Kardiyoloji
Tip 2 diyabette vücut kitle indeksi ile miyokard performans indeksi ilişkisi
Dr.Abdullah Orçun ÖNER
İdiyopatik dilate kardiyomiyopati hastalarında fonksiyonel mitral yetersizliği ve serum ürik asit seviyesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Dr.Anıl AVCI
Miyokard enfarktüsü sonrası sistolik kalp yetersizliği gelişen ve gelişmeyen hastalarda geç dönem plazma matriks metalloproteinaz -8 seviyelerinin karşılaştırılması
Dr.Ayhan ERKOL
Persistan atriyal fibrilasyonlu hastalarda elektriksel kardiyoversiyon öncesi plazma d-dimer seviyesinin sol atriyal apendiks trombüsünü öngörebilmedeki değeri
Dr.Barış YAYLAK
Yeni tanı almış metabolik sendromlu hastalarda aortun elastik özellikleri
Dr.Ender Özgün ÇAKMAK
Koroner arter hastalığı tanısıyla çıplak metal stent ve ilaç salınımlı stent implante edilen hastalarda işlem öncesi ve işlem sonrası çözünebilir cd 40 ligand düzeyi ve bu düzeyin değişiminin karşılaştırılması
Dr.Filiz KIZILIRMAK
Mekanik protez kapak trombüsü olan hastalarda endotel fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Dr. Hasan KAYA
Perkütan koroner girişim uygulanmış hastalarda klopidogrel tedavisi sonrası platelet yanıtı ile human platelet antijen-1 gen polimorfizmi arasındaki ilişki
Dr.İbrahim Halil TANBOĞA
Başvuru sırasında ölçülen miyeloperoksidaz düzeyi ile başarılı primer perkütan koroner girişim sonrasındaki no-reflow gelişimi arasındaki ilişki
Dr.İsmail BOLAT
Pai-1 gen polimorfizminin klopidogrel cevapsızlığını öngörmedeki yeri
Dr.Mehmet Mustafa CAN
Mekanik kalp kapağında trombus olusan hastalarda b-tipi natriuretik peptidin tanısal ve prognostik değeri
Dr.Murat BİTEKER
Koroner yavaş akım ile epikardiyal yağ dokusu arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr.Nuri CÖMERT
Koroner yavaş akım ile lipoprotein (a) düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr.Özgür ORDU
Protez kalp kapağı obstrüksiyonunun ayırıcı tanısı ve tedavi yönetiminde çok kesitli bilgisayarlı tomografinin rolü
Dr.Sabahattin GÜNDÜZ
Başvuru sırasında ölçülen papp-a düzeyi ile başarılı perkütan koroner girişim sonrasındaki st segment gerilemesi arasındaki ilişki
Dr.Seçkin SATILMIŞ
Mitral mekanik protez kapaklarda paravalvuler kaçakların gerçek zamanlı üç boyutlu transözofageal ekokardiyografi ve iki boyutlu transözofageal ekokardiyografi kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi
Dr.Tayyar GÖKDENİZ
Kronik ostrüktif akciğer hastalığı’nda pulse wave doku doppler görüntüleme ile atriyal elektromekanik gecikmenin değerlendirilmesi
Dr.Tolga DAŞLI
Akut koroner sendrom hastalarında koroner arter hastalığının ciddiyeti ile lp-pla2’ nin ilişkisi
Dr.Tufan GÜNEY
Primer anjiyoplasti uygulanan 75 yaş ve üstü hastalarda anjioplastinin etkinliği ve güvenirliği
Dr.Turgay IŞIK
Tip 2 diyabette vücut kitle indeksi ile miyokard performans indeksi ilişkisi
Dr.Abdullah Orçun ÖNER
İdiyopatik dilate kardiyomiyopati hastalarında fonksiyonel mitral yetersizliği ve serum ürik asit seviyesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Dr.Anıl AVCI
Miyokard enfarktüsü sonrası sistolik kalp yetersizliği gelişen ve gelişmeyen hastalarda geç dönem plazma matriks metalloproteinaz -8 seviyelerinin karşılaştırılması
Dr.Ayhan ERKOL
Persistan atriyal fibrilasyonlu hastalarda elektriksel kardiyoversiyon öncesi plazma d-dimer seviyesinin sol atriyal apendiks trombüsünü öngörebilmedeki değeri
Dr.Barış YAYLAK
Sağ ventrikül enfarktüslerde primer perkütan girişim sonrası takip sonuçları
Dr.Deniz DEMİRCİ
Yeni tanı almış metabolik sendromlu hastalarda aortun elastik özellikleri
Dr.Ender Özgün ÇAKMAK
Koroner arter hastalığı tanısıyla çıplak metal stent ve ilaç salınımlı stent implante edilen hastalarda işlem öncesi ve işlem sonrası çözünebilir cd 40 ligand düzeyi ve bu düzeyin değişiminin karşılaştırılması
Dr.Filiz KIZILIRMAK
Mekanik protez kapak trombüsü olan hastalarda endotel fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Dr.Hasan KAYA
Perkütan koroner girişim uygulanmış hastalarda klopidogrel tedavisi sonrası platelet yanıtı ile human platelet antijen-1 gen polimorfizmi arasındaki ilişki
Dr.İbrahim Halil TANBOĞA
Başvuru sırasında ölçülen miyeloperoksidaz düzeyi ile başarılı primer perkütan koroner girişim sonrasındaki no-reflow gelişimi arasındaki ilişki
Dr.İsmail BOLAT
Pai-1 gen polimorfizminin klopidogrel cevapsızlığını öngörmedeki yeri
Dr.Mehmet Mustafa CAN
Mekanik kalp kapağında trombüs oluşan hastalarda b-tipi natriüretik peptidin tanısal ve prognostik değeri
Dr.Murat BİTEKER
Yavaş koroner akım fenomeni ile antiaterojenik etkili adipokin olan adiponektin arasındaki ilişki
Dr.Murat UĞUR
Koroner yavaş akım ile epikardiyal yağ dokusu arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr.Nuri CÖMERT
Koroner yavaş akım ile lipoprotein (a) düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması
Dr.Özgür ORDU
Protez kalp kapağı obstrüksiyonunun ayırıcı tanısı ve tedavi yönetiminde çok kesitli bilgisayarlı tomografinin rolü
Dr.Sabahattin GÜNDÜZ
Başvuru sırasında ölçülen papp-a düzeyi ile başarılı perkütan koroner girişim sonrasındaki st segment gerilemesi arasındaki ilişki
Dr.Seçkin SATILMIŞ
Mitral mekanik protez kapaklarda paravalvuler kaçakların gerçek zamanlı üç boyutlu transözofageal ekokardiyografi ve iki boyutlu transözofageal ekokardiyografi kıyaslamalı olarak değerlendirilmesi
Dr.Tayyar GÖKDENİZ
Kronik ostrüktif akciğer hastalığı’nda pulse wave doku doppler görüntüleme ile atriyal elektromekanik gecikmenin değerlendirilmesi
Dr.Tolga DAŞLI
Akut koroner sendrom hastalarında koroner arter hastalığının ciddiyeti ile lp-pla2’ nin ilişkisi
Dr.Tufan GÜNEY
Primer anjiyoplasti uygulanan 75 yaş ve üstü hastalarda anjioplastinin etkinliği ve güvenirliği
Dr.Turgay IŞIK
Kalp yetersizliği olan ve ventriküler taşiaritmi saptanan hastalarda statin kullanımının elektrofizyolojik parametreler üzerine etkisi
Dr.Aleks DEĞİRMENCİOĞLU
İskemikalp yetmezlmaksokstüketdeğmortalüzerolan etk
Dr.Ali Fuat KORKMAZ
Primer perkütan girişim uygulanan akut st-elevasyonlu miyokard infarktüsü hastalarında klopidogrel direnci ve no-reflow ilişkisi
Dr.Emrah BOZBEYOĞLU
Başarılı sağ koroner anjiyoplastinin erken dönem sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi
Dr.Ender ÖZAL
Metabolik sendrom ve çözünebilir cd 40 ligand arasindaki ilişki
Dr.Erdal BELEN
Kalıcı pacemaker hastalarında sağ ventrikül apeksinden yapılan pacingin doku doppler görüntüleme yöntemiyle tespit edilen asenkroni paramaetrelerine etkisi ve artan kalp hızlarında asenkroni parametreleri ile 2 boyutlu ekokardiyografik parametrelerde meydana gelen dinamik değişikliklerin değerlendirilmesi
Dr.Erdem TÜRKYILMAZ
ST Segment Yükselmeli Akut Miyokard İnfarktüste Primer Perkütan Girişim Sonrası Gelişen ‘No-Reflow Fenomeni’ ile Epikard Yağ Dokusu Arasındaki İlişki
Dr.Ertuğrul ZENCİRCİ
Koroner arter by-pass cerrahisi geçiren hastalarda preoperatif periodontitis ve operasyon sonrası atrial fibrilasyon sıklığının karşılaştırılması
Dr.Fahri Fatih TİPİ
Konstriktif perikardit ve restriktif kardiyomyopati ayırıcı tanısında n-terminal prob tip natriüretik peptid’in rolü
Dr.Fatih YILMAZ
Stabil koroner arter hastalığı olan hastalarda hastalığın yaygınlığı ile aortun elastikiyet özellikleri arasındaki ilişki
Dr.Hale Ünal AKSU
Başvuru sırasında ölçülen çözülebilir cd40 ligandı düzeyi ile başarılı primer perkütan koroner girişim sonrasındaki st-segment gerilemesi arasındaki ilişki
Dr.Hamdi PÜŞÜROĞLU
Testesteron hormon seviyesinin koroner yavaş akım ile ilişkisi
Dr.Mehmet GÜL
Mitral valv prolapsusu ve anjiyotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmi (ı/d) ilişkisi
Dr.Mustafa ÇETİN
Epikardiyal Yağ Dokusu ile Sklerotik Aort Kapak Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Dr.Uğur FINDIKÇIOĞLU
Mitral darlığında perkütan valvuloplastinin sağ kalp fonksiyonları üzerine uzun dönem etkisinin doku doppler ile değerlendirilmesi
Dr.Zekeriya KAYA
Genç yaşta miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda risk faktörü olarak genetik belirteçlerin incelenmesi
Dr.Yusuf KARAVELİOĞLU
Kalıcı kalp pili uygulanmış hastalarda artan kalp hızları ile dissenkronideki değişimin doku senkronizasyon görüntüleme ve tissue tracking ile değerlendirilmesi ve bunun sol ventrikül hemodinamik parametrelerle ilişkisi
Dr.Taylan AKGÜN
Mitral darlığı hastalarında efora pulmoner basınç yanıtına anjiyotensin II reseptör blokerlerinin etkisinin hemodinamik, biyokimyasal ve ekokardiyografik parametrelerle değerlendirilmesi
Dr.Hekim KARAPINAR
Primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda bazal lipoprotein (a), homosistein ve d-dimer değerlerinin anjiyografik trombüs yükü, blush grade ve uzun dönem prognozla ilişkisi
Dr.Vecih ODUNCU
Kalıcı pacemaker hastalarında sağ ventrikül apeksinden yapılan pacingin doku doppler görüntüleme yöntemiyle tespit edilen asenkroni paramaetrelerine etkisi ve artan kalp hızlarında asenkroni parametreleri ile 2 boyutlu ekokardiyografik parametrelerde meydana gelen dinamik değişikliklerin değerlendirilmesi
Dr.Erdem TÜRKYILMAZ
İntraventriküler sistolik asenkroninin akut miyokard enfarktüsü sonrası ventriküler yeniden şekillenmeyi ön görmekteki değeri
Dr.Burak TURAN
Anjiyografik olarak koroner arter yapısı normal bulunan olgularda metabolik sendromun aortik nabız basıncı ve asendan aort pulsatilitesi üzerine olan etkisi
Dr.Dilek ERGÜN
Aort stenozlu hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonlarinin strain ve strain rate ile degerlendirilmesi
Dr.Ahmet GENÇ
Düşük gradientli hipertrofik kardiyomyopatili hastaların stres eko kardiyografi sonrası doku doppler parametreleri ve bnp düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Evren DESTEGÜL
Obezitenin sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine etkisinin doku doppler tetkiki ile değerlendirilmesi
Dr.Fatih UZUN
Sol kalp infektif endokarditli hastalarda n-terminal b-tip natriüretik peptid’in prognostik değeri
Dr.Gökhan KAHVECİ
40 yaş altı akut koroner sendromlu hastalarda interlökin-1ß reseptör antagonist gen polimorfizmi
Dr.Güngör ÜSTÜN
Acil kliniğinde değerlendirilen göğüs ağrili hastalarda strain ekokardiyografinin kullanimi
Dr.Hüsnü ATMACA
Hafif ve orta mitral stenozu olan hastalarda sol atrial hacim indeksi ve istirahat plazma bnp düzeylerinin egzersiz tahmini pulmoner arter basıncı ile olan ilişkisi
Dr.İlhan İlker AVCI
Akut nörolojik olay geçiren sinüs ritmindeki hastalarda sol atriyal apendiks akim hizinin ekokardiyografik prediktörleri
Dr.Kadir TOPÇU
Rose angina anketi”nin türk toplumunda uygulanabilirliği ve efor testi sonuçları ile karşılaştırılması
Dr.Mehmet ERTÜRK
Koroner kalp hastalıgı mevcut hastalarda brain natriuretik peptit ile sol atrial volüm indeksi ve diğer diyastolik fonksiyon parametreleri arasindaki ilişki
Dr.Özgür SÜRGİT
Perkütan koroner girişimle stent uygulanmış kararlı anjina pektorisli hastalarda endotel fonksiyon bozukluğu ile kardiyovasküler olay ilişkisi
Dr.Ramazan KARGIN
Dilate kardiyomiyopatide doku doppler ekokardiyografi ve sol ventriküler sistolik asenkroni
Dr.Tansu KARAHMET
Sol ana koroner arter hastaliğinda operasyon zamaninin hastane içi mortalite ve morbiditiye etkisi
Dr.Zübeyir ACAR
Elektif perkutan koroner girişim sonrası troponin-i pozitifliginin prediktörleri ve uzun dönemde prgnostik önemi
Dr.Ali Cevat TANALP
Hipertrofik kardiyomiyopatide klinik sonlanımın öngörülmesinde n-terminal b-tip natriüretik peptid'in değeri
Dr.Duhan Fatih BAYRAK
Kroner arter hastalığı olgularında korener risk faktörleri ile endotel fonksiyonları arasındakı ilişkisi
Dr.Mustafa AKÇAKOYUN
İnfektif endokardit olgularında klinik , laboratuar ve ekokardiyografik parametrelerin orta-uzun süreli izlem sonuçları
Dr.Olcay ÖZVEREN
Mitral darlığı hastalarında kapak direncinin istırahat ve dobutami stresle uyarılmış pulmoner arter basıncı ve ekzersiz kapasitesi ile ilişkisi
Dr.Cemil İZGİ
Esansiyel hipertansiyon hastalarında diürnal kan basıncı ritminin aortun elastik özellikleri üzerine etkisi
Dr.Hakan FUTBOLCU
İleri mitral yetersizliği olan hastalarda sol atriyal appendiksin doku doppler ile değerlendirilmesi
Dr.Mustafa BULUT
Mekanik kalp kapağı taşıyan olgularda plazma INR ve D-Dimer düzeylerinin mekanik kapak tronbüsünü önerebilmelerindeki değeri
Dr.Ruken Bengi GÜLER
Alkolik olmayan yağlı karaciğer saptanan olgularda endotel fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Dr.Alper AYDIN
ST elevasyonlu miyokard infarktüslü (stemi) hastalarda insan paraoxonase geni met-leu/55 polimorfizmi
Dr.İsmail ERDEN
Koroner arter hastalığı ciddiyeti ve yaygınlığı ile karotis arter intimamedia kalınlığı ve brakial arter endotel fonksiyonu arasındaki ilişki
Dr.Serdar YILMAZER
Kalp yetersizliği olan hastalarda sol ventrikül içi asenkroninin fonksiyonel mitral yetersizliği göstergeleri üzerine olan etkileri
Dr.Ayşegül ZOR
Yavaş koroner akım fenomeni'nin insülin direnci ve ogtt ikinci saat kan glukozu düzeyi ile olan ilişkisi
Dr.Murat ÖZDAMAR
Koroner kalp hastalığı mevcut hastalarda brain natriuretik peptid ile sol ventrikül diyastol sonu basinci arasindaki ilişki.
Dr. Ahmet KARABULUT
ERá IVS1 – 401 Genotipinin türk kadinlarinda koroner arter hastaliği risk ve yayginliğinin belirlenmesinde önemi.
Dr. Muhammet GÜRDOĞAN
Dekompanse dilate kardiyomyopatili hastalarda levosimendan uygulamasının strain/strain rate parametreleri üzerine etkisi.
Dr.Tuncay KIRIŞ
Obstrüktif mekanik protez kapak trombuslerinde trombolitik tedavi ve cerrahi tedavinin karşılaştırmalı sonuçları.
Dr.Evren KAYNAK
Yüksek duyarlıklı c-reaktif proteinin (hs-crp) romatizmal mitral stenozlu sinüs ritmindeki hastalarda gelişen asemptomatik atriyal fibrilasyon ve atriyal taşiaritmi ataklarını öngörmedeki rolü.
Dr.Ekrem ÜÇER
Koroner arter hastalarında postprandiyal glisemi ile gensini skoru ile bakılan koroner arter hastalığı ciddiyetinin ilişkisi.
Dr.İrfan ŞAHİN
Akut ST Yükselmeli Myokard nfarktüsünde lem Öncesi Serum Hs-CRP Düzeyinin Prognostik Önemi.
Dr.Kıvılcım ÖZDEN
Kalıcı pacemaker takılmış asemptomatik olgularda tee ile lead üzerinde kitle saptanması ve bu kitlelerin aktif lead endokarditi ile ilişkisinin araştırılması.
Dr.Cihan DÜNDAR
Aort kapak sklerozu ile sistemik endotel disfonksiyonu arasındaki ilişkisinin araştırılması.
Dr.Hüseyin KILIÇ


Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip