Patoloji
Ürotelyal tümörlerde c-erbb-2 ekspresyonunun klinik-patolojik prognostik faktörler ve sağ kalım oranı ile karşılaştırılması
Dr.Aylin GÖNÜLTAŞ
Endometrium karsinomlarında c-erbb-2 ve p53 ekspresyonunun prognostik parametreler ile ilişkisi
Dr.Cenk ERGEN
Renal allograft rejeksyonda pertubuler kapllerde c4d poztifliğinin tanısal önem
Dr.Fatıma ZERENLER GÜRSOY
Kliniğimizde tanı alan gastrointestinal ve pankreatik nöroendokrin tümörlerin prognostik parametreler ile p16 ve siklin d1 ekspresyonu açısından değerlendirilmesi
Dr.Gülzade ÖZYALVAÇLI
Meme kanserli hastalarda cox-2 ekspresyonunun immunhistokimyasal olarak araştırılması, klinik ve histopatolojik değişkenlerle karşılaştırılması
Dr.İlker AKIN
Endometrioid karsinom olgularında pten, ß-catenin, mmp-2, mmp-9 ve tımp-2 ekspresyonunun rutin prognostik parametreler ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi
Dr.Melike ÖZCAN
Gastrointestinal stromal tümörlerde immunohistokimyasal yöntemle saptanan p16 protein ekspresyonunun prognostik önemi
Dr.İlkay TOSUN
Meme karsinomlarında dendritik hücrelerde cd1a boyanması ile diğer prognostik parametrelerin karşılaştırılması
Dr.Nermin GÜNDÜZ
overin primer seröz ve müsinöz tümörlerinde cox-2, p53 ve her-2/neu (c-erbb-2) ekspresyonunun prognostik ve klinikopatoloji paremetrelerle karsılastırmalı değerlendirilmesi
Dr.Ramazan GEYYAS
Böbrek hücreli karsinomlarda p53 ve bcl-2 immün pozitifliginin tümör ile iliskili prognostik faktörlerle karşılaştırılması
Dr.Şahin ERDEM
Tiroid papiller karsinomda ck 19, hbme-1, cyclin d1 ekspresyonu
Dr.Sema ÇEKİÇ
Yanık zemininden ve yanık ile ilişkisiz gelişen skuamöz hücreli karsinomlarda klinik-histopatolojik karşılaştırma ve p53, e-kaderin ve beta katenin ekspresyonunun immünohistokimyasal analizi
Dr.Şenay YENER
Mesane ürotelyal karsinomlarında cd24 salınımının derece ve evre ile ilişkisi
Dr.Şule CANBERK
Yaygın insitu duktal karsinomlu invaziv duktal karsinomlar ile insitu duktal karsinomsuz invaziv duktal karsinomların normal meme epitelinde östrojen reseptörekspresyonunun karşılaştırılması
Dr.Taşkın ERKİNÜRESİN
Meme kanserinde matriks metalloproteinaz 1 ve 2 ekspresyonunun diğer prognostik faktörlerle ilişkisi
Dr.Zeliha KAYA
pdf döküman Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesi 2003-2008 yılları arası sitoloji sonuçlarının retrospektif irdelenmesi
Dr.Abdürrezzak AYDOĞDU
pdf döküman Selektif östrojen beta reseptör ekspresyonunun kolorektal adenokarsinomları ile ilişkisi
Dr.Ahmet Feran AĞAÇHAN
pdf döküman Mesane transüretral rezeksiyon materyallerinde ürotelyal karsinomların p53 ve p63 immünreaktivitelerinin patolojik tümör stage ile karşılaştırılması
Dr.Ali KOYUNCUER
pdf döküman Östrojen reseptörü negatİf İnvazİv meme karsİnomlarinin morfolojİk - İmmunfenotİpİk analİzİ ve yenİ fonksİyonel meme karsİnomu siniflamasindakİ yerİ
Dr.Fadime BAHADIR
pdf döküman Serviks biopsilerinde p16 ve ki67 ekspresyonunun ayırıcı tanıdaki yeri
Dr.Gülbin ÖZUYAR ORAN
pdf döküman Nodal diffüz büyük b- hücreli lenfoma olgularında zap-70 ekspresyonunun morfolojik varyant ve fenotipik alt gruplar ile ilişkisi
Dr.Meltem ÖZNUR
pdf döküman Kolorektal karsinomlarda p16 ekspresyonu ve prognostik parametrelerle karşılaştırılması
Dr.Mihriban GÜRBÜZEL
pdf döküman Hiperplazik endometriumda ve endometrioid adenokarsinomlarda bcl-2 ve ki-67 ekspresyonunun karşılaştırılması
Dr.Sedat ALTIN
pdf döküman Kronik gastrit ve mide kanserine eşlik eden intestinal metaplaziler ile mide kanserlerinde CDX2 boyanma oranlarının karşılaştırılması
Dr.Şenay ÇETİN
pdf dökümanDerin teratozoosperminin ıcsı’de gebelik sonuçları üzerindeki etkisi
Dr.Hatice AKTAŞ
pdf dökümanMemenin invaziv duktal karsinomlarında siklin d1 ve p21 waf1’ in prognostik faktörler ve tamoksifen direnci ile ilişkisi
Dr.Mine Tuğcu ÇAYIRCI
pdf dökümanProstat adenokarsinomunda mmp-2, mmp- 9 ve tımp-1 ekspresyonlarının prognostik faktörler ile ilişkisi
Dr.Ayçim ŞEN
pdf dökümanLarinks skuamöz hücreli karsinomlarında fas, fas ligand ve p53 ekspresyonunun klinikopatolojik parametreler ile karşılaştırılması
Dr.Murat Hakan KARABULUT
pdf dökümanKolon adenokarsinomlarında cox-2 ekspresyonunun klinikopatolojik parametreler ile karşılaştırılması
Dr.Mehmet BİLGİÇ
pdf dökümanMeme kanserli hastalarda sentinel lenf nodu patolojik tayini ve prognostik önemi
Dr.Esener BAYLAN
pdf dökümanTiroidin neoplastik ve nonneoplastik lezyonlarında sitokeratin 19, hbme-1 ve galektin-3 ekspresyonu
Dr.Emine Aycan MATARACI
pdf döküman Gastrik adenokarsinom’larda her-2/neu (c-erbB-2) ekspresyonunun klinik ve patolojik parametreler ile karşılaştırılması ve prognostik önemi
Dr.Halil Hakan ÖZGÜR
pdf döküman Kolorektal adenokarsinomlarda cd95 ekspresyonu ile egfr amplifikasyon prognostik önemi ve diğer prognostik parametrelerle ilişkisi
Dr.Medine MURTAZAOĞLU
pdf döküman Prostat karsinomlarinda mikrodamar dansitesi ve proliferasyon hızının gleason skor ve perinöral invazyon ile karşılaştırılması
Dr.Yasemin ÖZKAN ÜNÜVAR
pdf döküman gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerde cox-2 ekspresyonunun immunhistokimyasal olarak araştırılması, klinik ve histopatolojik değişkenlerle karşılaştırılması
Dr.Serkan TOSUN
pdf döküman Parotis bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi ve postoperatif histopatolojik değerlendirmenin karşılaştırılması.
Dr.Birol SÖNMEZ
pdf döküman Overin primer ve metastatik müsinöz tümörlerinde CK-7, CK-20, CEA, CA-125 VE GCDFP-15 ekspresyonun analizi , ayırıcı tanıya katkısı ve 1998-2004 yıllarında tanı almış 891 over tümörü vakasının epidemiyolojik dökümü.
Dr.Mürşide Gülay ÖRGÜN
pdf döküman prostatın neoplazi ve benzeri lezyonlarında hmwck (34be12) ve p63 reaktivitelerinin karşılaştırılması.
Dr.Tüzel SAYGIN
pdf döküman Hirschsprung hastaliğinin aganglionik segmentindeki kajal hücrelerinin ve apopitoz oranlarinin, ganglionik segment, normal ve otopsi kolonlariyla karşılaştırılması.
Dr. Havva Elif ÖĞÜT
pdf döküman Tiroidin papiller karsinomlarinda galektin-3 ve sitokeratin-19 ekspresyonlarinin tümör progresyonu ile ilişkisi.
Dr. Hülya ÖKSÜZ
Larinksin yassı epitel hücreli karsinomlarında p16 ekspresyonu ve HPV ile ilişkisi.
  Dr. Melahat DÖNMEZ
Düşük malignite potansiyelli papiller ürotelyal neoplaziler ile noninvaziv düşük dereceli papiller ürotelyal karsinomlarda p53, ki-67 ve siklooksijenaz-2 (cox-2) ekspresyonu karşılaştırılması.
  Dr.Alpay ÇETİN
İntraepidermal ve invaziv neoplastik deri lezyonlarinda p53 ve p63’ün immünhistokimyasal analizi.
  Dr.Tuğba TAŞKIN TÜRKMENOĞLU
Grade iv astrositik tümörlerde her2/neu ekspresyonu ve cd105 ile boyanan mikrodamar yoğunluğunun birbiriyle ilişkisi ve erken dönem mortalite üzerine etkileri.
  Dr.Serap GÜZEL
Mesanenin ürotelyal tümörlerinde COX-2 ekspresyonunun önemi.
  Dr.Zafer EROL
Radikal prostatektomi spesimenlerinde amacr/p63/hmwck üçlü kokteyli,“double staınıng” i le immünhistokimyasal analiz.
  Dr.Saynur ILGAR BEŞER
Renal hücreli (berrak hücreli tip) karsinomlarda cox-2 ekspresyonu ve mikrodamar yoğunluğunun klinikopatolojik parametrelerle karşılaştırılması.
  Dr.Hasan GÜÇER
Gastrointestinal stromal tümörlerde immünohistokimyasal ve histomorfolojik bulguların karşılaştırılması.
  Dr.İlhami ALKAN
Seröz ve müsinöz over tümörlerinde p53, cox-2 ekspresyonlari ve mikrodamar yoğunluğunun klinikopatolojik parametrelerle karşilaştirmali çalişmasi.
  Dr.Aysel ÇAĞLAR
Larenks skuamöz hücreli karsinomunda cox-2 ekspresyonunun önemi.
  Dr.Tülay SAYILAN
Gastrointestinal stromal tümörlerin klinik, histolojik, immunhistokimyasal özellikleri; bu özelliklerin birbirleri ile ve prognoz kriterleri ile ilişkileri.
  Dr.Tuğçe GÜZEL ÇAY

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip