Beyin ve Sinir Cerrahi
pdf döküman Deneysel omurilik yaralanması modelinde hiperbarik oksijen tedavisinin metilprednizolonun ve her iki tedavinin kombinasyonunun etkilerinin biyokimyasal parametrelerle karşılaştırılması
Dr.Tolga GEDİZ
pdf döküman Servikal disk hernilerinde anterior servikal diskektomi ve anterior servikal diskektomi ile enstrümantasyon uygulanan hastaların uzun dönem sonuçlarının röntgenografik olarak karşılaştırılması
Dr.Kadri Burak ETHEMOĞLU
pdf döküman Lomber dejeneratif skolyoz'da tedavi yaklaşımı
Dr.Oguz ANGAY
pdf döküman Çinko klorür’ün vazospastik rat femoral arteri üzerine etkisinin morfometrik analizi
Dr.Barış ÇÖLLÜOĞLU
pdf döküman Akut Omurilik Hasarlı Oluşturulmuş Sıçanlarda Rekombinant İnsan Eritropoiteininin Doza Bağımlı Etkisinin Araştırılması
Dr.Bülent ÖZDEMİR
pdf döküman Bir trimetazidine türevi olan s-15176'nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi
Dr.Hakan ERDOĞAN
pdf döküman Anterior serebral arter- anterior komünikan arter kompleksi radyolojik, anatomik ve klinik değerlendirmesi
Dr.Çiğdem KAHRİMAN
pdf döküman Deneysel kafa travma modelinde montelukast sodyum’un oksidan hasar ve kan beyin bariyeri üzerine olan etkisi
Dr.Necat BİBER
pdf döküman Sıçan femoral arterinde deneysel olarak oluşturulan vazospazma eritropoietin’in doza bağımlı etkisi
Dr.İsmail ULUSAL
pdf döküman Kraniotomi yapılan ve antiepileptik kullanılmayan erişkin hastalarda epileptik nöbet değerlendirilmesi
Dr.Mustafa KAKŞİ
pdf döküman Menengiomalı hastalarda matriks metalloproteinaz 1 geni promotor bölge polimorfizminin sıklık ve invazyondaki rolünün incelenmesi
Dr.Mustafa EFENDİOĞLU
pdf döküman Servikal spondilotik miyeloradikülopatinin tanı ve tedavisinde dinamik servikal MR ın önemi
Dr.Mustafa Nevzat FİRİDİN
pdf döküman İntervertebral otolog yağ grefti uygulanan anterior kontralateral servikal mikrodiskektomi olgularında segmental hareketin korunması
DR.Cengiz TUNCER
pdf döküman Deneysel spinal kord travmasında glukojen sentez kinaz 3 inhibitörü ar-a014418'in nöroprotekitif etkilerinin araştırılması
Dr.Aziz YILDIRIM
pdf döküman Bakır sülfat'ın vazospastik rat femoral arteri üzerine etkisinin morfometrik analizi
Dr.Eser GÜMÜŞ
pdf döküman Deneysel Spinal Epidural Fibrozis Üzerine Icodextrin’in Etkilerinin Araştırılması
Dr.Türker KARANCI
pdf döküman 4.ventrikül ve İnferior serebellar pedinküle cerrahi yaklaşimlar: mikrocerrahi anatomi ve dentat nükleus’un korunmasi
Dr.İlhan YILMAZ
pdf döküman Vertebra korpus fraktürlerinde perkütan balon kifoplasti uygulamasının klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Mehmet Reşid ÖNEN
pdf döküman Lomber disk herniasyonunda başarısız bel cerrahisi; epidural fibrozis ve nüks olgularının reoperasyondaki başarı skorlamasının retrospektif incelenmesi
Dr.Metehan ESEOĞLU
pdf döküman Normal karotis arter ile aterosklerotik karotis arterde oluşturulan vazospazm modelinin histolojik ve morfolojik olarak karşılaştırılması
Dr.Mustafa Aziz HATİPOĞLU
pdf döküman Ters akim ve yüksek basincin posterİor komunİkan arterlere etkİsİ: deneysel çalişma
Dr.Mustafa KARALAR
pdf döküman Selenyum’un vazospastik rat femoral arteri üzerine etkisinin morfometrik analizi
Dr.Ömür GÜNALDI
pdf dökümanSerebellopontin köşenin suboksipital retrosigmoid yaklaşımla mikrocerrahi anatomisi, retrosigmoid yaklaşımda kalvaryal belirleyiciler ve kuru kranyumlarda morfometrik çalışma
Dr.Ulaş ERZİNCAN
pdf dökümanSıçan omurgasında implant ilişkili enfeksiyon modelinde vankomisin emdirilmiş metilmetakrilatın tedavi etkinliği
Dr.Bülent EKİNCİ
pdf dökümanKadavrada baziler arter ve perforanlarının mikroanatomik yapısı
Dr.Suna DİLBAZ
pdf dökümanDeneysel spinal kord yaralanma modelinde clopidogrelin koruyucu ve tedavi edici etkisinin araştırılması
Dr.Gökhan YILMAZ
pdf dökümanSpinal kord yaralanma modelinde ambroksol hidroklorürün morfolojik ve ultrastrüktürel etkisi
Dr.Hakan EKMEKÇİ
pdf dökümanKavernöz sinüs mikrocerrahi anatomisi, nöroşirürjikal yaklaşımlar ve kuru kranyumlarda morfometrik çalışma
Dr.Cem AKGÜN
pdf döküman Anterior kontralateral servikal mikrodiskektominin radyolojik ve klinik sonuçlar üzerindeki etkileri
Dr.Halit ÇAVUŞOĞLU
pdf döküman Glioblastoma multiforme ve benign meningiom olgularinda tümör dokusunda ölçülen çinko,demir ve kadmiyum düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Hüseyin Utku ADİLAY
pdf döküman Posterior lomber stabilizasyon ve füzyon operasyonu uygulanan hastalarda postoperatif dönemde komşu segmentte dejenerasyon ve instabilitenin araştırılması
Dr.Özgür ŞENOL
pdf döküman Lomber disk hernilerinde end-plate dejenerasyonu
Dr.Soner BÜYÜKKINACI
pdf döküman Lornoksikam’ın vazospastik rat femoral arteri üzerine etkisinin morfometrik ve ultrastrüktürel analizi
Dr.Turgay ERSOY
pdf döküman Bir kalpain inhibitörü olan ak295'in nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi
Dr. Miktat KAYA
Bir genel kaspaz inhibitörü olan qvd-oph'nin nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi
Dr. Veysel ANTAR
Bir safra asidi olan tauroursodeoxycholic acid'in nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi
Dr. Bilal KELTEN
Deneysel omurilik yaralanmasında agmatin'in doza bağımlı nöroprotektif etkilerinin incelenmesi
Dr.Ufuk KUŞÇUOĞLU
Sıçan omurgasında implant ilişkili enfeksiyon modeli
Dr.Ender OFLUOĞLU
Malign astrositer tümörlü hastalarda yaşam süresini etkileyen faktörler ve ki-67(MIB1)proliferasyon indeksinin proknoza etkisi
Dr.Bekir TUĞCU
Geçici anevrizma klibinin aterosklerotik tavşan karotis arteri üzerine etkisinin morfometrik ve ultrastrüktürel analizi
Dr.Murat ÇOSAR
pdf döküman Plexus brachialis'in yapısı, varyasyonları ve cerrahi önemi
Dr.Mehmet BÜYÜKKİRAZ
pdf döküman Spondilolistezisde enstrümantasyon-füzyonun tedavide etkinliği.
Dr.Mehmet KARA
pdf döküman İnstabilitesi olmayan dejeneratif lomber spinal stenoz olgularında tek taraftan yaklaşımla bilateral mikrodekompresyonun klinik sonuçları.
Dr.Ömer Nadir KOÇ
pdf döküman Hafif ve orta şiddetteki akut kafa travmali hastalarda ilk 24 saat içinde bilgisayarli tomografi değişiklikleri.
Dr. Ahmet BAL
pdf döküman Stereotaktik biyopsinin intrakranyal lezyonlarda kesin tani ve tedavi yönetimi üzerindeki rolü.
Dr. Aram BAKIRCI
pdf döküman MR spektroskopinin beyin tümörlerindeki önemi.
Dr. Barış SEL
pdf döküman Hipofiz adenomlarında transsfenoidal mikrocerrahi.
Dr. Sevda UĞRAŞ
Spinal enfeksiyonlarin cerrahi tedavisinde instabilitenin önemi ve enstrümantasyon.
  Dr. Abdullah Hilmi MARANGOZ
İntrakranyal meningiomlarda cerrahi klivajin preoperatif nöroradyolojik bulgularla ilişkisi: 85 olguda retrospektif çalışma.
  Dr. Jülide HAZNECİ 1
İntrakranyal meningiomlarda cerrahi klivajin preoperatif nöroradyolojik bulgularla ilişkisi: 85 olguda retrospektif çalışma.
  Dr. Jülide HAZNECİ 2
İntrakranyal metastatik lezyonlaın cerrahi yönetimi.
  Dr. Kadir ÖZTÜRK
Metastatik spinal tümörlerde instabilite ve cerrahi tedavisi.
  Dr. Mahmut GÖKDAĞ
Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası görülen serebral vazospazmın saptanması ve takibinde transkranyal doppler ultrasonografinin yeri.
  Dr.Okan KAHYAOĞLU
Lomber diskektomi operasyonu sonrası omurgada oluşan direk radyografik değişiklikler.
  Dr.Neslihan Hatice SÜTPİDELER KÖKSAL
Petroklival bölge tümörlerinde cerrahi yaklaşım tercihlerimiz ve klinik tecrübelerimiz.
  Dr.Gökhan KIZILÇAY
İntrakranyal anevrizma tedavisinde erken cerrahi yaklaşımın tedavi sonucu üzerindeki önemi.
  Dr.Rıfkı ARSLAN
Vazospastik rat femoral arterinde anevrizma klibine bağli mekanik spazm ve papaverinin etkisi.
  Dr.Metin ÖZTÜRK
Glioblastoma multİforme ve benİgn menİngİom olgularinda tümör dokusunda ölçülen kurşun ve nİkel düzeylerİnİn karşilaştirilmasi.
  Dr.Murat GÜNAL
Vazospastik rat femoral arterinde anevrizma klibine bağli mekanik spazm ve papaverinin etkisi.
  Dr.Cem DİNÇ
Tiyokolşikosid’in vazospastik rat femoral arter’i üzerine etkisinin morfometrik ve ultrastrüktürel analizi.
  Dr.İsmail KARATAŞ
Rat femoral arterlerinde farklı hemoglobin konsantrasyonlarında oluşturulacak vazospazmın morfometrik analizi.
  Dr.Mahmut ARSLAN
Aterosklerotik ve normal tavşan karotis arteri üzerine papaverinin lokal etkisinin karşılaştırılması.
  Dr.Murat ÇAKABAY
Normal, aterosklerotik, normal vazospastik ve aterosklerotik vazospastik tavşan karotis arteri üzerinde papaverinin lokal etkisinin karşılaştırılması.
  Dr.Azmi TUFAN
Omurilik yaralanma modelinde drotrekogin alfa (aktive protein c)’ nin etkisinin morfometrik ve ultrastrüktürel analizi.
  Dr.Dilaver GÜLER

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip