Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemodiyaliz hastalarında hepatit b, c ve d seroprevelansı
Dr.İnci ALP
Hepatit c virus genotip dağılımının alanin aminotransferaz ve hcv-rna ile ilişkisi
Dr.Mustafa Fatih KÜÇÜKÖZTAŞ
Gebelerde hepatit E prevalansının araştırılması
Dr.Ramazan HAN
Toplum ve hastane kaynaklı infeksiyonlardan izole edilen gsbl pozitif escherichia coli suşlarında tigesiklin duyarlılığının in-vitro araştırılması
Dr.Şahinan KARLI
Nozokomiyal infeksiyon etkeni olan ve steril vücut sivilarindan izole edilen kandida türlerinin tiplendirilmesi ve antifungal duyarliliklarinin e test yöntemi ile belirlenmesi
Dr.Fatma KAYA BOZKURT
pdf döküman Sağlıklı gebelerde toksoplazma seropozitifliği, ıgg avidite değerlerinin incelenmesi ve seropozitifliğe etki eden çeşitli risk faktörlerinin araştırılması
Dr.Bülent DURDU
pdf döküman Hastane infeksiyonu etkeni olan pseudomonas aerugınosa kökenlerinde çift disk sinerji testi ve kombine çift disk sinerji ile metallo-betalaktamaz varlığının araştırılması
Dr.Gülden TOPÇU ALBAYRAK
pdf döküman Kültür pozitif 70 bruselloz hastasının klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi & antibiyotik duyarlılıklarının e-test yöntemi ile incelenmesi
Dr.Gülüstan ALTAY
pdf döküman Hastanemizde sürveyansla saptanan vre’lerin dağılımı,antibiyotik duyarlılıkları ve kolonize hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr.Hakan Sezgin SAYINER
pdf döküman Febril nötropenik olguların empirik tedavisinde beta-laktam monoterapisi ile beta-laktam ve amikasin kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Mustafa DOĞAN
pdf döküman Mycobacterıum tuberculosıs kompleks suşlarının primer ilaçlara duyarlılığının mgıt, e-test ve agar proporsiyon yöntemleri ile araştırılması
Dr.Nuran ARSLAN KARABULUT
pdf döküman Dirençli gram pozitif bakterilerde linezolid’in in vitro aktivitesinin e- test yöntemiyle belirlenmesi
Dr.Şenol ÇOMOĞLU
pdf döküman Febril nötropenik olgularımızda c-reaktif protein (crp)’in infeksiyon ve mortalite göstergesi olarak incelenmesi
Dr.Suzan ŞAHİN
pdf döküman Santral venöz kateter ilişkili infeksiyonların sıklığı ve risk faktörlerinin analizi
Dr.İsmail Necati HAKYEMEZ
pdf dökümanGenel cerrahi ve beyin cerrahi kliniklerinde postoperatif cerrahi alan infeksiyonu sürveyansı
Dr.Dursun Ali AKSU
pdf dökümanBruselloz: 76 olgunun değerlendirilmesi
Dr. Melahat CENGİZ
pdf dökümanHIV/AIDS, HBV, HCV, sifiliz ve genital herpes'in toplumda ve riskli davranış modeli gösteren seks işçilerinde karşılaştırılması
Dr.Şirin ELMİ
pdf dökümanHastanemizde sürveyansla saptanan vre'lerin dağılımı,antibiyotik duyarlılıkları ve kolonize hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr.Hakan Sezgin SAYINER
pdf dökümanSantral venöz kateter ilişkili infeksiyonların sıklığı ve risk faktörlerinin analizi
Dr.İsmail Necati HAKYEMEZ
pdf dökümanHastanemizde 2002-2006 yılları arasında reanimasyon dışı kliniklerin kan kültür sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Songül ERCAN BORAHAN
pdf dökümanServiksin prekanseröz lezyonlarındaki human papilloma virus prevalansı
Dr.Hayriye EREN
pdf dökümanKliniğimizde son altı yılda izlenen ekstrapulmoner tüberküloz olgularının değerlendirilmesi
Dr.Fevziye Saadet GENÇASLAN
pdf döküman Yoğun bakim ünitesinde vankomisin dirençli enterokok taşıyıcılığının araştırılması
Dr.Gül KARAGÖZ
pdf döküman Kronik hepatit c tedavisinde ribavirin ile birlikte kullanilmakta olan klasik interferon ve pegile interferonun etkinliği ve ilaca bağlı yan etkileri açısından karşılaştırılması
Dr.Habip GEDİK
pdf döküman Karbapenemlere dirençli gram-negatif basil izolatlarinda imipenem-edta / meropenem-edta disk yöntemi ve modifiye hodge testi ile metallo-beta-laktamaz (mbl) varlığının araştırılması
Dr.Hatice SARI
pdf döküman Enterokoklarda vankomisin direnci
Dr.Necla ÇİÇEKLER TOK
pdf döküman Çeşitli klinik materyallerden izole edilen staphylococcus aureus suşlarinda metisilin direnci ve e -test ile vankomisin mic değerlerinin araştirilmasi
Dr.Semra BATI KUTLU
pdf döküman Sağlıklı ilköğretim çağı çocuklarında neisseria meningitidis taşıyıcılığı ve serogrup dağılımının araştırılması
Dr.Şemsi Nur KARABELA
pdf döküman Geçirilmiş hepatit b infeksiyonunun kronik hepatit c tedavisi üzerindeki etkisi
Dr.Bahadır CEYLAN
pdf döküman Çeşitli klinik materyallerden izole edilen enterokok suşlarinda antibiyotik direnci, yüksek düzey aminoglikozid direnci ve e test ile vankomisin mik değerlerinin değerlendirilmesi
Dr.Denef BERZEG
pdf döküman Kronik böbrek yetmezliği olgularında ve kontrol grubunda pnomokok aşısına karşı oluşan antikor yanıtının karşılaştırılması.
Dr.Saim YÜKSEL
pdf döküman Escherichia coli, klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa ve acinetobacter baumannii suşlarında çeşitli kinolon grubu antibiyotiklerin duyarlılıklarının araştırılması
Dr.Seher BAŞTÜRK
pdf döküman İdrar kültürlerinden izole edilen escherıchıa colı ve klebsiella suşlarında fosfomisin trometamol duyarlılığı
Dr.S.Pınar KEPEKÇİ
Beyin cerrahisi kliniğinde izlenen hastalarda postoperatif merkezi sinir sistemi infeksiyonlarinin değerlendirilmesi.
  Dr. Fatma METİN 1
Beyin cerrahisi kliniğinde izlenen hastalarda postoperatif merkezi sinir sistemi infeksiyonlarinin değerlendirilmesi.
  Dr. Fatma METİN 2
İstanbul’da farkli yaş gruplarinda hepatit a prevalansi ve sosyo-ekonomik faktörlerle ilişkisi.
  Dr.Funda YÜKSEL KOÇDOĞAN
Nonkomplike üriner infeksiyonlu hastalarda fosfomisin-trometamol ve siprofloksasinin klinik etkinliğinin karşılaştırılması.
  Dr.Duygu MERT
Escherichiae coli , klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa, acinetobacter baumannii ve staphylococcus aureus suşlarinda çesitli aminoglikozidlerin duyarlılıklarının araştırılması.
  Dr.Yasemin BİLGİN
Kliniğimizde son alti yildir izlenen menenjit olgularinin değerlendirilmesi.
  Dr.Mehtap ARSLAN OKTAR
Sağlık çalışanlarında hepatit b ve hepatit c seroprevalansı.
  Dr. Ersin AŞKAR
Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspirat kantitatif kültürü ile mini-bal kantitatif kültürü arasındaki uyum.
  Dr.Mehmet YAHYAOĞLU
Toplumda ve hastanede edinilmiş nazal stafilokok taşıyıcılığında risk faktörleri ve direnç durumlarının karşılaştırılması.
  Dr.Ahsen BAŞ ÖNCÜL
Tüberküloz menenjitli olguların değerlendirilmesi.
  Dr.Muret ERSÖZ ARAT
HIV / AIDS hastalarında elısa yöntemi ile cryptosporıdıum türlerinin sıklığının araştırılması.
  Dr.Gülay ERGİN OKTAY
Gastroskopi yapılan hastaların dışkı örneklerinde tedavi öncesi ve sonrası h.pylori antijeninin elısa yöntemi ile araştırılması.
  Dr.Remziye ÖZDEMİR
İstanbul’da farkli yaş gruplarinda hepatİt e seroprevalansinin araştirilmasi.
  Dr.Birol TOK

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip