Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Orta, ağır ve çok ağır evre KOAH’’da taşınabilir oksijen tedavisinin efor kapasitesi ve vital parametreler üzerine etkileri
Dr.Barış YILMAZ
Malign plevral efüzyonlarda povidon iyot ile yapılan hızlı plöredezin etkinliği
Dr.Demet TURAN
Sağlık çalışanlarında latent tüberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin cilt testi ve quantiferon tb-gold testinin kullanılması
Dr.Derya YENİBERTİZ
Primer akciğer karsinomu nedeniyle opere edilecek hastalarda kemik metastazı saptamada kemik sintigrafisi ve f18 fdg-pet tetkikinin karşılaştırılması
Dr.Evren Canel KARAKAŞ
Koah hastalarındaki oksijen satürasyonunun pulseoksimetre ile tesbitinin arter kan gazı tetkiki ile korelasyonu ve bu korelasyonu etkileyen faktörler
Dr.Eylem ACARTÜRK
Tüberküloz plörezi ve malign plevral efüzyonların ayırımında serum ve plevra sıvısında ölçülen kitotriozidaz enziminin tanı değeri
Dr.Fatma GÖRGÜLÜ
İntratorasik lenfadenopatilerin tanısında konvansiyonel yöntem ve radial prob endobronşiyal ultrason rehberliğindeki transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsilerinin karşılaştırılması
Dr.Halide KAYA
KOAH akut atağında prokalsitonin ölçümü antibiotik kullanımına rehberlik edebilir mi?
Dr.Kamil ÖZDEMİR
Çevresel sigara dumanının solunum sistemine etkilerinin sıçanlarda histopatolojik değerlendirmesi ve ki-67 ekspresyonunun araştırılması
Dr.Mesiha BABALIK
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı’nda anemi sıklığı ve ilişkili faktörler
Dr.Muharrem TOKMAK
kronik obstruktif akciğer hastalığı olan yoğun bakım hastalarında uzamış weaning göstergesi: düşük kreatin seviyesi
Dr.Murat YALÇINSOY
Rem ilişkili uykuda solunum bozukluğunun klinik ve polisomnografik özelliklerinin belirlenmesi ve izlemde saptanacak değişikliklerin karşılaştırılması
Dr.Mustafa Anıl CÖMERT
Kronik obstüktif akciğer hastaliğinda copeptinin akut atakta seyri, crp ile ilişkisi ve atak sonrasi hastaliğin takibinde yeri
Dr.Nebibe BEKAR
Preoperatif değerlendirmede ikinci basamak testi olarak vıbratıon response ımagıng cihazının kullanımı
Dr.Nurdan ŞİMŞEK VESKE
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tanı ve tedavi geçikmeleri
Dr.Oktay TAŞOLAR
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı’nda hemoglobin düzeyi, 6 dakika yürüme testi ve mmrc dispne skoru’nun klinik önemi
Dr.Özge ÜNAL BAYRAKTAR
Torasik cerrahide preoperatif değerlendirme, postoperatif mortalite ve morbidite ilişkisi
Dr.Şule KIZILTAŞ
1996-2008 yılları arası çok ilaca dirençli akciğer tüberkülozu olgularımızın değerlendirilmesi
Dr.Taner EKİNCİ
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut atak tanısı ile yatırılan hastalarda derin ven trombozu sıklığı ve profilaktik düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisinin etkinliği
Dr.Ülkü AKA AKTÜRK
Balgam yayma negatif, klinik ve radyolojik olarak akciğer tüberkülozu düşünülen olgularda bronkoalveoler lavaj (bal) arb, total ada, interferon gamma (ifn- Ý ) ile serum total ada, ifn- Ý ’nın tanı değeri
Dr.Yavuz Selim İNTEPE
İleri evre küçük hücreli ışı akckanserlprognostik faktörlerin araştırılması ve klinik semptomlar ile metastaz arasındaki ilişki
Dr.Zuhal AKDAĞ
Kronik solunum yetmezliği olan kifoskolyoz hastalarinda alti dakika yürüme mesafesi
Dr.Ayşem Aşkım ÖZTİN GÜVEN
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile tiroid hormonları ve ürik asit düzeyleri arasındaki ilişki
Dr.Aytül ŞEN GÜLER
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde klinik ve patolojik evrelerin karşılaştırılması
Dr.Cüneyt SALTÜRK
Koah ve kor pulmonale olgularında ekokardiyografi ve plazma bnp düzeyinin değerlendirilmesi
Dr.Dudu Handan KOCADAĞ
Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalarında inflamatuar belirteçler; c-reaktif protein, lökosit, fibrinojen ve hastalık ağırlığı ile karotis arter intima-media kalınlığının ilişkisi
Dr.Engin AYNACI
İleri evre (evre iiib, iv) küçük hücreli dişi akcİğer kanserli olgularda prognosilik faktörlerin degerlendirilmesi
Dr.Gülcihan DUMAN
Apne-hipopne indeksi ile akciğer volümleri ve hava yolu rezistansı arasındaki ilişkinin tanımlanması
Dr.Gülgün ÇETİNTAŞ
2007 yılında hastanemizde tüberküloz tanısıyla yatırılarak tedavi edilen 1753 hastanın değerlendirmesi
Dr.Mevlüt KARATAŞ
Opere küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda östrojen reseptörünün prognostik değeri
Dr.Selim KAHRAMAN
Sarkoidozlu hastaların izleminde inflamatuar belirteçlerin önemi
Dr.Sinem GÜNGÖR
Kalp yetmezliğine bağlı plevral efüzyonun diğer efüzyon nedenlerinden ayırımında plevral sıvı ve serum nt-probnp düzeylerinin tanısal değeri
Dr.Mehmet BAYRAM
Endobronşiyal ultrason rehberliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu
Dr.Sinem Nedime SÖKÜCÜ
Küçük hücre dışı akciğer kanserinde uzak metastazların belirlenmesi ve metastaz varlığı ile ilişkili faktörler
Dr.Gülseren KARAPINAR
Romatoid artritli hastalarda akciğer tutulumu ile klinik ve laboratuvar bulgular arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Gazi GÜNDÜZ
İleri evre (evre IIIb, IV) küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda prognostik faktörlerin değerlendirilmesi
Dr.Gülcihan DUMAN
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarin nöropsikiyatrik açıdan değerlendirilmesi
Dr.Aydın KANT
Sarkoidozlu hastaların izleminde inflamatuar belirteçlerin önemi
Dr.Sinem GÜNGÖR
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tanı ve tedavi gecikmeleri ve bu gecikmelerin patolojik tümör evresine etkisi
Dr.Ebru DAMADOĞLU
Stabil kronik obstriktif akciğer hastalığında dispneyi değerlendiren yöntemlerin ve bode indeksinin fonksiyonel parametrelerle karşılştırılması
Dr.Fatma Merve TEPETAM
Sağlık çalışanları ve tüberküloz hastalarında serum neopterin düzeyleri ile tüberkülin cilt testi arasındaki ilişkinin karşılaştırılması
Dr.Yasemin BAHAR
Dots-plus uygulanamayan ancak tedavisi tek merkezden yönetilen çok ilaca dirençli tüberküloz olgularında tedavi sonuçları
Dr.Dildar DUMAN
Sarkoidoz hastalarında tam kan quantiferon-tb gold (in tube) testi sonuçlarının tüberkülin cilt testi ile karşılaştırılması
Dr.Evin MAKAS
Tüberküloz plörezide plevra sıvısı ve serumda ölçülen adenozin de aminaz, gama interferon ve interlökin-18 düzeylerinin tanisal değeri
Dr.Mahmut REÇBER
Küçük hücreli akciğer kanserinde tedavi öncesi prognostik faktörler ve tedavi sonuçları
Dr.Elif TORUN
Tüberküloz plörezili olguların diğer eksudatif (malign ve plöröpnömöni) olgularla karşılaştırılması
Dr.Emel YALDIZ
İnterferon Gama ve İnterlökin-2’nin Tüberküloz Plörezide tanı değeri
Dr.Filiz POLAT
Tüberküloz plörezilerde rezidüel plevral kalınlaşma ve fonksiyonel sekel plevral sıvı bulgularına göre önceden tahmin edilebilir mi
Dr.Nevin YAMAN FAZLIOĞLU
Tüberkülozla ilişkili tartı kaybında leptin, insülin, c-reaktif protein ve lipid profilinin yeri
Dr.Aygül GÜZEL ARSLAN
Tüberküloz tedavisi esnasinda hepatotoksisite gelişen hastalarda ast, alt enzim düzeylerinin normale dönme süresini etkileyen faktörler
Dr.Ece KİPMAN ŞİNASİ
Kronik obstrüktif akciğer hastalarında serum lipid düzeylerinin incelenmesi
Dr.Hasan ERGEN
Sarkoidozlu olgularda bronşial mukoza biyopsisinin tanı değeri
Dr.Pınar PAZARLI
Hastane çalışanlarında latent tüberküloz enfeksiyonu tanısında tüberkülin cilt testi ile quantıferon-tb gold testinin karşılaştırılması
Dr.Vildan ÇAĞLAYAN
Tüberküloz hastalarının eviçi temaslılarında tüberküloz enfeksiyonu tanısında tam kan ?-ınterferon testi (quantiferon-tb gold) ile tüberkülin cilt testinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Dr.Alev KETENCi ÇEVIK
Tübergüloz klorezi tanısında polimeraz zincir reaksiyonu löwenstein jensen ezme kültürü, adenozin peanimaz aktivide düzeyleri ve histopatolojinin tanı değerleri
Dr.Banu KÜÇÜK
Akciğer kist hidatiğinde serolojik testlerin (spesifik ıge, spesifik ıgg ve indirekt hemaglütinasyon testi) tanısal değeri
Dr.Havva Didem ERKAN
Küçük hücre dışı akciğer kanserli olgularda immünohistokimyasal boyama ile kemik iliğinde ve mediastinoskopi ile no olan lenf nodlarında mikrometastaz araştırılması ve sağkalıma olan etkisi
Dr.Naciye MUTLU
Küçük hüçre dışı akçiger kanseri evresinde 18 Fwdrooedayglucose posttron emisson tomograry (18 fdg-det)'in yeri
Dr.Levent CANSEVER
Plevral efüzyonlarda transüda-eksüda ayırımında sl-selectin düzeylerinin tanı değeri
Dr.Ramazan ÇELİK
Aktif Akçiger Tüberkülozu ve Sekel Akçiger Tüberkilozu ayrımında Neopterinin Yeri
Dr.Asuman YEĞEN
Akciğer tüberkülozunun aktivite tayininde ,bronkoalveoler lavaj sıvısında "adenozin deminaz" izoenzim düzeylerinin rolü
Dr.Gülşah ŞAFAK GÜNLÜOĞLU
Koah akut atakta chlamydophılıa pneumonıae ve mycoplasma pneumonıae infeksiyonunun yeri
Dr.Havva YÜCEL
Göğüs hastalıkları hastanesi çalışanlarında tüberküloz enfeksiyon riskinin tüberkülin deri testi ile değerlendirilmesi
Dr.Melike İNANIR DEMİR
Primer akciğer karsinomu nedeni ile opere olan hastaların takibinde otofloresan bronkoskopinin yeri
Dr.Nurdan KALKAN
Aktif akciğer tüberkülozlu olgularda tedavi öncesi ve sonrası bilgisayarlı tomografi bulgularının değerlendirilmesi
Dr.Bahadır BIÇAKCI
Bronkoalveolar lavajın oksijen saturasyonu ve solunum fonksiyon testi parametreleri üzerine etkisi
Dr.Emin MADEN
Amfizemli koah olgularında stabil dönemde, kısa süreli, değişen basınçlarda noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamasının spirometrik değerler üzerine etkisi
Dr.Nur GÜNGÖR AKINCI
Tüberküloz hastalarında ürik asit seviyelerinin değerlendirilmesi
Dr.Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN
Transbronşiyal akciğer biyopsi başarısının fiberoptik bronkoskopi uygulaması esnasında tahmin edilebilirliği
Dr.Yasemin BÖLÜKBAŞI
Plevral efüzyonlu hastalarda serum c- reaktif proteinin tanısal değerinin araştırılması.
Dr.Özlem SÖNMEZ
Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda booster fenomeni .
  Dr. Bülent ÇELİK
Akut Solunum Yetmezliği Nedeniyle Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Görmüş Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olguların Uzun Dönem Sağkalım Analizi.
  Dr. Dilay YILMAZ DEMİRYONTAR
Tüberküloz tedavisi sırasında görülen yan etkiler.
  Dr. Fatma KÜÇÜKER
Tüberküloz hastası ile temaslı çocuklarda, ınh profilaksisinin elıspot yöntemi ile değerlendirilmesi.
  Dr. Zeliha ARSLAN
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında akut alevlenme nedeni ile hastaneye yatırılan olgularda alt eksremite derin ven trombozu sıklığı.
  Dr.Gülçin BOSTAN PALA
Koah akut atakta ve stabil dönemdeki olgularda serum c-reaktif protein, kompleman c3-c4, immunglobulin g, a, m ve e düzeylerinin inflamasyon belirteci olarak önemi.
  Dr.Nagihan KURNAZ
Tüberküloz plörezi tanisinda kanser antijen 125 (CA 125)’in değeri ve önemi.
  Dr.Levent DALAR
Akciğer kanserinde palpe edilemeyen supraklavikuler lenf nodlarinin ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyonunun tani ve evrelemeye katkisi.
  Dr.Reşat KENDİRLİMAN
Akut karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalan sıçanlarda normobarik, hiperbarik oksijen ve n-asetilsistein tedavilerinin akciğer ve beyin dokularına histopatolojik etkileri.
  Dr.Devrim Emel ALICI
Akciğer kanserli hastalarda malondialdehit (MDA) ve total antioksidan kapasite (TAOK) düzeyi ölçümü ile oksidan-antioksidan dengenin araştırılması.
  Dr.Baykal ERTÜRK
Çok ilaca dirençli tüberküloz hastalarında bactec ve agar proporsiyon yöntemleri ile saptanan etionamid direncinin klinik önemi.
  Dr. Nurçin Çimen ÖZIŞIK
Obstrüktif uyku apne sendromunda HS-CRP ve homosistein düzeyi.
  Dr.Bahar TÜZÜN
Tedavisi tamamlanmış tüberküloz plörezili olgularda plevral kalınlaşmanın değerlendirilmesi.
  Dr.Sedef KAYA
Primer akciğer karsinomu nedeniyle opere edilecek hastalarda otofloresan bronkoskopi ile prekanseröz lezyonların ve senkron tümörlerin sıklığının araştırılması.
  Dr. Burcu AKPINAR YİĞİTBAŞ
Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalarinda inflamatuar belirteçler; c-reaktif protein, fibrinojen ve lökosit.
  Dr. Yasemin ALTÜRK TORAMAN
Küçük hücre dışı akciğer kanserli olguların serum vegf ve cea değerleri ve mediastinal lenfadenopati pozitifliği (mediastinoskopik tetkik ile) arasındaki korelasyon.
  Dr.Begüm KOÇAR
Uyku apne sendromu hastalarında bozulmuş otonom sinir sistemi fonksiyonu üzerine apap’ın düzeltici etkisinin sabit basınçlı cpap ile karşılaştırması.
  Dr. Pınar ÖZKAN

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip