Radyodiagnostik
Lateral akromion angülasyonunun, supraspinatus tendon impingement sendromuna etkisinin mr ile değerlendirilmesi
Dr.Armağan DOĞAN
renal lezyonların karakterizasyonunda diffüzyon ağırlıklı mr görüntüleme
Dr.Arzu Adalet SEYLAN
Karotis arter ve periferik arter lezyonlarının değerlendirilmesinde renkli doppler ultrasonongrafi, manyetik rezonans anjiyografi, çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi ve dijital substraksiyon anjiyografi bulgularının karşılaştırılması
Dr.Ayhan KOÇAK
Koroner arter bypass cerrahisi planlanan olgularda karotis arter lezyonları ve vertebrobaziler yetmezlik insidansının postoperatif serebrovasküler atak insidansı ile karşılaştırılması ve tedavi planına katkısı
Dr.Aykut ÜLGER
Mmultidedektör bilgisayarlı tomografi koroner anjiografi
Dr.Ayşe AYLANÇ PENBEGÜL
Femur interkondiler çentik genişliği ve ön çapraz bağ yırtıkları ile ilişkisi
Dr.Cem Burak KALAYCI
Benign ve malign meme kitlelerinde ultrasonografi, mamografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularının histopatolojik bulgularla karşılaştırılması
Dr.Emine DAĞISTAN
Prostat malignitelerinde difüzyon mr görüntüleme
Dr.N.Emre EVREN
Meme lezyonlarının ayırıcı tanısında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin rolü
Dr.Fatma BASIM
Tiroid nodüllerinin sonosintigrafik özellikleriyle histopatoloji sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.M.Gazi YILMAZ
Koroner by-pass cerrahisi geçirmiş olgularda gelişen torakal komplikasyonların multidedektör bilgisayarlı tomografi bulguları
Dr.Göksel ŞEN
Pulmoner venöz varyasyonların çok dedektörlü bilgisayar tomografi ile incelenmesi
Dr.Hatice Elvan DİNÇER
Nontravmatik diz ağrılarında ,diz patolojilerinin tanısında mrg tetkikinin önemi
Dr.Hatice SAĞLAM FİTOZ
Tip-2 diabetes mellitus hastalarında renal doppler ultrasonografinin yeri
Dr.Hatice ÇAKAR
Türk toplumunda patella tipleri, patella tipleri ile kondromalazi patella arasındaki ilişkinin manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi
Dr.Hilal DOĞANAY
Rotator kılıf tam kat yırtıklarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Dr.Mehmet ŞAHBEY
Akut iskemik olayda difüzyon tensör görüntüleme ve fiber traktografi uygulaması
Dr.Melih AKAN
Meme lezyonlarında difüzyon-stır ağırlıklı manyetik rezonans bulguları ile patolojik korelasyon
Dr.Mustafa Koray TAŞMALI
Kolik yakınması olan olguların direkt üriner sistem radyogramı,üriner sistem ultrasonografisi, ve kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Dr M.Tuğrul İŞLER
Adrenal kitlelerin karakterizasyonunda bt hitogram analiz metodunun tanı etkinliğinin değerlendirilmesi
Dr.Nagihan BAŞ
Akciğerde malignite şüphesi olan kitlesel lezyonların karakterizasyonunda multidedektör toraks bilgisayarlı tomografi, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi ve transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi bulgularının karşılaştırılması
Dr.Nail UZUNLULU
Spinal lezyonlarin değerlendirilmesinde kimyasal şift manyetik rezonans görüntülemenin benign-malign ayrimina katkisi
Dr.Naime Tuba BACA
Kolorektal poliplerin ve kitlelerin saptanmasında çok kesitli bilgisayarlı tomografi kolonografinin tanısal etkinliği
Dr.Osman Yücel CANCA
Akut vertebral kompresyon fraktürlerinin benign - malign ayrımında difüzyon mr’nin katkıları
Dr.Özgür GÜRBÜZ
Parotis bezi tümörlerinin ayırıcı tanısında apparent dıffusıon coeffıcıent ( adc ) değerlerinin yeri
Dr.Sibel AYDIN
Malign meme kitlelerinin boyutunun değerlendirilmesinde ultrasonografi, dijital mamografi, manyetik rezonans görüntüleme ve postoperatif patoloji sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Suna SAATKAYA
Dural sinüs invazyonu düşünülen menenjiom ön tanılı olgularda preoperatif bt, bt venografi, mr, mr venografi bulguları ile intraoperatif bulguların karşılaştırılması
Dr.Ali KÜÇÜK
Rotator manset lezyonlarında ultrasonograf bulgularının manyetk rezonans görüntüleme sonuçları le karsılastırılması
Dr.Ayhan YILMAZ
İnce barsak hastalıklarının tanısında bt enterografi: etkinliği ve fizibilitesi
Dr.Çavlan ALTUNA
Kronik karaciğer hastalıklarında portal doppler ultrasonografinin yeri
Dr.Ece GÜRSOY BENER
Meme koruyucu cerrahi uygulanmış meme kanserli hastalarda konvansiyonel radyoterapi ile konformal radyoterapi tekniğinin doz dağılımı açısından değerlendirilmesi
Dr.Erkan GÖÇEN
Primer mesane tümörü ön tanılı hastaların tanılanması ile orta ve yüksek nüks riski olan hastaların takiplerinde sanal sistoskopi sonuçları ile konvansiyonel sistoskopi sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Esra ÇAY
Yabancı cisim aspirasyonu şüphesi olan çocuklarda sanal bronkoskopi ile konvansiyonel bronkoskopi sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Eylem BAHADIR
Biliyer obstrüksiyonda çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans kolanjiopankreatografi bulgularının endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi ve operasyon sonuçları ile karşılaştırılması
Dr.Fatma Serap YÜCEL DOĞAN
İntrakranyal yer kaplayıcı lezyonların saptanmasında 0.5m ve 1m gadolinyum şelatlarının intraindividüel karşılaştırılması
Dr.Fırat KESKİNER
Üreter taşları tanısında 16 kesit bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması
Dr.Hüdaverdi KARADEMİR
İnce barsak hastalıkları tanısında kullanılan yöntemler,bt enterografi ile mr enterografi görüntü kalitelerinin karşılaştırılması
Dr.Merve Meltem CENKER
İntrakranial tümörlerin evrelemesinde mr perfüzyon ve mr spektroskopinin yeri
Dr.Şehire ŞAHİNOĞLU
Trifazik batın bt’de iki farklı kontrast enjeksiyon yönteminin karşılaştırılması: otomatik bolus izleme ve sabit
Dr.Suzan TUNÇ
Karaciğer lezyonlarının benign malign ayrımında PET benzeri kontrasta sahip MR difüzyon görüntülerinin değeri
Dr.Nilüfer ANADOL
Biliyer sistemin anatomik varyasyonlarında manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi bulguları
Dr.Bülent Rıfkı KOZAN
Prostat kanseri tanisinda rektal muayene, PSA VE TRUS sonuçlarının TRUS-BİYOPSİ sonuçları ile karşılaştırıması
Dr.Esra YILDIZHAN
Jinekomastinin sonografik ve mamografik değerlendirilmesi, histopatolojik karşılaştırılması ve olgulara yaklaşım protokolü
Dr.Fatma BEYAZAL ÇELİKER
Diabetik hastalarda aterosklerozun karotid ve popliteal arter doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi; diabetin ateroskleroz üzerine etkisi ve ateroskleroz risk faktörleri
Dr.Gökhan YILDIRIM
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Radyoloji Teknisyenlerinde mesleki radyasyonun Tiroid Nodül Prevalansına etkisinin normal Populasyonla karşılaştırılması
Dr.Güven TEKBAŞ
Endometrium kanseri tanısı alan hastalarda myometrial invazyon derinliğinin tvs ve mrg ile değerlendirilmesi
Dr.Hakan KELEŞ
Ayak bileği impingement senDromu olgularinda mr görüntüleme
Dr.Halime ÇEVİK
Asemptomatik donanma dalgıçlarında hiperbarik ortamda oluşabilecek serebral patolojilerin mrg ile incelenmesi ve normal bireyler ile karşılaştırılması
Dr.İclal ERDEM
Santral Retinal ven Okluzyonlarında Oküler kan akımının renkli Doppler Ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Dr.İlknur TEZCAN
Rotator cuff patolojilerinin değerlendirilmesinde ultrasonografi ve magnetik rezonans görüntülemenin karşılaştırılması
Dr.Mehmet Hamdi ŞAHAN
Barsak obstrüksiyonlarinda helikal bt’nin yeri
Dr.Meral EKİNCİ KAYA
Paranasal sinüs inflamatuar hastalıklarında bilgisayarlı tomografi ve waters grafisinin karşılaştırılması
Dr.Naciye ÖNAL
İntrakranyal yer kaplayıcı lezyonların ayırıcı tanısında mr spektroskopinin yeri
Dr.Ozan KARATAĞ
Tiroid nodüllerinde Ultrasonografi Bulguları ile Ultrasonografi Klavuzluğunda yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Özgür TİRYAKİ
Koklear implantlı olgularda düşük doz yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi uygulamaları
Dr.Sunel SERİM
Vasküler nedenli impontansın değerlendirilmesinde renkli doppler ultrasonografi’nin yeri
Dr.Tuncay ŞEN
Kolesteatomlu kronik otitis mediali olgularda yrbt’nin tani değeri
Dr.Ümit DERUNDERE
Bilgisayarlı tomografide imaj oluşumu / gösterimi, üç boyutlu (3d) imaj işleme ve gösterim teknikleri : multıslıce bt'de sanal laringoskopik uygulamalar
Dr. Varol TOPÇU
Dorsolomber vertebra lezyonlarında difüzyon mr ile malign-benign ayırımı.
Dr.Fatma KULALI
Erken evre glottik larinks karsinomunda primer radyoterapi sonuçları.
Dr. Seçil Özütürk Gözü
Horlayanlarda mri ile üst solunum yolu değişikliklerinin değerlendirilmesi.
  Dr. Deniz DALAYMAN
Stres üriner inkontinanslı olgularda endovajinal ve dinamik pelvik mr görüntüleme.
  Dr. Kemal ŞAHİN
Normal gebelerde renkli doppler ultrasonografi bulguları; kendi popülâsyonumuzdaki normal doppler değerlerinin saptanması.
  Dr.Seydegül BABÜR
Diz ekleminde geç dönem konDropatilerin bölgelere göre tanisi ve siniflandirilmasinda mrg’nin etkinliği.
  Dr.Abdullah Soydan MAHMUTOĞLU
Klinik olarak bronkoskopi endikasyonu olan hastalarda sanal bronkoskopi ile fiberoptik bronkoskopinin karşılaştırılması.
  Dr.Fulya ADALI
Tip II diyabeti olan erkek hastalarda serum testosteron düzeyi ile karotid arteriyel sistem aterosklerozunun ultrasonografi ile korelasyonu.
  Dr.Ferhat ERSOY
Karpal tünel senDromu tanısında ultrasonografinin rolü ve katkıları.
  Dr.Enis ÖTÜRK
CLS spotorno tipi çimentosuz total kalça artroplastisinin orta ve uzun dönem sonuçları.
  Dr.Hakan ÖZCAN
Rektum kanserinde tümör lokalizasyonuna göre ameliyat öncesi evrelemenin faz sıralı (phased array) mr ile cerrahi – histopatolojik korelasyonu.
  Dr.Gülden YENİCE KARADAĞ
Üriner obstrüksiyonlu olgularda mr ürografi ile intravenöz ürografi sonuçlarının karşılaştırılması.
  Dr.Ayşe Deniz KAHRAMAN
Koroner arter hastalığı olan kadın hastalarda karotis arter hastalığı bulunma sıklığının power doppler US ile araştırılması.
  Dr.Uğur ERGÜN
Akut iskemik inmede difüzyon ağırlıklı görüntüleme ve ADC ölçümleriyle infarkt prognozunu belirleme ,eşlik eden karotis arter doppler usg bulgularının araştırılması ve korelasyonu.
  Dr.Korcan Aysun BALCI
Tip II diyabetli hastalarda karotis ve brakiyal arterlerdeki aterosklerozun ve buna etki eden faktörlerin ve karaciğerdeki yağlanmanin bu hastalardaki ateroskleroz üzerine etkisinin b-mod ve renkli doppler us ile değerlendirilmesi.
  Dr. Hüseyin TOPRAK
Adneksiyal kitlelerin benign ve malign ayrımında transvajinal b mod ultrasonografi ve renkli doppler ultrasonografinin yeri.
  Dr.Barış TÜRK

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip