Göğüs Cerrahisi
Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde sleeve rezeksiyonların yeri
Dr.Asun MISIRLIOĞLU
Trakeal rezeksiyon Ve uç-uca anastomoz uygulanan benign trakeal stenoz olgularında prognozu etkileyen faktörler
Dr.Elif SUNER
Sol akciğer üst lob veya santral yerleşimli küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ekstended mediastinoskopinin yeri
Dr.Hakan SÖNMEZ
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin evrelemesinde pozitron emisyon tomografi vemediastinoskopi sonuçlarının karşılaştırılması: 972 mediastinal lenf nodu analizi
Dr.İlker İSKENDER
Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalarında bode indeksi,kf-36 yaşam kalitesi anketi ve solunum fonksiyon testi parametreleri arasındaki ilişki
Dr.Nermin KAPLAN KILIÇKESMEZ
Toraks travmalarına yaklaşım (404 olgunun değerlendirilmesi)
Dr.Recep USTAALİOĞLU
Primer spontan pnömotoraksın tedavisinde video yardımlı torakoskopik cerrahi ve torakotominin karşılaştırılması
Dr.Zeynep Dilek BULUT
İntraperikardiyal ligasyon uygulanarak rezeke edilen küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında mortalite ve morbiditeyi belirleyen faktörler
Dr.Atilla PEKÇOLAKLAR
PET/CT Pozitif soliter pulmoner nodüllere klinik yaklaşımımız
Dr.Atilla ÖZDEMİR
Rezeke edilmiş evre 1 küçük hücre dışı akciğer kanseri’nde cd105 ile boyanan mikrodamar yoğunluğu ve vasküler endotelyal growth faktör ekspresyonu’nun birbiriyle ilişkisi ve sağkalıma etkileri
Dr.Barış MEDETOĞLU
Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalarinda fonksiyonel parametreler ile inflamatuar markirlar arasindaki ilişki
Dr.Fatih AYYILDIZ
Koah ve kor pulmonale hastalarında brain natriüretik peptid’in ayırıcı tanıdaki yeri
Dr.Semra KÖKLÜ
Khdak nedeni ile rezeksiyon yapılan hastalarda postoperatif komplikasyon tahmininde solunum fonksiyon testinin yeri
Dr.Halil ÇİFTÇİ
Cerrahin bakışı ile intraoperatif n2 hastalikta rezeksiyon
Mehmet Suat PATLAKOĞLU
Rezeke edilen erken evre küçük hücreli dişi akciğer karsinomlu olgularda 10 yıllık sağkalımı etkileyen prognostik faktörler ve sağkalim araştırması
Dr.Ayşe Gül ÇEVİK
Opere edilmiş göğüs duvari invazyonu olan küçük hücre dişi akciğer kanserinde sağkalimi etkileyen faktörler
Dr.Mithat FAZLIOĞLU
Açik kalp cerrahisi sonrasi gelişen torasik komplikasyonlar
Dr.Murat HANÖZÜ
Küçük hüçre dışı akçiger kanseri evresinde 18 Fwdrooedayglucose posttron emisson tomograry (18 fdg-det)'in yeri
Dr.Levent CANSEVER
Küçük hücre dışı akciğer kanserinin mediastinal evrelemesinde bilgisayarlı toraks tomografisi ve servikal mediastinoskopinin etkinliği.
Dr.Özkan SAYDAM
Tamamlama pnömonektomileri – mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler.
  Dr. Cağatay TEZEL
Kronik parapnömonik ampiyemde pulmoner dekortikasyonun solunum fonksiyonları ve edinilmiş hemitoraks asimetrisi üzerine geç dönem etkileri.
  Dr. Mertol GÖKÇE
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında akut alevlenme nedeni ile hastaneye yatırılan olgularda alt eksremite derin ven trombozu sıklığı.
  Dr. Gülçin BOSTAN PALA
Primer spontan pnömotoraks tedavisinde video-torakoskopik plörektomi.
  Dr. Hatice ERYİĞİT
Akciğer kanser cerrahisinde inferior mediastinal lenf nodu pozitifliğinin sağkalıma etkisinin araştırılması.
  Dr. Serda KANBUR
Timektomi ile tedavi edilen myasthenia gravis hastalarinda prognostik faktörler.
  Dr. Nilay ÇAVUŞOĞLU
Pektus deformitelerine cerrahi yaklaşım.
  Dr.Alper TABUR
Göğüs duvarı tutulumu olan khdak’li olgularda cerrahi tedavi.
  Dr. Mürteza Hakan İLTER
Akciğer kanser evrelemesinde, mediastinoskopik olarak örneklenen lenf nodlarının, frozen section yada konvansiyonel patolojik inceleme ile değerlendirilmesinin, mediastinoskopinin yanlış negatifliği üzerine etkilerinin araştırılması.
  Dr.Volkan ERDOĞU
Primer akciğer kanseri riski bulunan olgularda otofloresan bronkoskopinin erken tanıdaki yeri.
  Dr. Kürşat EPÖZTÜRK
Plevral ampiyemin tedavisinde video-torakoskopik cerrahinin yeri.
  Dr. Volkan NEHİR
Küçük hücreli dişi akciğer kanserlerinde klinik evrelemede kullanilan pet-ct’nin patolojik evreleme ile karşilaştirilmasi.
  Dr. Gökhan GÜNEREN

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip