Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı İle İzlenen 5 Yaş Altı Çocuklarda Human Boca Virus (Hbov) Prevalansı
Dr.Pelin DEMİRCİ
Hepatit B Yüzey Antijeni Pozitif Annelerin Bebeklerinde Bağışıklama Sonrası Hepatit B Serolojisinin Değerlendirilmesi
Dr.Emine TEKİN
Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastalarda Tiroid Antikor Sıklığı
Dr.Mehmet MALÇOK
Etkin emzirme eğitimi alan postpartum depresyonlu anne bebeklerinin doğum sonrası ilk iki aylık dönemde antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi
Dr.Hacer Hicran BEYCA
Akut solunum yetmezliğindeki çocuk hastalarda venturi maskesi ve basit oksijen maskesinin etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Pınar UYGUR MURADOĞLU
Çocukluk çağı akut lösemilerinde geç dönem antrasiklin kardiyotoksisitesinin ekokardiyograf , elektrokardiyograf ve 24 saaatlik holter montörzasyonu ile değerlendirilmesi
Dr.Emine Erdoğan KUTANİŞ
Yenidoğan sarılıklarında transkutan bilirubin ölçümü ile total serum bilirubin ölçümü arasındaki korelasyonun araştırılması
Dr.Mehmet Fatih ŞİMŞEK
Çocuklarda latent tüberküloz İnfeksiyonu ve tüberküloz hastaliğinin tanisinda quantiferon testinin yeri
Dr.Arzu AK
Talasemi major’un P dispersiyonu üzerine etkisi
Dr.Muhammed KARABULUT
Talasemi majorlu hastalarda kardiyolojik fonksiyonların degerlendirilmesi
Dr.Yavuz DELİBAŞ
Term-sga ve aga yenidoğanlarda kord kanındaki serum ferritin düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Berat YÜCEL
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Çocukların Okul Çağındaki Nörogelişimsel Durumlarının Değerlendirilmesi
Dr.Özden ÖZSOY KOÇ
Çok Riskli Prematürelerde Bronkopulmoner Displazi Sıklığı, Etiyopatolojik Risk Faktörleri, Klinik Seyir ve Prognozunun Değerlendirilmesi
Dr.Turgay ÇOKYAMAN
Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaç Kullanımının Kemik Metabolizması Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Dr.Fatma Sevinç ŞENGÜL
2007-2008 yıllarında hastanemizde doğan çoğul gebeliklerin sorunları ve klinik takipleri
Dr.Hilal KURNAZ
Çocuk acil polikliniğimize febril konvulziyon ile başvuran hastalarin laboratuar bulgularinin değerlendirilmesi
Dr.Dilek SÜMENGEN
Çocukların beslenme büyüme gelişme ve aşı takibini etkileyen sosyodemografik faktörlerin araştırılması
Dr.Fuat LALOĞLU
Alerjik rinit ve bronşial astımlı çocuklarda prenatal ve çevresel risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr.Mehmet İbrahim TURAN
Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda mortalite ve morbidite oranları
Dr.Yekta CANBAK
Montelukastın alerjik deri testi üzerine etkisi
Dr.Keziban BULAN
Acil servise akut astım atağı ile başvuran çocuklarda nebulize budesonid ile sistemik steroid etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Bilge ŞAHİN AKKELLE
Akut bronşiyolit tedavisinde nebülize budesonid, adrenalin ve salbutamol etkinliğinin araştırılması
Dr.Betül KARAATMACA
Talasemi majorlu hastalarda kemik mineral yoğunluğu ile hipogonadizm arasındaki ilişki
Dr.Salih GÜLER
Anne ve kordon kanı çinko düzeyleri ile yenidoğanın antropometrik ölçümleri arasındaki ilişki
Dr.Mikayir GENENŞ
Kilolu çocuklarda metabolik sendrom sıklığı ve özelliklerinin araştırılması
Dr.Akan YAMAN
Antiepileptiklerin hemostaz üzerine etkileri
Dr.Erkan ASLAN
Hastanemiz yenidoğan ünitesinde indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan gebelik haftası 35 ve üzerinde olan yenidoğan bebeklerin klinik, laboratuvar verileri ve etiyolojik faktörleri açısından değerlendirilmesi
Dr.İlhan TAN
Akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların klinik, epidemiyolojik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi
Dr.Deniz ÇAĞATAY
Astımlı ve sağlıklı çocuklar arasında helicobacter pylori sıklığının karşılaştırılması
Dr.Bahar ÖZCABI
Çocukluk çağı artritlerinin etyolojisi
Dr.Neslihan KIPLAPINAR
Çocuklarda rotavirüse bağlı ishallerde oral çinko tedavisinin hastalığın seyri üzerine olan etkisi
Dr.Sibel KOZAKLI MERCAN
Çocuk acil servisine ateş şikayeti ile başvuran hastaların kısa dönem sonuçları
Dr.Ülkem KOÇOĞLU BARLAS
Demir Eksikliği Anemisinin Plazma Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi
Dr.Ebru KAÇMAZ
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2007 Yılında Ateş Sebebiyle Yatırılan 2 – 24 Aylık Çocukların Etiyolojik Değerlendirilmesi
Dr.Sarper ŞAHİN
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniklerinde Alınan Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Dr.Nurşen CİĞERCİ GÜNAYDIN
Tüberküloz Enfeksiyonu Araştırılan Çocuklarda Tüberkülin Cilt Testi ve Quantiferon-Tb Gold In Tube Testinin Karşılaştırılması
Dr.Hatice ONUR
0–6 Yas Grubu Çocuklarda Anne Sütü Uygulamalarının Büyüme-Gelisme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Dr.Ayten TOPRAK ŞAHİNASLAN
Nefroloji polikliniğimizde takip edilen periton diyalizi hastaları ile hemodiyaliz hastalarının aterosklerotik risk faktörleri açısından karşılaştırılması
Dr.Aycan ÇINAR
Spinal disrafizmli çocuklarda üriner sistemin değerlendirilmesi
Dr.Mesut ZEREN
Astımlı Çocuklarda Myeloperoksidaz Düzeyinin Belirlenmesi
Dr.Aysu TOSUN ALP
Süt çocukluğu dönemindeki akut gastroenteritlerde etiyolojik ve epidemiyolojik faktörler
Dr.Diğdem BEZEN
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde konjenital kalp hastalığı tanısı alan olguların incelenmesi
Dr.Esra ÇETİNKAYA POLATOĞLU
Yenidoğan sepsisinin tanı ve izleminde c-reaktif protein ile prokalsitonin değerlerinin karşılaştırılması
Dr.Sadık TOPUZOĞLU
5-15 yaş arası astım bronşiyale tanılı çocuklarda anne sütü ile beslenme süresi ve inek sütü başlama zamanının hastalık riski üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Betül POLATDEMİR EMEK
Polikliniğimize Başvuran 6ay- 12ay Arası Çocukların Annelerinin; Anne Sütü İle Beslenme Ve Emzirme Konusunda Bilgi Düzeyinin Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Dr.Pınar PEKER GÜREL
Prematüre İnfantlarda Kalp Boyutlarının Referans Aralıkları ve Kan Akım Hızlarının Ekokardiyografik Tespiti ve Elektrokardiyografik Değerlerinin Saptanması
Dr.Mehmet KESİKMİNARE
Sağlıklı yenidoğanlarda ve annelerinde vitamin b12 eksikliğinin sıklığı
Dr.Taliha ÖNER
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen hastaların işitme fonksiyonlarının geçici otoakustik emisyonla(teoae) beyin sapı işitsel yanıtları(abr) ile iki basamaklı taramayla değerlendirilmesi
Dr.Sedef Zeliha ÖNER
Diyaliz merkezlerinde çalışan doktor ve hemşirelerde tükenmişlik sendromu
Dr.Aysun SÜLOĞLU
Çocukluk çağı ürner sistem taş hastalığında etyoloji
Dr.Mehmet Halil ÇELİKSOY
Çocukluk çağı akut lösemilerinde antrasiklin kardiyotoksisitesinin erken tanısında ekokardiyografi ve kardiyak troponin ı düzeylerinin önceliklerinin araştırılması
Dr.Sehat GÜLER
Solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla basvuran 2 yas altı çocuklarda respıratory syncytıal vırus (rsv) enfeksiyonlarının sıklıgı ve klinik özellikleri
Dr.Ömer Faruk BEŞER
İstanbul ilinde 1-6 yaş grubunda hepatit a’nın seroprevalansı ve hepatit b’ nin ası sonrası serokonversiyonu
Dr.Erdem TOPAL
Ventriküoperitoneal şant enfeksiyonu sebebiyle tedavi edilen çocukların retrospektif değerlendirilmesi
Dr.Fatma ÇAVUŞOĞLU
Orta persistan astımlı çocuklarda toraks hrct’de patoloji varlıgının ;solunum fonksiyon testleri , metakolin brons provakasyon testi, semptom ve medikal skorlarına olan etkisi
Dr.Dilek YAVUZCAN ÖZTÜRK
Modifiye wigglesworth sınıflaması ile 16216 dogumda perinatal mortalitenin degerlendirilmesi
Dr.Serdar Sadık DURAN
Gebelik yaşına göre küçük doğan (sga) prematürelerin düzeltilmiş üç yaştaki büyüme özellikleri ve etki eden faktörler
Dr.A.Hakan ÖZMEN
Atopik dermatitli hastalarda topikal %1 pimekrolimus tedavisinin skorad endeks skoru ve serum eozinofil katyonik protein üzerine etkisi
Dr.Hakan KARAMAN
0-12 Yaş Arası Çocuklarda Üst Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Etken Olarak Rsv
Dr.Ecem AÇIKGÖZ
Yenidoğanlarda Periferik Ven Yoluyla Takılan Santral Venöz Kateter Kullanımında Heparinin Etkisi
Dr.Mehmet TAŞDEMİR
Prematüre Yenidoğanlarda Prematüre Retinopatisi Gelişme İnsidansı ve Retinopati Gelişimi İle İlişkili Risk Faktörleri
Dr.Esra TÜRKMEN KESLER
Saccharomyces boulardii’nin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği
Dr.Yakup PACAL
Afebril konvülsiyonla acil servise başvuran çocuklarda geçici periferik lökositoz
Dr.Emre AKKELLE
İntrakraniyal kanamalı pretermlerin nörogelişimsel prognozu ve prognoza etki eden faktörlerin belirlenmesi
Dr.Filiz BOLU
Akut immün trombositopenik purpura tanılı çocuklarda anti-d, intra venöz immünglobülin ve kortikosteroid tedavilerinin karsılastırılması
Dr.Muhittin Çelik
Umblikal arter doppler ultrasonografisinde diyastol sonu akım kaybı veya ters akım saptanan sga pretermlerin nörogelişimsel prognozunun ve somatik büyümesinin değerlendirilmesi
Dr.Öznur SERDAROĞLU
Fazla kive obes çocuklarda metabolsendrom ve üldığının araşırılması
Dr.Erdal SARI
‘’24-34. haftalar arasında erken doğum tehdidi tanısıyla yatırılan gebelerde servikal uzunluk ölçümü ve servikal uzunluğu ?15 mm olan gebelere uygulanan tokolitik tedavinin etkinliğinin araştırılması.’’
Dr.Ayşegül ÜNAL
Akut romatizmal ateili hastaların klinik yönden deierlendirilmesi ve ekokardiyografik izlem bulguları
Dr.Ahmet BAŞTÜRK
kronik hepatit b’nin doğal seyri;ilerleyişi ve prognostik faktörler
Dr.Ahmet İNCİOĞLU
Endokrinoloji ve metabolizma polikliniğimizden takipli hastalarda akraba evliliği sıklığı ve akraba evliliğini etkileyen faktörler
Dr.Ahsen TABAK
Çocukluk çağı obezitesinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin ekokardiyografik ve elektrokardiyografik yöntemlerle değerlendirilmesi
Dr.Ayfer ARDUÇ AKCAY
Süt çocukluğu döneminde derin boyun enfeksiyonu olan çocukların çeşitli yönlerden incelenmesi
Dr.Ayşe KARAASLAN TANRIVERMİŞ
İnflamatuar romatizmal hastalıkta hepatit b proflaksisinin değerlendirilmesi
Dr.Bülent KAYA
9 ay- 8 yaş arası çocuklarda hepatit b seroprevalansı ve aşılanma durumları
Dr.Burçin NALBANTOĞLU
Neonatal polisitemide etyoloji ve prognoz
Dr.Burcu BOZKAYA
Hafif persistan ve orta persistan astımlı çocuklarda montelukast ile zafirlukastın etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Burcu PİŞGİN VOLKAN
Tekrarlayan ürİner sİstem enfeksİyonlarinda vezİkoüreteral reflü ve renal skar sikliği
Dr.Canan GÜNAYDIN
Çocuk polikliniğimize başvuran hastalarda hızlı test ile
Dr.Cem PAKETÇİ
Çocukluk çağı üriner sistem infeksiyonlarına yol açan etkenlerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması
Dr.Didem ÇAKTIR ARMAN
Hodgkin lenfomalı hastalarda kemoterapi ve radyoterapinin sağkalım sonrası tiroid fonksiyonları üzerine etkisi
Dr.Elif VAGAS
Tip 1 diyabetes mellituslu çocuklarda tiroid otoimmunitesi
Dr.Ferhan ÇETİNDAĞ GÜNAY
Solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başvuran 2 yaş altı çocuklarda nazofaringeal aspirasyon ve sürüntü örneklerinin rsv tanısındaki yeri
Dr.Gökhan DAVUTOĞLU
Okul çocuklarında metabolik sendrom risk faktörüolarak obesite ve hipertansiyon taraması
Dr.Hatice İclal YÜCE
Çocuklarda akut hepatit a enfeksiyonunda klinik gidiş ile alfafetoprotein ve ferritin ilişkisi
Dr.İbrahim CANASAR TANIDIR
Akut bronşiyolit tedavisinde nebülüze adrenanlin, salbutamol ve ipratropiyum etkinliğinin araştırılması
Dr.Murat ÇİFTEL
Sigara dumanına maruz kalan pasif içici durumundaki çocuklarda DNA hasarının araştırılması
Dr.Narin AKICI
Normal ve sorunlu gebelerde kord kanındaki serum ferritin düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Nilüfer TUNÇ
Korozif madde içen süt çocuklarında sosyal, demografik ve endoskopik bulgularının değerlendirilmesi
Dr.Özben CEYLAN
Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda epidemiyolojik ve etiyolojik özelliklerin araştırılması
Dr.Öznur YILMAZ
İlk kez afebril konvülsiyon geçiren çocuklarda etiyolojik ve prognostik faktörler
Dr.Pınar UYSAL
Tip diyabetes mellituslu çocuklarda e-selektin, p-selektin ve tnf-? değerlendirilmesi
Dr.Sakine TÜRK GEYİK
1-24 ay arası sağlıklı süt çocuklarında serum 25-ohd düzeyi
Dr.Seçil ERÇİN
Siyanotik ve asiyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda hemostatik değişiklikler
Dr.Sevde USLU ULUSOY
Preterm bebeklerde bcg asılaması sonrası tüberküln der test ve bcg skar cevabı
Dr.Sinem ORAL CEBECİ
klinik olarak alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulan 0–1 yaş grubundaki hastaların respiratuvar sinsityal virüs sıklığının ve klinik özelliklerinin araştırılması
Dr.Taner HAFIZOĞLU
İndirekt hiperbilirubinemi nedeniyle fototerapi alan term yenidoğanlarda intravenöz sıvı desteğinin bilirubin seviyesi üzerine etkisi
Dr.Uğur DEMİRSOY
Hodgkin lenfomalı hastalarda kemoterapi ve radyoterapinin sağkalım sonrası solunum ve kalp fonksiyonları üzerine etkisi
Dr.Zeliha YEĞİN
Bir yaş altında febril konvülsiyon ile getirilen çocuklarda lomber ponksiyon bulguları
Dr.Mustafa ÇİFTÇİ
Demir eksikliği anemili çocuklarda oral demir tedavisinin dna hasarı ile ilişkisi
Dr.Bağdagül YAVAŞ AKSU
Hiperbilurubilemili yenidoğan erkek bebeklerde glukoz -6-fosfat dehidrogenaz enzim düzeyleri
Dr.Özlem ÇOLAK
İlk idrar yolu enfeksiyonu ile başvuran çocuk hastaların değerlendirilmesi
Dr.Barış Yılmaz
Çocukluk çağı üriner sistem infeksiyonlarına yol açan etkenlerin dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması
Dr.Didem ÇAKTIR ARMAN
İndirekt hiperbilirubinemi nedeniyle fototerapi alan term yenidoğanlarda intravenöz sıvı desteğinin bilirubin seviyesi üzerine etkisi
Dr.Uğur DEMİRSOY
9 ay- 8 yaş arası çocuklarda hepatit b seroprevalansı ve aşılanma durumları
Dr.Burçin NALBANTOĞLU
Hastanemizde ( Dr.Sadi KONUK ) doğan sga bebeklerin annelerindeki obstetrik risk faktörleri
Dr.Filiz UÇAR
Bronşiyal astımlı çocuklarda oksidatif dna hasarı
Dr.Canan HASBAL
Yenidoğan sepsisi tanısında trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi değerlerinin önemi
Dr.İ. Halil BOZAN
Yenidoğan döneminde mekanik ventilasyon desteği almış olan bebeklerin uzun süreli izlemi
Dr.Rahime Gül YEŞİLTEPE MUTLU
Birinci gün bilirubin değerinin neonatal hiperbilirubinemi olgularının değerlendirilmesinde prediktif değeri
Dr.Emel KABAKOĞLU ÜNSÜR
Üriner sistem enfeksiyon şüphesi olan çocuklarda idrar kültürü ile tanımlayıcı laboratuvar testlerinin sonuçlarının karşılaştırılması ve kültür antibiyogram değerlendirilmesi
Dr.İsmail YILDIRIM
In vitro fertilizasyon sonrası doğan çoçuklarda astım ve diğer allerjik hastalıkların görülme sıklığı
Dr.Sema AYLAN GELEN
Down sendromlu çocuklarda astım ve diğer allerjik hastalıkların görülme sıklığı
Dr.Kevser BEŞBENLİ AYDIN
Neonatal sepsisli hastalarda polimorfonükleer lökosit elastaz düzeylerinin değerlendirilmesi
Dr.Müge ÖZAY PAYASLI
Astimli çocuklarda serum çinko düzeyleri
Dr.Aysun KARADAĞ
2- 5 Yaş arası sağlıklı çocuklarda hepatit b aşısına serolojik yanıtın değerlendirilmesi
Dr.Ayşe SANCAK
Henoch-schönlein purpuralı çocuklarda gastrointestinal sistem tutulumunun klinik, laboratuvar ve doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Dr.Banu BAL
Mekonyum Boyalı Yenidoğanlarda Kordon Kanı MDA Konsantrasyonları ve Perinatal döneme ait faktörlerle ilişkisi
Dr.Canan ACER BİLAZER
Çok düşük doğum ağırlıklı riskli pretermlerin nörogelişimsel sorunları ve nörolojik morbiditeye etki eden faktörlerin araştırılması
Dr.Canan ÖZ GÖÇER
Ailevi akdeniz ateşi tanısı ile izlenen prepubertal çocuklarda kemik mineral içeriğinin değerlendirilmesi
Dr.Emine GÖK
Uzun süreli metotreksat tedavisi alan jüvenil idiyopatik artritli çocuklarda folik asit desteğinin plazma total homosistein düzeyine etkisi
Dr.Emine Nida KARYAĞAR
Çocukluk çağinda üriner sistem enfekiyonlari ve eşlik eden hastalıklar
Dr.Fırat ERDOĞAN
9-72 Aylık çocuklarda antropometrik ölçümler ve antropometrik ölçümlere etki eden parametrelerin araştırılması
Dr.İhsan ŞEHLA
Fetal malnütrisyonun klinik skorlaması (canscore) ve ailenin sosyoekonomik durumu ile ilişkisi
Dr.Mustafa Özgür TOKLUCU
Bfm-2000 protokolü almış akut lenfoblastik lösemili çocuklarda miyeloid işaretliyici pozitifliğinin prognostik değeri ve diğer prognostik faktörler ile ilişkisi
Dr.Neval MUTLU
Juvenil idiopatik artrit tanısı ile izlenen çocukların solunum fonksiyon testleri ve görüntüleme yöntemleri ile akciğer tutulumunun araştırılması
Dr.Pınar DURAK
Ailevi akdeniz ateşi olgularında gen mutasyonları ve hastalık ağırlık skorlaması ilişkisi; kolşisin tedavisinin kan b12 vitamini düzeylerine etkisinin araştırılması
Dr.Sare GÜLFEM ÖZLÜ
Yenidoğan bebeklerde kordon kanında (oksidatif stres göstergesi olarak) malondialdehit
Dr.Sayat GÜLBAYZAR
İlköğretim çağindaki çocuklarda obezite prevalansinin belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması
Dr.Serdar ÖZTORA
Steroide duyarlı primer nefrotik sendromlu çocuklarda alerjinin yeri
Dr.Şenay PİR
Steroide duyarlı primer nefrotik sendromlu çocuklarda remisyon dönemindeki hiperlipidemi ile sık relaps ilişkisi
Dr.Afşin ÜNVER
5 – 24 ay arası sağlıklı çocuklarda BCG asisinin Tübergülin deri testine etkisinin araştırılması
Dr.Demet OĞUZ
Yenidoğanda fototerapinin II-6 ve II-8 düzeyine etkisi
Dr.Gonca VARDAR TUNCEL
Solunum yolu semptomları ile başvuran hastalarda idrar yolu infeksiyon sıklığı
Dr.Erkan CAN
Boğmaca benzeri öksürüğü olan süt çocuklarında bordetella pertussis ve mycoplasmae pneumonıae enfeksiyonlarının araştırılması
Dr.Murat TURAN
Sağlıklı preterm ,hasta preterm ve saglıklı term bebeklerin tiroid fonksiyonlarının karşılaştırılması
Dr.Öznur KILIÇ
Kanserli Çocuklarda beslenme durumunun değerlendirilmesi
Dr.Tarık YILDIRIM
Diyabetik ve non diyabetik nefropatisi olan hastalarda enalapril ve losartan tedavisinin proteinüri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Selva ÇINAROĞLU SAKA
Çocukluk çağı pnömonilerinde mycoplasma pneumoniae’nin sıklığı ve rolü
Dr.Yeşim EKER TELLİOĞLU
Febril konvülsiyonlarin prospektif izlemi
Dr.Zeynep Nagehan YÜRÜK YILDIRIM
Yenidoğan sepsisi tanısında serum amiloid a (saa)’nın önemi ve crp ile karşılaştırılması
Dr.Hazım Alper GÜRSÜ
Demir eksikliği anemisinin tiroid hormonlari üzerine etkisi.
Dr. Fatma TAVUKÇU ERGİN
2004 Yılında istanbul okmeydani eğitim ve araştirma hastanesine başvuran kabakulakli çocukların çeşitli yönlerden incelenmesi.
Dr. Mutlu TERZİOĞLU
Topiramat tedavisi alan konvülziyonlu hastalarda üriner sistemde taş riskinin araştirilması.
Dr. Ülkü Özlem YOLCU
Çocukluk çağı akut lösemi vakalarının retrospektif değerlendirilmesi.
  Dr. Adem KUTANİŞ
Wheezingli çocuklarda mycoplasma pneumonıae ve chlamydıa pneumonıae sıklığının araştırılması.
  Dr. Cem DENİZ
Hastanemize konvülziyonla başvuran olgularin risk faktörleri ve sosyodemografik özellikleri açısından değerlendirildiği vaka kontrollü çalışma.
  Dr. Nevin UZUNOĞLU SAKALLI
Hafif persistan astımlı çocuklarda lökotrien reseptör antagonisti ile inhale kortikosteroid etkinliğinin karşılaştırılması.
  Dr. Özlem BOSTAN
Febril konvülziyonlu çocuklarda serum çinko düzeyleri.
  Dr. Rabia Gönül SEZER
Vezikoüreteral reflü tanısında floroskopik voiding sistoüretrografi ile voiding ürosonografi’ni karşılaştırılması.
  Dr. Selçuk UZUNER
Febril ve afebril konvülsiyon geçiren olgularda serum prolaktin seviyesinin değerlendirilmesi.
  Dr. Yeliz KAYA
Ş.E.E.A.H Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinde idiyopatik trombositopenik purpura tanısı alan 3 ay-2 yaş ve 2-5 yaş arası olguların karşılaştırılması.
  Dr.Derya KALYONCU
Juvenil idiopatik artritli hastalarda tekli ve çokluk ilaç tedavilerinin gastrointestinal sistem üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.
  Dr.Kadir ŞAHİN
Süt çocukluğu döneminde konvülziyon geçiren çocukların çeşitli yönlerden değerlendirilmesi.
  Dr.Ece SENNAROĞLU
İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik,klinik ve laboratuvar yönünden değerlendirilmesi.
  Dr.Mehmet Veysel BAYOĞLU
Obez çocuklarda erken aterosklerotik risk faktörlerinin ve hiperhomosisteineminin değerlendirilmesi, erken aterosklerotik bulguların varlığının araştırılması ve mevcut risk faktörleri ile ilişkilerinin değerlendirilmesi.
  Dr.Ayşegül DOĞU ÇİFTÇİ
İlaç zehirlenmesi olan çocuk olgularda demografik özellikler ve ailesel etkenlerin değerlendirilmesi.
  Dr.Mehmet Levent PENBEGÜL
Çocuklarda akut infeksiyon sırasında demir eksikliği anemisinin değerlendirilmesi.
  Dr.Yunus NAS
Obes adolesanlarda metabolik sendromun ve alkolik olmayan karaciğer yağlanmasinin araştirilmasi, aralarindaki ilişkinin değerlendirilmesi.
  Dr.Seher KOÇ
Yenidoğan konvülsiyonlarinda etiyoloji ve prognostik faktörler.
  Dr.Seda YILDIRM YEŞİNEL
Çocukluk çaği hepatit a prevalansi.
  Dr.Kenan ARSLAN
Riskli pretermlerde transport edilen ve edilmeyen gruplarin morbidite ve mortalite yönünden karşilaştirilmasi.
  Dr.Nurten BAYRAM
Yenidoğan sepsisinin tanisinda alfa 1 asit glikoproteinin yeri.
  Dr.Mehmet SARAÇOĞLU
Tip 1 diyabetes mellituslu çocuklarda prokoagülan ve antikoagülan aktivitenin değerlendirilmesi.
  Dr.Nihat AKGÜL
Astımlı çocuklarda serum eozinofilik katyonik protein düzeyleri.
  Dr.Mehmet CENGİZ
Hastanemizde doğan prematüre bebek doğum orani ve annelerindeki risk faktörleri.
  Dr.Ahu UĞURLU ÇAĞLAR
Sağlıklı Yenidoğanlarda Ortalama Penis Boyu ve Ürogenital Anomali Sıklığı.
  Dr.Burcu UYANIK
Sağlam çocukların düzenli takiplerini etkileyen faktörler.
  Dr.Mehmet NİZAMOĞLU
Annelerin aşı bilgi düzeyleri, çocuklarının aşılanma durumu ve bunları etkileyen faktörler.
  Dr.Sevil BİLİR GÖKSÜGÜR
Aspirasyon pnömoni tanısıyla yatırılan 1-24 ay arası çocukların çeşitli yönlerden incelenmesi.
  Dr.Murat DOĞAN
Yenidoğanın geçici taşipnesi olgularında süt çocukluğu döneminde hışıltı atağı sıklığı.
  Dr.Mustafa ÇAKAN
Febrİl konvülsİyonlu çocuklarda demİr eksİklİğİ anemİsİ sikliği.
  Dr. Olcay ÜNVER
İstanbul ilinde çocukluk çağinda hepatit b seroprevalansi ve kronik hepatit B insidansi.
  Dr.Demet KARAKOÇ DİVRİKLİ
Enürezis nokturna tedavisinde davraniş tedavisinin etkinliği; davraniş tedavisine yanitsiz vakalarda imipramin ve oksibutinin tedavisi.
  Dr.Müjgan KESKİN DUMAN
10-15 yaş arası okul çocuklarında antropometrik ve metabolik ölçümlerin doğum tartıları ile ilişkisi.
  Dr.Semiha BAYSOY
Preterm ve SGA yenidoğanların kordon kanlarında protrombin zamanı ve fibrinojen düzeylerinin tayini.
  Dr.Gülten DURAS REYŞAN
Çocukluk çağı ailevi akdeniz ateşi hastalarında klinik ve epidemiyolojik özelliklerin belirlenmesi ve bu özelliklerle sık görülen mutasyonlar arasındaki ilişkilerin araştırılması
  Dr.Ayşegül DOĞAN DEMİR
Umbilikal kordon kan gazı analizinin perinatal asfiksi tanımındaki önemi.
  Dr.Muhammed Jamil JARRAN
Perinatal asfiksili olguların retrospektif incelenmesi.
  Dr.Nuriye Ayça GÜL
Tip 1 diabetes mellitus’lu çocuk ve adolesan hastaların retrospektiv olarak değerlendirilmesi.
  Dr.Adem GÜL
Nebülize kortikosteroidlerin hışıltısı olan 6 -24 aylık çocuklarda hipotalamik-hipofizer-adrenal aks üzerine etkisinin incelenmesi.
  Dr.Petek GENÇ KAYIRAN
Bronsiyal astımlı çocuklarda glutatyon-S-transferaz gen polimorfizminin bir risk faktörü olarak belirlenmesi.
  Dr.Murat EKİNCİ
İstanbul ilinde bir ilköğretim okulunda eğitim gören 10-14 yaş grubu sağlıklı Türk çocuklarının insülin direnci (homa-ır) ve metabolik sendrom bileşenlerinin durumu.
  Dr.Pınar Gizem KARA
14-17 yaş arası lise öğrencilerinde uyku bozukluğu ve risk faktörlerinin sıklığının belirlenmesi.
  Dr.Murat ŞAHİN
Pnömoni tanısıyla kliniğimize yatırılan 0- 24 ay arası çocuklarda serum çinko düzeyleri.
  Dr.Vefik ARICA
Diyabetik ketoasidoz tablosu ile başvuran tip 1 diabetes mellituslu hastalarda prodrom süresi uzunluğunun ilk iki yıldaki metabolik kontrol üzerine etkisi.
  Dr.Zehra MURAT
Kronik viral hepatitli çocuklarda serum hepatosit büyüme faktörü düzeyinin hepatik fibrozis ile ilişkisi.
  Dr.Sibel AKPINAR TEKGÜNDÜZ
İdiopatik nefrotik sendromlu olgularda relaps oranları ve relapsa etki eden faktörler.
  Dr.Çiğdem YAVRUCU

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip