İç Hastalıkları
Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda farklı insülin tedavi protokollerinin kilo alımı ile ilişkisi
Dr.Ayşe KEFELİ
Kronik renal yetmezlikli üst gastrointestinal kanama geçiren olguların incelenmesi
Dr.Adile ÇAKIR
Tedavi altında olmayan kronik hepatit c hastalarında insülin direnci
Dr.Ahmet Ercan TAŞ
5-Fluorourasile bağlı arteryel vazokonstriksiyon etyolojisinde angiotensin II’nin rolü
Dr.Akın ÖZTÜRK
Yeni tani tip 2 diyabetes mellitus hastalarinda rosiglitazonun adiponektin düzeyi ve insülin direnci üzerine etkisi
Dr.Arzu KAYALAR
hemodiyaliz hastalarında okkult hepatit b enfeksiyonu prevelansı
Dr.Atakan YEŞİL
Diyabetiklerde insülin enjeksiyonu uygulama tekniklerinin ve hatalarının metabolik kontrol üzerine etkilerinin incelenmesi
Dr.Aysel ABİ
St segment elevasyonlu ve st segment depresyonlu miyokard infarktüsü arasındaki plazma ve kan viskozite farkının araştırılması
Dr.Ayşe Nilgün KUL
Hiperlipidemik hastalarda ezetemib monoterapisinin lipid profili ile enflamatuvar belirteçlerin üzerindeki etkileri
Dr.Belgin KÜÇÜKKAYA
Tip II diabetes mellitus'lu hastalarda bifazik analog ve nph-regüler insülin karışımlarının kilo aldırıcı etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Celal BOZBAY
Faktör VIII düzeyi ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Cenk Emre MERAL
Hospitalize edilen geriatrik hastalarda beslenme bozukluğunun kognitif fonksiyon depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Dr.Cüneyt KAHRAMAN
Akut koroner sendromlu hastalarda serum fetuin-a düzeyi,kalp kapak kalsifikasyonu ve bunun diğer biyokimyasal parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesi
Dr.Çiğdem USUL AFŞAR
Nondiabetik ve glukoz intoleranslılarda vücut antropometrik indeksleri ile insülin sensivite indekslerinin karşılaştırılmalı incelenmesi
Dr.Deniz TURAL
Hodgkin lenfomalı hastalarda tedavi öncesi ve sonrası laboratuvar değerleri ile kemoterapi ve radyoterapinin kardiyopulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi
Dr.Derya YAVUZ
Diabetes mellituslu hastalarda testesteron düzeyleri ve kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkisi
Dr.F. Ela TEMELOĞLU KESKİN
Metabolik sendrom tanı kriterleri ile postmenapozal kadınlardaki hormon profili arasındaki ilişki ve kardiyovasküler risk
Dr.Elif Gülcan ŞENOL
Hiperlipidemik hastalarda rosuvastatin tedavisinin lipid parametreleri ve yüksek duyarlılıklı c-reaktif protein düzeylerine etkisinin araştırılması
Dr.EmineE GÜLTÜRK
Premiks % 25 insülin lispro protamin/lispro ve premiks % 50 insülin lispro protamin/lispro karışım insülin tedavilerinin diabetik hastalarda metabolik kontrol üzerine olan etkinliklerinin değerlendirilmesi
Dr.Emine ŞATIR
Dekompanse kalp yetersizliğinde levosimendan ve dobutamin’in qt dispersiyonu üzerine etkisi
Dr.Ergün ŞİMŞEK
Diyalize giren son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda serum ürik asit seviyesi ile koroner kalsiyum skoru arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Fatih DEMİRCAN
Meme kanserli hastalarda doku ve plazma adiponektin düzeyleri ile diğer insülin direnci parametreleri ve meme kanseri gelişimi arasındaki ilişki
Dr.Fatih Yavuz ERKAL
Helikobakter pylori ve pankreas kanseri ilişkisi
Dr.Fatih SARITAŞ
Akut koroner sendromlu hastalarda prokalsitonin düzeylerinin mortalite ile ilişkisi
Dr.Fatih YILMAZ
İnflamatuvar barsak hastalığında p-anca ve asca'nın klinik önemleri
Dr.Fatma AYDOĞAN
'Tip 2 diyabetik mikroalbüminürik hiperlipidemik hastalarda atorvastatin tedavisinin proinflamatuvar (IL-1), antiinflamatuvar (IL-10) belirteçlere etkisinin araştırılması'
Dr.Ferhan AYTUĞ
Obez, metabolik sendromlu hastalarda, bozulmuş glikoz toleransı ve tip ıı diyabetes mellitusu olan hastalar ile normoglisemik hastalar arasında qt dispersiyonunun değerlendirilmesi
Dr.Ferhat SOYKAN
Diyabetik obez kadınlarda obeziteyi etkileyen süreçlerin genel olarak değerlendirilmesi
Dr.Galip DEMİR
Vitiligolu olgularda serolojik testlerle çölyak hastalığı araştırılması
Dr.Gökhan DURSUN
Dispepsili hastalarda ve diabetik hastalarda giardia intestinalis prevalansı
Dr.Gözde DERVİŞ HAKİM
Klinik ve subklinik hipotiroidili hastalarda solunum fonksiyonları
Dr.Gülay YILMAZ
Radyokontrast nefropati gelişiminde interlökin 18'in prediktivitesi
Dr.Gülgün ARSLAN
Akutk koroner sendromlu hastalarda TAFI (Trombin Aktivatable Fibrinolysis Inhibitör) ve fibrinopeptit A düzeylerinin bir yıllık mortalite ve morbidite üzerine etkisi
Dr.Gülnar GÜLAÇTI
Diyabetik nefropatisi olan tip 2 diyabetli hastalarda renal kan akımının irdelenmesi
Dr.Gürhan ŞİŞMAN
Amiloidoz gelişmiş ailevi akdeniz ateşi hastalarında adrenal bez rezerv yetmezliğinin gösterilmesi
Dr.Güven YILMAZ
Nonalkolik karaciğer sirozlu hastalarda probnp düzeyinin 6 aylık mortalite ve morbidite ile ilişkisi
Dr.Güzin KARATEMİZ
Kronik böbrek yetersizliği olan ve olmayan kronik c hepatitli hastalarda karaciğer histopatolojisi ile fibrotest/actitest sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Hakkı Onur KIRKİZLAR
Etkili faktörlerin hastalık semptomları ile ilişkisini değerlendirme
Dr.Habibe DUMAN
Tip 2 diyabetli obez ve obez olmayanlarda leptin ve adiponektin düzeylerinin insülin direnci ile ilişkisi
Dr.Halime ÖZÇAM
Subklinik-klinik hipotiroidi hastalarında qt dispersiyonu
Dr.Hanife ŞAHİN BALCI
Sürekli ayaktan periton diyalizi hastaları ile hemodiyaliz hastaları arasındaki kardiyovasküler riski faktörlerinin karşılatırılması
Dr.Hüseyin ÇEKMİŞ
Kalp yetmezliği olan hastalarda plasma pro-bnp ve hs-crp düzeyinin ekokardiografi bulguları ile karşılaştırılması
Dr. Hüseyin DEDE
Gastroözefageal reflülü hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı
Dr.Işıl ŞİLTELİOĞLU TURAN
Akut koroner sendromlu hastalarda plasma asimetrik dimetil arginin (adma) düzeylerinin mortalite üzerine etkisi
Dr.İdris İNCE
Diyabet polikliniğimizde izlediğimiz olgularda lipid parametrelerinin hemoglobin a1c ve homa-ır değerleriyle ilişkisi
Dr.Mehmet Fatih AKSOY
Dahiliye polikliniklerine başvuran hastalarda plazma lipid düzeylerinin yaş ile korelâsyonunun araştırılması
Dr.Mehmet Maşuk AKHAN
Kronik lenfoid lösemilerde İGF-1 ve İGFBP-3 seviyelerinin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması
Dr.Mehmet Selim AY
Nonalkolik karaciğer sirozlu hastalarda modifiye chıld pugh klasifikasyonunun probnp düzeyi ile ilişkisi
Dr.Mehtap Navdar BAŞARAN
Kan selenyum düzeyi ve glutatyon peroksidaz aktivitesinin akut miyokart enfarktüsü gelişimi üzerine etkisi
Dr.Meral GÜNALDI
Tip 2 diyabetli hastalarda sessiz miyokard iskemisi taraması ve sessiz iskemi saptanan hastalarda kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr.Muhammed Masum CANAT
Tip 2 diabetes mellitus’lu hastalarda nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ve metabolik göstergeler arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr.Muharrem KOÇAR
Subklinik diyabetliler ile yeni tespit tip 2 diyabetli kişilerde serum visfatin düzeyleri
Dr.Müjgan GÜRLER
Üst gıs kanaması nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda mortalite ve morbidite üzerine etkili faktörler
DR.Murat GENÇAY
Sigara kullanımının trombosit fonksiyonları üzerine etkisinin incelenmesi
Dr.Murat GÜCÜN
Diabetik erkek hastalarda homosistein ve dehidroepiandrosteron sülfat seviyelerinin koroner arter hastalığı açısından karşılaştırılması
Dr.Mustafa SOLAK
İskemik lezyonların lokalizasyonlarının saptanmasında ekg değişiklikleri ile koroner anjiografi sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Müzeyyen BEYDOĞAN
Romatoid artritli hastalarda istirahat metabolizma hızı ve hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Dr.Nalan OKUROĞLU
İzole esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda mikroalbüminüri, insülin direnci ve renal kan akımı arasındaki ilişkinin irdelenmesi
Dr. Nurcan ÖZBAŞ
Adefovir tedavisi ile virolojik ve biyokimyasal yanıt alınan kronik hepatit b’li olgularda relaps gelişimi ve relapsa etki faktörler
Dr.Nurettin TUNÇ
Romatoid artrit aktivasyon kriterleri ile serum adiponektin düzeyleri arasındaki ilişki (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi)
Dr.Ömür VOLKAN
Tip2 diabetes mellitus hastalarında serum asimetrik dimetilarjinin(adma) düzeylerinin kan lipid parametreleri, Hba 1c ve karotis intima media kalınlığı ile arasındaki ilişki
Dr.Osman ÖZDOĞAN
Akut koroner sendrom ve stabil angina pektorisde metalloproteinaz 9 ve spesifik metalloproteinaz doku inhibitörü 1 düzeyleri
Dr.Özgür ALTUN
Tip 1 ve tip 2 diyabetes mellitus hastalarında antikardiyolipin antikor seviyesi ve karotis intima media kalınlığının karşılaştırılması
Dr.Özlem KAR
Non-alkolik steatohepatitte pentoksifilin tedavisini etkinliği
Dr.Özlem MUTLUAY SOYER
Anjiografi sonuçlarının karşılaştırılması prediyaliz ve hemodiyaliz hastalarının kalp yapı ve fonksiyonlarının karşılaştırılması
Dr.Rabia Bilge ÖZGÜL ÖZDEMİR
Akut miyokard infarktüsü ve stabil angina pektorisli olgularda adiponektin düzeyleri ve diğer risk faktörleri arasındaki ilişki
Dr.Rıfat POSTA
Akut koroner sendrom tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalarda ortalama trombosit hacmi ve mortalite arasındaki ilişki
Dr.Sadrettin Özge EREZ
Hipertansiyonda oluşan mikroalbuminüri üzerine olmesartan tedavisinin etkisi
Dr.Sedat YİĞİT
Tiroid fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda erken dönem kardiak disfonksiyonunu belirlemede n-terminal pro-b-type natriüretik peptid
Dr.Şamil GEREK
Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda çlık plazma homosdüzeyidayak ülserlerındakişdeğ
Dr.Semiha AÇAN KAZANCIK
Romatoid artritli hastalarda aortik sertleşme
Dr.Semiha AYAYDIN KAPLAN
Subklinik hipertiroidisi olan premenapozal kadınlarda kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi
Dr.Serdar KURNAZ
Tip–2 diyabet hastalarında hba1c, diyabet yaşı, bmi, dislipidemi ile mikrovasküler, makrovasküler komplikasyonların karşılaştırılması
Dr.Süleyman CAN
Tip 2 diyabetes mellituslu olgularda mikroalbuminüri ile parathormon düzeyi ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi
Dr.Süleyman Fikret TURAN
Tip 2 diabetes mellitus ve demans ilişkisi
Dr.Şule KARATAŞ
Romatoid artritin sol ventrikül diastolik fonksiyonu üzerine etkisinin konvansiyonel ve doku doppler ekokardiyografi ile incelenmesi
Dr.Ümit Mutlu TAŞ
Kolorektal kanserli hastalarda prognostik faktörlerle vücut kitle indeksi arasındaki ilişki
Dr.Volkan KONYA
Hiperlipidemik hastalarda atorvastatin fluvastatin ve ezetimib’in yüksek duyarlılıklı c-reaktif protein (hs-crp) üzerine etkileri
Dr.Yasin ÇAKIL
Obez ve nonobez tip 2 diyabetlilerde adiponektin düzeylerinin karşılaştırılması ve metabolik parametrelerle ilişkisi
Dr.Yasin KOCAÖZ
Kalıcı virolojik yanıt sağlanan kronik hepatit b ve c’li hastalar ile virolojik yanıt sağlanamayan kronik hepatit b ve hepati c’li hastalarda ttv insidansı
Dr.Yeter BAYRAM
Obez tip 2 diabetes mellituslu hastalarda, serum aktive ghrelin hormonunun glisemik kontrol üzerine etkisi
Dr.Yılmaz FAKI
İnflamatuar barsak hastalığında osteoporoz ve vertebra kırıkları
Dr.Zeynep Tuğba ÖZDEMİR
Bozulmuş glukoz toleransı olan kadınlarda kemik mineral yoğunluğu incelenmesi
Dr.İdris KUZU
Tip 2 diabetik hastalarda pioglitazon tedavisinin kemik yıkım - yapım markerları üzerine etkilerinin irdelenmesi
Dr.Aslı ÇİFCİBAŞI ÖRMECİ
Kronik karaciğer hastalarında kemik metabolizmasının değerlendirilmesi
Dr.Aydan TAKA KÜÇÜK
Ezetimib monoterapisinin lipoprotein (a) ve diğer lipid parametreleri üzerine etkisi
Dr.Bülent BİLİR
Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda mevsimsel değişim ve nonsteroid anti inflamatuvar ilaç’ların değişim üzerindeki etkisi
Dr.Cumali KARATOPRAK
Tip ı diabetes mellituslu hastalarda otoimmünite varlığının mikrovasküler komplikasyon gelişme süresine etkisi
Dr.Deniz ARSLAN
Demir eksikliği anemisinde intravenöz demir tedavisinin total antioksidan kapasite üzerine etkisi
Dr.Didem GÖKÇEN GÜRBÜZ
Akut koroner sendromu olan hastalarda birinci ve altıncı saatteki papp-a değerlerinin bir aylık sonlanım noktası ile olan ilişkisi
Dr.Emre OSMANBAŞOĞLU
Kararsız angina ve st yükselmesi olmayan myokard infarktüslü hastalarda değişik statinlerin ve ezetimibe’in hscrp üzerine etkilerinin araştırılması
Dr.Esat NAMAL
Akut dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda levosimendan infüzyonunun qt dispersiyonuna etkisi
Dr.Fatma PAKSOY
Hİperlipidemik hastalarda rosuvastatin, atorvastatin,simvastatin, fluvastatin, pravastatin’in lipid profili,endotel fonksiyonu, proteinüri, egfr üzerine etkileri ve yan etki sıklığının karşılaştırılması
Dr.Filiz DEMİR
Üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmış olan hastalarda hepatit b ve hepatit c sıklığı
Dr.Genco GENÇDAL
Tip 2 diyabetli hastalarda efor testi ile mpv arasındaki ilişkinin diyabetin diğer paremetreleri ile beraber değerlendirilmesi
Dr.İlhan GÖKÇEK
Ciddi sol kalp yetmezliğinde levosimendan uygulanmasının plazma nterminal pro-bnp düzeyine ve ejeksiyon fraksiyonu üzerine etkilerinin incelenmesi
Dr.İrfan TURSUN
Normal veya hafif azalmış renal fonksiyonu olan hastalarda n-asetilsistein ve izotonik nacl profilaksisinin kontrast nefropatisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Itır ŞİRİNOĞLU DEMİRİZ
Böbrek nakisve takrolproteürkreatklüzerolan etk
Dr.Jonian BEQİRAJ
Hipertansif hastalarda hedef tansiyon değerlerine ulaşma oranlarının holter(abpm) ile değerlendirilmesi
Dr.Kübra AYDIN
Akut miyokard infarktüsü ve unstabil angina pectoris tanıları olan hastalarda ürik asit ve lipit seviyelerinin tespiti
Dr.Leman MELİKOĞLU
S.B.Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi 3.iç hastalıkları kliniğinde 2006 yılında kronik karaciğer hastalığı tanısıyla yatan hastaların etyolojik ve epidemiyolojik incelenmesi
Dr.M.Sinan SOYER
Nonalkolk yagli karacger hastaliginda yaglanma derecesnn metabolk sendrom ve nsüln drenc le lsks
Dr.Mahmut ALTINDAL
Tip 2 diabetik erkeklerde hipogonadizm ve metabolik parametreler ile ilişkilerinin irdelenmesi
Dr.Mehmet Sinan DAL
Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda sessiz miyokard iskemisinin araştırılması ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr.Mehmet ZORLU
Tip 2 diabetik kadınlarda tiroid fonksiyon testleri ve tiroid ultrasonografisi
Dr.Melek BAŞ
Hipertansiyonlu hastalarda diabetes mellitus’un sol ventrikül diastolik fonksiyonu üzerine etkisi
Dr.Murat ARAZ
Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda mikroalbuminüri ve serum ürik asit seviyeleri arasındaki ilişki
Dr.Nazire ALADAĞ
Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz uygulanan kronik hepatit c hastalarında peginterferon alfa 2a tedavisinin etkinliği
Dr.Olgun AKIN
Üst gastrointestinal sistem endoskopi sonuçlarina göre peptik ülser ve gastroözofageal reflü hastaliğinin yillara bağli değişimi
Dr.Ömer TEBER
Aspirine bağlı akut üst gis kanamalı olgularda kanama riski ile aspirin endikasyonu ve dozu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Özlem KINIK AKGÜN
Hemodiyaliz tedavisi gören diyabetik ve nondiyabetik hastalarda fibrinolitik sistem aktivitesinin araştırılması
Dr.Özlem UYSAL SÖNMEZ
Anemisi olan akut koroner sendromlu hastalarda hospitalizasyon döneminde mortalite
Dr.Rahşan APAYDIN GÜL
Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi
Dr.Safiye ARIK
Tip 1 diyabetes mellituslu hastalarda scd 146 düzeyi ile karotis intima media kalınlığı arasındaki korelasyon ve bunun sağlıklı bireylerle kıyaslanması
Dr.Sema ÇİFTÇİ
Kolorektal kanserli hastalarda survivin expresyonunun sağkalım ve histopatolojik değişkenlerle ilişkisi
Dr.Serap KAYA
inflamatuar barsak hastalığında demir eksikliği anemisi tedavisinde oral ferroglisin sülfat ile parenteral demir sükroz etkinlik ve güvenirliğinin karşılaştırılması
Dr.Sibel HAMARAT
Kısa süreli glitazon kullanımının diabetes mellitusta metabolik parametreler ve maküla ödemi üzerine olan etkilerinin irdelenmesi
Dr.Talar KILIÇDAĞI
Non alkolik yağlı karaciğer hastalığının(non alcoholic fatty lıver dısease, nafld) sİroz panelİndekİ yerİ nedİr?
Dr.Tayfun ERKAL
Diabetik ve non-diabetik obez hastalarda tükrük , serum ve idrarda kortizolemi tayinlerinin irdelenmesi
Dr.Tuba HACIBEKİROĞLU
Dahiliye polikliniklerine başvuran hastalarda diyabet ve dislipidemi ilişkisinin değerlendirilmesi
Dr.Tülay KOVANKAYA
Tip 2 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeyi ile qt parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Uğur ERSOY
Tip 2 diyabetik hastalarda mikrovasküler komplikasyon gelişimi ile plazma scd146 düzeyi ilişkisi
Dr.Yasemin ŞAHİNKAYA
Kronik kalp yetmezliği ve anemisi olan hastalarda intravenöz demir tedavisinin egzersiz kapasitesi ve kardiyak fonksiyonlara etkisi
Dr.Yılmaz CANIM
Akut miyokard infarktüsünde high sensitif crp düzeyleri
Dr.Yurtsever ÖLMEZ
Diabetes mellituslu hastalarda mikrovasküler komplikasyonlarla açlık serum homosistein düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Ahmet YAVUZ
Diyabetik nefropatisi olan hastalarda proteinüri seviyeleri ile karotis intima media kalınlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Dr.Çiğdem KUTLU
Tip 2 diabetes mellitus tanısı olan ancak belirgin nefropatisi olmayan hastalarda; kontrast madde nefropatisinin görülme sıklığı ve n asetilsisteinin kontrast madde nefropatisi üzerindeki etkilerinin araştırılması
Dr.Alphan ECEBAY
Yeni tanı tip 2 diyabetes mellitus hastalarında rosiglitazonun inflamasyon belirteçleri ve insülin direnci üzerine etkisi
Dr.Servet YOLBAŞ
Hemodiyalize giren diabetes mellituslu olgularda troponin I, yüksek duyarlıklı c-reaktif protein (hs-crp) ve leptin düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Nuray KURUBACAK
Subklinik hipotiroidili hastalardaki qt dispersiyonunun tedavi öncesi ve sonrası değerlerinin karşılaştırılması
Dr.Muharrem KISKAÇ
Tedaviye dirençli hipotiroidi hastalarında helicobakter pylori eradikasyonunun l-troksin emilimi üzerine etkisi
Dr.Aydın ÇİLTAŞ
Plazma adiponektin düzeyi ve diğer insulin rezistansı parametreleri ile mide kanseri arasındaki ilişki
Dr.Berkant SÖNMEZ
Kronik hepatit b’de lamivudin direnci ve lamivudin direnci gelişimi üzerine etkili faktörler
Dr.Muharrem DOĞAN
Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında insülin direnci ile böbrek yetersizliği arasındaki ilişkinin irdelenmesi
Dr.Vecihi Kasım MEMİLİ
Akut miyokard infarktüsünde reperfüzyon kriteri olarak beyin natriüretik peptid
Dr.Yeliz ZIHLI
Bozulmuş açlık glukozu olan ve miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda hospitalizasyon döneminde mortalite
Dr.Mehmet UÇUCU
Romatoid artritli hastalarda anjiotensin II reseptör blokerlerinin preklinik ateroskleroz üzerine etkileri
Dr.Ayhan KAYA
Anti-hcv pozitif hemodiyaliz hastalarında serum ferritin ile intra-eritrositer ferritin ilişkisinin araştırılması
Dr.Hasan MAĞIN
Son dönem böbrek yetersizliği hastalarında hemodiyaliz öncesi ve sonrası troponin I düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Gökhan APUCU
Periferik arter hastalığı olan ve olmayan tip 2 diyabetik hastalarda açlık plazma homosistein seviyeleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Mustafa TUĞRUL
Kolorektal kanserli hastalarda survivin expresyonunun sağkalım ve histopatolojik değişkenlerle ilişkisi
Dr.Serap KAYA
Hiperlipidemik hastalarda rosuvastatin, atorvastatin,simvastatin, fluvastatin, pravastatin' in lipid profili,endotel fonksiyonu, proteinüri, egfr üzerine etkileri ve yan etki sıklığının karşılaştırılması
Dr.Filiz DEMİR
S.B.Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi 3.iç hastalıkları kliniğinde 2006 yılında kronik karaciğer hastalığı tanısıyla yatan hastaların etyolojik ve epidemiyolojik incelenmesi
Dr.M. Sinan SOYER
Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda mikroalbuminüri ve serum ürik asit seviyeleri arasındaki ilişki
Dr.Nazire BAŞKURT ALADAĞ
Ramazan ayında üst gastrointestinal sistem kanamaları sıklığı nasıl değişir?
Dr.M. Hanifi KILIÇASLAN
Orta ve ileri evre kronik obstruktif akciğer hastalığı ve erektil disfonksiyonu olan hastalarda sildenafilin pulmoner arter basıncı ve solunum fonksiyonları üzerine etkisi
Dr.Hakan KESKİ
Normokreatinemik hipertansif hastalarda latent renal yetmezlik değerlendirilmesi
Dr.İlhan HACIBEKİROĞLU
Akut koroner sendromlu hastalarda serbest testosteron ve dehidroepianrostenodion sülfat düzeyinin ölçülmesi
Dr.Tamer ÇEVİKER
Kronik böbrek yetersizlikli hastalarda tnf-α (alfa) ’ nın insülin direncine etkisi
Dr.Turgay ULAŞ
İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında kraniyal manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Dr.Yüksel GÜLERYÜZLÜ
Klinik ve subklinik hipotiroidizm’de endotel disfonksiyonunun tedavi ile düzelmesi
Dr.Ayşe Neslin OĞUZHAN AKKOCA
Konjestif kalp yetersizliğinde aneminin ite ve hastanede kalış süresine etkisi
Dr.Zuhal ATAN UÇAR
24 – 40 arası yaşlarda, ilk tesbit subklinik hipotiroidili kadınlarda osteopeniye eğilim
Dr.Ali Fuat YALVAÇ
Antiviral tedavi altında kronik hepatit b ve kronik hepatit c ‘li hastalarda depresyon
Dr.Ünal ATILGAN
T.C. Sağlık bakanlığı bakırköy dr.sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi koroner yoğun bakım ünitesi'nde 2005 yılında tedavi gören koroner arter hastalarında diabetes mellitus ile akut koroner sendrom birlikteliğinin retrospektif incelenmesi ve tespit edilen diyabetli hastaların altı aylık prospektif takibi
Dr.Kerem KAYALI
Metabolik sendromlu hastalarda lipid düşürücü medikal tedavinin küçük yoğun LDL üzerine etkisinin araştırılması
Dr.Muzeyyen ARSLAN BAHADIR
Tip 2 diabetes mellitus' lu hastalarda diabet başlangıç yaşının komplikasyon gelişme süresine etkisi
Dr.Abdulkadir BUYURAN
Hipertansiyon hastalarinda crp düzeyleri ile qt dispersiyonu arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Ayşegül DALBELER
Obez olgularda bozulmuş açlık glukozu ve lökosit sayısı ilişkisi
Dr.Başaran DEMİR
Tip 2 diabetes mellitus’lu hastalarda andropometrik ölçümler ile hepatosteatoz ilişkisinin değerlendirilmesi
Dr.Burcu HACIOĞLU
Nondiyabetik, hipertansif metabolik sendromlu hastalarda serum yüksek duyarlilik c-reaktif protein düzeylerinin hemodinamik ve metabolik parametrelerle ilişkisi
Dr.Elif YORULMAZ
Diyabetik nefropati’de risk faktörleri yönetiminin morbidite üzerine etkisi
Dr.Eylem ÖZGÜN ÇİL
Normal LDL kolesterol düzeylerine sahip bireylerde apolipoprotein düzeyleri ve metabolik sendrom varlığının serum lipoprotein düzeyleri ile ilişkisi
Dr.Ezgi GÜNEY DOĞAN
Hipertansiyon hastalarında ortalama platelet hacmi ve antihipertansif tedavinin etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Fatih GÜZELBULUT
Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde trombin ile aktive edilen fibrinolizis inhibitörü (tafi) düzeyleri ve hasta özellikleri ile ilişkisi
Dr.Hülya KARAOĞLU
Konjestif kalp yetmezliğinde anemi ve biyokimyasal parametlerin incelenmesi
Dr.Hüseyin TAŞKIRAN
Tip 2 diyabetik hastalarda siki glisemik ve metabolik kontrolun aortik sertlik üzerine etkisi
Dr.Meryem KARAKAŞ
Bazal/bolus insülin tedavisine geçilen tip 2 diyabetlilerde insan insülinleri (regüler/nph) ile insülin analoglarinin (lispro/glargin) etkinliğinin karşilaştirilmasi
Dr.Murat ÖZIŞIK
Serum adiponektin seviyesinin glisemik kontrol üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Mustafa CANHOROZ
Akut miyokard infarktüslü hastalarda ortalama trombosit hacmi ve trombosit sayısının değerlendirilmesi
Dr.Neslihan AKBULUT
Metabolik sendromlu hastalarda telmisartan ve losartanın insülin direnci üzerine etkileri
Dr.Özgür BAHADIR
Kronik hepatit c tedavisinde peginterferon alfa 2A artı ribavirin kombinasyonu ile interferon ilfa 2A irtı ribavirin kombinasyonu tedavilerinin viral yanıt üzerine etkinliği
Dr.Özgür MEHTAP
Megaloblastik anemide beta-2 mikroglobulin düzeyi
Dr.Özgür OKUTURLAR
Koroner Arter Hastalığı olan olgularda İnsülin Direnci ve bozulmuş/Diyabetik Glukoz Toleransı sıklığının sağlıklı Populasyonla karşılaştırılması
Dr.Özlem Nuray SEVER TÜRE
Tip 2 diabetes mellituslu renal disfonksiyonu olmayan nefropatilihastalarda albuminüri ile serum sistatin c ilişkisi
Dr.Serhat KARADAĞ
Akut koroner sendrom; oluşan doku hasarinin akut faz proteinlerinden plazma fibrinojeni ile indirekt değerlendirilmesi
Dr.Serkan ELARSLAN
Obezitenin kronik hepatit c’de tedavi sonu yanit üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Serkan İPEK
Subklinik Hipotiroidide Aort Elastisitesinin Değerlendirilmesi
Dr.Sevil ÖZKAN
Tip 2 diyabetes mellitus ve crp, fibrinojen, mikroalbüminüri ile ilişkisi
Dr.Songül AKTAŞ
Üremik hastalarda görsel uyarılmış potansiyeller ve elektroretinogram değişiklikleri
Dr.Umut SELAMET
Tip 1 diyabetes mellituslu hastalarda kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesi
Dr.Zehra BODUÇ BOZKURT
Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesinin diyaliz yeterliliği ile ilişkisi
Dr.Ayça Gökçen DEĞİRMENCİ SALTÜRK
Diabetes mellituslu hastalarda açlik plazma homosistein seviyesi ile diabetin kronik komplikasyonları arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr. Ömer YAPICI
Obez primer hipertansiyonlu ve obez olmayan primer hipertansiyonlu bayan olgularda serum leptin düzeyleri
Dr.Nazire DENİZ ESİN
Subklinik hipotiroidi hastalarında lipid profili ve sessiz iskemi bulunma riski arasındaki ilişki
Dr.Cuma EMİROĞLU
Yeni tespit tip 2 diabetes mellituslu hastalarda pankreas beta hücre rezervinin değerlendirilmesi
Dr. Güliz SERİN YALÇIN
Diyabetik olmayan iskemik kalp hastalarında insülin direncinin koroner arter kollateral gelişimine etkisi
Dr.Selda AKDENİZ
Konjestif kalp yetmezliğinde karvedilol kullanımının güvenlik, etkinlik ve tolerabilitesinin izlendiği farmakoepidemiyolojik çalışma
Dr.Behzat YILSEN
Akut koroner sendromlu olgularda görülen metabolik sendrom insidansı ve cinsiyete göre dağılım farklılıkları.
Dr.Hasan HACIOSMAN
Tip II diabetik hastalarda pankreatik beta hücre fonksiyonunun kantitatif olarak değerlendirilmesi
Dr.Rabia Deniz GÖKTÜRK
Tiroid hastalıkları ve metabolik sendrom
Dr.Tunga TÜRKER
Metabolik sendromu ve yeni tanı konmuş tip 2 diyabetes mellitusu olan hastalarda kardiak diyastolik disfonksiyon sıklığı ve rosiglitazone kullanımının diyastolik disfonksiyon üzerine olan etkileri
Dr.Kudret KESKİN
Non alkolik steatohepatit tanısı konan yeni tespit tip 2 diyabetlilerde roziglitazon tedavisinin insülin direnci parametrelerine ve karaciğer fonksiyon testlerine etkisinin araştırılması
Dr.Şaban Şenol GÜLER
Romatoid artritli hastalarda kombine tedavinin monoterapiye üstünlüğü
Dr.Şakir Özgür KEŞKEK
Meme kanserli hastalarda serum leptin düzeyleri ve histopatolojik parametrelerle ilişkisi
Dr.Aslıhan TOPAL ÇOLAK
Pre-Diyaliz, hemodiyaliz ve sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarynda insülün direncinin karşılaştırılması
Dr. Berna Murat
pdf döküman Hipotiroidili Olgularda Simvastatin ve Levotiroksin Replasman Tedavisinin Endotel Disfonksiyonu Üzerindeki etkilerinin araştırılması
Dr. Kenan ESERTAŞ
pdf döküman Koroner ateroskleroz ve myokard infarktüsünde ortalama trombosit hacminin öngörüsel değeri
Dr. Nurcan Kılıçlı ÇAMUR
pdf döküman Pre-Diyaliz, hemodiyaliz ve sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında insülün direncinin karıştırılması
Dr. Berna Murat
pdf döküman Hemodiyaliz hastalarinda h.pylori enfeksiyonu sikliği ve bunun dispeptik yakinmalar ile ilişkisi.
Dr. İmadettin Alpay ÖZKAYA
Koroner arter hastalığı majör risk faktörleri ve c-reaktif proteinin değerlendirilmesi
  Dr. Gül BABACAN ABANONU
Akut koroner sendromlu hastalarda metabolik parametrelerin değerlendirilmesi ve mikroalbüminüri ile mortalite arasındaki ilişki.
  Dr. Süleyman AHBAB
Üremik hastalarda görsel uyarilmış potansiyeller ve elektroretinogram değişiklikleri.
  Dr. Umut SELAMET
Nonalkolik karaciğer yağlanmasında statin tedavisinin karaciğer enzim profili üzerine olan etkileri.
  Dr.Arzu ADİK
Hiperlipidemik hastalarda statin tedavisinin ortalama trombosit hacmi üzerine etkisi.
  Dr.Bala Başak ÖVEN USTAALİOĞLU
Postmenopozal diyabetik ve nondiyabetik kadinlarda serum dehidroepiandrosteron sülfat düzeyleri ile vücut kitle indeksi, yağ orani, açlik serum insülin düzeyi, kemik mineral dansitesi ve koroner arter hastaliği risk faktörleri arasindaki ilişki.
  Dr.Erkan KOÇYILDIZ
Ekokardiyografi yöntemi ile sol ventrikül diyastolik disfonksiyon(grade ı) saptanan esansiyel hipertansiyonlu hastaların kanındaki: n- terminal-pro-bnp (brain natriüretik peptid) düzeyi.
  Dr.Ufuk PAŞAL
Akut miyokard infarktüslü hastalarda karotis arter intima-media kalınlığının erken prognoz ile ilişkisi var mıdır ?
  Dr.Öznur ERTAŞ
Geçirilmiş miyokard infarktüslerinde ürik asit seviyeleri.
  Dr.Sibel CANBOLAT
Hipertansif olgularda enalapril ve karvedilolün glisemi düzeyi ve insülin direnci üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr.Ömer SEVEN
Diyabetik olmayan hipertansif hastalarda insülin direnci.
  Dr.Şermin BABÇ ALTINDAL
Hiperlipidemik hastalarda yüksek duyarlilikli c-reaktİf protein ile diğer lipid parametreleri arasindaki ilişki ve bu parametrelere fluvastatİn tedavisinin etkileri.
  Dr.Aysun KALİNCİ ÖZCAN
Tip 2 diabetes mellitus’lu hastalarda vücutdemir depoları ile metabolik kontrol, insülin rezistansı ve mikroalbuminüri arasındaki ilişki.
  Dr.S.Kerem OKUTUR
İnflamatuvar bağırsak hastalığında osteoporoz.
  Dr.Fevzi BALKAN
Metakolik sendrom tanısı konulan kadın olgularda serum rezistin seviyeleri ile metebolik sendrom komponentleri arasındaki ilişki.
  Dr.Fehime BAŞBAYRAKTAR
Hipoadiponektinemi ile aterosklerotik koroner arter hastalığı arasındaki ilişki.
  Dr.Halil FEYİZOĞLU
Akut miyokard infarktüsü geçiren nondiyabetik hastalarda glikoz-insülin-potasyum tedavisinin etkinliği.
  Dr.Serkan KESKİN
Kalp yetmezliğinin tanısı ve tedavi sonrası takibinde brain natriüretik peptid’in önemi ve karvedilol tedavisinin etkinliği.
  Dr.Gezmiş KİMYON
Hemodiyaliz hastalarinda sekonder hiperparatiroidinin kalp yapisi ve fonksiyonlari üzerine etkisi.
  Dr.Özgül SOYSAL
Normal glikoz toleranslı obezlerde hepatosteatoz ve insülin direnci arasındaki ilişki.
  Dr.Banu İLK
Diyabetik hastalarda sessiz miyokardiyal iskemi sıklığının saptanmasında egzersiz elektrokardiyogram ve talyumlu myokard perfüzyon sintigrafisinin karşılaştırılması.
  Dr.Fatma Dilek DELLAL
Sistemik lupus eritematozus’lu premenapozal kadın hastalarda büyük arter mekanik değişikliklerinin karotis-femoral nabız dalga hızı ile değerlendirilmesi
  Dr.Banu ŞAHİN YILDIZ
Tip 2 diyabet ve bozulmuş açlık glikozu olanlarda kardiyovasküler risk faktörü olarak gama glutamil transferaz ve yüksek duyarlılıklı c-reaktif protein.
  Dr.Nurten BERBEROĞLU ERBİLGİN
Hiperlipidemik hastalarda atorvastatin kullanımının lipoprotein (a) ve diğer lipid parametreleri üzerine etkileri.
  Dr.Mehmet DİKEÇ
Hemodiyaliz hastalarında düzeltilmiş QT dispersiyonu ile demir parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi.
  Dr.Bülent ERDOĞAN
Kronik hepatit C hastalarında pegile interferon alfa-ribavirin kombinasyon tedavisinin tiroid fonksiyonları, tiroid otoimmunitesi ve tiroid hacimleri üzerine etkileri.
  Dr.Ahmet ULUDAĞ
Obezite tedavisinde diet ve egzersiz,sibutramin ,orlistat ve metformin gibi dört farklı tedavi grubunun retrospektif olarak irdelenmesi ve altı ay süreli tedavi sonunda etkinliklerinin karşılaştırılması.
  Dr.Ebru TAŞ
Karaciğer hastalıklarında vasküler endotel büyüme faktör (vascular endothelıal growth factor,vegf)düzeyleri.
  Dr.Umut DEMİRCİ
Metabolik sendromlu hastalarda insülin direnci ve metabolik sendrom komponentleriyle tafı(thrombin activatable fibrinolysis ınhibitor) arasındaki ilişki.
  Dr.Ahmet OMMA
Romatod artrtl hastalarda QT dspersyonu.
  Dr.Zerrin ÖZTÜRK
Tip 2 diyabetik erkek hastalarda karotid arter intima media kalınlıklarının testesteron düzeyleriyle ilişkisi ve framingham risk skorlarıyla karşılaştırılması.
  Dr.Cengiz AKOSMAN
Tip ıı diabetik hastalarda komplikasyonlarla serum crp ve fibrinojen arasındaki ilişki.
  Dr.Sibel YANMAZ
Hipertansif ve normotansif tip 2 diyabet hastalarında insülin direncinin karşılaştırılması.
  Dr.Hakkı TÜRKER
Birinci derece yakınlarında diabetes mellitus bulunan ve bulunmayan sağlıklı bireylerde insülin direncinin değerlendirilmesi.
  Dr.Yeşim ELİKARA
Metabolik sendromlu hastalarda adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi.
  Dr.Ömer AKYOL

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip