Psikiyatri
Şizofreni ve bipolar afektif bozukluk tanısı almış hastalara bakım veren kişilerde kaygı durumu ve mizaç-karakter ilişkisi
Dr.Enver Demirel YILMAZ
Akut ve geçici psikotik bozukluğu olan olgular ile psikotik özellikli unipolar majör depresyonu olan olguların kişilik bozuklukları açısından karşılaştırılması
Dr.Agâh AYDIN
Bipolar I bozukluğu olan hastalarda karma dönemlerin ve hızlı döngülü seyrin ortaya çıkışında çocukluk çağı travmasının rolü ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Dr.Aslı Funda KALKAY
Obez bireylerde benlik saygısı, beden algısı ve travmatik geçmiş yaşantılar
Dr.Bahar TEZCAN
ßeta-talasemi major hastalarında psikiyatrik komorbidite sıklığı ve psikiyatrik bozuklukların yaşam kalitesi ile ilişkisi
Dr.Burcu Kaya KAYA
Pozitif, negatif ve depresif belirtiler, intihar düşüncesi, içgörü ve yasam kalitesi açısından incelenmesi.
Dr.Ercan DALBUDAK
Erkek alkol bağımlılarında travma sonrası stres bozukluğu ve kişilik özelliklerinin yaşam kalitesi ile ilişkisi
Dr.Ercan DALBUDAK
Bipolar bozuklukta başlangıç yaşının afektif mizaç özellikleri ve bozukluğun boyutsal özellikleri ile ilişkisi
Dr.Erdem Onur ÖZALMETE
Yatarak tedavi gören kronik psikotik hastalardan ayaktan tedaviye gelmeyenlerin özellikleri
Dr.Filiz ÇAKIR
Şizofreni hastalarında başa çıkma tutumlarının umutsuzluk, intihar davranışı ve içgörü ile ilişkisi
Dr.Fulya ALGIN
Kasıtlı kendine zarar verme davranışı olan ergen ve genç erişkin hastalarda çocukluk çağı travmaları
Dr.Gülhazar GÜMÜŞ SAÇARÇELİK
Bipolar bozukluk tanısı ile izlenen hastalarda görülebilen metabolik sendroma ilişkin, ruh sağlığı çalışanlarının farkındalığı ve diğer etkenlerle ilişkisi
Dr.Haluk AKSU
Antipsikotik kullanan şizofrenlerde metabolik sendrom sıklığı ve ilişkili etmenlerin sağlıklı toplulukla karşılaştırılması
Dr.Hülya GÜVELİ
Renal transplantasyon hastalarında ve vericilerde transplantasyon öncesi ve sonrasında depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi ve sosyal destek
Dr.Işılay YATKIN
Bipolar I, bipolar II bozukluk ve majör depresyonda framingham skorlarının karşılaştırılması
Dr.İ.Özgür ÖĞÜTCEN
İki uçlu bozuklukta lipid döngüselliği
Dr.Kürşat ALTINBAŞ
Psikiyatrik hastalığı olan kadınlarda aile içi şiddete maruz kalma
Yataklı psikiyatri servisinde tedavi görmekte olan kadın hastalarda aile içi şiddete maruz kalmanın hastalık tanıları ve hastalık süreciyle ilişkisinin incelenmesi
Dr.Meltem TEMİZ
Bilişsel rehabilitasyonun şizofreni tanılı hastaların tedavisindeki etkinliği ve psikososyal işlevsellik üzerindeki etkisi
Dr.Özlem YILDIZ
major depresyon tanısıyla izlenmekte olan bir grup hastada yapılandırılmış görüşme çizelgesi ve boyutsal değerlendirme yöntemi ile tanının yeniden değerlendirilmesi
Dr.Rıdvan ÜNEY
Majör depresyon ve panik bozukluğu olan hastaların erken disfonksiyonel şema aktivasyonlarının karşılaştırılması
Dr.Sedat BAĞDAÇİÇEK
Elektrokonvulsif tedaviye bağlı bellek bozukluklarının derecesi ve çeşitli değişkenlerle ilişkisi
Dr.Sevda BAĞ
Şizofreni hastalarında psikoeğitim grup çalışmasının pozitif ve negatif belirtiler, sosyal işlevsellik, yeti yitimi, içgörü ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması
Dr.Sinan SÖNMEZ
Periton diyalizi hastalarında depresyon ve anksiyetenin yaygınlığı ile mortalite ve morbidite üzerine etkileri
Dr.Sinem GÖNENLİ
Dental fobisi olan hastalarda diğer anksiyete bozuklukları eştanısı
Dr.Süleyman GÜNDÜZ
Tedaviye dirençli depresyon hastalarında tekrarlayıcı transkranial manyetik uyarım (tTMU) tedavisinin etkinliği ve uyarım şiddeti ile arasındaki ilişki
Dr.Uğraş Erman UZUN
Erken boşalması olan hastalarda bilişsel işlevlerin hastalığın şiddeti ile olan ilişkisi
Dr.Yunus Emre KOÇAK
Hemodiyaliz ve prediyaliz hastalarında anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması
Dr.Zeynep DADALI ŞENKAL
Bipolar hastalıkta alkol-madde kullanımı ve anksiyete bozukluğu arasındaki ilişkinin saptanması
Dr.Olga GÖKBULUT
Cinsel işlev bozuklukları polikliniğine başvuran vajinismus ve prematür ejakülasyon olgularında psikiyatrik komorbiditenin araştırılması
Dr.Şengül ÇAVAŞ
Eşik altı belirtilerle seyreden biolar bozukluğu olan hastalar ve belirtisiz ötimik bipolar hastalarda çözünür sitokin reseptör(sIL-2R, sIL-6R ve sTNF-RI) düzeylerinin karşılaştırılması
Dr.Turan ÇETİN
Panik bozukluğu hastalari ve birinci derece akrabalarında afektif mizacın araştırılması.
Dr.Gamze ERGİL
Alzheimer tipi demans hastalarina bakim verenlerde tükenmişlik ve anksiyete.
Dr.Murat ALTIN
Erken disfonksiyonel şemalarin obsesif-kompulsif bozukluğu olan hastalar ve sağlıklı kişilerdeki aktivasyonlarının karşılaştırılması.
Dr.Dilara KARAHAN
Şizofreni tedavisinde direkt maliyeti belirleyen değişkenlerin karşilaştirmali değerlendirilmesi.
Dr.Ava Ş. TAV
Yeme bozukluğu hastalarinda obsesif kompulsif bozukluk ve kişilik bozukluğu.
Dr.Funda KEÇELİ
Geç diskinezide risk faktörlerinin değerlendirilmesi.
Dr.Melek Kanarya VARDAR
Epilepsi hastalarinda psikiyatrik komorbidite ve bunun yaşam kalitesine etkisi.
Dr.Handan NEZE
Vajinusmus oluşumunda etyolojik özellikler.
Dr.Meltem BAYRAK
Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluğu olan hastalarda bipolar bozukluk komorbiditesi ve afektif temperament özelliklerin karşılaştırılması.
Dr.şakire EREK
Şizofreni hastalarının tedavisinde antipsikotik polifarmasi uygulamasının değerlendirilmesi.
Dr.Ebru Özlem ÖZALMETE
Panik bozukluğunda davraniş değişiklikleri.
Dr.Sezer SÖNMEZ
Şizofreni ve cinsiyet farklılıkları.
Dr.Kenan EREN
Alkol bağimliliğinda depresyon ve anksiyetenin yetiyitimi ve yaşam kalitesine etkisi.
Dr.Aslıhan YAPICI
Şizofreni hastalarında aleksitimi;negatif belirtiler, İlaç yan etkileri, depresyon ve İçgörü İle İlişkisi.
Dr.Erdal YURT
Anksiyete ve depresyon tanısı ile izlenen evli kadınlarda aile içi şiddetin sosyodemografik faktörler, çift uyumu ve hastalıkla ilişkisi.
Dr.Barış IŞILOĞLU
Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastaların çocuklarının kontrol grubu ailelerin çocukları ile nörokognitif işlevler açısından karşılaştırılması.
Dr.Julide GÜLER KENAR
Obsesİf kompulsİf bozukluk ve panİk bozukluğu hastalarindakİ cİnsel İşlev bozukluklarinin karşilaştirilmasi.
Dr.Umut Mert AKSOY

Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip