Radyasyon Onkolojisi
Malign plevral mezotelyomada sağkalımı etkileyen faktörler
Dr.Ahmet Fatih ORUÇ
Lokal ileri evre serviks kanserinde tek başına radyoterapi ile haftalık sisplatin ile eşzamanlı radyoterapi uygulamasının karşlaştırması
Dr.Berrin YALÇIN
Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserinde protein kinaz b/akt ileti yolunun prognozla ilişkisi
Dr.Şule KARABULUT GÜL
Erkek meme kanseri
Dr.Ahmet KÜÇÜK
Glioblastome multiformede konkomitan temazolamidle hipofraksiyone radyoterapi
Dr.Fuzuli TUĞRUL
Primeri bilinmeyen baş-boyun tümörlerinde tedavi sonuçları
Dr.Nihal EROL
Glioblastoma multiformede tek başına radyoterapi ile eşzamanlı temozolomid ve radyoterapi uygulamasının karşılaştırılması
Dr.Begüm Esen ÖKTEN
Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda kemoradyoterapi öncesi indüksiyon kemoterapisi
Dr.Cem PARLAK
Nazofarenks kanserli hastalarda radyoterapi sonrası karotis arter, tiroid bezi ve temporal lobta gelişen geç dönem toksisitelerinin radyolojik ve biyokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi
Dr.Gökhan YAPRAK
Küçük hücre disi akciğer kanserli olgularda radyoterapinin serum vasküler endotelyal üyüme faktörü ve periferik kan trombosit düzeyleri üzerine etkisi
Dr.Ayşe KUTLUHAN DOĞAN
Erken evre glottik larinks karsinomunda primer radyoterapi sonuçları.
Dr. Seçil Özütürk Gözü
Glial tümörlerde prognoz ve sağkalımı etkileyen faktörler.
  Dr. Fatma ABACIGİL
Pelvik bölgeye radyoterapi uygulanan serviks kanserli hastalarda oluşan yan etkilerle serum nitrik oksit seviyesi arasındaki ilişki.
  Dr.Dilek İMAMOĞLU GÜL
Lokal ileri evre rektum kanseri tanili olgularda tedavi sonuçları.
  Dr.Bülent AŞKAROĞLU
Glİoblastoma multİforme’de konkomİtant ve adjuvant temozolomİd’İn radyoterapİye katkisi.
  Dr.Tuba Tülin MAMATİ
Nazofarenks kanserlerinde tedavi yöntemleri, tedavi sonuçlarımız ve prognostik faktörler.
  Dr.Fatih Hikmet ÖZVAR
UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi.
  Dr.Şükran ESKİCİ
Evre III B 64 küçük hücre dışı akciğer kanserli hastada eş zamanlı ve ardışık kemoradyoterapinin karşılaştırmalı iki yıllık cevap oranları.
  Dr.Mehmet Fatih AKYÜZ

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip