anestezide Peroperatif Termoregülasyona Etkisi
Dr.Hikmet Emine MÜFTÜOĞLU
pdf döküman Küçük Cerrahi Girişimlerde Genel Ve Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Beyin Natriüretik Peptid (Bnp) Düzeylerinin Karşılaştırılması
Dr.Nurettin KURT
pdf döküman İntratekal Olarak Uygulanan İzobarik Levobupivakain, İzobarik Bupivakain Ve Hiperbarik Bupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr.Havva SAYHAN
pdf döküman Ratlarda diz eklemine intra-artiküler lornoksikam enjeksiyonunun eklem kartilajı ve sinoviuma etkileri
Dr.Gökçen KÖSEOĞLU
pdf döküman Kraniyotomilerde Yüksek Doz Rokuronyum Uygulamaları
Dr.Canan ÖNER
pdf döküman Lomber disk operasyonlarında preoperatif tek doz verilen gabapentinin postoperatif ağrı ve analjezik tüketimine etkisi
Dr.Kamil GÜNEY
pdf döküman Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında intraperitoneal verilen co2 insuflasyonunun hemodinamik parametreler üzerine etkisinin non-invaziv ultrasonografik kardiyak output monitörü ile değerlendirilmesi
Dr.Vedat KENDİR
pdf döküman Düşük akımla uygulanan izofluran ve sevofluranın anestezi kalitesi ve derlenme üzerine etkileri
Dr.Özlem TAŞDEMİR
pdf döküman Spinal anestezide, intravenöz midazolam le deksmedetomdnn sedatf ve hemodnamk etklernn karşılaşırılması
Dr.Burcu ÇUHADAR
pdf döküman Kraniyotomilerde skalp infiltrasyonunda kullanılan levobupivakain ve bupivakainin postoperatif ağrıya etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Nurdan DOĞAN
pdf döküman Parenteral beslenmede kullanılan yağ solüsyonlarının kalp koruyucu etkilerinin araştırılması
Dr.Nesrin KAYIŞOĞLU
pdf döküman Tek taraflı inguinal herni operasyonlarında sevofluran ve desfluran anestezilerinin stres hormon cevaplarının karşılaştırılması
Dr.Evren GEZGİNER
pdf döküman Unilateral inguinal herni cerrahisinde postoperatif ağrı tedavisi için parasetamol, lornoksikam ve tramadol etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Turgut ÇATAL
pdf döküman Koroner arter cerrahisi sonrası yoğun bakımda kalış süresini etkileyen faktörler
Dr.Songül KOCABAŞ GÜLER
pdf döküman Entübasyona bağlı hemodinamik yanıtın kontrolünde esmolol ve lidokainin etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Yonca B. AKBER
pdf döküman Düşük Doz Rokuronyumun Laringeal Maske "Lma-Fastrach™" Yerleştirilmesi, Hemodinami Ve Postoperatif Faringolaringeal Morbidite Üzerine Etkileri
Dr.Halime AKÇA
pdf döküman Epidural Anestezi Altında Jinekolojik Vajinal Operasyon Uygulanan Olgularda Midazolam Ve Propofolün Sedatif ve Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr.Özgür YALÇIN
pdf döküman Genel anestezi indüksiyonunda kullanılan fentanil ve remifentanilin laringoskopi ve trakeal entübasyona bağlı gelişen hemodinamik değişiklikler üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Nurcan ÖZDEMİR
pdf döküman Orta Kulak Cerrahisinde Desflurane-Remifentanil Kombinasyonu ile Propofol- Remifentanil Kombinasyonunun Postoperatif Ağrı, Erken ve Geç Derlenme Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr.Süleyman Galip KARABAĞ
pdf döküman Yoğun Bakım Hastalarında Prokalsitonin Ve C-Reaktif Protein’in Prognostik Anlamının Apache Iı Ve Sofa Skorlarıyla Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
Dr.Tümay ULUDAĞ YANARAL
pdf döküman Spinal anestezi uygulanan sezaryen levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin etkileri
Dr.Müjge HATUN
pdf döküman Lomber Disk Hernisi Nedeni ile Opere Edilen Hastalarda Postoperatif Analjezi Sağlamak İçin Farklı Kompartmanlara İnfiltre Edilen Bupivakain Etkinliğinin Karşılaştırılması
Dr.Melek TUNÇKALE
pdf döküman Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ventilatörle İlişkili Pnömoni: Risk Faktörleri
Dr.Abbas KÖSE
pdf döküman Açık kalp cerrahisinde postoperatif ekstübasyon sonrası bıbap ve cpap ile yapılan non-invazif ventilasyonun etkileri
Dr.Deniz SARIARSLAN
pdf döküman Magnetik rezonans görüntülenmesinde günübirlik anestezi uygulanan çocuk hastalarda tıyopental sodyum ve propofol anestezisinin konfor, derlenme skorları ve taburculuk sürelerinin karşılaştırılması
Dr.Cemil ADAŞ
pdf döküman Ortopedik vakalarda yapılan interskalen brakiyal pleksus bloğunda % 0,5 levobupivakai ile% 0,5 bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Cem TOPUZ
pdf döküman Zor hava yolu olduğu düşünülen olgularda genel anestezaltında entübasyonda macntosh larngoskop le vdeo larngoskopun karşılaştırılması
Dr.Tarkan MINGIR
pdf döküman Transüretral rezeksiyon operasyonlarında uygulanacak spinal anestezide levobupivakain, levobupivakain - fentanil ve levobupivakain - morfin kombinasyonlarının etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Ayhan YILMAZ
pdf döküman Koroner arter bypass cerrahisinde perioperatif glutamin kullanımının hemodinami, miyokard enzimleri ve koroner sinüs laktat seviyesi üzerine etkileri
Dr.Meral SABAH
pdf döküman Sezaryen operasyonlarında farklı dozlarda bupivakainin opioid ilaveli/ilavesiz etkinliği
Dr.İbrahim BAYKAL
pdf döküman Günübirlik artroskopik diz cerrahisi uygulanan hastalarda intratekal % 0,5 hiberbarik pubivakain ile sağlanan tek taraflı spinal anestezi ile propofoldesfluran kombinasyonu ile uygulanan genel anestezi hemodinamik parametreler ve taburculuk kriterleri açısından karşılaşırılması
Dr.Adem YILMAZ
pdf döküman Histerektomi ameliyatlarında midazolam ve propofol ile yapılan anestezi indüksiyonunun hastalarda karaciğer fonksiyon testleri, intraoperatif hemodinami , postoperatif ağrı Üzerine etkisinin karşılaştırılması
Dr.Serkan UÇKUN
pdf döküman Tek akciğer ventilasyonunda rokuronyum ve vekuronyumun akciğer mekanği ve hemodinami üzerine etkilerinin karşılaşırılması
Dr.Sibel BULUN
pdf döküman Elektif koroner baypass operasyonu olacak hastalarda preoperatif oral karbonhidrat uygulamasının insulin direnci ve postoperatif mortalite üzerine etkileri
Dr.Mehmet Ali KUŞÇU
pdf döküman Alt ve üst abdominal cerrahi uygulanan hastalarda propofol ile sağlanan total intravenöz anesteziye (tiva) epidural yoldan perfüzyon şeklinde %0,5 bupivakain-fentanil kombinasyonu eklenmesinin hemodinamik stabilite ve propofol tüketimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Özcan PİŞKİN
pdf döküman N-asetilsisteinin kardiyopulmoner baypas sonrası juguler bulbus kanında nöron spesifik enolaz düzeylerine etkisi
Dr.Engin Hüsnü UĞUR
pdf döküman İnguinal herni amelİyatlarinda spinal anestezi ile paravertebral bloğun anestezik ve postoperatif analjezik etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr.Canan Tülay ÖNALDI-IŞIL
pdf döküman Ortopedik alt ekstremite cerrahisinde tek taraflı spinal anestezide bupivakagine eklenen fentanil veya sufentanilin etkilerinin karşılaştırılması
Dr.F. Utkan DURAN UĞUR
pdf döküman Ortopedik alt ekstremite cerrahisinde % 0,5 levobupivakain ile yapılan kombine spinal epidural bloğun kombine siyatik femoral blok ile karşılaştırılması
Dr.İbrahim GÜRCAN
pdf döküman Transüretral endoskopik girişimlerde fentanil ilave edilmiş düşük doz levobupivakain ve bupivakainin anestezik ve hemodinamik etkilerinin spinal anestezide karşılaştırılması
Dr.Haci BAŞARAN
pdf döküman Selenyumun kafa travmasına bağlı davranışsal ve biyokimyasal değişikliklere etkisi
Dr.Senem ŞAHİN ÇELİK
pdf döküman İntratekal Uygulanan Düşük Doz Bupivakain-Fentanil Kombinasyonuyla Yüksek Doz Bupivakain'in Kardiyak Output Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr.Sefa GÖKDEN
Mastoidektomi operasyonlarında perioperatif verilen deksmedetomidinin postoperatif analjezik tüketimine etkisi
Dr.Abdullah Tolga ŞİTİLCİ
Büyük akciğer rezeksiyonlarının erken dönemde sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi
Dr.Adnan YÜKSEK
Alt extremite ortopedik cerrahi girişimlerde epidural infizyon yöntemi ile uygulanan levobupivakaine ve levobupivakaine +fentanyl kombinasyonunun postoperatif analjezi etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Ali OLUK
Koroner arter baypas cerrahisinden. asetil sisteinin böbrek fonksiyonlarının korunması üzerine etkileri
Dr.Arzu ALGAN
kardiyak rezervi sınırlı hastalarda düşük doz deksmedetomidin infüzyonunun kardiyorespiratuvar, sedatif ve analjezik etkileri
Dr.Aydın AĞBAĞ
inhalasyon anestezisinde magnezyum sülfat infüzyonunun sevofluran ve kas gevşeticisi tüketimi, derlenme ve postoperatif analjezi üzerine etkileri
Dr.Aykan GÜLLEROĞLU
Abdominal cerrahilerde epidural uygulanan bupivakain ile levobupivakainin etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Aynur TÜRKYILMAZ SAATÇİOĞLU
Abdomİnal hİsterektomİlerde postoperatİf İntravenöz parasetamol İle dİklofenak kullaniminin İntravenöz hasta kontrollü analjezİde morfİn tüketİmİ ve analjezİ kalİtesİ üzerİne etkİlerİnİn karşilaştirilmasi
Dr.Ayşegül ÖZER ÖZOK
Rokuronyumla sağlanan kas gevşemesi üzerine remifentanilin etkisinin araştırılması
Dr.Berna AYANOĞLU TAŞ
Elektif retroperitoneal laparoskopik ürolojik cerrahi uygulanan hastalarda, co2 insuflasyonunun kan gazı, solunum mekaniği ve hemodinamik parametrelere etkisi
Dr.Betül POLAT AKDEMİR
Nöropatik ağrılı lumbal disk hastalarında preemptif pregabalinin anestezik madde tüketimine katkısı ve postoperatif analjeziye etkisi
Dr.Betül KOZANHAN
Rokuronyumla priming uygulamasının nöromusküler blok ve entübasyon kalitesine etkisi
Dr.Betül ŞEN
Supraklaviküler yaklaşımla yapılan brakiyal pleksus bloğu uygulamasında bupivakain ve levobupivakain etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Cenk İLHAM
Tur-p cerrahisinde irrigasyon solüsyonu miktarı ve operasyon süresi ile ilişkili olarak hiponatremi ve tur sendromu
Dr.Erdal AKCA
Lomber disk cerrahisinde preemptif ve postoperatif uygulanan lornoksikam ve tramadol’ün postoperatif analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Esma COŞKUN
Kritik hastalarda omega-3 yağ asitleri kullanımının mortalite oranı, yoğun bakımda kalış süresi ve infeksiyon oranı üzerine etkilerinin araştırılması
Dr.Ezgi ERGÜN
Artroskopik diz cerrahisinde preemptif iv parasetamol ve iv tramadol uygulamasının anestezik ihtiyacı ve postoperatif analjezi kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Gıyasettin FİDAN
Epidural anestezi uygulamalarında bupivakain ve levobupivakain etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Gökhan GEDİKLİ
Fentanil ilave edilmiş bupivakain ve levobupivakainin spinal anestezide kullanımı sonrasında hemodinamik cevap ve etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Harun YILMAZ
Alt ekstremite vasküler cerrahisi anestezisinde spinal izobarik % 0.5 bupivakain ile % 0.5 izobarik levobupivakainin blok süreleri, kardiyak indeks ve diğer hemodinamik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Hüsnü AKDEMİR
Akut beyin hasarli olgularda eş zamanli bispektral İndeks ve glaskow koma skalasi karşilaştirilmasi
Dr.Kamile KAŞ KESKİN
Kısa süreli ameliyatlarda laringeal maske airway ve cobra perilaringeal airway’ın etkinlik ve komplikasyonlarının karşılaştırılması
Dr.Kemal TURAL
Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında intraperitoneal levobupivakain’in postoperatif ağrı ve analjezik tüketimine etkisinin karşılaştırılması
Dr.Leman ACUN DELEN
Magnezyum’un kardiyopulmoner bypass sonrasında ortaya çıkan nörolojik ve nöropsikolojik değişiklikler üzerine nöroprotektan etkisi
Dr.Mehmet YILMAZ
Alt ekstremİte cerrahİsİnde epİdural bupİvacaİn ve levobupİvacaİn kullaniminin hemodİnamİk ve analjezİk etkİlerİnİn karşilaştirilmasi
Dr.Muharrem ÖZBEK
Prone pozisyonunda uygulanan perkütan nefrolitotomi cerrahisinde genel anestezi sırasında iki farklı peep düzeyinin hemodinamik parametrelere, solunum mekaniğine ve arteriyel oksijenizasyona olan etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Naciye İDEM
Direkt laringoskopi cerrahisinde tiva uygulanan hastalarda remifentanilin farklı dozlarının hemodinamik değerler, perioperatif stres yanıtları ve derlenme özellikleri açısından karşılaştırılması
Dr.Nebahat ÖZDEMİR
Preoperatif oral karbonhidrat solüsyonu kullanımının stres yanıta etkisi
Dr.Nilgün SAĞNAK
Kritik hastada mekanİk ventİlasyondan ayirmada bnp’nİn (beyin natriüretik peptid) prognostİk anlami
Dr.Nilhan KANSU ALEMDAR
Kronik renal yetersizliği olan olgularda axiller blok uygulamalasında bupivakaine ve levobupivakaine karşılaştırılması
Dr.Ömer OBUT
Epdural levobupvakann doum analjezsnde kullanimi
Dr.Reyhan ARSLANTAŞ
Koroner arter baypas cerrahisinde hiperlaktatemi: belirleyicileri ve mortalite ilişkisi
Dr.Şahin YILMAZ
İnhalasyon anestezisinde magnezyum sülfat infüzyonunun sevofluran ve kas gevşeticisi tüketimi, derlenme ve postoperatif analjezi üzerine etkileri
Dr.Selçuk CANTÜRK
Günübirlik çocuk cerrahisi olgularında oral midazolam ile premedikasyon
Dr.Sinem GÜLME
Ürolojik girişimlerde spinal anestezi uygulamasında midazolam ve propofolun sedasyon ve hemodinamik yönden etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Şermin EMİNOĞLU
Rejyonal intravenöz anestezi (riva) tekniğinde lidokain, lidokain+deksmedetomidin ve lidokain+neostigminin karşılaştırlması
Dr.Ufuk KUYRUKLUYILDIZ
Konjenital kalp cerrahisi sonrasında gelişen sepsiste risk faktörleri
Dr.Yasemin YAVUZ
Koroner arter baypas cerrahisi sonrası parasetamol, diklofenak sodyum ve tramodolün postoperatif analjezide kullanımı
Dr.Yaşar ARSLAN
Tonsillektomi cerrahisinde preemptif uygulanan parasetamol ve ketamin’in postoperatif analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Yavuz Selçuk COŞAN
Unilateral inguinal herni cerrahisinde intratekal verilen izobarik 2,6 ml %0,5 levobupivacain ile izobarik 2,3 ml %0,5 levobupivakain+ 0,3ml 15µg fentanil’in etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Yonca TEKBAŞ FERHATOĞLU
Mekanik ventilatör desteği alan hastalarda fio2’nin değişen değerlerinde ölçülen pulmoner şant sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Zerrin DEMİRTÜRK
Kritik hastada enteral ve kombine enteral-parenteral nütrisyon tedavisi
Dr.Zeynep Gülsün AYDOĞAN
Günübirlik artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan bupivakain, fentanil, prednizolon karışımının tek doz ve infüzyon olmak üzere postoperatif analjezi açısından karşılaştırılması
Dr.Esra AKDAŞ TEKİN
Kronik obstruktif akciğer hastalığı olan olgularda laparoskopik kolesistektomi sırasında transkutanöz, arteryel ve end-tidal CO2 değerlerinin karşılaştırılması
Dr.Onur DEMİRCİOĞLU
Laparoskopik kolesistektomilerde düşük akım anestezisinin değerlendirilmesi
Dr.Kadire YILDIZ
Transüretral endoskopik girişimlerde intratekal verilen levobupivakain, levobupivakain-deksmedetomidin ve levobupivakain-fentanilin anestezik ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Nurcan AK EFE
Diyabetik ve non diyabetik hastalarda roküronyum kullaniminin entübasyon zamani ve nöromüsküler blokaj süresi üzerine etkisi
Dr.Alican AÇIKGÖZ
Lumbar epidural anestezi ile yapılan tur-t ve tur-p ameliyatlarında kullanılan % 0.5 bupivacain ve % 0.5 levobupivacain‘ nin koroner perfüzyon üzerine etkileri
Dr.Sümeyye Sumru TUNÇ
Tiroidektomi operasyonlarinda lma c trach™ veya videolaringoskopla yapilan entübasyonun hemodinamik ve stres yanit üzerine etkisi
Dr.Ayşe MEDETOĞLU
Geriatrik hastaların total kalça protezi operasyonlarında sürekli spinal ve kombine spinal epidural anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması
Dr.Yasemin TEKDÖŞ KIZANLIK
İskemik yara tedavisinde eritropoetinin etkinliği
Dr.Mustafa Kemal ARSLANTAŞ
Yoğun bakım ünitesinde bispectral indeks monitörizasyonu ile klinik sedasyon skorları arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi
Dr.Nuray ÜNLÜ BAYRAM
Lornoksikam'in farelerde preemptif analjezik etkinliği
Dr.Güneri ATALAN
Laringoskopi ve entübasyona karşı gelişen hemodinamik cevabın baskılanmasında dexmedotimidine ve esmololün etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Ali DİRİK
Alı ve ards hastalarında, yüzüstü ve yarıoturur pozisyonlarının intraabdominal basınç, hemodinami ve alveoler oksijenasyon üzerine etkileri
Dr.Şenay GÖKSU TOMRUK
Desfluran ve sevofluran ile uygulanan düşük akımlı anestezinin derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Ömer Ercüment MUKUL
Elektif histerektomilerdeki epidural anestezi uygulamalarında levobupivakain ve bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Özlem DEMİRTAŞ
Kritik hastalarda farklı insülin protokolleri ile glisemi kontrolü
Dr.Tayyibe KAŞIKÇI
Tur-p olgularinda, eşit volüm ve değişik konsantrasyonlarda levobupivakain ile yapılan epidural anestezinin etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Dilek BABAOĞLU SURAV
Kalp cerrahisinde bipap ile erken ekstübasyon "FAST TRACK" uygulamaları
Dr.Abdullah KILIÇ
Abdominal histerektomilerde operasyon sırası stres yanıta ve operasyon sonrası analjezik tüketimine etkisi
Dr.Ebru Handan KOÇ
Sevofluran, desfluran ve propofol’ün tiroid fonksiyonlarına etkisi
Dr.Elif DİLER ERMEÇ
Atan kalpte koroner arter baypas greft operasyonlarinda torakal epidural analjezinin hasta konforu ve miyokardin korunmasi üzerine etkileri
Dr.Emine Gülhan GÖLCÜKCÜ AYDIN
İntrakranial cerrahide profilaktik esmolol infüzyonunun hemodinami ve fentanyl tüketimine etkisi.
Dr.Gelincik Semra ÖZTEN
Orta kulak cerrahisinde hipotansif anestezi: propofol - remifentanil ve midazolam –remifentanil kombinasyonlarinin karşilaştirilmasi
Dr.Hasan ÇORUK
Kombine epidural spinal anestezide epidural araliga verilen serum fizyolojik solüsyonunun duyusal ve motor blok seviyesi üzerine etkisinin degerlendirilmesi
Dr.Mahmut Deniz GÖKÇE
Kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda sevofluran anestezisi altında remifentanil ile fentanilin cerrahi stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Mehrican ERGEN ŞAHİN
Elektif inguinal herni cerrahisi vakalarında deksmedetomidin hcl ve klonidin’in peroperatif etkilerinin karşılaştırılması.
Dr.Melih ERAY KAPLAN
Kapalı minör ürolojik girişimlerde ağrı tedavisi için lornoksikam ve tramadol uygulamalarının karşılaştırılması
Dr.Meral PAKSOY
Açık Kalp Cerrahisinde İnsülinle Zenginleştirilmiş Kan Ardiyoplejisi Miyokardiyal koruma için faydalı mı?
Dr.Müzeyyen KURT İYİGÜN
Elektif sezaryen seksiyo girişimlerinde genel ve epidural anestezinin anne ve yenİdoğan üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Neslihan BAŞ KILIÇ
Konjenital kalp cerrahisi geçirecek volüm ve basınç yükü olan iki grup hastanın pre-operatif ve post-operatif bnp değerleri ile post-operatif seyir ve mortalite morbidite ilişkisinin araştırılması
Dr.Nurşen TANRIKULU
Kardiyopulmoner baypas sonrasıgelişen böbrek hasarının risk faktörleri, hemoliz ve serum ferritin seviyesi ile ilişkisi
Dr.Osman Özcan AYDIN
Tip 2 diabetik hastalarda etomidat ve propofolün anestezi indüksiyonunda hemodinamik ve endokrin etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Rabia SARI
İnfraklaviküler brakiyal pleksus blokajında bupivakain hcl %0,5 ile alkalinize bupivakain HCL % 0,5’in karşılaştırılması
Dr.Sertan GÜNDOĞAN
Tek tarafli inguinal herni operasyonlarında intratekal % 0.5 hiperbarik bupivakain ile % 0.5 hiperbarik bupivakain - morfin kombinasyonu uygulamalarının hemodinamik stabilite, duyusal ve motor blok ve postoperatif analjezi açısından karşılaştırılması
Dr.Sevinç GÖKTUNA
Vertebra cerrahisinde hipotansif anestezi ve sistemlere etkisi
Dr.Sıddıka BATAN
Desfluran uygulanan açik kolesistektomi operasyonlarindan sonra bulanti ve kusmanin önlenmesinde midazolam ve propofolun etkilerinin karşilaştirilmasi.
Dr.Sündüz GÜLER
Alt Ekstremite Ortopedik Cerrahi girişimlerde Epidural İnfüzyon yöntemi ile Bupivakain ile Bupivakain ve Sufentanil Sombinasyonunun Postoperatif Analjezi etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Tuba CAN
Transüretral rezeksiyon uygulanan geriatrik hastalarda desfluran ve sevofluran anestezisinin postoperatif kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi
Dr.Zekiye GÜDÜL
Pediyatrik Hastalarda Sevofluran ve Desfluran’in Okülokardiyak Refleks üzerine etkilerinin karşilaştırılması.
Dr.Zeynep ULUDAĞ BAŞKAYA
Laparoskopik ameliyatlarda propofol-remifentanil anestezisinin sevofluran-remifentanil anestezisi ile karşılaştırılması
Dr. Aliye KISKIN ÖZKAYRAN
Elektif sezeryanlarda genel anestezi veya kombine spinal epidural anestezinin anne ve yeni doğan üzerine etkilerinin karsılaştırılması
Dr. Halil Fatih KORKMAZ
Klonidin'in sevofluran anestezisi altında, orta serebral arter akım hızı ve serebrovasküler co2 yanıtı üzerine etkileri
Dr. Levent ŞAHİN
Total abdominal histerektomi olgularında preemptif lornoksikam ve rofekoksib'in çift kör yolla postoperatif morfin tüketimine etkisinin karşılaştırılması
Dr. Yıldız YÜZBAŞIOĞLU BEKTAŞ
Kısa süreli cerrahi girişimlerde inhalasyon anestezisine remifentanil ve alfentanil ilavesinin anestezi kalitesi üzerine etkileri
Dr. Meltem TOPLU
Transüretral girişimlerde spinal anestezi, epidural anestezi ile tiva'nın peroperatif hemodinami ve postoperatif ağrı, bulantı, kusma üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr. Sedef TAVUKÇU ÖZKAN
Deofluran ve sevofluranin karaciğer ve böbrek üzerine etkilerinin araştırılması ve karşılaştırılması
Dr. Tülay YİĞİT
Epidural anestezi ile gerçekleştirilen vaginal histerektomilerde bupivakain ve ropivakain'in etkilerinin karşılaştırılması
Dr. Sibel GÖKÇEK
Kalça ve alt ekstremitenin ortopedik girişimlerinde epidural %0.5 bupivakain, %0.5 ropivakain ve %1 ropivakain uygulamalarının karşılaştırılması
Dr.Semra Vatan YANIK
Entübasyonda oluşan homodinamik yanıtları önlemede esmolol ve fentanil'in etkilerinin karşılastırılması
Dr. Bora ÇATAL
Postop grade I ve grade II intrakranial anevrizmalarin deksmedetomidin ile takibi
Dr. Selma SAN
Anestezi indiksiyonu sırasında esmolol kullanımın hemodinami üzerine etkilerinin sufentanil ve fentanil ile karşılaştırılması
Dr. Selda İTEZ ERSAL
Lomber disk cerrahisinde postoperatif ağrı tedavisi için lornoksikam ve tramadol uygulamalarının karşılaştırılması
Dr. Yasin YENER
Etomidatın propilen glikol ve lipid emülsiyonu içinde çözünmüş formları ile fentanil eklenmiş kombinasyonlarının entübasyona hemodinamik yanıt,venöz irritabilite ve miyoklonik aktivite üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr. Abdullah KERETLİ
Koroner açık kalp cerrahisinde deksmedetomin ile midazolam premediakasyonun;hemodinamik stabilite ve sistemik oksijen profili yönünden karşılaştırılması
Dr.Lale ÖZCAN
Ürolojik girişimlerde spinal anestezi uygulamasında midazolam , propofol ve tiyopentalin sedasyon ve hemodinamik yönden etkilerinin karşılaştırılması.
Dr.Hatice KÜÇÜKBAYRAM
Pulmoner hipertansiyonlu mitral kapak hastalarında iloprost ile nitrogliserin infüzyonunun hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması.
Dr.Sonay CİVELEK
Remifentanil, alfentanil ve fentanil ile nöromüsküler bloker kullanmadan entübasyon koşulları ve hemodinaminin değerlendirilmesi.
Dr.Nergis ATAOL
Koroner baypas cerrahisinde magnezyum eklenmiş kan kardiyoplejisinin etkileri.
Dr. Esma SÖYLEMEZ
Laringoskopi ve entübasyona hemodinamik yanıtın baskılanmasında esmolol, alfentanil ve esmolol-alfentanil kombinasyonunun karşılaştırılması ile bispektral indeks üzerine etkileri
  Dr. Erhan ÇIPLAKLIGİL
Hipertansif hastalarda farklı esmolol dozlarının ekstübasyonda hemodinamik yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Hakan KORUCU
Koroner revaskülarizasyon ameliyatlarında pompa prime sıvısı içeriğinin asit baz dengesi, hemodinami ve postoperatif drenaj üzerine etkileri.
  Dr. Haluk Ahmet KARACA
İnhalasyon indüksiyonu uygulanan koroner arter revaskülarizasyon operasyonlarında iki farklı hipnotik düzeyin hemodinamik parametrelere etkisi.
  Dr. Hamiyet ÖZCAN
Preoperatif uygulanan oral karbonhidrat solüsyonlarının cerrahi olarak oluşan stres yanıta etkileri.
  Dr. Şakir POYRAZ
Genel anestezi indüksiyonunda iv bolus propofol veya tiopental sodyum kullanilan hastalarin entübasyon ve ameliyat sirasinda farkinda olma ve uyanikliklarinin karşılaştırılması.
  Dr. Gülden KESRİKLİOĞLU
Lomber disk cerrahisinde az kullanılan bir teknik olan epidural anestezi ile genel anestezinin hemodinami, hasta konforu ve maliyet hesabı yönünden karşılaştırılması.
  Dr. Nihal YÜZBAŞIOĞLU
Entübasyona bağlı hemodinamik yanıtın kontrolünde esmolol ve lidokainin etkinliğinin karşılaştırılması.
  Dr. Tolga ERGÖNENÇ
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi için kontrollü hipotansiyon uygulamasında remifentanil ile esmololün etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Burçin MERCANGÖZ ALPTEKİN
Transabdominal jinekolojik cerrahide %0.75 ropivakain ve %0.5 bupivakain ile epidural anastezi uygulamasinin karşılaştırılması.
  Dr. Huruse Ceran KARA
Batın Cerrahisi uygulananHastalarda Desluran Anestezisi sırasında Esmolol veya Remifentamil Kullanımının Hemodinami Derleme ve Anestezik Gereksinimi üzerine Etkileri.
  Dr. Züleyha ÇETKİN ÇETİNKAYA
Yüksek riskli major cerrahi girisim uygulanacak hastalarda desfluran, sevofluran ve tiva’nin hemodinamik parametreler ve derlenme üzerine etkdlerinin karşılastırılması.
  Dr. Metin ASLANTAY
Hasta kontrollu epidural teknik ile doğum analjezisi.
  Dr. Hülya ŞENTÜRK LEBLEBİCİ
Düsük akım anestezisinde sevofluran ve desfluranin nefrotoksisitelerinin karşılastırılması.
  Dr. Halide Fulya ULUDAĞ KIZILTEPE
Elektif histerektomilerde, epidural anestezi uygulamalarında, intravenöz midazolam ve deksmedetomidin kullanımının sedasyon düzeylerine etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. İlhan BÖLÜKBAŞIOĞLU
Genel anestezi ile epidural genel anestezi kombınasyonunun stres yanıt üzerine etkileri.
  Dr.Hayriye BABA
İntrakraniyal cerrahide ekstübasyon ile oluşan hiperdinamik cevabın önlenmesinde deksmedetomidin.
  Dr. Bünyamin Cüneyt TURAN
Elektif unilateral inguinal Herni vakalarında Premedikasyonda intramüsküler deksamedetomidin HCL, Morfin sülfat ve ketoprofen'in peroperatif etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Necla CENGİZ
Laparoskopik kolesistektomilerde levobupivakain ya da bupivakain ile yara yeri infiltrasyonunun postoperatif analjezi açısından karşılaştırılması.
  Dr. Ali GÜMRÜKÇÜ
Desfluran ve sevofluranın günübirlik anestezi uygulamalarında derlenme zamanı, mental ve psikomotor fonksiyonlar ve ağrı üzerine olan etkileri.
  Dr. Jalan ŞERBETÇİGİL ERGÖNENÇ
Vücut dışı dolaşım’da başlangıç solüsyonu olarak kullanılan ringer solüsyonu ve %6 hes (130/04)’in etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Funda SÖĞÜT
Tiyokolşikosid’in vazospastik rat femoral arter’i üzerine etkisinin morfometrik ve ultrastrüktürel analizi.
  Dr. Funda PİYADE ÖZGÖR
Esmololün, hedef–kontrollü infüzyon pompası yardımıyla kullanılan propofol indüksiyon dozu, bispektral indeks (bis) ve hemodinamik parametreler üzerine etkileri.
  Dr. Metmet Utku TURA
Yüksek akımlı ve düşük akımlı sevofluran anestezisinin hemodinamik etkileri ile derlenme dönemi özellikleri açısından karşılaştırılması.
  Dr. Hakan TANRIÖVER
Kalça ve alt ekstremite cerrahisinde spinal anestezi tekniği ile hiperbarik bupivakain ve ropivakain kullanımlarının karşılaştırılması.
  Dr. Aynur ŞAHİN
Orta etkili nöromusküler blokerlerin tek doz kullanımı sonrası uyanma odasında rezidüel paralizinin değerlendirilmesi.
  Dr. Dilek ÖMÜR
Tur-p yapılan olgularda epidural bupivakain ile levobupivakainin anestezik ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Ahmet ÖZMADEN
Rejyonel intravenöz anestezide prilokaine deksmedetomidin ilavesinin etkileri.
  Dr. Hacer YETER
Spinal anesteziye bağlı gelişen hipotansiyonun önlenmesinde kristaloid, kolloid ve kristaloid + kolloid önyüklemesinin karşılaştırılması.
  Dr. Didem ÇELİKYÜREK
Sıçanlarda infiltrasyon anestezisinde kullanılan ropivakainin farklı konsantrasyonlarda yara iyileşmesi üzerine etkisinin histopatolojik ve sintigrafik olarak değerlendirilmesi.
  Dr. Ömer AKTAŞ
Kalça ve alt ekstremite ortopedik cerrahisinde % 0,5 bupivakain ve % 0,5 levobupivakain ile epidural anestezi uygulamasının karşılaştırılması.
  Dr. Deniz ORAL
Spinal anestezi uygulanan olgularda bis monitörizasyonu ile intratekal ve intravenöz midazolam uygulama yollarının karşılaştırılması.
  Dr. Cihan KOLİP
Normotansif hastalarda laringeal maske “ lma-fastrach?” içinden veya laringoskopi ile endotrakeal entübasyonun hemodinamik yanıt üzerine etkileri.
  Dr. Bengü AKIN ERTEN
İnguinal herni ameliyatlarında intratekal %0.5 levobupivakain ve %0.5 bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Serkan KARAMAN
Spinal anestezide kullanilan bupivakain ve levobupivakainin etki başlangiç sürelerinin ve hemodinamik değişikliklerinin karşilaştirilmasi.
  Dr. Uğur UZUN
Periferik arter hastalarinin spinal anestezisinde heavybupivacain ve izobarik levobupivacain’in anestezik ve hemodinamik parametreler yönünden karşilaştirilması.
  Dr. Nuh GÖĞEBAKAN
Endotrakeal entübasyona hemodinamik yanıtta intravenöz lidokain ve esmololun etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Murad KAYA
Ekstübasyona bağlı hemodinamik yanıtın kontrolünde lidokain, esmolol vedeksmedetomidin’in etkinliğinin karşılaştırlması.
  Dr. Fethi ÖZDEMİR
Ekstübasyonda oluşan hemodinamik yanıtları önlemede farklı dozlardaki esmolol etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Sema SERT
Modifiye prone pozisyonunda 10 cmh2o peep uygulanmasının solunum mekaniği ve arteryal oksijenizasyon üzerine etkileri.
  Dr. Pelin ÇORMAN

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip