Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyopulmoner bypass ile yapılan koroner arter bypass greft operasyonlarında görme fonksiyonu ve göz dibi değişikliklerinin incelenmesi
Dr.Çağrı DÜZYOL
Kalp cerrahisi sonrası gelişen geç dönem intratorasik aortik patolojiler
Dr.Çetin Murat SONGUR
İskemik mitral yetersizliğinde ring kullanılan anuloplasti ile ring kullanılmayan anuloplasti’nin orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Cemalettin AYDIN
Mitral kapak replasmanında anteriyor ve posteriyor kapakçık koruma ile sadece posteriyor kapakçık korumanın karşılaştırılması
Dr.Hüseyin ANASIZ
Aort kapak replasmanı sonrası, nativ kapak patolojisinin uzun dönemde gelişen sol ventrikül remodelling ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Dr.Hüseyin KUPLAY
Ultrasonik koter ve elektrokoter il hazırlanan lima greftlerinin endotel hasarı açısından karşılaştırılması
Dr.İ.Fevzi ÖZDOMANİÇ
Sağ koroner artere yapılan bypasların lokalizasyonlarına göre uzun dönem açıklığının değerlendirilmesi
Dr.Mehmet AKSÜT
İzole elektif koroner bypass operasyonu sonrası alt ekstremitede derin ven trombozu gelişiminin önlenmesinde enoksiparin ve kompresyon çorabı ile sadece kompresyon çorabı uygulamalarının karşılaştırılması
Dr.Mehmet Kazım BERKÖZ
Düşük ejeksiyon fraksiyonlu koroner arter hastalarında kardiyopulmoner bypass greft uygulanımıyla bnp düzeylerinin morbidite ve mortalite ile ilişkisi
Dr.Olgar BAYSERKE
Fallot tetrolojisi cerrahi onarımında pulmoner kapak koruyucu cerrahi ile transanuler yama konulan hastaların orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Özgür ARSLAN
Pulmoner hipertansiyonu olan izole koroner arter hastalarının erken ve geç dönem cerrahi sonuçları
Dr.Timuçin AKSU
fonksiyonel triküspid yetmezliğinde sütür anuloplasti (de vega anuloplasti) ve ring anuloplasti tekniklerinin orta dönem sonuçları
Dr.Yasin AY
Acil yapılan koroner arter bypass cerrahisinde on-pump ve off-pump olguların postoperatif kısa dönem karşılaştırılması
Dr.S. Deniz ÖZSOY
Yüksek basınçlı mitral kapak hastalığı olgularında peroperatif kardiyopulmoner bypass sırasında uygulanan ultrafiltrasyonun postoperatif pulmoner fonksiyonlara, hemodinamiye, mortalite ve morbiditeye etkisinin prospektif olarak değerlendirilmesi
Dr.Burak Can DEPBOYLU
Karotis arter endarterektomi sonrası restenoz gelişimi ve risk faktörlerinin analizi
Dr.Evren Müge TAŞDEMİR
Kritik lad lezyonu olan hastalarda minimal invazif direkt koroner arter bypass (mıdcab) ile sternotomiyle atan kalpte (opcab) koroner bypass sonuçlarının (operasyonlarının) karşılaştırılması
Dr.Osman Eren KARPUZOĞLU
Akut tip a aort diseksiyonlarında suprakoroner asendan aort replasmanında aort kapak yetmezliğinin değerlendirilmesi
Dr.Raif Umut AYOĞLU
Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda radial arter grefti hazırlanmasında kullanılan ultrasonik koter ve düşük voltajlı elektrokoter yöntemlerinin radial arter serbest akımına etkilerinin ve histopatolojik farklılıklarının elektron mikroskopik karşılaştırılması
Dr.Mert DUMANTEPE
Aterosklerotik plaklardaki ağır metal oranları ile e -NOS ve İL-6 gen polimorfizmi arasındaki ilişki
Dr.Mustafa KESER
Periferik damar cerrahisi uygulamaları sırasında görülen sentetik greft enfeksiyonları ve etki edenfaktörler nelerdir?
Dr.Abdullah ÇELİK
Marfan sendromu’nda kardiyak cerrahi girişimler: Erken ve geç dönem sonuçları
Dr.Adil POLAT
Kalp transplantasyonu sonrasi uzun dönem hayatta kalimi belirleyen risk faktörleri
Dr.Başar SÜREYYÜPOĞLU
Atriyal fibrilasyonunromatizmal mitral kapak hastaliğinda radyofrekans ablasyon kateteri kullanilarak cerrahi tedavisi
Dr.Bülent MERT
Koroner arter bypass uygulanilan sol ventrikül disfonksiyonlu hastalarda beyin natriüretik peptidin rolü
Dr.Ebru BAL
Mekanik kapak replasmani uygulanan hastalarda reoperasyona etki eden faktörlerin retrospektif analizi
Dr.Ebuzer AYDIN
Koroner arter cerrahisinde koroner endarterektomi uygulamasinin postoperatif erken dönem sonuçlarının deierlendirilmesi
Dr.Eylem MEMİŞOĞLU
Stentsiz biyolojik aort kapak kullaniminin akustik konforu
Dr.Eyüp Murat ÖKTEN
Asendan ve arkus aortanın aterosklerotik hastalığının koroner bypass operasyonu sonrası inme ile ilişkisi ve çoklu detektör bilgisayarlı tomografinin rolü
Dr.İsmail Oral HASTAOĞLU
Mitral periprostetik kaçak oluşumunda mitral valv prolapsusunun etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Korhan ERKANLI
Koroner anjiografik olarak görüntülenemeyen sol ön inen arter (lad) hastalıklarında cerrahi ile medikal tedavinin kısa ve uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Mehmet Erin TÜYSÜZ
Koroner arter cerrahisinde termal görüntüleme kullanılarak greft değerlendirmesi
Dr.Mehmet SUSAM
Arterıal swıtch’ operasyonu sonrasında mortalite ve morbidite üzerine etkili risk faktörlerinin araştırılması
Dr.Nihat ÇİNE
Atan kalpte yapılan koroner endarterektomilerin orta dönem anjiografik sonuçları
Dr.Ömer ULULAR
Atan kalpte komplet revaskülarizasyon: 6 aylık anjiyografik sonuçlar
Dr.Deniz GÖKSEDEF
Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda preoperatif HMG-COA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİNİN kullanımının postoperatif morbidite ve mortaliteye etkisi
Dr.Suat ERŞAHİN
40 yaş altı koroner arter bypass cerrahisi hastalarında ve koroner arter bypass reoperasyonlarında kolesterol ester transfer proteininin safen ven greft aterosklerotik hastalığı açısından diagnostik ve prognostik önemi
Dr.Onur Selçuk GÖKSEL
Kardiyopulmoner bypassa girilmeden (off-pump) atan kalpte ve kardiyopulmoner bypass kullanılarak kardiyak arrest ile uygulanan koroner bypass cerrahisi sonrası atrial fibrilasyon gelişiminin karşılaştırılması
Dr.Tansel TÜRKOĞLU
Yüksek epidural anestezi altinda uyanik hastalarda koroner arter bypass cerrahisi.
Dr. Nihan KAYALAR
Koroner endarterektomi yapılan cabg olgularında orta dönem greft açıklığı ve patch anevrizmasi gelişiminin prospektif bt anjiyografi ile incelenmesi.
Dr.İbrahim Gürkan KÖMÜRCÜ
Tip 1 aort diseksiyonu ve anjiyotensin dönüştürücü converting enzim (ACE) gen polimorfizmi (I / D).
Dr.Alper GÖRÜR
Atan kalpte koroner revaskülarizasyon cerrahisinin postoperatif uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi.
Dr.Berk ÖZKAYNAK
Mitral kapak replasmanı sırasında kullanılan subannuler ve supraannuler sütür tekniklerinin daha büyük ölçekli mekanik kapak takabilme açısından analizi.
Dr.Ahmet Ümit GÜLLÜ
Koroner endarterektom le brlkte uygulanan koroner arter bybass cerrahsnn, mortalte ve morbdte üzerne etks, erken ve geç dönem sonuçları.
Dr.Özgür YILDIRIM
Atriyal fibrilasyonun romatizmal mitral kapak hastalığında radyofrekans ablasyon kateteri kullanılarak cerrahi tedavisinin orta dönem sonuçları.
Dr.Ahmet ÖZDEMİR
Tip a aort diseksiyonunda 20 yillik koşuyolu tecrübesi.
Dr.Eylem YAYLA


Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip