Biyokimya ve Klinik Biyokimya
pdf döküman Hastane verilerinden hareketle diyabet teşhisinde kullanılan biyokimyasal testlerin tanısal değerlendirilmesi
Tıb.Bio. Mehmet AKARSU
pdf döküman Gestasyonel diabetes mellitus olgularında oksidatif stres durumu, tnf-α ve ıl-6 düzeyleri
Tıb.Bio. Coşkun ÇAVUŞOĞLU
pdf döküman Astımlı hastalarda serum total oksidan / antioksidan status ve ecp düzeylerinin değerlendirilmesi
Dr.Ömer EMECEN
pdf döküman Postmenapozal diz osteoartritli hastalar ile osteoporozu ve diz osteoartriti olan hastaların idrar ctx-ıı düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Cansel TURHAL
pdf döküman Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Asimetrik Dimetilarginin Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Tıb.Bio. Hasan TAÇYILDIZ
pdf döküman Bozulmuş Açlık Glukozu, Bozulmuş Glukoz Toleransı ve Tip 2 Diabeti Olan Hastalarda RBP4, LİPOKALİN-2 ve HSCRP Seviyeleri
As.Vesile ÖRNEK DİKER
pdf döküman İnsulin Direnci İle Serum Gama Glutamil Transpeptidaz Ve Glutatyon Düzeyleri Arasındaki İlişki
Dr.Fahriye Aylin GÜZEY
pdf döküman Monoklonal gamopatilerin tanısında elektroforez bulgularıyla hafif zincirlerin kantitatif ölçüm değerlerinin karşılaştırılması
Kimyager Nurcan PAKER
pdf döküman Bozulmuş Açlık Glukozu, Bozulmuş Glukoz Toleransı Ve Tip 2 Diabetes Mellitus Olgularında Chemerin, Vaspin Ve Hscrp Düzeyleri
Dr.Özlem BAYTEKİN
pdf döküman Renal Transplantasyonu Takiben Kullanılan Farklı İmmünosüpresif İlaç Düzeyleri İzlemi Ve Eş Zamanlı Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Tıb.Bio. Derya AKBABA
pdf döküman Tip 2 Diyabetli Hastalarda Diyabetin Mikrovasküler Komplikasyonlarıyla Osteoprotegerin İlişkisi
Dr.Oğuzhan KOCA
pdf döküman Sağlıklı Gebelerde Adenozin Deaminaz Ve İzoenzimleri’nin Değerlendirilmesi
Dr.Göksel BAHADIR
pdf döküman Tip 2 diyabetes mellitusta serum vegf düzeyleri ile mikroalbuminüri , proteinüri ve hba1c ilişkisi
Vet.Hekim Yüksel AKIN
pdf döküman Koroner arter hastalığının serum vaspin düzeyleri ileilişkisinin değerlendirilmesi
Dr.Hülya KOÇYİĞİT
pdf döküman Koagülasyon testlerinin referans aralıklarının indirekt belirlenmesinde bhattacharya ve hoffmann metotlarının kalite kontrol prosedürleri olarak karşılaştırılması
Tıb.Bio. Murat USTA
pdf döküman Pre-diyabetli ve yeni tanı almış tip 2 diyabetli bireylerde serum fgf-21 düzeyleri
Dr.İsmail DAĞ
pdf döküman Pre-diyabetik ve yeni tanı almış tip 2 diyabetli hastalarda serum apelin-36 düzeyleri ile kardiyovasküler risk faktörlerinin karşılaştırılması
Dr.Z Mine YALÇINKAYA
pdf döküman Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda metabolik profil ve insülin direnci
Tıb.Bio Mustafa ŞAHİN
pdf döküman Aktif ve inaktif dönem behçet hastalarında interlükin-6 ve adiponektin düzeyleri
Dr.Arzu ERTEM
pdf döküman İnmeli hastalarda serum S100B protein düzeylerinin lezyonun tipi, büyüklüğü ve lokalizasyonu ile ilişkisi
Dr.Betül KELTEN
pdf döküman Retinitis pigmentosa’lı hastalarda bazı enflamasyon ve oksidatif stres belirteçlerinin değişimi
Dr.Dilara KAHRAMAN POLAT
pdf döküman Metabolik sendrom ve metabolik kontrol durumuna göre tip 2 diabetes mellitus'lu hastalarda kanda krom düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Düzgün KILIÇ
pdf döküman Atorvastatin kullanan dislipidemi hastalarında tedavi öncesi ve 3 ay sonrası serum paraoksonaz-1 ve okside ldl düzeyleri
Dr.Güzin YILMAZ
pdf döküman Major depresyon ve panik bozuklukta serum S100B seviyeleri
Dr.Hakan AYYILDIZ
pdf döküman Diabetes mellitus'da paraoksonaz aktivitesi ve AOPP düzeyleri
Dr.Hümeyra OZTURK
pdf döküman Klinik biyokimyada ölçüm belirsizliği
Dr.Meltem GÜNGÖR
pdf döküman Yeni tanım almış majör depresyonlu hastalarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör ile kortizol seviyelerinin tedavi öncesi ve tedavi sonrası değişimi
Dr.Naciye Sedef BÜYÜKIŞIK
pdf döküman OGTT sonuçlarına göre normal glukoz toleranslı, bozulmuş glukoz toleranslı ve diyabetik bireylerde insülin direnci ve adiponektin, leptin, rezistin düzeylerinin ilişkisi
Dr.Neslihan SAĞLAM PEKER
pdf döküman Diyabetik ve nondiyabetik böbrek yetmezliği olan hastalarda sistatin c düzeyleri
Dr.Nilgün ARIKAN BAŞARAN
pdf döküman Sigara kullanan ve hormon replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda lipid profili, paraoksonaz 1, apoa-ı ve apob düzeyleri
Dr.Özgür SARI
pdf döküman Romatoid artritli hastalarda vasküler endoteliyal büyüme faktörü düzeylerinin değerlendirilmesi
Dr.Pınar TONBALAK
pdf dökümanAkut miyokard infarktüsünde serum matriks metalloproteinaz – 9 düzeyleri
Dr.Savaş GÜZEL
pdf dökümanYeni tanı konmuş tip 2 diyabet hastalarıyla kontrollü ve kontrolsüz diyabet hastalarının homosistein ve hba1c düzeylerinin diyabetin kronik komplikasyonlarıyla ilişkisi
Dr.Gülhan KAFADENK İLHAN
pdf döküman"Yaygın anksiyete bozukluğu" tanısı alan hastaların lektrokardiyografilerindeki p-dalga dispersiyonu ve qt dispersiyonu
Dr.Cüneyt ÜNSAL
pdf dökümanTip 2 diabette mikroalbuminüri ile homosistein, tafıa, d-dimer ilişkisi
Dr.Erhan DEMİREL
pdf döküman Esansiyel hipertansiyonda tafı (thrombin-activatable fibrinolysis ınhibitor ) düzeylerinin incelenmesi
Dr.Ayla YILDIZ
pdf döküman Obez, tip-ii diyabetli hastalarda insülin direnci ile IL-6, CRP ve fibrinojen ilişkisi
Dr.Emel YORGANCI KOYUER
pdf döküman Siçanlardaki kronik alkolik karaciğer hasarina likopenin etkisi
Dr.Yasemin Tuba AŞICIOĞLU
pdf döküman Laboratuvar Hasta verileri kullanılarak Biyokimya Testlerinde referans aralıkları belirlenmesi
Dr.Yıldız BALCI
pdf döküman Metabolik sendrom olgularında fibrinojen, eritrosit sedimentasyon hızı ve hscrp düzeylerinin karşılaştırılması
Mm.Funda KARAKOYUNLU
pdf döküman İki Farklı Cihazda Cini değerlerinin Karşılaştırılması
Dr.Bülent SAKA
pdf döküman Postmenapozal kadınlarda serum total osteokalsin ve gamma karboksi glutamat kalıntısı taşımayan osteokalsin oranı ile kemik mineral dansitesi ölçümününün karşılaştırılması
Dr.Abdullah ELÇİ
pdf döküman Randomize seçilen kişilerde serbest androjen indeksi ile serum serbest testesderon düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Mehmet TOSUN
pdf döküman Romatoid artritli hastalarda accp (anti-cyclic citrullinated peptide) düzeyleri.
Dr. Derya GÜLTEKİN
pdf döküman Diyabetik ayak komplikasyonu bulunan ve bulunmayan dm’li hastalarda serum prokalsitonin, interlökin-6 ve hs-crp düzeyleri.
Dr. Hayrettin ÇÜRÜKSULU
Periton diyalizli hastalarda serum bnp düzeyleri ve diyaliz yeterlilik kriterleri ilişkisinin incelenmesi.
  Dr. Aysun COŞKUN
Akut miyokard infarktüsünde serum nt-probnp düzeyi ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ilişkisi.
  Bio. Celal CEYLAN
Akut koroner sendromda NT-PROBNP’nin yeri.
  Dr. Reyhan Başak ÖZDEN
Akut koroner sendromda pro-bnp düzeyinin; ekokardiyografiyle predikte edilen infarkt alani ile ilişkisi.
  Dr. İsmail SAĞLAM
Romatoid artritli hastalarda vasküler endotelial büyüme faktörü ve anti siklik sitrülinlenmiş protein antikoru seviyelerinin değerlendirilmesi.
  Dr. Alper GÜMÜŞ
Serum ldl-c tayininde iki direkt yöntem ile friedewald formülü karşılaştırılması ve küçük, yoğun ldl-c ölçüm yöntemi.
  Dr. Ralfi SİNGER
Tip II diabetes mellituslu hastalarda serum androjen düzeyleri.
  Dr. Fatime Filiz ERYARSOY TURAN
Gram negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (gsbl) üretimine katkıda bulunan çeşitli risk faktörlerinin araştırılması.
  Dr. Nagihan DEMİR
Hastane infeksiyonu etkeni olan pseudomonas aeruginosa suşlarının beta-laktamaz yapımı ve çeşitli antimikrobiyallere duyarlılıkları.
  Dr.Behiye YÜCESOY DEDE

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip