İsme Göre Uzmanlık Tezleri
A
B
C
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z


pdf döküman Vajinal akıntı şikayeti ile başvuran olgularda bakteriyel vajinozis sıklığının saptanması, tanıda kullanılan amsel kriterlerinin sensitivite spesifisitelerinin belirlenmesi ve bakteriyel vajinozis için risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr. Aydın DEĞİRMENCİ
Palpe edilemeyen meme lezyonlarında roll (radioguided occult lesion localization) yöntemi ile eksizyonel biyops
Ayhan SARI
Ürotelyal tümörlerde c-erbb-2 ekspresyonunun klinik-patolojik prognostik faktörler ve sağ kalım oranı ile karşılaştırılması
Aylin GÖNÜLTAŞ
Gebelik yaşına göre küçük doğan (sga) prematürelerin düzeltilmiş üç yaştaki büyüme özellikleri ve etki eden faktörler
Dr. A. Hakan ÖZMEN
Fetal iyilik hali öngörüsünde modifiye biyofizik profil ve üçüncü trimester doppler ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması
Dr. Abdulkadir BAKAY
Tip 2 diyabette vücut kitle indeksi ile miyokard performans indeksi ilişkisi
Dr. Abdullah Orçun ÖNER
Kronik renal yetmezlikli üst gastrointestinal kanama geçiren olguların incelenmesi
Dr. Adile ÇAKIR
Larenks yassı epitel hücreli kanserin, t regülatör (cd4+cd25+foxp3highcd127dim) ve immün sistem diğer alt grup hücrelerine etkisi
Dr. Ahmet Adnan CIRIK
Tedavi altında olmayan kronik hepatit c hastalarında insülin direnci
Dr. Ahmet Ercan TAŞ
S.B.Okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi 3.iç hastalıkları kliniğinde kasım 2007- aralık 2008 tarihleri arasında karaciğer hastalığı tanısıyla yatan hastaların etyolojik ve epidemiyolojik incelenmesi
Dr. Ahmet Kutay POLAT
Diabetes mellitus’lu hastalarda tuz kullanım alışkanlığının komplikasyon gelişimine etkisi
Dr. Ahmet OKTAY
Birinci trimester uterin arter doppler ultrasonu ve maternal serum papp-a düzeylerinin preeklamsi ve intrauterin gelişim kısıtlılıgını öngörüsündeki önemi
Dr. Ali MERDANOĞLU
Fakoemülsifikasyon olgularında 3.0mm  ve 4.2 mm saydam korneal kesilerinin ameliyat sonrası astigmatizma değerlerinin karşılaştırılması. fakoemülsifikasyon olgularında 3.0mm  ve 4.2 mm saydam korneal kesilerinin ameliyat sonrası astigmatizma değerlerinin karşılaştırılması.
Dr. Alpaslan DAYLAN
Ani işitme kayıplarında steroid tedavisi ile steroid ve hiperbarik oksijen kombine tedavisinin karşılaştırılması
Dr. Alpaslan YILDIRIM
Erişkin radius alt uç kırıklarının volar kilitli plak ile tedavi sonuçlarımız
Dr. Arif Ümit ÖZDOĞAN
Kliniğimizde opere edilen benign over kistlerinin histopatolojik açıdan retrospektif olarak değerlendirilmesi
Dr. Armağan AKSU
Temporal kas fasyası anteriorunda kıkırdak ile güçlendirilmiş miringoplasti ile sadece temporal kas fasyası kullanılan miringoplastinin işitme ve reperforasyon sonuçları açısından karşılaştırılması
Dr. Arman TEK
Renal lezyonların karakterizasyonunda diffüzyon ağırlıklı mr görüntüleme
Dr. Arzu Adalet SEYLAN
Deri flebi modelinde iskemik önkoşullama ve iskemik ardkoşullamanın flep sağkalımı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr. Arzu ÖZCAN
Hemodiyaliz hastalarında okkult hepatit b enfeksiyonu prevelansı
Dr. Atakan YEŞİL
İntraperikardiyal ligasyon uygulanarak rezeke edilen küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularında mortalite ve morbiditeyi belirleyen faktörler
Dr. Atilla PEKÇOLAKLAR
Miyokard enfarktüsü sonrası sistolik kalp yetersizliği gelişen ve gelişmeyen hastalarda geç dönem plazma matriks metalloproteinaz -8 seviyelerinin karşılaştırılması
Dr. Ayhan ERKOL
Açık ve laparoskopk apandektomlerde hasta kontrollü analjez ve nöroendokrn yanıtın karılatırılması
Dr. Aysel ERDEM SALKAYA
Disfonksiyonel uterin kanamalarda levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem ile roller-ball endometriyal ablasyonun tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr. Aysu AKÇA
Diyaliz merkezlerinde çalışan doktor ve hemşirelerde tükenmişlik sendromu
Dr. Aysun SÜLOĞLU
Kliniğimizde ptozis cerrahisi uygulanan hastalarda farklı ameliyat teknik ve materyallerinin değerlendirilmesi
Dr. Ayşe DOLAR BİLGE
St segment elevasyonlu ve st segment depresyonlu miyokard infarktüsü arasındaki plazma ve kan viskozite farkının araştırılması
Dr. Ayşe Nilgün KUL
Taksim eğitim ve araştırma hastanesi kadın doğumhastalıkları polikliniğine başvuran gebe kadınların prenatal depresyon açısından sorgulanması, semptomlarının şiddetinin karşılaştırılması
Dr. Ayşe SEMERCİ
Gebelerde hepatit b seroprevalansı ve hbsag(+) gebelerde ıntrauterin geçişin risk faktörlerinin araştırılması
Dr. Ayşe ŞEN
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ventilatörle İlişkili Pnömoni: Risk Faktörleri
Dr. Abbas KÖSE
Hellp sendromu ve ağır preeklampsi olgularında maternal ve fetal sonuçların karşılaştırılması
Dr. Abdulkadir TURGUT
fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde hipotansif anestezi amacıyla deksmedetomidin ile remifentanil kullanımlarının karşılaştırılması
Dr. Abdullah Aydın ÖZCAN
Günübirlik artroskopik diz cerrahisi uygulanan hastalarda intratekal % 0,5 hiberbarik pubivakain ile sağlanan tek taraflı spinal anestezi ile propofoldesfluran kombinasyonu ile uygulanan genel anestezi hemodinamik parametreler ve taburculuk kriterleri açısından karşılaşırılması
Dr. Adem YILMAZ
Akut ve geçici psikotik bozukluğu olan olgular ile psikotik özellikli unipolar majör depresyonu olan olguların kişilik bozuklukları açısından karşılaştırılması
Dr. Agah AYDIN
Perimenopozal ve postmenopozal dönemde endometrial kalınlık artışı tespit edilmiş hastalarda anormal uterin kanaması olan ve olmayan olguların endometrial biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması
Dr. Ağavni TEZENLİ
Larengofarengeal Reflülü Hastalarda Üst Özefageal Sfinkterin(Krikofarengeal Kas) Elektrofizyolojik Olarak İncelenmesi
Dr. Ahmet DEMİR
Malign Plevral Mezotelyomada Sağkalımı Etkileyen Faktörler
Dr. Ahmet Fatih ORUÇ
Trabekülektomi ile fakotrabekülektomi ameliyatlarının etkinliğinin karşılaştırılması
Dr. Ahmet KIRGIZ
Sosyoekonomik düzey ile miyokard infarktüsü ve post miyokard infarktüsü komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr. Ahmet YILDIRIM
Kilolu çocuklarda metabolik sendrom sıklığı ve özelliklerinin araştırılması
Dr. Akan YAMAN
5-Fluorourasile bağlı arteryel vazokonstriksiyon etyolojisinde angiotensin ıı’nin rolü
Dr. Akın ÖZTÜRK
Akut koroner sendromlu hastalarda spot idrarda mikroalbuminüri düzeyi incelenmesi
Dr. Alev AÇIK
Spontan Vajinal Doğum Ve Sezaryen İle Doğum Yapan Hastaların Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Hematolojik Değerlerinin Kan Kaybı Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Ali Alparslan ERKIRAN
Kliniğimiz ocak 2007-ocak 2009 aralığındaki 1. trimester tarama testinde kromozom anomali riski yüksek olgularının amniosentezlerinin yorumu
Dr. Ali BAHADIRLI
Şişli etfal eğitim ve araştırma hastanesi yenidoğan izleme ve aşı merkezine başvuran postpartum ilk 4 aylık annelerde anksiyete prevalansı ve risk etmenleri
Dr. Ali Cengiz SAYILGAN
Term gebeliklerde(preeklamtik-diğer)oksitosin/dinoproston yardımlı gebelik terminasyonlarının Klinik analizi
Dr. Ali ÇITIRKE
Omentum flebi üzerinde deri grefti yaşayabilirliği (deneysel çalışma)
Dr. Ali Dursun KAN
İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalarda kontrollü overyan hiperstimulasyonda gnrh antagonist uygulanan ve uygulanmayan protokollerin gebelik sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Ali İhsan GÖNENÇ
Çocukluk Çağında Hepatit A Seropozitivitesi Ve Atopik Hastalıklar Arasındaki İlişki
Dr. Ali KARADUMAN
Konjental dyafragma hernsnde prenatal tanı parametrelerile sağkalım üzerne öngörüde bulunulabilirim
Dr. Alp GENCE
Üst nazal ve üst temporal 3.0 milimetrelik saydam kornea kesili fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası astigmatizmaların karşılaştırılması
Dr. Alper DİNÇYILDIZ
İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopati Hastalarında Fonksiyonel Mitral Yetersizliği Ve Serum Ürik Asit Seviyesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dr. Anıl AVCI
Lateral akromion angülasyonunun, supraspinatus tendon impingement sendromuna etkisinin mr ile değerlendirilmesi
Dr. Armağan DOĞAN
Çocuklarda latent tüberküloz İnfeksİyonu ve tüberküloz hastaliğinin tanisinda quantİferon testinin yeri
Dr. Arzu AK
Yeni tani tip 2 diyabetes mellitus hastalarında rosiglitazonun adiponektin düzeyi ve İnsülin direnci üzerine etkisi
Dr. Arzu KAYALAR
İskemik Kolon Anastomozunda Plasmidlere Klonlanmış Vasküler Endotelyal Growth Faktör Ve Fibroblastik Growth Faktör’ Ün Anastomoz Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi
Dr. Aşkın Kadir PERÇEM
2. Trimester Gebelerde Aneminin Demir Eksikliği Ölçümleri Ve Yenidoğan Doğum Kilosu İle İlişkisi
Dr. Aslı Coşkun ŞEVKET
Bipolar ı bozukluğu olan hastalarda karma dönemlerin ve hızlı döngülü seyrin ortaya çıkışında çocukluk çağı travmasının rolü ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Dr. Aslı Funda KALKAY
Hemofilik artropatide radyosinovektominin rolü
Dr. Ayça Yıldız EKİCİ
Nefroloji polikliniğimizde takip edilen periton diyalizi hastaları ile hemodiyaliz hastalarının aterosklerotik risk faktörleri açısından karşılaştırılması
Dr. Aycan ÇINAR
Vajiakıntı şiibaşolgularda baktervajsıklığının saptanması, tanıda kullanılan amsel krsensspesbelbaktervajçrfaktörlerdeğ
Dr. Aydın DEĞİRMENCİ
Entübasyona Karşı Gelişen Hemodinamik Yanıtın Baskılanmasında Deksmedetomidin, Esmolol Ve Fentanilin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Dr. Aygül SÖNER
Karotis arter ve periferik arter lezyonlarının değerlendirilmesinde renkli doppler ultrasonongrafi manyetik rezonans anjiyografi çok kesitli bilgisayar tomogrofi anjyografi ve dijital substraksiyon anjiyografi bulgularının karşılaştırılması
Dr. Ayhan KOÇAK
Koroner arter bypass cerrahisi planlanan olgularda karotis arter lezyonları ve vertebrobaziler yetmezlik insidansının postoperatif serebrovasküler atak insidansı ile karşılaştırılması ve tedavi planına katkısı
Dr. Aykut ÜLGER
Transüretral rezeksiyon operasyonlarında uygulanacak spinal anestezide levobupivakain, levobupivakain - fentanil ve levobupivakain - morfin kombinasyonlarının etkilerinin karşılaştırılması
Dr. AYHAN YILMAZ
Sezeryan seksiyo operasyonlarinda kristaloid ve kolloid solüsyonlari ile volüm önyüklemesinin maternal hipotansiyonu önlemedeki etkilerinin karşilaştirilmasi
Dr. Aylin YALÇINKAYA
Retina ven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödeminin tedavisinde intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu ile intravitreal bevacizumab ve triamsinolon asetonide’in kombine enjeksiyonunun etkinliğinin ve güvenilirliğinin karşılaştırılması
Dr. Aynur DIRAÇOĞLU
Multidedektör bilgisayarlı tomografi koroner anjiografi
Dr. Ayşe Aylanç PENBEGÜL
Acil cerrahi polikliniğine karın ağrısı ile başvuran hastaların çok yönlü prospektif değerlendirilmesi
Dr. Ayşe COŞKUN
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Farklı İnsülin Tedavi Protokollerinin Kilo Alımı İle İlişkisi
Dr. Ayşe KEFELİ
Asemptomatik Postmenopozal Kadinlarda Transvajinal Ultrason Değerlendirmesinin Endometrium Kanserinin Erken Tanisindaki Etkinliğinin Araştirilmasi
Dr. Ayşe Nurcan ÜNLÜER
Anormal uterin kanamalı premenopozal kadınlarda transvaginal ultrasonografi, salin infüzyon sonografi ve histeroskopi sonuçlarının karşılaştırılması
Dr. Ayşe YİĞİT
Fibromiyalji hastalarında kemik mineral yoğunluğu ile serum d vitamini düzeyinin ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Dr. Ayşegül KÜÇÜKALİ TÜRKYILMAZ
Diyabetiklerde İnsülin Enjeksiyonu Uygulama Tekniklerinin Ve Hatalarının Metabolik Kontrol Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dr. Aysel ABİ
Yüksek Miyopisi Olan Hastalarda İris Kıskaçlı Ve Açı Destekli Fakik Ön Kamara Lensi Uygulaması Sonuçlarımız
Dr. Ayşin Tuba TANRIKULU
Astımlı Çocuklarda Myeloperoksidaz Düzeyinin Belirlenmesi
Dr. Aysu TOSUN ALP
Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde sleeve rezeksiyonların yeri
Dr. Aysun MISIRLIOĞLU
0–6 Yas Grubu Çocuklarda Anne Sütü Uygulamalarının Büyüme-Gelisme Üzerindeki Etkisinin Arastırılması
Dr. Ayten TOPRAK ŞAHİNASLAN
Deneysel spinal kord travmasında glukojen sentez kinaz 3 inhibitörü ar-a014418'in nöroprotekitif etkilerinin araştırılması
Dr. Aziz YILDIRIM
Tip 2 diyabetik hastalarda kapsamlı diyabet tedavisi eğitimi ve uygulamalarının glisemik kontrolün sağlanmasına etkileri
Dr.Ayhan AKTAŞ
Kalp yetersizliği olan ve ventriküler taşiaritmi saptanan hastalarda statin kullanımının elektrofizyolojik parametreler üzerine etkisi
Dr.Aleks DEĞİRMENCİOĞLU
İskemik kolon anastomoz iyileşmesinde pentoksifilin ve vinposetin’in etkileri
Dr.Aziz Serkan SENGER
Kliniğimizde tedavi ve takip edilen 500 diferansiye tiroid karsinomlu olgu örnekleminde demografik özellikler
Dr.A.Tuba TONBUL
Elektif laparoskopik ve konvansiyonel kolesistektomi ameliyatları oksidatif stres üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Ayşe Özlem BELEN
Çocukluk çağı obezitesinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin ekokardiyografik ve elektrokardiyografik yöntemlerle değerlendirilmesi
Dr.Ayfer ARDUÇ AKÇAY
Endokrinoloji ve metabolizma polikliniğimizden takipli hastalarda akraba evliliği sıklığı ve akraba evliliğini etkileyen faktörler
Dr.Ahsen TABAK
Glass iyonomer sement’ in nörotoksik etkisi
Dr.Alper Tolga KOŞAR
Septum deviasyonlu hastaların septoplasti operasyonu öncesi ve sonrası akustik ses analizi ile değerlendirilmesi
Dr.Ayça ÖZBAL
Edinsel nazolakrimal kanal tikanikliklarinda bikanaliküler silikon tüp entübasyonu
Dr.Ahmet KARABULUT
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarin nöropsikiyatrik açidan değerlendilmesi
Dr.Aydın KANT
Tiroidektomi operasyonlarinda lma c trach™ veya vİdeolaringoskopla yapilan entübasyonun hemodinamik ve stres yanit üzerine etkisi
Dr.Ayşe MEDETOĞLU
Alt extremite ortopedik cerrahi girişimlerde epidural infizyon yöntemi ile uygulanan levobupivakaine ve levobupivakaine +fentanyl kombinasyonunun postoperatif analjezi etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Ali OLUK
Total diz protezi orta dönem sonuçları
Dr.Asil BERK
‘’24-34. haftalar arasında erken doğum tehdidi tanısıyla yatırılan gebelerde servikal uzunluk ölçümü ve servikal uzunluğu ?15 mm olan gebelere uygulanan tokolitik tedavinin etkinliğinin araştırılması.’’
Dr.Ayşegül ÜNAL
Polikistik over sendromlu adolesanlarda serum adiponektin düzeyleri ile klinik, metabolik ve hormonal belirteçlerin ilişkisi
Dr.Ayşe Deniz ERTÜRK ÇOŞKUN
Distal yerleşimli kolon kanserlerinin tedavisinde inferior mezenterik arterin yüksek bağlaması: onkolojik ve yaşam kalitesi sonuçlarına yönelik prospektif bir analiz
Dr.Ali ALICI
Erkek meme kanseri
Dr.Ahmet KÜÇÜK
Stabil olmayan radius distal uç kırıklarında perkütan çivileme + dinamik el bileği eksternal fiksatörü ile tedavi yöntemi ve sonuçlarımız
Dr.Adnan KARA
Sıçanlarda topikal olarak uygulanan deksametazon ve siprofloksasinin miringotomi yara iyileşmesi üzerine etkisi
Dr.Aylin YAZICI
Mesane transüretral rezeksiyon materyallerinde ürotelyal karsinomların p53 ve p63 immünreaktivitelerinin patolojik tümör stage ile karşılaştırılması
Dr.Ali KOYUNCUER
Serebrovasküler olay geçiren hastalarda volar statik el-el bileği ortez kullanımının etkinliği
Dr.Ayhan BEYDOĞAN
Süt çocukluğu döneminde derin boyun enfeksiyonu olan çocukların çeşitli yönlerden incelenmesi
Dr.Ayşe KARAASLAN TANRIVERMİŞ
Total ve totale yakın tiroidektomi sonrası gelişebilecek hipokalsemi'nin erken tanısında kullanılabilecek uygun yöntem
Dr.Ayşe Tuba FERSAHOĞLU
Abdomİnal hİsterektomİlerde postoperatİf İntravenöz parasetamol İle dİklofenak kullaniminin İntravenöz hasta kontrollü analjezİde morfİn tüketİmİ ve analjezİ kalİtesİ üzerİne etkİlerİnİn karşilaştirilmasi
Dr.Ayşegül ÖZER ÖZOK
Mastoidektomi operasyonlarında perioperatif verilen deksmedetomidinin postoperatif analjezik tüketimine etkisi
Dr.Abdullah Tolga ŞİTİLCİ
Kronik karaciğer hastalarında kemik metabolizmasının değerlendirilmesi
Dr.Aydan TAKA KÜÇÜK
Tip 2 diabetik hastalarda pioglitazon tedavisinin kemik yıkım - yapım markerları üzerine etkilerinin irdelenmesi
Dr.Aslı CİFCİBAŞI ÖRMECİ
Selektif östrojen beta reseptör ekspresyonunun kolorektal adenokarsinomları ile ilişkisi
Dr.Ahmet FERAN AĞAÇHAN
Aktİf ve İnaktİf dönem behçet hastalarinda İnterlökİn-6 ve adİponektİn düzeylerİ
Dr.Arzu ETEM
Nasal obstrüksiyonu olan ve olmayan hastaların sesin başlama sürelerinin (voıce onset tıme) ölçülerek, karşılaştırılması ve artikülasyona olan etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Aytuğ ALTUNDAĞ
Dural sinüs invazyonu düşünülen menenjiom ön tanılı olgularda preoperatif bt, bt venografi, mr, mr venografi bulguları ile intraoperatif bulguların karşılaştırılması
Dr.Ali KÜÇÜK
Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesi 2003-2008 yılları arası sitoloji sonuçlarının retrospektif irdelenmesi
Dr.Abdurrezak AYDOĞDU
Rotator manset lezyonlarında ultrasonograf bulgularının manyetk rezonans görüntüleme sonuçları le karsılastırılması
Dr.Ayhan YILMAZ
Adolesan ve genç erişkin asetabuler displazide ganz osteotomisi
Dr. A. Yener İNCE
Kliniğimiz yenidoğan ünitesine yatırılan indirekt hiperbilirubinemili olguların değerlendirilmesi
Dr.Abdulkadir PIÇAK
Aplanasyon tonometreleri ile elde edilen göz içi basıncı değerlerinin güvenilirliğinin önemi
Dr.Ahmet ELBAY
Kronik hepatit b’nin doğal seyri;ilerleyişi ve prognostik faktörler
Dr.Ahmet İNCİOĞLU
Kardiyak rezervi sınırlı hastalarda düşük doz deksmedetomidin infüzyonunun kardiyorespiratuvar, sedatif ve analjezik etkileri
Dr.Aydın AĞBAĞ
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile tiroid hormonları ve ürik asit düzeyleri arasındaki ilişki
Dr.Aytül ŞEN GÜLER
Kadınlarda idrar kaçırma şikayetinin genel sağlık, psikososyal ve seksüel yaşam üzerindeki sonuçları
Dr.Ayşegül KORUR
Akut romatizmal ateili hastaların klinik yönden deierlendirilmesi ve ekokardiyografik izlem bulguları
Dr.Ahmet BAŞTÜRK
Kronik solunum yetmezliği olan kifoskolyoz hastalarinda alti dakika yürüme mesafesi
Dr.Ayşem Aşkın ÖZTİN GÜVEN
İskemikalp yetmezlmaksokstüketdeğmortalüzerolan etk
Dr.Ali Fuat KORKMAZ
Femur diafiz kırıklarında uygulanan intramedüller kilitli çivide rotasyon sorunları
Dr.Abdullah BİLGE
Random paternli dorsal deri fleplerinin yaşam oranlarının arttırılmasında yeni bir yöntem: botulinum toksini
Dr.Ali TUFAN SOYDAN
Lokalize prostat adenokarsinomunda vegf,e-cadherin ve bım ekspresyonlarının prognostik faktörler ile ilişkisi
Dr.Adnan BAŞARAN
Retroperitoneoskopi: endikasyonlar, teknik ve komplikasyonlar
Dr.Adem TOK
Büyük akciğer rezeksiyonlarının erken dönemde sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi
Dr.Adnan YÜKSEK
Farklı antiembolik ajanların kırık iyileşmesi üzerine etkilerinin ratlarda incelenmesi
Dr.Ahmet Şükrü MERCAN
Akut faz reaktanlarının iskemik inmedeki yeri (crp, fibrinojen ve seruloplazmin düzeyleri)
Dr.Alev ÖZTÜRK VATAN
Koroner arter baypas cerrahisinden. asetil sisteinin böbrek fonksiyonlarının korunması üzerine etkileri
Dr.Arzu ALGAN
PET/CT Pozİtİf solİter pulmoner nodüllere klİnİk yaklaşimimiz
Dr.Atilla ÖZDEMİR
Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında karın içi basınç artışının solunum mekaniği, hemodinami ve metabolizma üzerindeki etkileri
Dr.Aykan GÜLLEROĞLU
Paag olgularında kullanılan latanoprost timolol fiks kombinasyonunun oküler kan akımını, gib, kornea endotel fonksiyonları üzerine etkilerinin incelenmesi
Dr.Aylin KÖPRÜBAŞI
Abdominal cerrahilerde epidural uygulanan bupivakain ile levobupivakainin etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Aynur TÜRKYILMAZ SAATÇİOĞLU
Fovea yerleşimli koroid neovasküler membranların verteporfin ile fotodinamik tedavisi ve klinik sonuçlarımız
Dr.Ayşe SÖNMEZ
Tip 2 diabetes mellitus' lu hastalarda diabet başlangıç yaşının komplikasyon gelişme süresine etkisi
Dr.Abdulkadir BUYURAN
pdf dökümanKlinik ve subklinik hipotiroidizm’de endotel disfonksiyonunun tedavi ile düzelmesi
Dr.Ayşe Neslin OĞUZHAN AKKOCA
pdf dökümanTiroidektomi operasyonlarında lma c trach™ veya videolaringoskopla yapılan entübasyonun hemodinamik ve stres yanıt üzerine etkisi
Dr.Ayşe MEDETOĞLU
pdf dökümanLiken sklerozuslu kadın olgularda serum prolaktin düzeylerinin araştırılması
Dr.Ayşe Deniz AKKAYA
pdf dökümanYaş tip yaşa bağlı makula dejeneresansında subfoveal koroidal neovaskülarizasyonların fotodinamik tedavisi
Dr.Ayşe Burcu DİRİM
pdf dökümanÜriner sistem infeksiyonlarından izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması
Dr.Aysel YILMAZ
pdf dökümanMaternal trombofili ve homosistein metabolizmasının intrauterin büyüme kısıtlılığındaki rolü
Dr.Aylin ÖCAL
pdf dökümanRomatoid artritli hastalarda anjiotensin II reseptör blokerlerinin preklinik ateroskleroz üzerine etkileri
Dr.Ayhan KAYA
pdf dökümanTibia pilon kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon tedavisinin uzun dönem sonuçları
Dr.Aydın ÖZKAN
pdf dökümanTedaviye dirençli hipotiroidi hastalarında helicobakter pylori eradikasyonunun l-troksin emilimi üzerine etkisi
Dr.Aydın ÇİLTAŞ
pdf dökümanProstat adenokarsinomunda mmp-2, mmp- 9 ve tımp-1 ekspresyonlarının prognostik faktörler ile ilişkisi
Dr.Ayçim ŞEN
pdf dökümanSeptum deviasyonlu hastaların septoplasti operasyonu öncesi ve sonrası akustik ses analizi ile değerlendirilmesi
Dr.Ayça ÖZBAL KOÇ
pdf dökümanGlokomda görme alanı kayıp düzeyleri ile vizyona bağlı yaşam kalitelerinin ilişkisi
Dr.Aslı ÖZBEK
pdf dökümanTip 2 diabetes mellitus tanısı olan ancak belirgin nefropatisi olmayan hastalarda; kontrast madde nefropatisinin görülme sıklığı ve n asetilsisteinin kontrast madde nefropatisi üzerindeki etkilerinin araştırılması
Dr.Alphan ECEBAY
pdf dökümanGlass iyonomer sement' in nörotoksik etkisi
Dr.Alper Tolga KOŞAR
pdf dökümanPresbiyopinin cerrahi tedavisi için acufocus corneal inlay (ACI) implantasyonunun etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Dr.Alper AĞCA
pdf dökümanErken membran rüptürü tanısında pamg-1, nitrazin ve ıgfbp-1 testlerinin karşılaştırılması
Dr.Alparslan DENİZ
pdf dökümanDiyabetik ve non diyabetik hastalarda roküronyum kullanımının entübasyon zamanı ve nöromüsküler blokaj süresi üzerine etkisi
Dr.Alican AÇIKGÖZ
pdf dökümanPilonidal sinüs'ün cerrahi tedavisinde limberg flep ile dufourmentel flep karşılaştırması: prospektif randomize klinik çalışma
Dr.Ali TARDU
pdf döküman11-14. haftada plasenta volümü ile 21-24. haftada uterin arter doppler indekslerinin preeklamsiyi öngörmesinin prospektif karşılaştırılması
Dr.Ali SANCAK
pdf dökümanSıçanlarda deneysel ercp modelinde pankreatik kanal kanülasyonu, pankreatik kanal içi basınç artışı ve uygulanan kontrast maddenin pankreatit oluşumu üzerine etkileri
Dr.Ali GÜNER
pdf dökümanŞişli etfal eğitim ve araştırma hastanesi'nde çalışan kadın sağlık personelinin serviks kanserine ilişkin bilgi düzeyinin ve farkındalığının araştırılması
Dr.Ali Galip DÖNMEZ
pdf döküman24 – 40 arası yaşlarda, ilk tesbit subklinik hipotiroidili kadınlarda osteopeniye eğilim
Dr.Ali Fuat YALVAÇ
pdf dökümanLaringoskapi ve entübasyona karşı gelişen hemodinamik cevabın baskılanmasında dexmedotimidine ve esmololün etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Ali DİRİK
pdf dökümanŞizofreni hastalarında obsesif - kompulsif belirtilerin; pozitif, negatif ve depresif belirtiler, ilaç yan etkileri, intihar düşüncesi, sosyal işlevsellik ve içgörü ile ilişkisi
Dr.Ali BELENE
pdf dökümanDiabetes mellituslu hastalarda mikrovasküler komplikasyonlarla açlık serum homosistein düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Ahmet YAVUZ
pdf dökümanDiabetik nefropatili hastalarda sistolik arter basıncı anemi,hba1c,eğitim düzey ilişkisi
Dr.Ahmet SEÇKİN
pdf dökümanKocaeli-derince bölgesinde hipertansiyondan haberdar olma, hipertansiyon prevelansı ve hipertansif hastaların, sosyo-demografik özellikler ile ilişkisi
Dr.Ahmet SARIIŞIK
pdf dökümanŞişli etfal eğitim ve araştırma hastanesi aile planlaması eğitim ve uygulama merkezi hizmetlerinin değerlendirilmesi
Dr.Ahmet KOLSUZ
pdf dökümanEdinsel nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında bikanaliküler silikon tüp entübasyonu
Dr.Ahmet KARABULUT
pdf dökümanÜriner infeksiyonlarda  etken mikroorganizmalar  ve  antibiyotik duyarlılıklarındaki  değişiklikler
Dr.Ahmet KARA
pdf döküman Periferik damar cerrahisi uygulamaları sırasında görülen sentetik greft enfeksiyonları ve etki eden faktörler nelerdir?
Dr.Abdullah ÇELİK
pdf dökümanErgenlik döneminde obsesif kompulsif bozukluğun yaygınlığı
Dr.Abdullah AKPINAR
pdf döküman Serum prostat-spesifik antijen (psa) düzeyi 2,5-10 ng/ml arasındaki erkeklerde iki kadeh testinin prostat biyopsisi sonrası asemptomatik prostat inflamasyonu varlığı ve derecesiyle ilişkisinin araştırılması
Dr.Alpaslan YÜKSEL
Küçük hücre disi akciğer kanserli olgularda radyoterapinin serum vasküler endotelyal üyüme faktörü ve periferik kan trombosit düzeyleri üzerine etkisi
Dr.Ayşe KUTLUHAN DOĞAN
pdf döküman Köpeklerde platisma kas-fasya flebi ile servikal özefagus sirküler defektlerinin onarimı
Dr.Aydın TURAN
Aort stenozlu hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonlarinin strain ve strain rate ile degerlendirilmesi
Dr.Ahmet GENÇ
Marfan sendromu’nda kardiyak cerrahi girişimler: Erken ve geç dönem sonuçları
Dr.Adil POLAT
pdf döküman Ağir preeklampsi ve trombofili ilişkisi
Dr.Ahmet KİREÇCİ
Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesinin diyaliz yeterliliği ile ilişkisi
Dr.Ayça Gökçen DEĞİRMENCİ SALTÜRK
Hipertansiyon hastalarinda crp düzeyleri ile qt dispersiyonu arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Ayşegül DALBELER
Tüberkülozla ilişkili tartı kaybında leptin, insülin, c-reaktif protein ve lipid profilinin yeri
Dr.Aygül GÜZEL ARSLAN
Rezeke edilen erken evre küçük hücreli dişi akciğer karsinomlu olgularda 10 yıllık sağkalımı etkileyen prognostik faktörler ve sağkalim araştırması
Dr.Ayşe Gül ÇEVİK
pdf döküman Esansiyel hipertansiyonda tafı (thrombin-activatable fibrinolysis ınhibitor ) düzeylerinin incelenmesi
Dr.Ayla YILDIZ
Obez olgularda obezite ile karaciğer fonksiyon testleri arasindaki korelasyonun incelenmesi
Dr.Armağan UYSAL
Çocukluk çağı üriner sistem enfeksiyonlarına etken olan mikroorganizmalarin ve antibiyotik duyarlılık durumlarının araştırılması
Dr.Atakan TORUN
Kalp cerrahisinde bipap ile erken ekstübasyon "FAST TRACK" uygulamaları
Dr.Abdullah KILIÇ
Esansiyel hipertansiyonda tafı (thrombin-activatable fibrinolysis ınhibitor ) düzeylerinin incelenmesi
Dr.Ayla YILDIZ
Astimli çocuklarda serum çinko düzeyleri
Dr.Aysun KARADAĞ
2- 5 Yaş arası sağlıklı çocuklarda hepatit b aşısına serolojik yanıtın değerlendirilmesi
Dr.Ayşe SANCAK
Deneysel kolit modelinde düşük molekül ağırlıklı heparinin anastomoza olan etkileri
Dr.A.Deniz ERTÜRK
Anterior veya posterior gastrojejunostomi yapılan ratlarda yüksek kalorili enteral nütrisyonun mide boşalımına etkisi
Dr.Ahmet Orhan GÜRER
Diyabetik Hastaların diyabetik ayak ile ilgili tutumlarının incelenmesi ve HBABc'nin Diyabetik Ayak ile ilişkisi
Dr. Ayten GÜNER
pdf döküman Obezlerde plazma lipid düzeyleri ile antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin incelenmesi
Dr.Ali ATAR
Laparoskopik ameliyatlarda propofol-remifentanil anestezisinin sevofluran-remifentanil anestezisi ile karşılaştırılması
Dr. Aliye KISKIN ÖZKAYRAN
Etomidatın propilen glikol ve lipid emülsiyonu içinde çözünmüş formları ile fentanil eklenmiş kombinasyonlarının entübasyona hemodinamik yanıt,venöz irritabilite ve miyoklonik aktivite üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr. Abdullah KERETLİ
pdf döküman Postmenapozal kadınlarda serum total osteokalsin ve gamma karboksi glutamat kalıntısı taşımayan osteokalsin oranı ile kemik mineral dansitesi ölçümününün karşılaştırılması
Dr.Abdullah ELÇİ
Steroide duyarlı primer nefrotik sendromlu çocuklarda remisyon dönemindeki hiperlipidemi ile sık relaps ilişkisi
Dr.Afşin ÜNVER
pdf döküman Perfore appandisitlerde primer kapama ve geciktirilmiş primer kapamanın yara enfeksiyonuna etkileri
Dr. Ali AYDIN
pdf döküman Kirli batında taurolidinin primer anastomoz üzerine etkisi ( deneysel çalışma)
Dr.Aşkın AKKUŞ
pdf döküman Volüm kontrollü hemorajik şok modelinde kompleks duodenal yaralanmaların sıçanlarda expanded politetrafluoroetilen yama ile onarımı
Dr.Ali SÜRMELİOĞLU
Tüberküloz hastalarının eviçi temaslılarında tüberküloz enfeksiyonu tanısında tam kan y-ınterferon testi (quantiferon-tb gold) ile tüberkülin cilt testinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Dr.Alev KETENCi ÇEVIK
Aktif Akçiger Tüberkülozu ve Sekel Akçiger Tüberkilozu ayrımında Neopterinin Yeri
Dr.Asuman YEĞEN
pdf döküman Yüksek riskli keratoplasti hastalarında %2'lik siklosporin A'nin etkisi
Dr.Adem ÖZTEKİN
pdf döküman Fakoemülsifikasyona bağlı lens luksasyonunda pars plana vitrektomi sonuçlarımız
Dr.Adem ÖZKAN
Meme kanserli hastalarda serum leptin düzeyleri ve histopatolojik parametrelerle ilişkisi
Dr.Aslıhan TOPAL ÇOLAK
pdf döküman Cerahi menopozda transdermol jel ve intronosol sprey öztrojen tedavisinin etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Ayşe Pınar PALAN YANMAZ
pdf döküman Tamoksifen kullanan meme kanseri hastalarının endometrium patolojileri açısından değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografi, histeroskopi ve endometrial biyopsinin yeri
Dr.Aysel KALAN
pdf döküman Miyometrial progesteron reseptör ve maternal P, E2 düzeylerinin doğum eylemi ile ilişkisi
Dr.Akın VARLIK
pdf döküman Sağlıklı kadınlarda postmenopozal hormon replasman tedavisinde hs-crp düzeyi ile sigara kullanımı arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr.Akben ÖZEL
pdf döküman Preterm eylem tedavisinde nifedipin’in etkinliğinin araştırılması
Dr.Aysun FIRAT
Alkolik olmayan yağlı karaciğer saptanan olgularda endotel fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Dr.Alper AYDIN
Kalp yetersizliği olan hastalarda sol ventrikül içi asenkroninin fonksiyonel mitral yetersizliği göstergeleri üzerine olan etkileri
Dr.Ayşegül ZOR
pdf döküman maltepe ilçesi doğurganlık çağındaki kadınlarda migren prevalansının araştırılması
Dr.Arda LÜLECİ
pdf döküman 65 yaş üzeri ,osteoporotik ,4 parçalı intertrokanterik femur kırıklarında leinbach protez ile 135 derece kayıcı kalça çivisi uygulamalarımızın karşılaştırılması
Dr.Arel GERELİ
Behçet Hastalığında serum prolaktin düzeyleri
Dr.Atıl AVCI
Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan nazal polipozisli hastalarda postoperatif dönemde radyolojik bulgular ve endoskopik muayene ile yaşam kalitesinin korelasyonu.
Dr. Adnan ÇELİK
Hafif ve orta şiddetteki akut kafa travmali hastalarda ilk 24 saat içinde bilgisayarli tomografi değişiklikleri.
Dr. Ahmet BAL
Koroner kalp hastalığı mevcut hastalarda brain natriuretik peptid ile sol ventrikül diyastol sonu basinci arasindaki ilişki.
Dr. Ahmet KARABULUT
Stereotaktik biyopsinin intrakranyal lezyonlarda kesin tani ve tedavi yönetimi üzerindeki rolü.
Dr. Aram BAKIRCI
Periton diyalizli hastalarda serum bnp düzeyleri ve diyaliz yeterlilik kriterleri ilişkisinin incelenmesi.
  Dr. Aysun COŞKUN
Spinal enfeksiyonlarin cerrahi tedavisinde instabilitenin önemi ve enstrümantasyon.
  Dr. Abdullah Hilmi MARANGOZ
Çocukluk çağı akut lösemi vakalarının retrospektif değerlendirilmesi.
  Dr. Adem KUTANİŞ
Psoriasiste serum ıgf-ı düzeyleri ve insülin direnci.
  Dr. Alper ALYANAK
Preterm eylemin durdurulmasında ritodrin ve nifedipinin tedavi etkinliklerinin, maternal ve fetal etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Arzu AYDIN
Periampuller bölge tümörlerinde pilor koruyucu pankreatikoduodenektominin yeri.
  Dr. Ayhan GÜNEYİ
Mikozis fungoides hastalarında sitomegalovirüs immunoglobulin -g düzeyi ve etyolojideki rolü.
  Dr. Ayşe Gül ERDOĞAN
Prolen Mesh Kullanımı Sonrası Oluşan Adezyonlara Oxidized Regenerated Cellulose, Polietilenglikol ve Hylan GF- 20’nin Etkileri.
  Dr. Aziz SÜMER
Nonalkolik karaciğer yağlanmasında statin tedavisinin karaciğer enzim profili üzerine olan etkileri.
  Dr. Arzu ADİK
Düşük malignite potansiyelli papiller ürotelyal neoplaziler ile noninvaziv düşük dereceli papiller ürotelyal karsinomlarda p53, ki-67 ve siklooksijenaz-2 (cox-2) ekspresyonu karşılaştırılması.
  Dr. Alpay ÇETİN
Kronik rinosinüzit hastalarındaki nazal poliplerde myeloperoksidaz aktivitesi.
  Dr. A.Burçin SARISOY
Penisilin allerjisi öyküsü olmayan hastane hemşirelerinde penisilin duyarliliğının araştırılması.
  Dr. Ali Osman ÖZTÜRK
Obstrüktif/ Nonobstrüktif Hipertrofik Kardiyomiyopatide Sol/Sağ Ventrikül Uzun Eksen Fonksiyonlarının Doku Doppler Görüntüleme Tekniği ile Karşılaştırılması.
  Dr. Aycan ESEN ZENCİRCİ
Kliniğimiz yenidoğan ünitesine yatırılan indirekt hiperbilirubinemili olguların değerlendirilmesi.
  Dr. Ayşenur KAVLU
Obez çocuklarda erken aterosklerotik risk faktörlerinin ve hiperhomosisteineminin değerlendirilmesi, erken aterosklerotik bulguların varlığının araştırılması ve mevcut risk faktörleri ile ilişkilerinin değerlendirilmesi.
  Dr. Ayşegül DOĞU ÇİFTÇİ
Erken gebelikte transvaginal ultrasonografi bulgulari ve biyokimyasal belirteçlerin gebelik kayiplarini öngörmedeki yeri.
  Dr. Ahmet JAKAL
Servikal olgunlaşma ve doğumun uyarılması amacıyla dinoproston (pge2) uygulamasında erken ve geç dönem oksitosin kullanımının karşılaştırılması
  Dr. Alparslan DEMİR
Total histerektomili kadınların benzer yas grubundaki histerektomi olmayan kadinlarla cinsel işlevler açısından karşılastırılması.
  Dr. Alper KIZILTEPE
Histolojik olarak mide kanseri ile helicobacter pylori arasındaki ilişki.
  Dr. Aziz ARI
Miad aşımı gebeliklerin değerlendirilmesinde kardiotokografi, mekonyum varlığı, amniotik sıvı indeksi,apgar skorlarının, umblikal arter kan gazı ve umblikal venöz eritropoetinin önemi.
  Dr. Ayşe SEYHAN
Diz ekleminde geç dönem kondropatilerin bölgelere göre tanisi ve siniflandirilmasinda mrg’nin etkinliği.
  Dr. Abdullah Soydan MAHMUTOĞLU
Temmuz 1996-haziran 2006 yillari arasinda kliniğimizde opere edilen endometriyum kanseri olgularinin retrospektif analizi.
  Dr. Alper Murat ALBAYRAK
İlk ve erken ikinci trimestri umbilikal kord kalinliğinin perinatal sonuçlarla ilişkisi.
  Dr. Arzu İlknur UYSAL
Pektus deformitelerine cerrahi yaklaşım.
  Dr. Alper TABUR
Tiroid nodüler hastaliklarinin tanisinda ince iğne aspirasyon biyopsisi ile postoperatif histopatolojik değerlendirme sonuçlarinin karşilaştirilmasi.
  Dr. Ali GÜVEY
Alkol bağimliliğinda depresyon ve anksiyetenin yetiyitimi ve yaşam kalitesine etkisi.
  Dr. Aslıhan YAPICI
Romatoid artritli hastalarda vasküler endotelial büyüme faktörü ve anti siklik sitrülinlenmiş protein antikoru seviyelerinin değerlendirilmesi.
  Dr. Alper GÜMÜŞ
Tip 1 aort diseksiyonu ve anjiyotensin dönüştürücü converting enzim (ACE) gen polimorfizmi (I / D).
  Dr. Alper GÖRÜR
Postoperatif intraperitoneal adezyonların önlenmesinde heparin, seprafilm, heparin ve seprafilm’in etkinliklerinin karşılaştırılması.
  Dr. Ahmet YEĞENOĞLU
Hastanemizde doğan prematüre bebek doğum orani ve annelerindeki risk faktörleri.
  Dr. Ahu UĞURLU ÇAĞLAR
Hiperlipidemik hastalarda yüksek duyarlilikli c-reaktİf protein ile diğer lipid parametreleri arasindaki ilişki ve bu parametrelere fluvastatİn tedavisinin etkileri.
  Dr. Aysun KALİNCİ ÖZCAN
Limberg flep tekniği uygulanan pilonidal sinüs hastalığında dren kullanımının etkinliği.
  Dr. Ali Haydar DADACI
Kolorektal karsinomların postoperatif mortalitesini belirlemede kullanılan asa ve possum değerlerinin karşılaştırılması.
  Dr. Abdullah Hadi ERSOY
Laparoskopik kolesistektomilerde levobupivakain ya da bupivakain ile yara yeri infiltrasyonunun postoperatif analjezi açısından karşılaştırılması.
  Dr. Ali GÜMRÜKÇÜ
Mitral kapak replasmanı sırasında kullanılan subannuler ve supraannuler sütür tekniklerinin daha büyük ölçekli mekanik kapak takabilme açısından analizi.
  Dr. Ahmet Ümit GÜLLÜ
İnme olgularında prognoz deerlendrmesnde transkranal manyetk uyarım.
  Dr. Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE
Üriner obstrüksiyonlu olgularda mr ürografi ile intravenöz ürografi sonuçlarının karşılaştırılması.
  Dr. Ayşe Deniz KAHRAMAN
Bilgisayar destekli semen analiz sistemi (casa) ile yapılan sperm morfolojisi incelemelerinin tekrarlanabilirliği ,değişken analizleri ve laboratuar içi manuel yöntemle karşılaştırılması.
  Dr. Ahmet Özgür GÜÇTAŞ
Çocukluk çağı ailevi akdeniz ateşi hastalarında klinik ve epidemiyolojik özelliklerin belirlenmesi ve bu özelliklerle sık görülen mutasyonlar arasındaki ilişkilerin araştırılması.
  Dr. Ayşegül DOĞAN DEMİR
Toplumda ve hastanede edinilmiş nazal stafilokok taşıyıcılığında risk faktörleri ve direnç durumlarının karşılaştırılması.
  Dr. Ahsen BAŞ ÖNCÜL
Kalça ve alt ekstremite cerrahisinde spinal anestezi tekniği ile hiperbarik bupivakain ve ropivakain kullanımlarının karşılaştırılması.
  Dr. Aynur ŞAHİN
Tip 1 diabetes mellitus’lu çocuk ve adolesan hastaların retrospektiv olarak değerlendirilmesi.
  Dr. Adem GÜL
Seröz ve müsinöz over tümörlerinde p53, cox-2 ekspresyonlari ve mikrodamar yoğunluğunun klinikopatolojik parametrelerle karşilaştirmali çalişmasi.
  Dr. Aysel ÇAĞLAR
Göz kapaklarının primer malign tümörleri.
  Dr. Arzu TAŞKIRAN ÇÖMEZ
Cerrahi ve medikal kastrasyonun penis erektil dokusu üzerindeki etkisi.
  Dr. Ali Egemen AVCI
Kronik hepatit C hastalarında pegile interferon alfa-ribavirin kombinasyon tedavisinin tiroid fonksiyonları, tiroid otoimmunitesi ve tiroid hacimleri üzerine etkileri
  Dr. Ahmet ULUDAĞ
Migrende klinik özellikler ve migrenin temel klinik özelliklerinin ıq ile ilişkisi
  Dr. Arif ÇAKIR
Akut iskemik inme geçiren genç yaş grubundaki hastalarda risk faktörleri ve etyolojik sebeblerin retrospektif incelenmesi
  Dr.Ayhan DEMİR
Tip 2 diabetes mellitus’lu hastalarda eritrosit sayısı, hematokrit, hemoglobin, ortalama eritrosit hacmi, ortalama eritrosit hemoglobin değerlerinin başlangıç halinde (incipient) diyabetik nefropati ile ilişkisi
  Dr. Ayhan BERBER
Laringovideostroboskopik inceleme ve skorlama ile laringofarengeal reflü tanısında ampirik lansoprazol kullanımının etkinliği ve tedavi ile larengeal bulgulardaki değişimler
  Dr. Ayşegül BATIOĞLU
Atriyal fibrilasyonun romatizmal mitral kapak hastalığında radyofrekans ablasyon kateteri kullanılarak cerrahi tedavisinin orta dönem sonuçları.
  Dr. Ahmet ÖZDEMİR
Metabolik sendromlu hastalarda insülin direnci ve metabolik sendrom komponentleriyle tafı(thrombin activatable fibrinolysis ınhibitor) arasındaki ilişki.
  Dr.Ahmet OMMA
Tur-p yapılan olgularda epidural bupivakain ile levobupivakainin anestezik ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Ahmet ÖZMADEN
Normal, aterosklerotik, normal vazospastik ve aterosklerotik vazospastik tavşan karotis arteri üzerinde papaverinin lokal etkisinin karşılaştırılması.
  Dr. Azmi TUFAN
Şizofreni tedavisinde direkt maliyeti belirleyen değişkenlerin karşilaştirmali değerlendirilmesi.
  Dr. Ava Ş. TAV

Sayfa BaşıDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip