Kadın Hastalıkları
Fetal iyilik hali öngörüsünde modifiye biyofizik profil ve üçüncü trimester doppler ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması
Dr.Abdülkadir BAKAY
Hellp sendromu ve ağır preeklampsi olgularında maternal ve fetal sonuçların karşılaştırılması
Dr.Abdülkadir TURGUT
Perimenopozal ve postmenopozal dönemde endometrial kalınlık artışı tespit edilmiş hastalarda anormal uterin kanaması olan ve olmayan olguların endometrial biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Ağavni TEZENLİ
İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalarda kontrollü overyan hiperstimulasyonda gnrh antagonist uygulanan ve uygulanmayan protokollerin gebelik sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Ali İhsan GÖNENÇ
Birinci trimester uterin arter doppler ultrasonu ve maternal serum papp-a düzeylerinin preeklamsi ve intrauterin gelişim kısıtlılığını öngörüsündeki önemi
Dr.Merdan Ali MERDANOĞLU
Kliniğimiz ocak 2007-ocak 2009 aralığındaki 1. trimester tarama testinde kromozom anomali riski yüksek olgularının amniosentezlerinin yorumu
Dr.Ali BAHADIRLI
Term gebeliklerde(preeklamtik-diğer)oksitosin/dinoproston yardımlı gebelik terminasyonlarının Klinik analizi
Dr.Ali ÇITIRKE
Kliniğimizde opere edilen benign over kistlerinin histopatolojik açıdan retrospektif olarak değerlendirilmesi
Dr.Armağan AKSU
2.trimester gebelerde aneminin demir eksikliği ölçümleri ve yenidoğan doğum kilosu ile ilişkisi
Dr.Aslı COŞKUN ŞEVKET
Asemptomatik postmenopozal kadınlarda transvajinal ultrason değerlendirmesinin endometrium kanserinin erken tanısındaki etkinliğinin araştırılması
Dr.Ayşe Nurcan ÜNLÜER
Anormal uterin kanamalı premenopozal kadınlarda transvaginal ultrasonografi, salin infüzyon sonografi ve histeroskopi sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Ayşe YİĞİT
Disfonksiyonel uterin kanamalarda levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem ile roller-ball endometriyal ablasyonun tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Aysu AKÇA
Uterin kaynaklı postmenapozal kanama nedenlerinin analizi
Dr.Baki ERDEM
Vücut kitle indeksinin in vitro fertilizasyon ve embriyo transfer sonuçlarını öngörmede klinik etkisi
Dr.Banu GÜLEN TEK
18-24.gebelik haftaları arasında humerus uzunluğu nomogramı
Dr.Betül YORGUNLAR
Kötü obstetrik öykü ile trombofili ilişkisi
Dr.Beyhan BADOĞLU
Preeklamptik hastalarda artmış insülin seviyesinin kilo alımı ile ilişkisi
Dr.Buhara SULTAN GÜNEY
Preeklampsi etiyolojisinde paternal etki
Dr.Burcu ARTUNÇ
Endometriyal poliplerde sayı, çap ve lokalizasyonun; laboratuvar, klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisi
Dr.Bülent ARICI
anormal servikal smear sonuçlu hastaların bir yıllık takipleri
Dr.Bülent TEKİN
Adneksiyal kitlelerin benign ve malign ayrımında ca-125, ca 15-3, ca 19-9, karsinoembriyojenik antijen, alfa-fetoprotein serum düzeylerinin, transvajinal ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi ve malignansi riski endeksi (rmı)’nin tanısal değeri
Dr.Çağan YARDIM
Servikal intraepitelyal neoplazilerde tanı yöntemlerinin ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Cem YENER
Cerrahi menopozun metabolik parametreler (insülin direnci, lipid profili ve karaciğer enzimleri) üzerine etkileri
Dr.Çiğdem ASLAN ERDOĞAN
Menometroraji nedeniyle mirena uygulanan hastalarda uterin arter doppler usg, hemoglobin, hematokrit, pıhtılaşma parametrelerinin 1 yıllık değişimlerinin incelenmesi
Dr.Cihangir UZUNÇAKMAK
Stres üriner inkontinas tedavisinde trasobturator tape (tot) operasyonunun etkinliğinin ürodinami ve anket formlarıyla değerlendirilmesi
Dr.Cihan AYGÜL
Ağır preeklampside 24 saatlik idrar protein miktarının maternal ve perinatal sonuçları öngörmede etkisi
Dr.Demet ÇAKMAK
Üriner inkontinans tedavisinde pelvik taban egzersizleri nöromodülasyon-biofeedback için evde egzersiz eğitim uygulaması kısa dönem sonuçları
Dr.Deniz YILDIRAN SARICI
İntrauterin bebek ölümleri
Dr.Derya YAŞAR
Kliniğimiz Ocak 2008- Mayıs 2009 tarihleri arasındaki servikal lezyon ve anormal smear olgularının yönetimi
Dr.Dilek MARANGOZ
İnfertilite araştırmasında histerosalpingografi'nin laparoskopik ve histeroskopik bulgularla karşılaştırılması uzmanlık tezi
Dr. Duygu Işıl GENCER
11-14 hafta tarama testi esnasında yapılan genişletilmiş fetal kalp taramasının tanısal etkinliği
Dr.Elif Sezin KAYAALTI
Disfonksiyonel uterin kanama tedavisinde levonorgestrel salgılayan intrauterin sistem ve oral traneksamik asit etkinliğinin karşılaştırılması
Dr.Emre ERDOĞDU
Amniyosentez yapılan hastalarda perinatal sonuçlar
Dr.Ertuğrul YILMAZ
ileri evre epitelyal over kanserinde lenf nodu diseksiyonunun sağkalıma etkisi
Dr.Esra ÖZBAŞLI
Miadında gebelerde membran stripping yönteminin gebelik süresine etkisi
Dr.Fatih ADANACIOĞLU
İlk trimester testi anormal olan olgularda gebelik sonuçları
Dr.Fatma ERSAN ÖNAL
İkinci trimester maternal serum human koryonik gonadotropin'in tek başına veya alfa-fetoprotein ile birlikte artmiş olduğu gebelerde obstetrik sonuçlar
Dr.Fatma Nurgül AKTAŞ
Epidural analjezi ile doğumun travay ve fetüs üzerine etkileri
Dr.Fatma ŞENTÜRK YAZICI
Yüksek riskli gebe populasyonunda ultrasonografik, laboratuar ve anamnestik risk faktörlerinin aneuploidi öngörüsündeki etkinlikleri
Dr.Fatma TOKER
Ratlarda siklofosfamide bağlı ovaryan toksisitenin azaltılmasında n-asetilsistein ile arttırılmış hücre içi glutatyon düzeyinin rolünün araştırılması
Dr.Fehmi ÜNAL
Tekrarlayan gebelik kayıplarında trombofililer
Dr.Gazi YILDIZ
Stres üriner inkontinans tedavisinde transobturator tape (tot) uygulaması ve kısa dönem sonuçlarının tension free vaginal tape(tvt) operasyonu sonuçlarıyla karşılaştırılması
Dr.Gökmen SUKGEN
Kontinans ve kadın cinsel fonksiyonlarına doğum şekli ve sayısının etkisi
Dr.Hüseyin GÜLTEKİN
Stres üriner inkontinans ile sezaryen abdominalis ve vaginal yolla doğum eylemi arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr.İbrahim Halil ÖZDURAK
Ağır preeklamptik gebelik ve normal gebelik geçirmiş annelerde kalıtsal trombofilik faktör sıklıklarının karşılaştırılması
Dr.İlter YENİDEDE
Stres üriner inkontinans tedavisinde yeni, iğnesiz, minimal invaziv bir cerrahi teknik: needleless uygulaması ve erken dönem sonuçları
Dr.İmran AYHAN
TERM gebeliklerde doğum eyleminin indüksiyonu amacıyla kontrollü salınımlı dinoproston ile eş zamanlı oksitosin kullanımının dinoproston ile birlikte altı saat sonra başlanan oksitosin kullanılması ile karşılaştırılması : prospektif randomize kontrollü ç
Dr.Kemal GÜNGÖRDÜK
Postmenopozal kanama ve kalın endometrium tanıları ile 2004-2009 tarhleri arasında klniğimizde fraksiyone küretaj olan hastaların histopatoloji sonuçlarının değerlendirilmesi ve histerektomi sonuçları le karşılaştırılması
Dr.Mashooda BADAR
Antimetabolit grubu kanser ilacı gemsitabinin over üzerine olan etkilerinin araştırılması
Dr.Mehmet Aytaç YÜKSEL
Anormal smear sonucu olan olgularda kolposkopik reid indeksi sonuçları ile histoloji sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Mehmet Baki ŞENTÜRK
21-24 hafta gebelikte uterin arter doppler bulgularının gebelik prognozunu belirlemedeki yeri
Dr.Mehmet MANDALLI
Preeklampsinin değerlendirilmesinde spot idrarda protein / kreatinin oranının kullanımı
Dr.Meral ARISAL
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde 2004-2008 yılları arasındaki gestasyonel diabetes mellitus taraması ve gestasyonel diabetli gebeliklerin maternal ve fetal sonuçları
Dr.Meral Meryem YAVUZ
Postmenopozal kadınlarda vücut kitle indeksi, insülin direnci ve periferik androjenlerin endometrium üzerine etkisi
Dr.Müjde ŞEKEROĞLU
Erken gebelikte tiroid disfonksiyonlarının sıklığı
Dr.Muzaffer TEMUR
Ektopik gebeliklerde metotreksat ile tedavi sonuçları ve tubal pasaj kontrolü
Dr.Neval YAMAN GÖRÜK
İnfertil hastalarda antimüllerian hormon ve inhibin- b düzeyi ile over rezervinin değerlendirilmesi
Dr.Nurettin İDİŞ
Servikal lezyon saptanan hastalarda thin prep yöntemi ile hpv prevelansının araştırılması
Dr.Nuri DEMİRKAYA
İnfertil hastalarda uterusun değerlendirilmesinde salin infüzyon sonohisterografisi'nin (s.i.s) yeri
Dr.Önder AYDIN
Müllerian anomalili olgularda yapılan rekonstrüktif cerrahinin sonuçları
Dr.Onur PARLAK
Stres üriner inkontinans hastalarında transobturator tape (tot) operasyonu başarısının king’s sağlık anketi ve perineal ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Dr.Özcan KARA
Postmenopozal atrofik vajinitte cicatridina'nın etkinliği
Dr.Özge KARAOSMANOĞLU
Polikistik over sendromu’nda, kan homosistein, psa düzeyleri, obezite, insülin rezistansı ve hiperandrojenizm korelasyonu
Dr.Özge YILMAZ
Prenatal dönemde kombine ve izole ventrikülomegali tanısı alan olgularda takip ve tedavi protokollerimiz ile prenatal ve postnatal izlem sonuçlarımızın değerlendirilmesi
Dr.Özgür Aydın TOSUN
Histolojik koryoamniyonitin, preterm (20 – 36+6 hafta ) doğum üzerine etkilerinin araştırılması
Dr.Özlem BOZOKLU
Servikovajinal Sekresyonda ß-HCG düzeyinin kalitatif ve kantitatif ölçümünün erken doğumu öngörmedeki etkinliği
Dr.Perihan ÖZDEN
Kliniğimizde 2004–2009 yılları arasında doğum yapmış olan preeklampsi vakalarının retrospektif değerlendirilmesi ve mpv değerinin preeklampsinin şiddetini öngörmedeki yeri
Dr.Pınar GÖKOVA AZMAN
Pelvik organ prolapsusu ve/veya inkontinansı olan kadınlarda cinsel disfonksiyon ve pelvik organ prolapsusu/idrar inkontinans cinsel fonksiyon sorgulaması ( pısq-12) formunun validasyonu
Dr.Pınar SANCAK
Erken doğum riskinin belirlenmesinde servikal uzunluk ile servikovaginal irrigasyon sıvısında fibronektin ve prolaktin düzeylerinin incelenmesi
Dr.Salim SEZER
Preterm doğum eylemi olan gebelerde ve kontrolgrubu arasında maternal kan magnezyum ve kalsiyum seviyelerinin değerlendirilmesi
Dr.Sedat UMUR
İnfertil hastaların araştırılmasında genital enfeksiyonların taranması
Dr.Selda KARAKAYA
Tüp bebek ünitemizde transvaginal ultrason eşliğinde oosit toplama işlemi esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonların değerlendirilmesi
Dr.Selin ÖZALTIN
Kolposkopi ünitemizde değerlendirdiğimiz anormal servikal smear sonuçlu hastaların risk faktörleri, hpv dna prevalansı ve hpv dna’nın risk faktörleriyle birlikteliği yönünden analizi
Dr.Selvi TEHNELDERE
Histeroskopi olgularımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi
Dr.Sinem ALBAYRAK KAYA
Polikistik over senromlu infertil hastalarda ovulasyon indüksiyonunda metformin ve klomifen sitratın karşılaştırılması
Dr.Şafak Yılmaz BARAN
Cerrahi olarak menopoza giren kadınlarda serum kemik turnover belirteçlerinin akut değişiklikleri ve kemik mineral dansitesi ile karşılaştırılması
Dr.Şengül BAHAR
Erken gebelik döneminde lipid profilinin preeklampsi öngörüsündeki yeri
Dr.Şerife ERDEM
Kontrollü ovaryen hiperstimulasyon ve intrauterin inseminasyon yapılan olgularda gnrh antagonist kullanımının gebelik oranlarına etkisi
Dr.Serkan AYDOĞDU
Kronik pelvik ağrının tanı ve tedavisinde laparoskopinin etkinliği
Dr.Sevil ATEŞ EREN
Pelvik organ prolapsusuna eşlik eden gizli stres inkontinans olgularında profilaktik antiinkontinans cerrahisinin etkinliği
Dr.Taner GÜNAY
Çok riskli prematurelerde bronkopulmoner displazi sıklığı,etiyopatolojik risk faktorleri,klinik seyir ve progmozunun değerlendirilmesi
Dr.Turgay ÇOKYAMAN
10-15. ve 20-25. haftalar arasında ölçülen serviks uzunluğunun preterm doğumu öngörmedeki yeri
Dr.Taylan ONAT
Erken doğumu öngörmede servikal uzunluk ve papp-a(pregnancy associated plasma protein-a) ölçümünün yeri
Dr.Türkan TANDOĞAN
Polikistik over sendromlu infertil kadınlarda ovulasyon indüksiyonunda klomifen sitrat ve gonadotropinlerin karşılaşırılması
Dr.Yeliz AKÇELİK
İn vitro fertilizasyon (ivf) uygulanan hastalarda endometrial-subendometrial kan akımlarının 3 boyutlu renkli doppler ultrasonografi (usg) ile ölçümünün ivf başarısı öngörümünde kullanılmasının yeri
Dr.Yusuf ÇAKMAK
Pelvik ya da adneksiyal kitle ile başvuran olgularda over kanseri ayırıcı tanısında he4 ve ca 125 tümör belirteçlerinin kullanımının değerlendirilmesi
Dr.Zehra Nihal DOLGUN
Plasenta dekolmanı; risk faktörleri, takip – tedavi protokollerimiz ve sonuçları.
Dr.İsa ÇETİN
Endometriyum kanserinde tümör histolojisi ve grade' in preoperatif ve postoperatif karşılaştırılması
Dr.Işıl TURAN BAKIRCI
pdf döküman Polikistik over sendromlu adolesanlarda serum adiponektin düzeyleri ile klinik, metabolik ve hormonal belirteçlerin ilişkisi
Dr.Ayşe Deniz ERTÜRK COŞKUN
pdf döküman Term elektif sezaryenlerde antenatal betametazon uygulaması
Dr.Begüm BÜYÜKOĞLU KURT
pdf döküman Serviks ca da lenf nodu tutulumunu ve prognozu etkileyen faktörler
Dr.Bora ÖZGÜN
pdf döküman Normal over rezervi olan ve long protokol uygulanan ıvf hastalarında rekombinant fsh ve yüksek derecede saflaştırılmış hmg kullanımının gebelik sonuçlarına etkisinin karşılaştırılması
Dr.Cem ÇELİK
pdf döküman Elektronik fetal kalp hızı monitörizasyonu: normal monitör, fetal stres, fetal distres ile ilişkili neonatal sonuçlar.
Dr.Cengiz ÇOKSÜER
pdf döküman Perimenopozal ve postmenopozal dönemindeki kadınlarda depresyon insidansı ve hormon replasman tedavisinin etkileri
Dr.Deniz COŞKUN
pdf döküman Ocak 2001-mart 2008 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen endometriyum kanseri olgularının retrospektif analizi ve preoperatif serum ca-125 düzeylerinin lenfadenektomi gerekliliğini belirlemedeki rolü
Dr.Eser Evrim YOĞURTÇUOĞLU
pdf döküman Uygunsuz bishop skoru olan preterm ve term erken membran rüptürü olgularında kontrollü salımlı dinoprosto ovülün etkinliği ve güvenilirliği
Dr.Esra BOYBEK
pdf döküman Cerrahi menopoz hastalarında oral ve transdermal östrojen tedavilerinin cinsel fonksiyonlar üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Fatih YILMAZ
pdf döküman Hastanemiz gebe populasyonunungenişletilmiş fetal kalp taraması protokolü ile taranmasıyla elde edilen sonuçlar
Dr.Fatma ÇAKIR UMUTOĞLU
pdf döküman Gebelerde üçlü tarama testİnİn duyarliliğinin değerlendİrİlmesİ
Dr.Ferah CANKIRAN
pdf döküman Ağır preeklampsi ve trombofilinin genetik belirteçleri
Dr.Figen EZEN İŞLER
pdf döküman 11-14. hafta taramasında serum soluble cd40 ligand konsantrasyonu ölçülmesinin preeklampsi öngörüsündeki yeri
Dr.Filiz HATİPOĞLU
pdf döküman Tekrarlayan gebelİk kayiplari sonrasi oluşan gebeliklerin seyri
Dr.Funda DEMİREL
pdf döküman Preoperatif dönemde adneksiyal kitlelerin malign-benign ayrımında, pelvik muayene, ultrasonografi, tümör belirteci (ca-125), renkli doppler ultrasonografi ve trombosit sayı artışının etkinliklerinin araştırılması
Dr.Gökhan IŞILDAK
pdf döküman Servikal sitolojileri anormal ve normal saptanan hastalarda yapılan hpv dna testi nin servikal intraepitelyal neoplazileri belirlemedeki önemi
Dr.Gonca KÖLÜKFAKI BATMAZ
pdf döküman Hastanemizin ikinci trimester genetik amniyosentez sonuçları
Dr.Gülseren ÖZŞEKER RAFİOĞLU
pdf döküman Kliniğimizde 2000-2008 yılları arasında olan; 4000 gram ve üzeri doğumlar ile 2500-3999 gram arası doğumların maternal, perinatal komplikasyonlar ve doğum şekli açısından analizi
Dr.Lütfiye ÜNLÜ CİVAK
pdf döküman Doğükskullanılan farmakolojajanların yenğsarılığı üzeretk
Dr.Mehmet Akif SARGIN
pdf döküman Stres üriner inkontinans ve miks inkontinansı olan kadınlarda fonksiyonel elektrik stimülasyonun tek başına ve biofeedback ile birlikte kullanılmasının etkinliği
Dr.Mehtap POLAT
pdf döküman Endometriyum kanserinde preoperatif yüksek serum ca-125 değerlerinin prognostik önemi
Dr.Melek BÜYÜKKINACI
pdf döküman Preeklamptik gebelerde fetal kardiak fonksiyonun değerlendirilmesi
Dr.Müge EMEKSİZ BALÇIN
pdf döküman Düşük riskli gebe populasyonunda ilk üç ay tarama testinde patolojik nt , burun kemiği , trikuspid kaçağı ve duktus venosus doppler bulgularının tanısal belirleyicilikleri
Dr.Neslihan GEZER KAN
pdf döküman İkinci trimester amniyotik mayide bakilan crp ve leptinin preterm eylemi belirlemedeki rolü
Dr.Nida BAYIK
pdf döküman Ascus ve LGSIL’de yüksek onkojenik riskli hpv dna testi ve kolposkopik biyopsi sonuçları
Dr.Özlem KARAAHMET
pdf döküman Anormal uterus kanamalarının tanısında transvajnal ultrasonograf, saln nfüzyon sonohsterograf ve hsteroskopnn yer
Dr.Selim KARAKÜÇÜK
pdf döküman Premenopozal dönem anormal uterin kanamalıhastalarda transvajinal ultrasonografi,sonohisterografi, diagnostik histeroskopi ve hİstopatolojİk bulgularin karşılaştırılması
Dr.Suna SOĞUKTAŞ
pdf döküman Erken doğum yönünden yüksek riskli gebelerde profilaksi amacıyla progesteron kullanımının gebelik süresine etkisi
Dr.Tamer GÜLTEKİN
pdf döküman 1.trimester gebelerde thin-prep yöntemi ile hpv prevelansının arastırılması
Dr.Taylan TUTUMAN
pdf döküman Üriner inkontinanslı kadınların tedavisinde tolterodine ve trospium chloride tedavilerinin karşılaştırılması
Dr.Yasemin AFŞİN
pdf döküman Laparoskopik tubal sterilizasyon uygulanan olgularda elektrokoagulasyon ve mekanik klips yöntemlerinin over fonksiyonu üzerine etkisinin araştırılması
Dr.Yasin Furkan KAYABAŞOĞLU
pdf döküman Polikistik over sendromlu hastalarda akut faz proteinleri olan c-reaktif protein ve fibrinojen düzeylerinin incelenmesi
Dr.Yücel ŞAHİN
pdf döküman Stres üriner inkontinans hastalarında midüretral transobturator bant (tot) cerrahisi: klinik gözlem ve erken dönem sonuçları
Dr.Zeynep Gökçe USLU ALTAŞ
pdf dökümanTekrarlayan gebelik kaybı sonrası oluşan gebeliklerde doğum ve neonatal bulguların karşılaştırılması
Dr.Seda ATEŞ
pdf dökümanYüksek riskli gebelerde preterm eylem ve doğumun önlenmesinde mikronize progesteronun intravajinal kullanımı
Dr.Elçin ÇETİNGÖZ
pdf döküman11-14. haftada plasenta volümü ile 21-24. haftada uterin arter doppler indekslerinin preeklamsiyi öngörmesinin prospektif karşılaştırılması
Dr.Ali SANCAK
pdf dökümanTekrarlayan erken gebelik kayıplarında maternal trombofililer
Dr.Filip TAŞHAN
pdf dökümanTrimester gebelik kayıplarında insülin rezistansı ve ilişkili klinik bulgular
Dr.Emine ÖZEL
pdf dökümanMenoraji tedavisinde levonorgestrel salgılayan intrauterin sistemin oral progestinler ile tedavi etkinliği, hasta uyumu ve yan etkiler yönünden karşılaştırılması
Dr.Nesrin YILDIRIM
pdf dökümanCA-125, CA15-3, CA-19-9, karsinoembriyojenik antijen ve alfafetoprotein serum düzeylerinin benign ve malign adneksiyal kitlelerin ayrımındaki yerinin değerlendirilmesi ve farklı test kombinasyonlarının tanısal doğruluğa katkısı
Dr.Murat BOZKURT
pdf dökümanTamoksifen kullanan meme kanserli olguların endometrium patolojileri açısından değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografi ve endometrial biyopsinin yeri
Dr.Serkan ÇELİK
pdf dökümanGebelik sonlandırılmasında misoprostol uygulanması
Dr.Mahmut KARAKIŞ
pdf dökümanErken membran rüptürü tanısında pamg-1, nitrazin ve ıgfbp-1 testlerinin karşılaştırılması
Dr.Alparslan DENİZ
pdf dökümanPerimenopozal ve postmenopozal kanamali olgularda transvaginal ultrason ile ölçülen endometrial kalınlık ile histopatolojik bulgularin karşılaştırılması
Dr.Didem GÜNEŞ AKTAŞ
pdf dökümanMiadında gebelerde membran sweepıng’ in gebelik süresine etkisi: randomize kontrollü çalışma
Dr.Özge İdem KARADAĞ
pdf dökümanTensıon free vaginal tape(tvt) operasyonunun uygulanması ve kısa dönem sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Mevlüt Akın AZMAN
pdf dökümanSezaryen olgularında antibiyotik profilaksisinin preoperatif veya kord klempinden sonra uygulanmasının enfeksiyöz morbidite açısından karşılaştırılması
Dr.Hamit Zafer GÜVEN
pdf dökümanHiperprolaktinemide kabergolinin düşük doz ve kısa dönem idame tedavisinin etkinliğinin araştırılması
Dr.Orhan BALÇIK
pdf dökümanUmbilikal arter dopplerinde diyastol sonu akım kaybı veya ters akım saptanan intrauterin gelişme geriliği olguları ile akım kaybı olmayan olguların perinatal sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Erdem TURHAN
pdf dökümanTekrarlayan gebelik kayıpları sonrası oluşan gebeliklerin seyri
Dr.Funda DEMİREL
pdf döküman41 hafta ve üzeri gebeliklerde servikal olgunlaşma ve doğum indüksiyonu amacıyla dinoproston vajinal ovül ve dinoproston vajinal ovüle düşük doz oksitosin ilavesinin karşılaştırılması
Dr.Vedat UĞUREL
pdf dökümanMaternal trombofili ve homosistein metabolizmasının intrauterin büyüme kısıtlılığındaki rolü
Dr.Aylin ÖCAL
pdf dökümanStres üriner inkontinans tedavisinde transobturator askı girişimi sonuçları : iki yıllık takipli klinik ve yaşam kalitesi analizi
Dr.Hanife ÇOPUR
pdf dökümanKordon kanı bilirubin değerinin neonatal hiperbilirubinemide prediktif değeri
Dr.Serap Ceran ÇAĞRIL
pdf döküman Ağir preeklampsi ve trombofili ilişkisi
Dr.Ahmet KİREÇCİ
pdf döküman Erken doğum tehditi olan gebelerde maternal magnezyum ve kalsiyum seviyelerinin değerlendirilmesi
Dr.Bahar ÖZKESİCİ
pdf döküman Postmenopozal dönemde servikovaginal smear testinin değerlendirilmesi
Dr.Bora YALÇINLAR
pdf döküman Termde hafif preeklamptik kadinlarda doğum eylemi sirasinda magnezyum sülfat tedavisinin etkileri. ( Plasebo kontrollü çift-kör çalişma )
Dr.Cem IŞIKTAŞ
pdf döküman İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalarda sperm parametrelerinin gebelik oranlarına etkileri
Dr.Erhan DEMİREL
pdf döküman Endometrial hiperpazili hastalarda inhibin a ve b nin önemi ve prognozu belirlemedeki yeri
Dr.Fatih BİROL
pdf döküman Erken membran rüptürü olgularının tanı ve klinik izlemlerinde servikovajinal sekresyonda igfbp-1 tayininin nitrazin test ve amniotik sıvı indeks ölçümü sonuçları ile karşılaştırılması
Dr.Gonca GÜRBAN
pdf döküman Kontrollü overyan hiperstimulasyon uygulanan infertil olgularda gnrh antagonist ve agonist uzun protokollerinin karşılaştırması
Dr.Hale ILICA AKIN
pdf döküman Kronik pelvik ağrılı kadınlarda diagnostik laparoskopinin yeri
Dr.Hasene ÖZÇAM
pdf döküman Ağır preeklampside plazma homosisteinin yeri
Dr.Hilal BERBER KİREÇCİ
pdf döküman Stres inkontinans tedavisinde transobturator tape uygulaması ve kısa dönem sonuçları
Dr.Hüsnü Erel AKSOY
pdf döküman Termde makat prezentasyonla doğan bebeklerde, doğum şeklinin perinatal sonuçlara etkisi
Dr.İsa Aykut ÖZDEMİR
pdf döküman İntrauterin büyüme ve gelişme geriliğinin maternal ve fetal ıgf-1 seviyesi ,sigara kullanımı ve plasental patolojiler ile ilişkisi
Dr.Kerime Başak ÖZDEMİR
pdf döküman Jinekolojik malignitelerde doku faktör yolu inhibitör (tfpi) düzeyleri
Dr.Mukadder TAYHAN
pdf döküman Maternal doğum ağırlığının erken gebelik dönemi lipid profili ile ilişkisi ve preeklampsi gelişimindeki rolü
Dr.Oya BALTA
pdf döküman Embryo transferi öncesi indometasin ve piroksikam kullanımının gebelik oranına etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Özer GÜL
pdf döküman Stres üriner inkontinans tedavisinde tension free vaginal tape ameliyatının kısa dönem sonuçlarının burch ameliyatı sonuçlarıyla karşılastırılması
Dr.Salih DURAL
pdf döküman Postmenopozal uterdn kaynakli kanamasi olan olgularda; tanida transvajdnal ultrasonografd, sonohdsterografd ve hdsteroskopd kullanimi ve bu yöntemlerdn kesdn patolojd dle korelasyonu
Dr.Selda ÖRNEK HANIMOĞLU
pdf döküman Postmenopozal hormon tedavisinde değişik droglarin meme dansitesi üzerine etkileri
Dr.Sultan ÇINAR
pdf döküman Anormal uterin kanamalar ve atipisiz basit endometrial hiperplazilerde levonorgestrel salgılayan rahim içi sistem (mirenaÒ) ile tedavi etkinliğinin araştırılması
Dr. Tuğba YÜRÜK GÜNAY
pdf döküman Raloksifen hidroklorid'in postmenopozal düşük kemik mineral yoğunluklu kadınlarda kullanımı ve etkileri
Dr. Erdin İLTER
pdf döküman Endometriyum karsinomunun tanısında histeroskopinin yeri
Dr. Melek ERKILINÇOĞLU
pdf döküman Gestasyonel diabetes mellitus'lu hastaların tedavisinde glyburide(=glibenclamide )kullanılması ve sonuçların insülinle tedavi edilen hastaların sonuçları ile karşılaştırılması
Dr.Neşe AŞILI
pdf döküman İnfertilite nedeniyle operasyona alınan hastalarda chlamydia trachomatis antikor titreleri ile tubo-peritoneal patolojiler arasındaki ilişki
Dr.Ferdağ AYDIN
pdf döküman Süleymaniye doğumevi kolposkopi ünitesine 1994-2000 yılları arasında başvuran hastaların demografik analizi
Dr.Onur DUMAN
pdf döküman Postmenopozal tip ıı diabetik hastalarda transdermal östradiol ile oral düşük doz 17 ß-estradiol ve noretisteron asetat kombinasyonu tedavilerinin
Dr.Özgür ÇETİNER
pdf döküman Cerrahi menopoz hastalarında transdermal ve intranazal östrojen tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması
Dr.Ayşe Pınar YANMAZ
pdf döküman Gebelikte sigara içiminin yenidoğan ve plesanta üzerine etkileri
Dr.Burcu ÖZMEN DEMİRKAYA
pdf döküman Tamoksifen kullanan meme kanseri hastalarının endometrium patolojileri açısından değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografi, histeroskopi ve endometrial biyopsinin yeri
Dr.Aysel KALAN
pdf döküman 16-24. haftalardaki gebelerde preterm doğum riskinin belirlenmesinde ultrasonografik servikal değerlendirme
Dr.Hatice SERMET
pdf döküman Endometriozisli hastaların menses kanında aportosiz
Dr.Medine Toprak KONCA
pdf döküman Miyometrial progesteron reseptör ve maternal progesteron, östrojen düzeylerinin term ve preterm doğum eylemi ile ilişkisi
Dr.Akın VARLIK
pdf döküman Embriyonal dönemde istemli gebelik terminasyonu ve spontan abortus yapmış hastalarda embriyonal ve maternal dokularda immunoglobulin dağılımının immunohistokimyasal yöntemle karşılaştırılması
Dr.Mustafa SAKALLI
pdf döküman Erken gebelik kayıplarında homosistein düzeyinin rolü.
Dr.Çetin KILIÇÇI
pdf döküman Epidural analjezi ile doğumun travay ve fetüs üzerine etkileri
Dr.Murat BAKACAK
pdf döküman Postmenopozal raloksifen hcl kullanımının serum homosisteini, lipid profili, koagülasyon profili ve kemik mineral yoğunluğu t skorları üzerine etkisi
Dr.Hüsamettin USLU
pdf döküman Açıklanmayan tek bir üçüncü trimestel fetal kayıp olgularında faktör Vleiden Frotrombin gen mutasyonun yeri
Dr.Berna HALİLOĞLU
pdf döküman Cerrahi menopozdaki hastalarda kullanılan çeşitli östrojen formlarının insulin sensitivitesi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Candan ÇELİK DURMAZ
pdf döküman Hipertansif gebelerde sublingual nifediplin'in umbilikal arter ve fetal orta serebral arter dopleri üzerine etkileri
Dr.Neşe HAYIRLIOĞLU
pdf döküman Sağlıklı kadınlarda postmenopozal hormon replasman tedavisinde hs-crp düzeyi ile sigara kullanımı arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr.Akben ÖZEL
pdf döküman İnfertil olgularda gonadotropinli süperovulasyon siklusları ile klomifen sitratlı minimal stimülasyon sikluslarının sonuçları
Dr.Bahar ÇAĞLAR
pdf döküman Son trimester gebelerde, rekto-vajinal florada grup b streptokok taşıyıcılığı sıklığı ve antibiyotik duyarlılığının araştırılması
Dr.Can Mehmet KEVEN
pdf döküman Maternal obezitenin perinitial ve neotal sonuçlar üzerine etkisi
Dr.Gürkan AĞRALI
pdf döküman Ultrasonografik pelvemetrinin bas-pelviz uygunsuzluğu öngörüsünde kullanımı
Dr.Kerime BİNİCİ
pdf döküman Agir Preekampsili ve normal gebelerde sICAM -1 düzeyleri
Dr.Nebahat BAYRAM
pdf döküman Tension-free vaginal tape operasyonunun postmiksionel rezidüel idrar volumu üzerine etkisi
Dr.Selma Nihan KARAKAYA
pdf döküman Ürinerin katinasi hastalarda anamarez ile urodinami bulgularının karşılaştırılması
Dr.Sevgin MUTLU
pdf döküman Gerçek stres inkontinansın cerrahi tedavisinde burch operasyonu, kolporafi anterior kelly plikasyonu, tvt ve kolporafi anterior operasyonlarının karşılaştırılması
Dr.Yasemin AĞRALI
pdf döküman Preterm eylem tedavisinde nifedipin’in etkinliğinin araştırılması
Dr.Aysun FIRAT
pdf döküman Popülasyonumuza ait hetal biyometrik ölçümlerin momogramlarinin belirlenmesi
Dr.Barış YOLCU
pdf döküman Endometrium kanserli hastalarda endojen seks steroidlerinin önemi
Dr.Faruk ONUR BAŞEĞMEZ
pdf döküman Serobikovaginal Smar sonuçları piremalink tanısı alan olgularda kolposgopik tanı ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Kadriye ERDEM
pdf döküman HbsAg(+) gebelerde transplasental geçişin araştırılması
Dr.Koray SENER
pdf döküman Bishop skorunun başarılı doğum indüksiyonunun öngörülmesindeki değeri
Dr.Özcan KARADEMİR
pdf döküman Adneksiyal kitlelerin malign-benign ayrımında malignansi riski endeksi (RMI)'nin prospektif araştırılması
Dr.Semavi ULUSOY
pdf döküman Fetal distres'in kordon kanı kortizol ve prolaktin seviyelerine etkisi
Dr.Zehra AYDIN YILMAZ
pdf döküman Cerrahi menopoz ve doğal menopoz olgularında kan lipid profili, trombotik sistem, arteriyel elastisite ve psikoseksüel parametrelerdeki değişiklikler
Dr.Volkan TUNA
pdf döküman Hormon replasman tedavisinin perimenopoz ve postmenopozal kadınlarda psikolojik semptomlara etkisi
Dr.Emel KIYAK ÇAĞLAYAN
pdf döküman Klomifen sitrat tedavisinin başarisiz olduğu infertil hastalarda oral kontraseptif ile supresyon sonrasi klomifen sitrat tedavisinin başarisinin değerlendirilmesi.
Dr.Defne DAĞLAR
pdf döküman Helicobacter pylori seropozitifliğinin hiperemezis gravidarum kliniği ile ilişkisi
Dr.Funda ÖZTÜRK
pdf döküman Postmenopozal hastalarda vücut kitle indeksi ve hormon profilinin endometriyal kalinliğa etkisi
Dr.İnan İlker ARIKAN
pdf döküman Postmenopozal kanama olgularında endometriyum kanseri risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dr.Kadriye Deniz ÖZPAK
pdf döküman Anne kanındaki demir, total demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeylerinin fetal değerler ile ilişkisi.
Dr.Nilüfer Durmuş İMAMOĞLU
pdf döküman Primer sectio caesarea abdominalis olg ularında per – operatuar servikal dilatasyon ile erken uterin insizyon stabilitesi arasındaki ilişki
Dr.Osman ŞEVKET
pdf döküman 11-14 hafta taramasinda uterin arter ve uctus venosus doppler ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri.
Dr.Reyhan DEMİRBAŞ ERSÜ
pdf döküman Preterm eylem ve preterm erken membran rüptürü olgularında serum ferritin düzeyi.
Dr. Defne YÜKSEL ÖZKAYA
pdf döküman Postmenopozal kadınlarda yılan otu tedavisinin vasküler elastisite, kan lipid profili ve vazomotor semptomlar üzerine etkilerinin araştırılması.
Dr. Ekin ÜNLÜER
pdf döküman İnvitro fertilizasyon planlanan zayif yanitli hastalarda uygulanan mikrodoz protokolü ile mikrodoz stop protokolünün karşılaştırılması.
Dr. Jane ÖZCAN
pdf döküman Antimüllerian hormonun ivf sikluslarinda over rezervini belirlemedeki rolü.
Dr. Zeyneb BAYRAMOĞLU BAKACAK
Preterm eylemin durdurulmasında ritodrin ve nifedipinin tedavi etkinliklerinin, maternal ve fetal etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr. Arzu AYDIN
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2000-2004 yıllarında gerçekleşen 6727 doğum vakasının retrospektif analizi ve sezaryen oranları.
  Dr. Fatma HUT
Endometrial örnekleme öncesi misoprostol kullanımı.
  Dr. Filiz ÇEÇEN
Benign ve malign endometrial patolojilerde power doppler ultrasonografi ile mikrodamar yoğunluğunun korelasyonu.
  Dr. Gönül KOTİL
Preeklampsinin şiddetini ve perinatal sonuçlara etkisini öngörmede tiroid fonksiyon testlerinin yeri.
  Dr. Oğuz GÜLER
Postmenopozal kadinlarda mamografik dansite ve endometriyal kalinlik üzerine hormon replasman tedavisinin etkileri.
  Dr. Ramazan ÖZYURT
Hiperemesis gravidarum tanisi almiş gebelerle sağlikli gebelerin helicobacter pylori seropositivitesinin ve immunolojik belirteçlerinin kiyaslanmasi ve perinatal sonuçlari.
  Dr. Uğur Suyugül DOĞANÇE
Üriner inkontinans hastalarında ekstrakorporal manyetik innervasyon (extracorporeal magnetic innervation-exmi) tedavisinin hayat kalitesi ve ürodinamik parametreler üzerindeki etkileri.
  Dr.Fırat ERSAN
Elektronik fetal kalp hizi monitörizasyonu: normal monitör, fetal stres, fetal distres ile ilişkili erken neonatal sonuçlar.
  Dr.Nadir COMART
Erken gebelik kayıplarında histeroskopi bulguları.
  Dr.Burak YAŞAR
İntrapartum yapilan ultrasonografik fetal ağırlık tahminlerinin postpartum gerçek fetal ağırlık ile karşılaştırılması, eylemin fazlarının ve membran rüptürünün yapilan tahmin üzerine etkisinin araştırılması.
  Dr.Halil İbrahim ÇELİK
Çok düşük doğum ağırlıklı riskli prematürelerin somatik gelişimlerine etki eden faktörler.
  Dr.Serdar YEŞİNEL
İlk trimester gebelik terminasyonunda servikal dilatasyon amacıyla vajinal misoprostol uygulamasının etkinliği.
  Dr.S.Esra ÇAKIRCA
Gonadotropinler’le indüklenen pcos olgularinda antagonistlerin rolü.
  Dr.İlker SÖZEN
Servikal kanser taramasında asetikasit sonrası inspeksıyonla (via) , servikal smear’in karşılaştırılması.
  Dr.Hacer UYANIKOĞLU
Infertil olgularda uterin patolojilerin tanısında transvajinal ultrasonografi, sonohisterografi ve histerosalpingografi’nin yeri.
  Dr.Deniz ŞENCAN
Anormal uterin kanamalı hastalarda pıhtılaşma faktörlerinin rolü.
  Dr.Diler CEYLAN ARSLAN
Vajinal dinoproston ovülün term gebelikte servikal olgunluğa etkisi.
  Dr.Eser AĞAR
Mesane boynu hareketliliği ve stres üriner inkontinansa vajinal doğumun etkisi.
  Dr.Selen SEZGİNSOY
Erken gebelikte transvaginal ultrasonografi bulgulari ve biyokimyasal belirteçlerin gebelik kayiplarini öngörmedeki yeri.
  Dr.Ahmet JAKAL
Servikal olgunlaşma ve doğumun uyarılması amacıyla dinoproston (pge2) uygulamasında erken ve geç dönem oksitosin kullanımının karşılaştırılması
  Dr.Alparslan DEMİR
Erken intrapartum dönemde yapılan umbilikal arter doppler incelemesi, kardiyotokografi ve amniyos sıvı indeksinin intrapartum fetal distresi belirlemedeki etkinliği.
  Dr.Sezgin DURSUN
İkiz gebeliklerde koryonisitenin perinatal ve neonatal sonuçlara etkisi.
  Dr.Onur EROL
Miad aşımı gebeliklerin değerlendirilmesinde kardiotokografi, mekonyum varlığı, amniotik sıvı indeksi,apgar skorlarının, umblikal arter kan gazı ve umblikal venöz eritropoetinin önemi.
  Dr.Ayşe SEYHAN
Myoma uteri nedenli menoraji olgularında levonorgestrel salgılayan intrauterin aracın etkisi.
  Dr.Cevahir TEKCAN
Servikal olgunlaşma ve doğum indüksiyonunda dinoproston, misoprostol ve oksitosin kullanımlarının karşılaştırılması
  Dr.Dilek BENK
Uzun süre ria kullanan olgularda servikal sitolojik ve kolposkopik değişiklikler.
  Dr.Mehtap ŞENTÜRK
Temmuz 1996-haziran 2006 yillari arasinda kliniğimizde opere edilen endometriyum kanseri olgularinin retrospektif analizi.
  Dr.Alper Murat ALBAYRAK
İlk ve erken ikinci trimestri umbilikal kord kalinliğinin perinatal sonuçlarla ilişkisi.
  Dr.Arzu İlknur UYSAL
Erken doğum tehdidi olgularinda uterin arter doppler bulgulari ve maternal serum d-dimer seviyelerinin prognoz tayinindeki rolü.
  Dr.Ruşen ORAN
Gebeliğin kadın cinselliği üzerindeki etkileri.
  Dr.Hasan EFE
Düşük riskli türk populasyonunda 2.trimestre maternal fetal ultrason bulguları ile fetal mortalite ve morbidite arasındaki ilişki.
  Dr.Başak CINGILLIOĞLU YILDIRIM
Kadınlarda çocukluk dönemi enürezisi ile erişkin dönemi üriner inkontinans arasındaki ilişki.
  Dr.Şirin CEYLAN
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2004-2006 yılları arasındaki diyabet ve gebelik olgularının retrospektif incelenmesi.
  Dr.Necla ŞENGİL
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran hastaların servikal sitolojilerinin servikal kanser risk faktörlerine göre analizi – normal ve anormal sitolojik sonuçlarda yüksek onkojenik riskli hpv prevalansı.
  Dr.Engin KOYUNCU
Hastanemizde Ocak 1997-Aralık 2004 süresinde tedavi edilen ektopik gebeliklerin yönetimi ve istatistikleri.
  Dr.Dilek AKSU
Pregestasyonel ve gestasyonel diabetes mellitusda takip-tedavi protokollerimiz ve maternal-erinatal sonuçlari.
  Dr.Bora TAŞPINAR
11-13+6 gebelik haftalarında nukal tarama programı sırasında elde edilen fetal maksilla ve burun kemiği ölçüm nomogramları ve saptanan anomalilerin irdelenmesi.
  Dr.Derya SİVRİ AYDIN
Polikistik over sendromlu kadınlarda kan crp , homosistein düzeyleri, obezite ve insülin rezistansı arasındaki ilişkinin araştırılması.
  Dr.Nevriye ALKAN
Preeklampsiyi öngörmede ikinci trimester maternal serum fibronektin ölçümünün yeri.
  Dr.Hasan BÜYÜKAŞIK
İntrauterin gelişme geriliği gösteren olgularda maternal ve fetal doppler sonuçlarının perinatal morbidite ve mortalite ile ilişkisi.
  Dr.Hakan ÇOKSÜER

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip