Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
larenks yassı epitel hücreli kanserin, t regülatör (cd4+cd25+foxp3highcd127dim) ve immün sistem diğer alt grup hücrelerine etkisi
Dr.Ahmet Adnanş CIRIK
Larengofarengeal reflülü hastalarda üst özefageal sfinkter_n(krikofarengeal kas) elektrofizyolojik olarak incelenmesi
Dr.Ahmet DEMİR
Ani işitme kayıplarında steroid tedavisi ile steroid ve hiperbarik oksijen kombine tedavisinin karşılaştırılması
Dr.Alpaslan YILDIRIM
Temporal kas fasyası anteriorunda kıkırdak ile güçlendirilmiş miringoplasti ile sadece temporal kas fasyası kullanılan miringoplastinin işitme ve reperforasyon sonuçları açısından karşılaştırılması
Dr.ArmanTEK
Benign paroksismal pozisyonel vertigo (bppv) tedavisinde farklı protokollerin karşılaştırılması
Dr.Bayram UĞURLU
Ankaferd blood stoper'in norotoksik etkisi (Deneysel Calışma)
Dr.Burak GÜLER
Amikasinin ototoksik etkisinin ve e vitamininin ototoksisitedeki olası protektif etkisinin, sıçan kokleasında otoakustik emisyon ile araştırılması (deneysel çalışma)
Dr.Bünyamin TURHAN
ototoksik ajanların iç kulak üzerine olan etkilerinin otoakustik emisyon ile fonksiyonel olarak değerlendirilmesi
Dr.Can Şinasi KALKAVAN
Cisplatin ile indüklenen ototoksisitede protektif amaçla kullanılan intratimpanik deksametazon ile e vitamininin karşılaştırılması
Dr.Emin AYDURAN
Tonsillektomi öncesinde ve sonrasında yüzey elektromiyografi ile yutma fonksiyonu degerlendirilmesi
Dr.Emre GÜRKAN
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda dil kökü askı tekniği uygulamasının  sonuçlarının değerlendirilmesi
Dr.Ercan AYDIN
Radyofrekans miringotomi ile insizyonel miringotominin miringoskleroz gelişimi üzerine etkisi
Dr.Erdal SAKALLI
Larenks kanseri nedeniyle opere edilen hastalarda tümörün lokal yayılımı ile boyun metastazı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Evren Ay ÖĞRENDİK
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid hormonları üzerine etkisi
Dr.Eylem ŞENGÜL
Tip 1 timpanoplasti sonrası korda timpani fonksiyon kaybının değerlendirilmesi
Dr.Fazıl Emre ÖZKURT
Migrenli hastalarda paranasal anatomik sinonasal varyasyonların normal populasyonla karşılastırılması
Dr.Fulya Gülden AYDIN
Cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik alanınişitme üzerindeki etkilerinin sıçanlarda incelenmesi (deneysel çalışma)
Dr.Gürkan KAYABAŞOĞLU
Erişkinlerdeki adenoid hipertrofisi varlığının kronik rinosinüzit ile ilişkisinin araştırılması
Dr.Halide Güneş ÇİFTÇİ
Adenoid hipertrofisinde medikal tedavi seçeneği: "fluticasone propionat nazal damla"
Dr.Hasan DEMİRHAN
Polikistik over sendromunun larenks mukozasına etkisinin hayvan modeli üzerinde histopatolojik olarak incelenmesi
Dr.İldem DEVECİ
Effuzyonlu otitis media hastalarında;orta kulak aspiratında gastrik pepsinojen tespiti, larengofarengeal reflunun rolü
Dr.İlteriş Çağatay RUHİ
Gebelikte ve doğum sonrasında nazal fizyolojinin anterior rinoskopi ve anterior rinomanometri ile kıyaslanması
Dr.Mehmet KARATAŞ
Larengo-farengeal reflünün larenks üzerine olan etkilerinin hayvan modeli üzerinde histopatolojik yöntemle araştırılması
Dr.Mehmet Özgür HABEŞOĞLU
Ağır osas' lı hastalarda cpap cihazının alt üriner sistem semptomlarına etkisi
Dr.Mitat ARICIGİL
Tıkayıcı uyku apne sendromlu hastalarda uyku endoskopisi bulgularının mallampati ve müller manevrası bulguları ile karsılastırılması
Dr.Müge ÖZÇELİK
Sinonazal polipozis hastalarında oksidatif stres markeri olarak advanced oxidation protein products (aopp) seviyeleri
Dr.Muhammed Fatih KESKİN
Horlama ve obstrüktif uyku apne sendromu tedavisinde palatal implant yöntemi
Dr.Muhammed Fatih EVCİMİK/td>
Tip 1 diabetli hastalarda abr sonuçları
Dr.Mustafa Suphi ELBİSTANLI
Endoskopik endonazal dakriosistorinostomi ameliyatı sonuçlarımız ve başarı değerlendirilmesi
Dr.Özlem SAATCİ
Larengofarengeal reflü hastalarında anti reflü tedavi sonrası bulgu, semptom ve nazal mukosilier klirens değişiklikleri
Dr.Sait ŞİRAZİ
Orucun nazal mukosiliyer klirens hızına olan etkileri
Dr.Ruhi DURMUŞ
Cerrahi menopoz sonrası nazal fizyolojide oluşan değişikliklerin anterior rinoskopi ve anterior rinomanometri ile değerlendirilmesi
Dr.Seden AKDAĞLI
Kronik otitis mediada orta kulak kemik zincir patolojilerinin değerlendirilmesi
Dr.Serkan KURNAZ
Basit horlama ve obstrüktif uyku apne sendromunda palatal implant ve uvulopalatal flep sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Süheyl HAYTOĞLU
Efüzyonlu otitis media tanısı konan hastalarda pre-op ve post-op erken dönem işitmenin değerlendirilmesi
Dr.Tolgar Lütfi KUMRAL
Kronik otitis medianın kemikçik zincir üzerine etkileri, preoperatif temporal kemik tomografisi ve operasyon bulgularının karşılaştırılması
Dr.Yasin KILIÇARSLAN
Larenks kanseri tümör (t) evrelemesinde teşhis yöntemlerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
Dr.Vefa KINIŞ
pdf döküman Glass iyonomer sement’ in nörotoksik etkisi
Dr.Alper Tolga KOŞAR
pdf döküman Septum deviasyonlu hastaların septoplasti operasyonu öncesi ve sonrası akustik ses analizi ile değerlendirilmesi
Dr.Ayça ÖZBAL
pdf döküman Sıçanlarda topikal olarak uygulanan deksametazon ve siprofloksasinin miringotomi yara iyileşmesi üzerine etkisi
Dr.Aylın YAZICI
pdf döküman Nasal obstrüksiyonu olan ve olmayan hastaların sesin başlama sürelerinin (voıce onset tıme) ölçülerek, karşılaştırılması ve artikülasyona olan etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Aytuğ ALTUNDAĞ
pdf döküman Tükürük bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi ve bilgisayarlı tomografinin post-operatif histopatolojik değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılması
Dr.Devrim BELLEK
pdf döküman Nazal obstrüksiyonda tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi
Dr.Fuat BAHADIR GÜNAY
pdf döküman Everolimus kaplı timpanostomi tüpü uygulamasının ve insizyonel miringotomiden sonra uygulanan topikal everolimusun sıçan timpan membranına etkileri
Dr.Hande ALTINTAŞ
pdf döküman Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle korelasyonu
Dr.Hüseyin SARI
pdf döküman Yaş ve sigara içiminin nazal mukosilier klirens hızına etkisinin rinosintigrafik olarak değerlendirilmesi
Dr.Musa ÖZBAY
pdf döküman Adenoidektomi ve tonsillektomi yapılan çocuklarda büyüme ve gelişmenin klinik ve biyokimyasal takibi
Dr.Neslihan ZEREN
pdf döküman İstanbul kartal bölgesinde ilkokul çağı çocuklarındaki efüzyonlu otitis media prevalansı ve etyopatolojik inceleme
Dr.Ömer TAŞDEMİR
pdf döküman Multipl sklerozisli hastalarda abr sonuçları
Dr.Serveren YURTSEVER
pdf döküman Açık ve kapalı teknik septorinoplasti ameliyatları sonrası oluşabilecek nazal kas hasarının karşılaştırmalı olarak elektromyografi ve elektronörografi ile değerlendirilmesi
Dr.Tolga KIRGEZEN
pdf döküman Pulsatil elektromanyetik alanın sıçanlarda iç kulak ve işitme üzerine etkilerinin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle araştırılması
Dr.Yavuz ATAR
pdf dökümanLarenks kanserlerinin cerrahi sonuçları; evrelendirmelerinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif karşılaştırılması; sağkalım ve tedavi sonrası hayat kalitelerinin değerlendrilmesi
Dr.Davut AKDUMAN
pdf dökümanKemik çimentonun orta kulak mukozası üzerine etkilerinin sıçanlarda histopatolojik incelenmesi (deneysel çalışma)
Dr.Şenol BAŞ
pdf dökümanÇevresel sigara dumanının vokal kordlar üzerine etkilerinin sıçanlarda histopatolojik ve immunohistokimyasal yöntemle araştırılması(deneysel çalışma)
Dr.Mahmut BABALIK
pdf dökümanMenstruel siklusta tükürükte ph ve elektrolit değişiklikleri
Dr.Özlem TÜRK
pdf dökümanFonksiyonel boyun diseksiyonları ve postoperatif radyoterapi sonrasında aksesuar sinir ve internal juguler ven fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Dr.Murat KARAMAN
pdf dökümanLarenks kanserlerinde cerrahi ve radyoterapi tedavisi sonrası tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Dr.Ömer BİLAÇ
pdf dökümanAçık fonksiyonel boyun diseksiyonu tekniği:boyun kasları ile spinal aksesuar sinirin elektrofizyolojik durumu ve cerrahi etkinlik
Dr.Erkan SOYLU
pdf dökümanSeptum deviasyonlu hastaların septoplasti operasyonu öncesi ve sonrası akustik ses analizi ile değerlendirilmesi
Dr.E Ayça ÖZBAL KOÇ
pdf dökümanGlass iyonomer sement' in nörotoksik etkisi
Dr.Alper Tolga KOŞAR
pdf dökümanUnilatarel kronik otitis medialı hastaların radyolojik parametrelerinin kontralateral sağlıklı kulaklarıyla karşılaştırılması
Dr.Tülay ERDEN HABEŞOĞLU
pdf dökümanKablosuz yerel alan ağlarından kaynaklanan elektromanyetik alanın, işitme üzerine etkilerinin araştırılması (deneysel çalışma)
Dr.Hasan YILMAZ
pdf döküman Tinnitus tedavisinde misoprostol’un yeri
Dr.Banu ER ÇATAL
pdf döküman Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi ile doppler ultrasonografinin tanisal değerlerinin karşılaştırılması
Dr.Bülent Deniz CUHALI
pdf döküman Alt konka hipertrofilerinde radyofrekans termal ablasyon sonuçlarının manyetik rezonans görüntülemesi ile değerlendirilmesi
Dr.Canan USTA FETHALLAH
pdf döküman Farengeal ve palatin tonsillerde hızlı üreaz testi ve immünohistokimyasal analiz yöntemiyle helıcobacter pylorı kolonizasyonunun araştırılması
Dr.Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR
pdf döküman Kobay (guinea pig) timpan membranında regüler insülin’in insizyonel miringotomide kapanma sürelerine etkisi ve histopatolojik incelenmesi
Dr.Günay ATEŞ
pdf döküman Tonsillektomi ve / veya adenoidektomi yapılan çocuklarda preoperatif ve geç postoperatif immunglobulin seviyelerinin karşılaştırılması
Dr.H.Ömer DURMAZ
pdf döküman Total larenjektomili hastalarda ses protezi uygulanması
Dr.Halil AKGÜN
pdf döküman Siçanlarda yeni bir akustik travma modeli (DENEYSEL ÇALIŞMA)
Dr.İbrahim SAYIN
pdf döküman Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde kullanılan semont ve epley manevralarının karşılaştırılması
Dr.Koray CENGİZ
pdf döküman Total larenjektomili hatalarda nazal mukosiliyer klirens ölçümü
Dr.Mahmut DENİZ
pdf döküman Nazal polipozisli hastalarda semptomatoloji ve nazal polipozisin alerji ile ilişkisinin araştırılması
Dr.Numan KÖKTEN
pdf döküman Non-alerjik, non-enfeksiyöz rinitlerde intranazal botulinum toksin tip a ile ipratropium bromide nazal spreyin nazal hipersekresyon üzerine etkilerinin karşilaştirilmasi
Dr.Sara YAZICI
pdf döküman Radyofrekans ablasyon tekniğinin tonsil merkez mikrobiyolojisi üzerine etkisi
Dr.Serkan KARADAĞ
pdf döküman Siçanlarda tiner inhalasyonunun larenks ve burun mukozasi üzerine etkileri
Dr.Seyla BÖLÜKBAŞI
pdf döküman Total larenjektomi sonrasi yutma fonksiyonlarinin sintigrafik yöntemle değerlendirilmesi
Dr.Sinan GÜVEN
pdf döküman Septoplasti hastalarının yaşam kalitesi ölçeği, rinomanometrive bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Dr.Şükran VURAL
pdf döküman Nazal polipli hastalarda oral, nazal ve kombine steroid tedavisinin nitrik oksit ve semptomlar üzerine olan etkisi
Dr.Tahir BÜLBÜL
pdf döküman Tuas ( tikayici uyku apne sendrom)’lu olgularda dil köküne bipolar radyofrekans termal ablasyon uygulamasi erken dönem sonuçlarinin mr ile değerlendirilmesi
Dr.Ufuk PEKEL YANBULOĞLU
pdf döküman Kronik tonsillitte biofilmin rolü
Dr. Zafer ÇİFTÇİ
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda hipotiroidi sıklığı
Dr. Evrim GÜLEÇ DOĞAN
pdf döküman Larengofarengeal reflü tanısında 24 saatlik çift problu ph monitörizasyonu
Dr.Levent SAĞIT
pdf döküman Korolan Timponi sinirinin kesilmesi sonrasında oluşan submandibuler glanal boyut ve fonksiyon değişiklikleri
Dr.Birgül UZUN
pdf döküman Kobay (guinea pig) timpan membranında insizyonel miringotomiden önce ve sonra uygulanan mitomisin c ile 5-fluorourasilin kapanma sürelerine etkisi
Dr.Cenk EVREN
pdf döküman Kolesteatoma aktivitesinin ki-67 antikoru ile değerlendirilmesi
Dr.İlter TEZER
pdf döküman Perennial alerjik rinitte bentalkonyum klörür içeren intramazal stroidli spreylerin mukojiliyer klerans ve semptomlar üzerine etkisi
Dr.Burak ÜLKÜMEN
pdf döküman Farklı müzik türlerinde eğitim gören öğrencilerin seslerinin akustik analiz ile karşılaştırılması
Dr.Kürşat YELKEN
pdf döküman Kobaylarda dehidrasyonun iç kulak üzerine etkisinin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle fonksiyonel olarak araştırılması (Deneysel çalışma)
Dr.Savaş Gazi YAMAN
pdf döküman Uzun süreli tiner inhalasyonunun işitme yolları üzerine etkilerinin, hayvan modeli üzerinde işitsel beyin sapı yanıtları ile değerlendirilmesi
Dr.Oğuz GÜÇLÜ
pdf döküman Botulinum toksin a’nın sıçan submandibular bezi üzerine etkileri
Dr.Hayati ŞAVK
pdf döküman İdyopatik ani işitme kayıplarında intratimpanik steroid enjeksiyonunun etkinliğinin araştırılması
Dr.M.Esra SÖZEN
pdf döküman Eksternal dakriyosistorinostomi sonrası rekürren epifora olgularında endonazal endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız.
Dr.Murat CERAN
pdf döküman Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda sefalometrik analizler.
Dr.Mustafa BİLAZER
pdf döküman Total larenjektomi uygulanmış hastalarda kolon transit süresinin değerlendirilmesi ve postoperatif yaşam kalitesi üzerine etkisi.
Dr.Seher UĞUR
pdf döküman Septoplasti operasyonu uygulanmiş hastalarda postoperatif dönemde göz kültürü değişiklikleri
Dr.Mahmut ÖZKIRIŞ
pdf döküman Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan nazal polipozisli hastalarda postoperatif dönemde radyolojik bulgular ve endoskopik muayene ile yaşam kalitesinin korelasyonu.
Dr. Adnan ÇELİK
pdf döküman Açik kavite mastoidektomi operasyonu sonrasinda dural herniasyon gelişim riski.
Dr. Belit Merve ŞENER
pdf döküman Radyofrekans uygulamasının, alt konka hipertrofilerindeki etkinliğinin, rinomanometrik olarak incelenmesi.
Dr. Bülent KOÇ
pdf döküman Akustik travmaya bağlı gelişen ani işitme kayıplarının önlenmesinde trimetazidin’in rolü (deneysel çalışma)
Dr. M.Atilla ŞAHİN
pdf döküman Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde epley manevrasinin etkinliğinin değerlendirilmesi (prospektif çalişma)
Dr. Mustafa Burak ÜSTÜN
pdf döküman Akustik travmada pentoksifilin-steroid kombine tedavisinin işitme kaybi üzerine etkisi (hayvan modeli)
Dr. Tülin ŞENTÜRK UZER
Dermatophagoides pteronyssinus ve dermatophagoides farinae alerjenlerinde uygulanan spesifik immünoterapinin üç yıllık klinik ve laboratuar sonuçlarının karşılaştırılması.
  Dr. Ethem ŞAHİN
Oksimetazolin, budesonide ve sodyum kromoglikatin saglikli siçan nazal mukozasi üzerinde yarattigi histopatolojik degisiklikler.
  Dr.Hande Senem ESEN DEVECİ
Kronik rinosinüzit hastalarındaki nazal poliplerde myeloperoksidaz aktivitesi.
  Dr.A.Burçin SARISOY
Tavşanlarda septal kartilajin anterior nazal spina’ya tespiti için kullanilan n-butil-2 siyanoakrilat (histoacryl) etkinliği ve histopatolojik değerlendirilmesi.
  Dr.Deniz ÇELİK
Tiroid nodüler hastaliklarinin tanisinda ince iğne aspirasyon biyopsisi ile postoperatif histopatolojik değerlendirme sonuçlarinin karşilaştirilmasi.
  Dr.Ali GÜVEY
Alt konka hipertrofilerinde bipolar radyofrekans uygulamasının akustik rinometri ile değerlendirilmesi.
  Dr.İlker ÇAVUŞOĞLU
Bell paralizisi olgularında klinik prognozu erken dönemde tayin etmede stapedial refleks sonuçlarının önemi.
  Dr.Özlem Doğaner YÜKSEL
Mimar Sinan üniversitesi Opera ve Şan bölümündeki öğrencilerin akustik analiz ve laringofaringeal reflü bulgularının normal popülasyon ile karşılaştırılması.
  Dr.Tunis ÖZDOĞANOĞLU
Nazal polipozis tanılı hastalarda endonazal anatomik varyasyonların görülme sıklığının tespiti ve toplum ile karşılaştırılması.
  Dr.Kemal DEMİR
Laringovideostroboskopik inceleme ve skorlama ile laringofarengeal reflü tanısında ampirik lansoprazol kullanımının etkinliği ve tedavi ile larengeal bulgulardaki değişimler.
  Dr.Ayşegül BATIOĞLU

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip