Nöroloji
Primer ve ferritin düşüklüğüne sekonder huzursuz bacaklar sendromunda motor sistem eksitabilitesinin değerlendirilmesi
Dr.Bahar ÇALIŞKAN GÜREŞÇİ
Juvenil miyoklonik epilepside frontal disfonksiyon varlığının kognitif testler ve elektrofizyolojik bulgular ışığında değerlendirilmesi
Dr.Burçak ERGİN
Epizodik ve kronik migrende göz kırpma refleksi
Dr.Burcu ŞAHİNOĞLU
Multipl skleroz hastalarında seksüel disfonksiyon ve immünomodülatör tedavi ilişkisi
Dr.Canan EROL
Diyabetes mellituslu hastalarda tarsal tünel sıklığının elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi
Dr.Emel ADIGÜZEL
Orta serebral arter dal infarktlarında iskemik modifiye albumin düzeyi ve prognozla ilişkisi
Dr.Emel ADIGÜZEL
Kandıra ilçesi huzursuz bacaklar sendromu prevalansı, semptomların şiddeti ve birlikte görülen hastalıklar
Dr.Hülya ERDOĞAN
Monoterapi ile tedavi edilen epilepsi hastalarında osteoporoz varlığının araştırılması
Dr.Melike KAYA
Hastalarda latanoprost % 0.005 ve timolol maleat % 0.5 sabit kombinasyonu ile bimatoprost 0.03% un aplanasyon tonometresi ve tonopen kullanılarak karşılaştırılması
Dr.Nihat AYDIN
Juvenil miyoklonik epilepsi hastaları ve asemptomatik akrabalarında uyku deprivasyonlu kısa dönemli uykuda EEG özellikleri ve kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi
Dr.Oya DEMİR TURAN
Akut iskemik inmede magnezyum düzeyinin risk ve prognostik faktör olarak değerlendirilmesi
Dr.Özlem AHAT ŞAHİN
Monoterapi ile tedavi edilen epilepsi hastalarında tiroid fonksiyonlarının incelenmesi
Dr.Özlem KESİM
İdiyopatik parkinson hastalığı'nın transkranial sonografi ile değerlendirilmesi
Dr.Semra ARI
Epileptik hastalarda cinsel işlev bozukluğu ve yaşam kalitesine etkisi
Dr.Sevda KOÇ
İskemik inmede metabolik sendromun sıklığı ve mortaliteye etkisi
Dr.Zeynep YILDIZ
pdf döküman Akut faz reaktanlarının iskemik inmedeki yeri (crp, fibrinojen ve seruloplazmin düzeyleri)
Dr.Alev ÖZTÜRK VATAN
pdf döküman Akut serebrovasküler hastalıklar ve tiroid fonksiyon bozuklukları ilişkisi
Dr.Banu YILDIRIM
pdf döküman İnkontinanslı kadın hastalarda hasta hikayesi, klinik muayne bulguları ve ürodinami bulgularının karşılaştırılması
Dr.Eray KEMAHLI
pdf döküman Demans hastalarında homosistein vitamin B12 ve folat ilişkisi
Dr.Filiz MANGA
pdf döküman Multipl skleroz hastalarinda beyinsapi refleksleri ile manyetik rezonans görüntüleme arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi
Dr.Gülümser KIZILTAŞ TOKMAK
pdf döküman Pelizaeus-merzbacher hastalarinda beyİn dİfüzyon tensör görüntüleme ve fiber traktografi incelemesi
Dr.Hacı ALİ ERDOĞAN
pdf döküman Bazal gangliyon dışı primer intraserebral kanamalarda prognozu etkileyen faktörler
Dr.İlkay YILDIRIM
pdf döküman Serebrovasküler hastalıklarda metabolik sendrom
Dr.Mulla BOZKURT
pdf döküman Alzheimer hastalarında klinik evrelerine göre serum lipid seviyelerinin değerlendirilmesi
Dr.Nihal KOCABIYIK
pdf döküman Subakut sklerozan panensefalit’te eeg özellikleri üzerine klinik çalışma
Dr.Nurhak DEMİR ARSLAN
pdf döküman Strok sonrası kognitif etkilenmede kognitif testler, difüzyon magnetik rezonans görüntüleme ve elektroensefalografinin değerlendirilmesi
Dr.Pınar TOPALOĞLU
pdf döküman İdyopatik parkinson hastalığı’ndamorbid ve premorbid ağrı prevalansı,ağrının klinik özellikleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi
Dr.Raziye TIRAŞ GÜRDAL
pdf döküman İdiopatik jeneralize epilepsili hastalarda talamik volumetri ve mr spektroskopik incelemeler
Dr.Selma ÇELİK
pdf döküman Akut iskemik inmede, internal karotis arterin intima-media kalınlığı ile crp ilişkisi
Dr.Vasfiye İLBAY
pdf döküman Multipl skleroz akut atağında 10 günlük yüksek doz tedavisinin farklı ölçeklerle etkinliğinin ve yan etkilerinin değerlendirilmesi
Dr.Yalçın DALOĞLU
pdf döküman İdiyopatik parkinson hastalığında motor ünite sayısı değişimi
Dr.Tamer YAZAR
pdf dökümanAkut iskemik inme ve metabolik sendrom birlikteliği
Dr.Sefer VAROL
pdf dökümanPelizaeus-merzbacher hastalarinda beyin difüzyon tensör görüntüleme ve fiber traktografi incelemesi
Dr.Hacı Ali ERDOĞAN
pdf dökümanİdyopatik parkinson hastalığı’nda cinsel işlev bozukluğu ve ilişkili faktörler
Dr.Birgül ATMACA
pdf dökümanKarbamazepin ve valproik asit kullanan epilepsi hastalarında tiroid hormonlarının değerlendirilmesi
Dr.Beyza Deniz BAYAR
pdf dökümanDiyabetes mellitusda insülin tedavisinin periferik sinir sistemine etkileri: klinik ve elektrofizyolojik değerlendirme
Dr.Zehra Işıl SATILMIŞ
pdf döküman Enstrüman kullanılan ve kullanılmayan servikal disk hernilerinde postoperatif radyolojik sonuçların değerlendirilmesi
Dr.Mehtap TUĞASAYGI GÜLEN
Kranioservikal bileşkenin morfometrik özellikleri
Dr.Cem OVALOĞLU
pdf döküman İskemik İnmede Risk faktörleri ve Toast sınıflaması
Dr.Cansever TURGUT
pdf döküman Akut iskemik inmede yutma değerlendirmesi
Dr.Çiğdem TÜRKMEN
pdf döküman Akut iskemik inme ile ortalama trombosit hacmi ilişkisi
Dr.Elif DEMİRALP
pdf döküman İdiopatik oksipital lob epilepsilerde nöropsikolojik değerlendirme
Dr.Gülşen BABACAN
pdf döküman Multipl skleroz’da uzun latanslı refleks yanıtlar ve korpus kallosum alan ölçümleri
Dr.Hülya ERTAŞOĞLU TOYDEMİR
pdf döküman Idyopatik Parkinson Hastalığında Depresyon, Anksiyete ve Kognitif durum
Dr.Oya ÖZTÜRK
pdf döküman İskemik inmeli hastalarda geçici hiperglisemin prognoza etgisi
Dr.Sevinç ÇELİK
pdf döküman İstanbul ilinin maltepe ilçesindeki okul çocuklarında migren ve gerilim tipi baş ağrısı prevalansı ile klinik özellikleri
Dr.Sultan ÇAĞIRICI
pdf döküman Akut iskemik inmede internal karotis arterin intima – Media kalınlığı ile CRP ilişkisi
Dr.Mustafa YILMAZ
pdf döküman Karotis ve vertobrobaziler sistem iskemik inmeli hastaların klinik etyoloji ve prognol yönünden karşılaştırılması
Dr.Nurten ÇOLAK
pdf döküman Juvenil myoklonik epilepsili hastalar ve asemptomatik kardeşlerinde transkranial magnetik stimülasyon yöntemi ile kortikal eksitabilitenin araştırılması
Dr.Yasemin HOŞVER
pdf döküman İdiyopadik parkinson hastalığında rem uyku ,davranış bozukluğu ve kognitif durum
Dr.Hasan MERAL
pdf döküman maltepe ilçesi doğurganlık çağındaki kadınlarda migren prevalansının araştırılması
Dr.Arda LÜLECİ
pdf döküman Multipl skleroz hastalarında gastrointestinal sistem motilite bozuklukları ve amiloidoz ilişkisi
Dr.Recep ALP
pdf döküman Maltepe ilçesinde 18-60 yaş arası bireylerde esansiyel tremor prevalansının araştırılması
Dr.Selen İlhan ALP
pdf döküman LK inme sonrası saptanan risk faktörlerinin morbidite ve mortalite üzerine etkisi
Dr.Zeki ÖZTÜRK
pdf döküman Idyapatik jeneralize epilepsilerde genetiğiin yeri ve SCN1A geninde D188V Mutasyonu
Dr.Hatice SEĞMEN
pdf döküman Ehastalarında karbamazepin ve valproik asit kullanımının serum immunglobulinleri üzerine etkisi
Dr.Hicran BULUT
pdf döküman Multipl sklerozda klinik ve uzun latansli refleks yanitlar
Dr. Burcu İSMİHANOĞLU
pdf döküman İskemik inmede ilk 72 saat plazma adrenomedullin düzeyinin lezyon lokalizasyonu, etyolojik alt gruplar ve prognozla ilişkisi.
Dr. Gülistan UŞAK HALAÇ
Genç iskemik inmelerde risk faktörleri ve etyolojik nedenlerle arter alanları ve prognoz ilişkisi.
  Dr. H. Hüseyin ÇELEBİ
İdiopatik parkinson hastalığı etyopatogenezinde seruloplazminin yeri ve proton mr spektroskopi ile verifikasyonu.
  Dr. Reyhan GÜRER
Guillain-barré hastalarında intravenöz immunglobulin tedavi sonuçları.
  Dr. Yeşim GÜZEY ARAS
Kamptokormili idyopatik parkinson hastalarinda paraspinal kas emg ve kantitatif müp analizi sonuçları.
  Dr.Figen YAVLAL
Multipl sklerozda transkranyal manyetik stimülasyon sonuçlari ile ekspanded dizabilite status skalasi skorlari arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi.
  Dr.Gülten ÖNDER
Göz tutulumu nedeni ile behçet hastalığı tanısı alan olgularda klinik, nöropsikolojik ve nöroradyolojik bulgular.
  Dr.Şebnem USTA
Akut iskemik inmeli hastalarda e-selekt hs-crp’nin serum seviyeleri.
  Dr.Murat BULKAN
Karpal tünel sendromunda klinik, elektrodiagnostik ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularinin karsilastirilmasi.
  Dr.Deniz MATARACI ÇEVİK
Valproik asit ve karbamazepin monoterapisi alan erkek hastalarda serum seks hormon düzeylerinin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması.
  Dr.Özlem ARAAL ARPAT
Multipl skleroz ve otoimmünite.
  Dr.Nuriye ÇÖMEZ YILMAZ
Migrenli kadın hastalarda atak sırasında ve ataklar arası dönemde seks hormon düzeyleri.
  Dr.Mithat DEMİRKAYA
Akut iskemik inmede ve akut hemorajik inmede risk faktörü olarak homosistein.
  Dr.Türkan GEZİCİ
Selektif amigdalohipokampektomi operasyonu geçiren mesial temporal lob epilepsili hastaların klinik-patolojik özellikleri ile hipokampal sklerozda p-glikoprotein ekspresyonu ilişkisi.
  Dr.Özlem ETHEMOĞLU
İdi yopatik parkinson hastalığında huzursuz bacak sendromunun görülme sıklığı ve klinik özellikleri.
  Dr.Tufan KAYRAN
İnme olgularında prognoz deerlendrmesnde transkranal manyetk uyarım.
  Dr.Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE
İnfratentoriyal inmelerde kognitif etkilenme.
  Dr. Melek KANDEMİR
Aurali ve Aurasiz migrenlilerin inisyal, aura ve atak dönemlerinde serumatrial natriüretik peptid seviyelerinin migren özellikleri ile karşilaştirilmasi.
  Dr.Fatih AKTAŞ
Anemik hastalarda huzursuz bacak sendromu prevalansı ve anemi derecesi ile semptomların şiddeti arasındaki ilişki.
  Dr. Enver ARSLAN
Multipl sklerozda otonom işlev bozuklukları.
  Dr.Hava TUTKAN
Spontan İntraserebral kanamalarda ölüm oranini belİrleyen etkenler.
  Dr.Hakan Levent GÜL
Epilepsi hastalarında okskarbazepin kullanımının kemik metabolizması üzerine etkisi.
  Dr.Yasemin ŞIPKA KURTULMUŞ
Akut iskemik inmede düşük ve yüksek doz aspirin kullanımının c-reaktif protein üzerine etkileri.
  Dr.Ülker ANADOL
Migrende klinik özellikler ve migrenin temel klinik özelliklerinin ıq ile ilişkisi.
  Dr.Arif ÇAKIR
Akut iskemik inme geçiren genç yaş grubundaki hastalarda risk faktörleri ve etyolojik sebeblerin retrospektif incelenmesi.
  Dr.Ayhan DEMİR
Akut iskemik inmede düşük ve yüksek doz aspirin kullanımının c-reaktif protein üzerine etkileri.
  Dr.Ülker ANADOL

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip