Üroloji
Bph tanısı ile medikal veya cerrahi tedavi uygulanan hastalarda tedavi etkinliğinin üroflowmetri ve ıpss parametreleri kullanılarak kıyaslanması
Dr.Bülent KESER
Lokalize prostat kanseri tanısıyla radikal retropubik prostatektomi uygulanan hastalarda preoperatif psa biyopsi gleason skoru ve klinik evrenin cerrahi sınır pozitifliği ile ilişkisinin incelenmesi
Dr.Burhan COŞKUN
Yüzeyel mesane tümörlü hastaların tanı ve takibinde nmp22 testinin değerliliği
Dr.Caner DOĞAN
Studer ortotopik üriner diversiyon uygulanan hastalarin ürodinamik değerlendirilmesi ve vücut kitle indeksinin miksiyon parametreleri üzerine etkisi
Dr.Ender KAVUKÇU
Kronik prostatit tanısında kullanılan iki kadeh testinin gereksiz prostat biyopsilerini engellemedeki rolünün araştırılması
Dr.Eren Soner TEKİN
Lokalize prostat kanseri olan hastalarda prostat biyopsisindeki amacr boyanma şiddetinin post-operatif nüksü öngörebilme gücü
Dr.Ersin GÖKMEN
Mesane tumorlerinde değişik tanı yontemlerinin değeri
Dr.Gültekin Çağrı ÖKTEM
Retropubik ve perineal radikal prostatektominin anorektal fonksiyonlar üzerine etkisi: klinik ve anal manometrik değerlendirme
Dr.Hüseyin AYDEMİR
Varikoselli infertil hastalarda internal spermatik ven duvarında nos izoformlarının ekspresyonu ve periferik ven ile karşılaştırılması
Dr.Mehmet Emin ÖZYALVAÇLI
Tek taraflı testiküler iskemi-reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda lökotrien D-4 reseptör antagonisti montelukast'ın etkisinin değerlendirilmesi
Dr.Mesrur Selçuk SILAY
Üreteral double j kateter uygulamalarının alt üriner sistem semptomları ve cinsel fonksiyonlar üzerine etkileri
Dr.Murat TUNCER
Farklı koşullarda perkütan cerrahi eğitimi alan iki cerrahın perkütan nefrolitotomi sonuçlarının ve öğrenme eğrilerinin karşılaştırılması
Dr.Mustafa KADIHASANOĞLU
Laparoskopik radikal prostatektomi sonuçlarımız
Dr.Muzaffer AKÇAY
İntrensek üreteropelvik bileşke darlıklarında sitokinlerin rolü
Dr.Orhan KOCA
Renal hücreli kanserde pelvis renalis tutulumunun prognoza etkisinin ve diğer prognostik faktörlerle ilişkisinin araştırılması
Dr.Özgür Haki YÜKSEL
Hipospadias etyolojisinde activating transcription factor 3(Atf-3) genin rolü
Dr.Selamettin DEMİR
Staghorn böbrek taşlarının tedavsinde multple akses perkütan nefroltotom sonuçları
Dr.Yusuf Turushan ÖZCANLI
pdf döküman Retroperitoneoskopi: endikasyonlar, teknik ve komplikasyonlar
Dr.Adem TOK
pdf döküman Lokalize prostat adenokarsinomunda vegf,e-cadherin ve bım ekspresyonlarının prognostik faktörler ile ilişkisi
Dr.Adnan BAŞARAN
pdf döküman İdiopati k normokalsiürik rekürren üriner sistem kalsiyum taşlı hastalarda potasyum sitrat tedavisinin kemik mineral dansitesi üzerine etkisi
Dr.Bedi ÖZBAY
pdf döküman Streptozosin ile diyabet oluşturulan sıçanlarda pirolidyum dithiyokarbamat’ın böbrek dokusu üzerine koruyucu etkisi (deneysel çalışma)
Dr.Bekir ARAS
pdf döküman Post-Prostatektomi inkontinans nedeniyle uygulanan modifiye Kaufman II Operasyonu
Dr.Gülhan YILMAZ
pdf döküman Üriner sistem taş hastalığının etyolojisinde alfa-2 heremans schmid glikoproteinin (Fetuin-A) yeri
Dr.Hacı POLAT
pdf döküman Lepra hastalığında erektil disfonksiyon ve sonradan başlayan hipogonadizm: kesitsel, kontrol gruplu prevalans çalışması
Dr.Haydar GÜLER
pdf döküman İdrar kültürlerinde izole edilen gram negatif çomaklarda yıllara göre bakteri direncinin değerlendirilmesi
Dr.Mehmet Murat RIFAİOĞLU
pdf döküman Trus biyopsideki perinöral invazyonun tümör pozitif korlar ve bu korlardaki tümör yüzdesi ile ilişkisinin araştırılması
Dr.Oktay AKÇA
pdf döküman Tamsulosin ve deflazacort tedavisinin 4 ile 10 mm arasındaki distal üreter talarında tedavi etkinliinin deerlendirilmesi
Dr.Ramazan KOCAASLAN
pdf döküman Metabolik sendromlu hastalarda seksüel disfonksiyon prevelansı
Dr.Salih ORDU
pdf döküman Kategori ıııb kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda ürodinami bulguları
Dr.Selçuk ŞAHİN
pdf döküman Üreterorenoskopik pnomatik litotripsi (urs-pl) ile tedavi edilen üreter alt uç taşlarında üreteral darlık gelişme sıklığı
Dr.Serdar KARADAĞ
pdf döküman İn vİtro farkli enerjİ kaynakli koter uygulamalarinda uygulanim alaninda ve çevre dokuda termal değİşİklİklerİn değerlendİrİlmesİ
Dr.Serhat GÖÇER
pdf döküman Multipl sklerozlu hastalarda üriner semptom sorgulamaları ve ürodinamik bulguların hastalıkla ilgili ve yaşam kalitesi ile ilişkisi
Dr.Uğur YÜCETAŞ
pdf döküman Renal hücreli kanserlerde multifokalitenin prognostik faktörlerle ilişkisi
Dr.Vahit GÜZELBURÇ
pdf döküman PT1 mesane tümörlerinde tekrarlanan transüretral rezeksiyonun değeri
Dr.Namık Kemal HATİPOĞLU
pdf dökümanAntibiyoterapi sonrası serum psa değerlerindeki değişim düzeyinin prostat kanseri tespit etme oranı ile ilişkisi
Dr.Çağatay TOSUN
pdf dökümanDistal üreter segmentinde alfa-1 adrenoreseptör alt gruplarının dağılımı
Dr.Kadir Cemil DEMİREL
pdf dökümanKategori IIIb kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda ürodinami bulguları
Dr.Selçuk ŞAHİN
pdf dökümanÜreterorenoskopik pnomatik litotripsi (urs-pl) ile tedavi edilen üreter alt uç taşlarında üreteral darlık gelişme sıklığı
Dr.Serdar KARADAĞ
pdf dökümanİn vitro farklı enerji kaynaklı koter uygulamalarında uygulanım alanında ve çevre dokuda termal değişikliklerin değerlendirilmesi
Dr.Serhat GÖÇER
pdf dökümanMesane tümörü tedavisinde radikal sistektomi yaklaşımı ile mesane koruyucu yaklaşım sonuçlarının karşılaştırılması
Dr.Utku SARI
pdf dökümanÜç farklı sentetik mesh materyaline karşı mesane dokusunda oluşan histopatolojik değişiklikler
Dr.Ramazan Gökhan ATIŞ
pdf dökümanProstat kanseri ince iğne biyopsi spesimenlerindeki prognostik bulguların, radikal prostatektomi spesimenlerindeki prognostik bulgular ile karşılaştırılması
Dr.Yıldırım Atilla CAN
pdf dökümanBöbrek taşı tedavisinde perkutan nefrolitotomi sonuçları, komplikasyon ve başarı oranları ile bunları etkileyen faktörler
Dr.Soner YALÇINKAYA
pdf dökümanBening prostat hiperplazisi nedeni ile akut üriner retansiyon gelişen hastalarda tamsulosin MR 0,4mg veya tamsulosin MR 0,4mg + dutasteride 0,5mg tedavilerinin karşılaştırılması
Dr.Hasan Anıl ATALAY
pdf dökümanPerkütan nefrolitotomi sonrası oluşan komplikasyonların clavien derecelendirmesine göre sınıflandırılması
Dr.Mert Ali KARADAĞ
pdf dökümanDistal hipospadias vakalarında tıpu (tubularized ınsized plate uretroplasty) operasyonu sonrası erken kateter alınmasının klinik sonuçları
Dr.Yasin KAPUCU
pdf döküman Serum prostat-spesifik antijen (psa) düzeyi 2,5-10 ng/ml arasındaki erkeklerde iki kadeh testinin prostat biyopsisi sonrası asemptomatik prostat inflamasyonu varlığı ve derecesiyle ilişkisinin araştırılması
Dr.Alpaslan YÜKSEL
pdf döküman Yüzeysel mesane kanserinde tekrarlanan transüretral rezeksiyonun değeri
Dr.Hakan ÇAKIR
pdf döküman kronik prostatitli hastalarda antibiyotik tedavisine ek olarak verilen alfa bloker ve finasteridin, hastaların semptomlarına ve yaşam kalitelerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Dr.Levent TÜRK
pdf döküman Ögmentasyon sistoplastisi yapılan nörojen ve non-nörojen nörojen mesaneli pediatrik olgularda kemik mineral dansitesinin karşılaştırılması
Dr.Uğur BOYLU
pdf döküman Stres üriner inkontinans tedavisinde tension-free vaginal tape operasyonu ve uzun dönem takip sonuçları
Dr.Yılmaz FIRINCIOĞULLARI
pdf döküman Erişkin ratlarda deneysel varikosel oluşturulması sonrası testislerde germ hücrelerinde apoptozis düzeylerinin yükselmesi; ve yükselmiş olan apoptozisin varikoselektomi sonrası gerileme düzeyi ve süresinin tunel yöntemi ile değerlendirilmesi
Dr.İnanç YILMAZ
pdf döküman Prostat adeno kanserli hastalarda tümör ve nekrozis faktör alfa C-4 dolmorfizmi sıklığı
Dr.Yusuf İlker ÇÖMEZ
pdf döküman Akut renal kolik tedavisinde piroksikam hızlı çözünen dilaltı tablet formunun, intramusküler piroksikam ile çift kör, randomize, plasebo kontrollü karşılaştırılması
Dr.Bülent ALTAY
pdf döküman Orkiopeksi Operasyonunda başarıyı etkileyen faktörler
Dr.İlhami GÜLLÜOĞLU
pdf döküman Perkütan nefrolitotomide fluoroskopi ile ultrasonografinin kombine kullanımı
Dr.Süleyman TÜMER ÇALIŞKAN
pdf döküman Benign prostat hiperplazili hastalarda tamsulosin ve dutasteridin klinik ve laboratuar parametreler üzerine etkilerinin kıyaslanması
Dr.M.Serdar SAYAN
pdf döküman Kadın stres üriner inkontinansında periüretral rulo mesh ile modifiye raz operasyonu
Dr.Necip PİRİNÇÇi
Perkütan nefrolitotomide başarıyı ve komplikasyonları etkileyen faktörler.
  Dr. Murat BİNBAY
Dutasterid, Finasterid ve Kastrasyonun Fare Penis Dokusunda Olusturdugu Elektron Mikroskobu Degisiklikleri ile Periferik Androjen Seviyeleri ve Nitrik Oksit Üzerine Olan Etkilerinin Karsılastırılması.
  Dr.Tuncer ŞENKUL
Prematür ejakülasyonla hormonal değerler ve kronik prostatit indeksinin ilişkisi.
  Dr.Murat TÜKEN
Prostat kanseri tanısında prostat masaji sonrası psa dinamiğinin diagnostik değeri.
  Dr.Rahim HORUZ
Post-Prostatektomi inkontinans nedeniyle uygulanan bulboüretral male sling operasyonu.
  Dr.Eyüp Veli KÜÇÜK
Mesanenin yüzeyel ürotelyal hücreli karsinomlarinda p53, bcl-2 ve cd34 ekspresyonlarinin tümör nüksü ile ilişkisi.
  Dr.Necmettin PENBEGÜL
İntrensek üreteropelvik bileşke darliklarinda (upb) histopatolojik değişiklikler ve bunun cerrahi tedavi sonuçlarina etkisi.
  Dr.Muhammet KUVEL
Mesane tümörlü hastalarda immün sistemin değerlendirilmesi ve diğer ürolojik tümörlerle karşılaştırılması.
  Dr.Erkan HİRİK
Üst üriner sistem obstrüksiyonlarında perkütan nefrostomi öncesi ve sonrası biyokimyasal verilerin böbrek sintigrafi verileri ile fonksiyonel rezerv açısından karşılaştırılması.
  Dr.Mustafa BÜLBÜL
Kronik böbrek yetmezliği nedeni ile hemodiyaliz tedavisi gören cinsel disfonksiyonlu erkeklerde gonadal fonksiyonlarin ve testosteron replasman tedavisinin değerlendirilmesi.
  Dr.Göksel AYKÖSE
Kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda interlökin-10 ve mangan-süperoksit dismutaz gen polimorfizmi.
  Dr.Murat Can KİREMİT
Böbrek tümörlerinde multisentrisitenin klinik, patolojik ve histolojik bulgularla ilişkisi.
  Dr.Bahadır ERMEÇ
Perkütan nefrolitotomi sonucu saptanan klinik önemsiz rezidüel fragmanlarin uzun dönem sonuçlari.
  Dr.Fatih ALTUNRENDE
Ögmentasyon sistoplastisi yapılan olguların ürodinamik ve metabolik takip sonuçlar.
  Dr.Cem ÇEVİK
Bilgisayar destekli semen analiz sistemi (casa) ile yapılan sperm morfolojisi incelemelerinin tekrarlanabilirliği ,değişken analizleri ve laboratuar içi manuel yöntemle karşılaştırılması.
  Dr.Ahmet Özgür GÜÇTAŞ
T1 mesane tümörlerinde invazyon derinliği kullanılarak yapılan mikroevrelemenin hastalığın seyrini öngörmede etkinliği ve değeri.
  Dr.Cahit ŞAHİN
Distal üreter segmentinde alfa-1 adrenoreseptör alt gruplarının dağılımı.
  Dr.Kadir Cemil DEMİREL
Cerrahi ve medikal kastrasyonun penis erektil dokusu üzerindeki etkisi.
  Dr.Ali Egemen AVCI
Perkütan nefrolitotomi (pnl) operasyonu sonrasında renal parankimal skar oluşumunun statik renal sintigrafi (dmsa) ile değerlendirilmesi.
  Dr.Fatih URUÇ
Prostat kanseri şüphesi olan psa' sı yüksek hastalarda serum androjen düzeylerinin longitudinal incelenmesi ve prostat kanser riski.
  Dr.Mücahit KORUR
Radikal prostatektomi sonrası görülen mesane boynu darlıklarında endoskopik tedaviler.
  Dr. Mustafa GÜNEŞ

Sayfa Başı Geri DönDuyurular
e-Kütüphane
MHRS Randevu
Evrak Takip