Genel Cerrahi
Deneysel olarak olusturulan akut pankreatit modelinde mikofenolat mofetilin etkileri
Dr.Barış TAŞDOĞAN
Komplike olmayan pilonidal sinüs’ün cerrahi tedavisinde sinüs küretajı ve limberg flep yönteminin karşılaştırılması
Dr.Bekir POYRAZ
Nüks inguinal hernilerde posterior prolen mesh takviye yönteminin değerlendirilmesi
Dr.Cuma ASLAN
Kolon anastomozlarında emilebilir cerrahi bariyer film kullanımının anastomoz güvenliği üzerindeki etkisi
Dr.Doğan FAKIOĞLU
Tıkanma sarılığı modelinde glutamin ve curcuminin bakteriyel translokasyon ve oksidatif hasar üzerine etkileri
Dr.Doğan ACET
Akut biliyer pankreatit’te mrkp bulguları ile klinik ve laboratuvar bulgularının karşılaştırılması ve mrkp zamanlamasının erkp kararına katkısı
Dr.Faruk ÇAVDAR
Ele gelmeyen meme lezyonlarında tel ile işaretlemenin tanısal değeri
Dr.Gökhan DEMİRAL
45 yaş ve altı kolorektal kanserlerin retrospektif değerlendirilmesi
Dr.Güngör YAR
Aşağı bölge rektum kanserinde yapılacak anterior rezeksiyon uygulamalarında koruyucu ileostomili ve ileostomisiz vakaların karşılaştırılması
Dr.Hakan DİKME
Umbilikal herni cerrahi tedavisinde ventralex hernia patch ile onarım ve diğer onarım tekniklerinin değerlendirimesi
Dr.Hakan ÖZKAN
Çok odaklı meme kanserini saptamada meme manyetik rezonans görüntülemenin, diğer yöntemlere kıyasla değerlendirilmesi
Dr.Harun ALTUNTAŞ
Proanthocyanidinin ratlarda deneysel olarak oluşturulan intraabdominal adezyonların Ógelişimi üzerine etkisi
Dr.Hayati MALÇIK
Deneysel kolon anastomozunda siyanoakrilat kullanımının anastomoz sağlamlığı üzerine etkisi ( Deneysel Çalışma)
Dr.İbrahim Gürhan GÜNGÖR
Mide kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Dr.İbrahim Kürşat DENİZ
Aksiller 1-3 lenf nodu metastazı olan meme karsinomalı hastalarda çıkarılan ve metastazlı lenf nodlarının sayısının ve lenf nodu oranının prognostik önemi
Dr.İmam Bakır BATI
Kronik renal yetmezlikli hastalarda hiperparatiroidizm, tedavi yaklaşımları ve kalsiyum reseptörü allel tiplendirmesi
Dr.Levent ÖNCEL
Trinitrobenzensulfonik asit ile oluşturulan deneysel kolit modelinde progesteronun etkileri
Dr.Merih ALTIOK
Kirli batında yapılan kolon anastomozlarında fibrin doku yapıştırıcısı kullanımının anastomoz güvenliği üzerine etkisi
Dr.Metin ŞENOL
Postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde petroleum jelly' nin etkinliği
Dr.Murat ALKAN
Kolorektal kanserlerin takibinde ürokinaz tipi plazminojen aktivatörü ve plazminojen aktivatör inhibitör-1'in önemi
Dr.Murat AVCI
Tiroit nodüllerinde çap, ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçlarının malignite yönünden İrdelenmesinde cerrahi stratejimiz ne olmalı?
Dr.Mustafa Anıl YAŞAR
Pankreatikoduodenektomilerde pankreatik fistül
Dr.Mutlu ZEREN
Deney hayvanlarında oluşturulan duodenum perforasyon modelinde klasik cerrahi yöntemler ve fibrin glue ile yapılan onarımın kısa ve uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması (deneysel çalışma)
Dr.Nurhan Haluk BELEN
Sıçanlarda oluşturulan deneysel peritonit modelinde etil pirüvat’ın barsak anastomozu üzerine etkisi
Dr.N. Berkant AKALIN
Mide kanserinde d2 diseksiyon ve mortalite-morbiditeye etki eden faktörleri
Dr.Oğuz ÇATAL
Erken mide kanserlerinin retrospektif olarak gözden geçirilmesi
Dr.Orhan ŞAHİN
Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi nedenli komplikasyonların risk faktörlerinin belirlenmesi
Dr.Özhan ÖZCAN
Hashimoto tiroiditinin papiller tiroid kanseri prognostik göstergeleri üzerine etkisi
Dr.Özlem OKUR
Kısa dönem montelukast tedavisinin deneysel olarak oluşturulmuş hepatik iskemi reperfüzyon modeline etkileri
Dr.Samet YARDIMCI
Gastroözofagial reflü hastalığı ı yapılan laparoskopik fundoplikasyon ameliyatının post-operatif dönemde etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr.Serkan AYHAN
Rektum ve rektosigmoid kanserlerin tedavisinde laparoskopik cerrahinin perioperatif ve erken dönem onkolojik sonuçları ile yaşam kalitesine etkisi
Dr.Tolgay AKIN
Deneysel intraabdominal enfeksiyon modelinde intraabdominal basınç artışının intestinal iskemi ve bakteriyel translokasyon üzerine etkileri
Dr.Uğur KESİCİ
İnguinal herni ameliyatlarında lichtenstein tension- free ve ağ örme tekniklerinin karşılaştırılması
Dr. Yahya Kemal ÇALIŞKAN
Akut pankreatit tanısında serum ve ıdrarda tripsinojen aktivasyon peptidinin önemi
Dr.Yasin KARA
İskemik kolon anastomozunda plasmidlere klonlanmış vasküler endotelyal growth faktör ve fibroblastik growth faktör' ün anastomoz yara iyileşmesi üzerine etkisi
Dr.Aşkın Kadir PERÇEM
Palpe edilemeyen meme lezyonlarında roll (radıoguıded occult lesıon localızatıon) yöntemi ile eksizyonel biyopsi
Dr.Ayhan SARI
Total tiroidektomi sonrası erken dönemde bakılan kan parathormon değerlerine göre başlanılan kalsiyum ve d vitamini tedavisinin hipokalsemiyi ve semptomlarını önlemeye etkisi
Dr.Erhan ŞİT
Pilor koruyucu pankreatiko-duodenektomide mortalite, morbidite ve yaşam süresi üzerine etkili faktörler
Dr.Esin ERKAN ALSHAİR
Nonpalpabl şüpheli meme lezyonlarında tel işaretlemeyle eksizyon sonrası donuk kesit inceleme yaklaşımının sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.H. Hasan ABUOĞLU
Nonpalpabl meme lezyonlarında sterotaktik biopsi yapılan hastaların hastanemiz olgu serisindeki sonuçları
Dr.Nadir Adnan HACIM
Trinitrobenzen sülfonik asit ile indüklenen deneysel kolit modelinde pnömoperitoneumun organ hasarı üzerine etkileri
Dr.Suleyman KÖKDAŞ
Erken evre meme kanseri olgularındasentinel lenf nodu biyopsi sonuçlarımız
Dr.Zafer Cenk KOYUNCU
Pilonidal sinüs'ün cerrahi tedavisinde limberg flep ile adipofasyal flep karşılaştırılması: prospektif randomize klinik çalışma
Dr.Umut TÜYSÜZ
Karın ağrılı hastalarda spot idrarda kolon kromatografi yöntemi ile bakılan 5 hidroksi indol asetik asit değerinin akut apandisit hastalarında kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
Dr.Mehmet Bertan KÜÇÜK
pdf döküman Tiroidektomi sonrasında kalan dokunun ultrasonografik ve fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi
Dr.Seyfi EMİR
pdf döküman Sıçanlarda deneysel ercp modelinde pankreatik kanal kanülasyonu, pankreatik kanal içi basınç artışı ve uygulanan kontrast maddenin pankreatit oluşumu üzerine etkileri
Dr.Ali GÜNER
pdf döküman Distal yerleşimli kolon kanserlerinin tedavisinde inferior mezenterik arterin yüksek bağlaması: onkolojik ve yaşam kalitesi sonuçlarına yönelik prospektif bir analiz
Dr.Ali ALICI
pdf döküman İkinci derece yanık tedavisinde yüksek gerilimli elektrik stimülasyonu ile silverdin uygulamasının karşılaştırılması
Dr.Muhammet Arif KARAKAYA
pdf döküman Elektif laparoskopik ve konvansiyonel kolesistektomi ameliyatları oksidatif stres üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Ayşe Özlem BELEN
pdf döküman Total ve totale yakın tiroidektomi sonrası gelişebilecek hipokalsemi'nin erken tanısında kullanılabilecek uygun yöntem
Dr.Ayeş Tuba FERSAHOĞLU
pdf döküman İskemik kolon anastomoz iyileşmesinde pentoksifilin ve vinposetin’in etkileri
Dr.Aziz Serkan SENGER
pdf döküman Meme lezyonu eksizyon sistemi ile doku örneklemesi (bles)
Dr.Bülent ÇİTGEZ
pdf döküman Diabetik ayakta tedavi yaklaşımları ve hba1c’nin tedaviyi yönlendirmedeki rolü
Dr.Burhan ŞABAN
pdf döküman Pilor drenajsız total özofajektomi ve gastrik pull-up ameliyatlarımızın hastaların yaşam kalitesi üzerine etkileri
Dr.Can BAŞARAN
pdf döküman Nodüler guatr oluşumunda insülin benzeri büyüme faktörünün (ıgf-1) rolü
Dr.Engin BAŞTÜRK
pdf döküman Postoperatif peritoneal adezyonların önlenmesinde aloe vera jelinin etkinliği
Dr.Erdem ŞENTATAR
pdf döküman Kasık fıtıklarında kugel tekniğiyle total ekstraperitoneal (tep) laparoskopik yaklaşımın karşılaştırılması
Dr.Fatih Levent BALCI
pdf döküman İnsizyonel fıtık onarımında onlay ve sublay yama uygulamalarının karşılaştırılması
Dr.Gülten Çiçek OKUYAN
pdf döküman İnguinal Fıtık Tamirinde Kullanılan Lichtenstein ve Anterior Preperitoneal Mesh Takviyesi Yöntemlerinin Testiküler Volüm ve Kan Akımı Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Dr.Hamit Sinan HATİPOĞLU
pdf döküman İnce iğne aspirasyon biyopsisi ve frozen section yöntemlerinin tiroid kitlelerindeki cerrahi yaklaşım üzerine etkileri
Dr.İbrahim Halil KARAKAN
pdf döküman İleri evre hemoroidlerde stapler hemoroidopeksi yöntemi: kısa ve uzun dönem sonuçları
Dr.İlhami Soykan BARLAS
pdf döküman Mide kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi
Dr.Kadir ÖZER
pdf döküman N-asetilsisteinin Na-Taurokolik asit ile oluşturulan deneysel akut pankreatitte nötrofil fonksiyonları üzerine olan etkisi
Dr.Kemal ATAYOĞLU
pdf döküman İnsizyonel herni modelinde omentektomili ve omentektomisiz gruplarda kullanılan prostetik materyallerin intraabdominal adezyon gelişimine etkisi
Dr.Mehmet Güray DUMAN
pdf döküman Deneysel renal iskemi/reperfüzyon hasarında splenektomi ve gadolinium chloride (gdcl3)’ in koruyucu etkisi
Dr.Murat YILDAR
pdf döküman Kolşisin’in ratlarda deneysel olarak oluşturulan intraabdominal adezyonların gelişimi üzerine etkisi
Dr.Mustafa DÖNMEZ
pdf döküman İnguinal herni onarımında; ağ örme takviye, lichtenstein yöntemi ve plug – mesh ile onarım yöntemlerinin testiküler kan akımına olan etkilerinin doppler ultrasonografi ile karşılaştırılması
Dr.Mustafa KUŞAK
pdf döküman Peptik ülser perforasyonlarinin graham rafi ile onariminda batin dreninin yeri
Dr.Nurşen Eylem AKKAYA
pdf döküman İnsizyonel fıtık modelinde shoelace ve polipropilen mesh ile onarım tekniklerinin gebelik üzerine etkisi
Dr.Ömer Faruk ÖZKAN
pdf döküman Akut pankreatit tedavisinde erken kolesistektominin yeri
Dr.Onur KESLER
pdf döküman Deneysel tıkanma ikterinde curcuminin oksidatif stres ve hepatik hasar ilişkisi
Dr.Osman Bilgin GÜLÇİÇEK
pdf döküman Tek taraflı selim tiroit hastalıklarında unilateral lobektominin yeri ve nüks için risk faktörleri
Dr.Özgün ÖNÇEKEN
pdf döküman Kontrollü ince barsak perforasyonlarının spontan regenerasyon potansiyeli
Dr.Özgür PEKEL
pdf döküman Primer hiperparatiroidi tedavisinde gama probe rehberliğinde minimal invaziv paratiroidektomi
Dr.Özgür YÜZER
pdf döküman Ventral-insizyonel herni onarımında laparoskopik ve açık cerrahi tekniklerinin karşılaştırılması (klinik prospektif çalışma)
Dr.Rıdvan YAVUZ
pdf döküman Mide kanserli hastalarda cerrahi deneyimin ve d2 disseksiyonunun hasta sağkalımı üzerine etkisi:Bir üniversite kliniği ve bir eğitim hastanesi sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Süleyman ORMAN
pdf döküman Kasık fıtığı onarımında videoskopik total ekstraabdominal preperitoneal(tep) yöntem ile ağ örme onarım(moloney darn) yöntemlerinin karşılaştırılması
Dr.Tahir MUTLU
pdf döküman Meme kanserinde prognostik faktörlerin sağkalıma etkisi
Dr.Taner EVCİMİK
pdf döküman Sıçanlarda oluşturulan kısa barsak sendromunda probiotiklerin proliferatif etkileri
Dr.Tuğrul CİVAK
pdf döküman Tiroit nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri
Dr.Fatih KOCALAR
pdf döküman Deneysel akut pankretit modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ve hesperidin’in koruyucu etkisi ve l-arginin’e üstünlüğü
Dr.Seher ÖZKAN
pdf dökümanDeneysel adezyon modelinde, peritoneal kavite içine konulan sıvıların viskozitelerinin peritoneal adezyonların önlenmesindeki etkinliği
Dr.Fatih BAŞAK
pdf dökümanPilonidal sinüs'ün cerrahi tedavisinde limberg flep ile dufourmentel flep karşılaştırması: prospektif randomize klinik çalışma
Dr.Ali TARDU
pdf dökümanKaraciğer parenkim kanamasında kalsiyum alginatın etkinliği:deneysel çalışma
Dr.Erdem KINACI
pdf dökümanAkut apandisit teşhisinde alvarado skoru ile ultrasonografinin negatif laparatomi oranlarını düşürmede etkisi ve alvarado skorlama sistemine modifikasyon gerekliliğinin sorgulanması
Dr.Çoşkun GÖRMÜŞ
pdf dökümanErken evre meme kanserinde sentinel lenf nodül biyopsisi klinik sonuçlarımız
Dr.Mustafa ŞAHİN
pdf dökümanSıçanlarda deneysel ercp modelinde pankreatik kanal kanülasyonu, pankreatik kanal içi basınç artışı ve uygulanan kontrast maddenin pankreatit oluşumu üzerine etkileri
Dr.Ali GÜNER
pdf dökümanİnsizyonel fıtık modelinde shoelace ve polipropilen mesh ile onarım tekniklerinin gebelik üzerine etkisi
Dr.Ömer Faruk ÖZKAN
pdf dökümanDeneysel akut pankretit modelinde düşük molekül ağırlıklı heparin ve hesperidin'in koruyucu etkisi ve l-arginin'e üstünlüğü
Dr.Seher ÖZKAN
pdf dökümanNodüler guatr oluşumunda insülin benzeri büyüme faktörünün (ıgf-1) rolü
Dr.Engin BAŞTÜRK
pdf dökümanKolon anastomozlarının polipropilen meş ile sarılmasının anastomoz güvenliği üzerindeki etkisi
Dr.Oğuzhan DİNÇEL
pdf dökümanLimberg flep uygulanan hastalarda deri altı dikiş uygulamasının etkinliği
Dr.İbrahim KARAGÖZ
pdf dökümanTotal tiroidektomilerde iki taraflı trunkal arteria tiroidea inferior  bağlanması ve inferior laryngeal sinir diseksiyonunun postoperatif erken dönemde kan kalsiyum düzeyine etkisi
Dr.Yunus TOPAL
pdf dökümanSağ üst lob yerleşimli küçük hücre dışı akciğer kanserli olgularda sağkalım: ana bronşa taşan tümörlerin evrelemedeki yeri
Dr.Ümit AYDOĞMUŞ
pdf dökümanAlt 1/3 rektum kanserinde ameliyat öncesi evrelemede endorektal ultrasonografi(erus) ve faz sıralı (phased array) mr’ın etkinliği ve cerrahi-histopatolojik korelasyonu
Dr.Ömer AVLANMIŞ
pdf dökümanSol üst lob küçük hücreli dışı akciğer kanserinde torakotomi sırasında saptanan subaortik- paraaortik mediastinal lenf nodu metastazının sağkalıma etkisi
Dr.Hasan Volkan KARA
pdf döküman Deneysel kolit modelinde düşük molekül ağırlıklı heparinin anastomoza olan etkileri
Dr.A.Deniz ERTÜRK
pdf döküman Anterior veya posterior gastrojejunostomi yapılan ratlarda yüksek kalorili enteral nütrisyonun mide boşalımına etkisi
Dr.Ahmet Orhan GÜRER
pdf döküman Tiroit cerrahisinde tiroit hormonlarının peroperatif değişimleri
Dr.Berge EDE
pdf döküman Radyoterapi eklenmiş tiroid cerrahisinde postoperatif yapışıklığın önlenmesinde hyaluronik asit karboksimetil selülozun etkisi
Dr.Berk GÖKÇEK
pdf döküman Kasik fıtığı onarımında gerilımsız lichtenstein ile ağ örme tekniklerinin karşılaştırılması
Dr.Burak KAYNAK
pdf döküman Fıtık onarımında plug mesh yönteminin yeri
Dr.Canan ERDEM
pdf döküman Kronik renal yetmezlikli hastalarda hemodiyaliz için kullanilan arterovenöz greftlerde görülen komplikasyonlar ve tedavi yaklaşimlari
Dr.Emrah ULUDAĞ
pdf döküman Diabetik ayakta tedavi yaklaşimlari ve wagner siniflamasinin tedaviyi yönlendirmedeki rolü
Dr.K.Gökhan ACAR
pdf döküman Künt batin travması sonucu gelişen solid organ yaralanmalarına güncel yaklaşım
Dr.Kadir Koray BAŞ
pdf döküman Rektum kanserinde ameliyat öncesi evrelemede endorektal ultrasonografi ile patolojik bulguların kıyaslanması
Dr.Muharrem ÖNER
pdf döküman Üst gastrointestinal sistem kanamalarinda mortalite ve tekrar kanamaya etki eden faktörler ve risk skorlama sistemlerinin önemi
Dr.N.Berrin DODUR ÖNALAN
pdf döküman Tiroid kanserinin tiroid fonksiyonu ile ilişkisi
Dr.Ozan ANDAÇ ERBİL
pdf döküman Anterior veya posterior gastrojejunostomi yapılan ratlarda loxiglumide’in mide boşalımı üzerine etkisi
Dr.Ruhan DUZMAN
pdf döküman Akut mezenterik iskeminin tanısında d-dimerin önemi
Dr.Semih HOT
pdf döküman Alt ekstremitede iskemi-reperfüzyon oluşturulan ratlarda ginkgo biloba egb 761’ in barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi
Dr.Serdar BASIM
pdf döküman İleri evre özofagus kanserli hastaların palyasyonunda transhiatal özofajektomi ile stent uygulamalarının disfaji ve hayat kalitesi üzerine etkileri
Dr.Toygar TOYDEMİR
pdf döküman Prolen mesh ile fıtık onarımı yapılan sıçanlarda mesh tespit biçiminin ve yerleştirildiği alanın mesh kontraksiyonu üzerine etkileri
Dr.Ümit SEKMEN
pdf döküman Ratlarda karaciğer iskemi / reperfüzyon hasarında grape seed proanthocyanidinin koruyucu etkilerinin incelenmesi
Dr.Yahya ÖZEL
pdf döküman Mide kanserinde totalsialik asit, glutatyon, malondialdehit seviyeleri ve bu parametrelerin birbiriyle ve kanser evresi ile ilişkisinin incelenmesi
Dr.Yıldıray DADÜK
pdf döküman Travmatik böbrek yaralanmalarında, sağ nefrektomi ve sol böbrek veninin değişik kollaterallerinin ligasyonunun böbrek fonksiyonları üzerine etkisi
Dr. Sibel Özkan GÜRDAL
pdf döküman Hipertiroidide tiroid kanser insidansı
Dr. Ümit ABABUZ
pdf döküman Travmatik sol renal ven yaralanmalarında renal ven'in değişik seviyelerden ligasyonunun böbrek fonksiyonları ve prognoz üzerine etkisi
Dr. Hasan YAVUZ
pdf döküman Perfore appandisitlerde primer kapama ve geciktirilmiş primer kapamanın yara enfeksiyonuna etkileri
Dr. Ali AYDIN
pdf döküman İnguinal fıtık tamirinde yeni bir yaklaşım: anterior preperitoneal mesh takviyesi
Dr. Serhan Fatih İPEK
pdf döküman N-Asetilsisteinin deneysel koledok ligasyonu modelinde oksidatif stres ve karaciğer fibrozu üzerine etkisi
Dr. Gülgün ŞAHİN TAHAN
pdf döküman Tiroidektomi sonrası hipokalsemi gelişmesine etki eden faktörler
Dr.Murat ÖZKAYNAK
pdf döküman İnsizyonel herni modelinde kullanılan farklı prostetik materyallerin adezyon derecelerinin laparoskopik ve açık teknikle değerlendirilip, histopatolojik olarak karşılaştırılması (deneysel çalışma)
Dr.Burhan GÜNDÜZ
pdf döküman Kolesistektomi sonrası hastalarda alkalen reflü gastrit gelişimi ve tedavisinde ursodeoksikolik asidin etkinliği
Dr.Samet KALENDER
pdf döküman Tiroidektomi ameliyatı sırasında kullanılan yıkama suyu sıcaklığının paratiroid fonksiyonları üzerine etkisi
Dr.Sinan Cumhur KARAKOÇ
pdf döküman Anrezektabl periampuller kanserlerin cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerle palyasyonunun karşılaştırılması
Dr.Barış AŞICI
pdf döküman Çernobil Nükleer kazası, hastaneye başvuran tiroit kanseri hasta sayısına etkiledi mi?
Dr.Orçun ORAL ŞENTÜRK
pdf döküman Kirli batında taurolidinin primer anastomoz üzerine etkisi ( deneysel çalışma)
Dr.Aşkın AKKUŞ
pdf döküman Preoperatif alanin - glutaminden zenginleştirilmiş diyet'in elektif kolon anastomozu üzerine etkileri (deneysel çalışma)
Dr.Mehmet Erdem ÖZTÜRK
pdf döküman Bilateral subtotal tiroidektomi yapılan hastalarda paratiroid glandların korunmasının postoperatif hipokalsemi gelişimi üzerine etkileri
Dr.Sevim Sibel UZAN
pdf döküman Yutulan yabancı cisimlerin gaita ile çıkarılmasında tek dozluk sodyum fosfat enemanın etkinliği
Dr.Zeynep ÖZKAN
pdf döküman Sürrenal insidentalomada cerrahi tedaninin yeri
Dr.Muammer KAYA
pdf döküman Sınırlı pilonidal sinüs hastalığının tedavisinde sinüs eksizyonu ile primer parsiyel kapama tekniklerinin karşılaştırılması
Dr.Metin KEMENT
pdf döküman Meme kanserinde prognostik faktörlerin hastanemiz olgu serisindeki sağkalıma etkisi
Dr.Murat ÇALIKAPAN
pdf döküman Künt karın travmalarında F.A.S.T'nin yeri
Dr.Murat KARAKOÇ
pdf döküman Benign tiroid hastalıklarında uygulanan cerrahi yöntemin postoperatif morbiditeye etkisi
Dr.Nimet SÜSLÜ
pdf döküman Ratlarda nonalkolik yağlı karaciğerde rezeksiyon sonrası metforminin karaciğer rejenerasyonuna etkisi (deneysel çalışma)
Dr.Oğuzhan TARLAK
pdf döküman Volüm kontrollü hemorajik şok modelinde kompleks duodenal yaralanmaların sıçanlarda expanded politetrafluoroetilen yama ile onarımı
Dr.Ali SÜRMELİOĞLU
pdf döküman Laparoskopik kolesistektomide preoperatif deksametazon uygulamasının postoperatif hasta konforu üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Güngör GÜL
pdf döküman Tıkanma sarılığı oluşturulan modelde ursodeoksikolik asit ve glutamin’in bakteriyel translokasyon, karaciğer fonksiyon testleri ve karaciğer histopatolojisine olan etkileri.
Dr.Mehmet Burak KADIOĞLU
pdf döküman Deneysel venöz trombus üzerine düşük molekül ağirlikli heparin ve taurolidinin etkisinin karşılaştırılması.
Dr. Elif ÇOLAK
pdf döküman Mastodini şikayeti ile başvuran ve memede fibrokistik değişiklik tespit edilen hastalarda agnus castus ekstresi ile tedavi sonuçlarimiz.
Dr. Feyyaz ONURAY
pdf döküman Omeprazol, lansoprazol ve pantoprazolun karaciğer rejenerasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması (deneysel çalışma).
Dr. Hüseyin AKYOL
pdf döküman Anal fissür tedavisinde topikal gliseril trinitrat, lateral internal sfinkterotomi ve anal dilatasyon tedavilerinin karşılaştırılması.
Dr. Mahmut ÖNCÜ
pdf döküman Postoperatif intraperitoneal adezyonlarin önlenmesinde değişik dozlardaki heparin ve seprafilm’in etkinliklerinin karşilaştirilmasi (deneysel çalışma).
Dr. Zafer CENSUR
Periampuller bölge tümörlerinde pilor koruyucu pankreatikoduodenektominin yeri.
  Dr. Ayhan GÜNEYİ
Prolen Mesh Kullanımı Sonrası Oluşan Adezyonlara Oxidized Regenerated Cellulose, Polietilenglikol ve Hylan GF- 20’nin Etkileri.
  Dr. Aziz SÜMER
Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Safra Kesesi Perforasyonlarının Solunum Fonksiyonları Üzerine Olan Etkisi.
  Dr. Barış Veli AKIN
Siçanlarda oluşturulan duodenum perforasyonlarinin tedavisinde klasik cerrahi teknikler ile doku yapiştirici uygulamasinin (siyanoakrilat) karşılaştırılması.
  Dr. Bilgehan Hamit IŞIKOĞLU
Kronik anal fissür tedavisinde lateral internal sfinkterotomi ve topikal diltiazemin karşılaştırılması.
  Dr. Burak DEMİRCA
Bilateral inguinal hernilerde stoppa prosedürü ile lichtenstein yönteminin karşılaştırılması.
  Dr. Metin YARICI
Laporoskopik ve açik splenektominin travmaya sistemik stres yaniti bakimindan karşilaştirilmasi.
  Dr. Murat BAĞ
Differansiye tiroit kanserlerinin cerrahi tedavisinde gamma prob yardımı ile tamamlayıcı tiroidektominin değerlendirilmesi.
  Dr. Okan AKAT
Sıçanlarda intraperitoneal taurolidin uygulamasının postoperatif dönemde batın içi yapışıklıklara etkisi.
  Dr. Selçuk KAYA
Diyabetik hasta ve bakıcısının öğrenim düzeylerinin, diyabetik ayak yarası üzerine etkisi.
  Dr. Türker ERTÜRK
Operasyon öyküsü olmayan barsak obstrüksiyonu vakalarının incelenmesi.
  Dr.Yasir GÖZÜ
İnguinal hernilerde ağ örme ve mesh ile onarımyöntemlerinin karşılaştırılması.
  Dr.Suat EVİRGEN
Rapamisin’in ratlarda deneysel olarak oluşturulan intraabdominal adezyonlarin gelişimi üzerine etkisi.
  Dr.Pein AKBABA
Histolojik olarak mide kanseri ile helicobacter pylori arasındaki ilişki.
  Dr.Aziz ARI
Tamamlayici tiroidektomi gerçekten yüksek morbiditeye sahip midir ?
  Dr.Cengiz MADENCİ
Akciğer kanseri nedeniyle yapılan pnömonektomilere oranla malın nedenli tamamlayıcı pnömonektomilerde morbidite ve mortalite daha fazla mıdır?
  Dr.Deniz SANSAR
Klasik ve çapraz gastrojejunostomi yapılan ratlarda mide boşalımının karşılaştırılması.
  Dr.Cihan KARATAŞ
Açık lateral internal sfinkterotomi sonrası anal inkontinans gelişmesi için risk faktörleri ve inkontinans gelişen hastalarda yaşam kalitesi.
  Dr.Mehmet KARABULUT
Plonoidal sinüsün tedavisinde limberg flep ile minimal cilt eksizyonlu gerilimsiz kapatma tekniğinin karşılaştırılması.
  Dr.Hasan APAÇIK
Açık lateral internal sfinkterotomi sonrası anal inkontinans gelişmesi için risk faktörleri ve inkontinans gelişen hastalarda yaşam kalitesi.
  Dr.Mehmet KARABULU
Postoperatif intraperitoneal adezyonların önlenmesinde heparin, seprafilm, heparin ve seprafilm’in etkinliklerinin karşılaştırılması.
  Dr.Ahmet YEĞENOĞLU
Opere edilen 355 inguinal herninin klasifikasyonu ve lichtenstein yönteminin postopreratif değerlendirilmesi.
  Dr.Tayfun_BİLGİÇ
Limberg flep tekniği uygulanan pilonidal sinüs hastalığında dren kullanımının etkinliği.
  Dr.Ali Haydar DADACI
Sekonder hiperparatiroidi ve cerrahi tedavi.
  Dr.Mehmet Altan BİTİRİM
Kolorektal karsinomların postoperatif mortalitesini belirlemede kullanılan asa ve possum değerlerinin karşılaştırılması.
  Dr.Abdullah Hadi ERSOY
Kasık fıtık tamirinde laparoskopik yaklaşım.
  Dr.Oya SARIKAYA
Akut pankreatit tanısında üriner tripsinojen - 2 kalitatif ölçümünün değeri.
  Dr.Mert Mahsuni SEVİNÇ
Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda erişkin dikkat eksikliği- hiperaktivite bozukluğu sıklığı ve eştanı durumları.
  Dr.Şahut DURAN
Kutanöz malin melanom’da yüksek doz interferon tedavisi.
  Dr.Zeynep CİVELEK ÇAYNAK
İnguinal hernilerde gerilimsiz hernioplasti (lichtenstein freetension mesh) onarımı.
  Dr.Turgay DAĞTEKİN
İnsizyonel herni risk faktörlerinin retrospektif değerlendirilmesi ve herni gelişim zamanı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr.Orhan UZUN
Tiroidektomilerde rekürren laringeal sinir eksplorasyonunun sinir yaralanmasına etkisi.
  Dr.Fazilet ŞİMŞEK

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip